Agenda E.K. 1966 in Deventer Russen zeer verrast over de schaatssport in ledeland Wordt het een duel Nederland-Rusland? Grote collecte INTERNATIONALE HULPVERLENING 23 jan. tot 6 febr. Voedering van de vogels Bathmen, Markelo, Wierden ep hef ijs Sportieve ontmoeting tussen de Lagere Landbouwscholen te Bathmen, Markelo en Wierden Lectuurvoorziening Roode Kruis Schietwedstrijd Dijkerhcek-Holten Braderie-data vastgesteld JJiirjerS]jke Zaterdag 22 januari 1966 No. 3 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f2,50 per kwartaal Betaling via de Goöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 051/.83 Adv.-prijs 1-15 mm. (a contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 Van de bijzondere sfeer rond de Europese Kampioenschappen hardrijden op de schaats, welke zaterdag len zondag op de kunstijsbaan te Deventer gehouden zullien worden, straalt nu reeds iets af op Holten, dat de dertig rijders, hun helpers en begeleiders uit elf landen in zijn hotels op de Holterberg onderdak mag verschaf fen. Holten is n.l. al in de ban van de Russen, welke hier maandagavond in hotel „Hoog Holten" zijn gearriveerd en al na enige dagen de gelegenheid te baat hebben genomen om eens een kijkje te nemen in het dorp. Met hun pelsmutsen ien dikke warme jassen zijn het opvallende vreemdelingen, zodat mevr, Pluygers van de banketbakkerszaak in de Oranjestraat die van hun komst niet op de hoogte was bij het passeren van ienkele dezer gasten, de opmerking maakte: „Het lijken wel Russen". Hetgeen de klant die zij bediende inderdaad beamen kon. Iedereen kijkt hun trouwlens even na. Huub, de ober van dorpshotel Hol- terman, heeft er ook reeds kennis mee gemaakt. Dat werd een kleine panto mime, want geen van beide partijen kon zich verstaanbaar maken. Indach tig aan het feit, dat men sportslieden geen Hollandse jenever moet schenken, werd door hem toen limonade geser veerd. Of de beide Russen het lekker hebben gevonden is hij niet aan de weet gekomen. De Russen logeren, zoals gezegd, in ho tel „Hoog Holten", riant gelegen aan de besneeuwde zuidelijke helling van de Holterberg, en voelen er zich, volgens de gerant, de heer Heek, volkomen op hun gemak. Ze zijn met z'n elven. De vijf rij ders, wier namen men reeds heeft kun nen vinden in alle kranten, twee coaches, een masseur, een tolk en twee begelei ders. Het zijn zeer prettige en vriende lijke mensen. Zij hebben zich zeer ver wonderd, dat in Nederland zoveel schaats- gereden wordt, want overal waar zij pas- Men schrijft ons: De kosten van 6 dagen oorlog' in Viet nam zijn even hoog als het totale jaar budget van de FAO, de organisatie van de Verenigde Naties voor ontwikkeling van de landbouw in Azië en Afrika. Zès dagen oorlog eisen evenveel kosten (af gezien nog van de onbetaalbare men senlevens) als 365 dagen hulp. „Christenen voeren oorlog", zei een Moslim, en hij dacht aan de kruistoch ten, aan de beide wereldoorlogen, die in Europa ontstonden, aan de oorlog in Algerije, die enkele jaren geleden nog woedde, en aan de tegenwoordige oor log in Vietnam. „Die gekleurde volken voeren toch maar oorlog", zeggen christenen soms en ze denken aan Congo, India en Pa kistan, Indonesië enz., en ze bedoelen: je kunt ze daarom wel links laten lig gen, en je behoeft ze niet te helpen. De waarheid is, dat ménsen, zwarte, brui ne, blanke en gele mensen oorlog' voeren en de blanken vooral niet het minst. Dè Waarheid is, dat Jezus Christus allen, die in Hem geloven, oproept tot het liefhebben van de naaste als zich zelf en tot hulp aan de naaste in nood en lijden. En die naaste is een gewóón mens, met zijn fouten en gebreken, met zijn schuld en zijn zonde, net als wij mensen allemaal zijn. 1-Iet is een leu gen, dat Jezus Christus allen, die in Hem geloven, zou oproepen om alléén de brave, de fatsoenlijke of de ideale naaste lief te hebbeir, want Hij vraagt van hen, die Hem willen toebehoren, dat zij zelfs hun vijanden zullen liefhebben, zoals Hijzelf met volharding gedaan heeft. In de grote jaarlijkse collecte voor In ternationale Hulpverlening, waarvan u de folders en offerzakies in de afgelopen week over de post hebt ontvangen, en die van 23 januari tot 6 februari a.s. in onze gemeente gehouden wordt, wordt u geconfronteerd met de tientallen mil joenen van onze medemensen, die, door honger en el'ende geteisterd, in voor ons onvoorstelbare levensomstandighe den verkeren. Wanneer u dat werkelijk zou zien, zou alle gepraat verstommen. En dat is maar goed ook, want praten, inzonderheid over anderen, is altijd goedkoop. Gesteld voor deze harde werkelijkheid is het aan door uw royale gave in deze collecte te tonen wat doét aan hulp, die hoop wekt in hopeloze harten, en waardoor gebouwd wordt aan vrede en begrip tussen rassen en volkeren in onze wereld van vandaag. seerden zagen zij op sloten en plassen jong en oud op de gladde ijzers. Zij zijn vol lof over de Deventer ijsbaan en als het weer zo blijft verwachten zij grote prestaties. In tegenstelling met de Scan dinavische banen hebben zij hier nog geen hinder van de wind ondervonden. Hu prognose is, dat de strijd zal gaan tus sen hen en onze landgenoten. Zij ver wachten dus een zwaar duel Rusland-Ne derland. De tijd zal leren of zij gelijk krij gen. De Keer Heek verwacht vandaag de Fin nen, Noren, Zweden, West- en Oost-Duits- sers en onze eigen ploeg, maar precies weten doet hij het niet, want er zijn wat dit betreft nogal wat vaagheden. Dat zelfde hoorden wij ook van de heer Van Loenen, van hotel ,,'t Lösse Hoes". Daar verblijven reeds vanaf zondag de drie Franse rijders. Men verwacht er nog de Italianen, de Oostenrijkers en de ene Belg, die in het selecte gezelschap van Europese rijders de strijd op alle afstan den alleen moet aanbinden. Ook de Fran sen waren vol lof over de baan. Zij vinden het ijs fantastisch en de omgeving heerlijk en rustig. In hotel „De Dieken", dat op de weste lijke helling van de Holterberg ligt, was nog niemand gearriveerd. De heer Mul der verwacht vrijdag de hem toegewezen rijders en een Franse familie, die een van de Franse rijders komt vergezellen. Zijn dochter Frieda sprak van Hongaren, maar die komen onder de elf deelnemen de landen niet voor. Zij hebben te laat ingeschreven. Het staat wel vast, dat in „De Dieken" geen rijders zullen worden ondergebracht. Die brengt men vanwege het onderling sportief contact zoveel mo gelijk bij elkaar. Wel komen er behalve de Franse familie, mensen van de televi sie, een medische ploeg en andere func tionarissen, die bij de entourage van zo'n groot sportgebeuren behoren. Als ons blad verschijnt is het ijssportgebeuren in De venter al bijna weer afgelopen. Een ding is zeker de Holtense hoteliers hebben het hun gasten dan zo goed en aangenaam mogelijk gemaakt. En Holten had z'n Rus sen. Die kom je hier ook niet alle dagen tegen. De Russische schaatsenrijders bezich tigen de winkel van fotograaf Jan ten Velde. Nu het vrij strenge winterweer, met overal sneeuw, blijft aanhouden, komen de dieren en vogels des velds overal in moeilijkheden. Een ogenblik leek het er op, dat er ander weer op komst was, maar nu dit blijkbaar niet het geval is, wil de Rijkspolitie, zoals zij dat voor gaande winters al vaker deed, tot voe dering van de vogels overgaan, aange zien dit dringend noodzakelijk wordt. Zij doet een dringend beroep op alle ingezetenen oud brood, graan, graan- afval, eetbaar afval, o.a. rotte appels enz., beschikbaar te stellen, welke pro- dukten dan - evenals in het verleden het geval was - op verschillende voeder plaatsen zullen worden uitgestrooid. Men kan zijn bijdrage elke werkdag tussen 8 uur 's morgens en 10 uur 's avonds brengen aan het politiebureau. De politiemensen zorgen voor de rest. jWWVVWVWS^VWWVWWNAMM Op initiatief van de LLS te Markelo werden woensdag schaatswedstrijden georganiseerd voor de Lagere Land bouwscholen te Bathmen, Markelo en Wierden. De wedstrijden werden verreden op de in goede conditie verkerende baan van „De Zilvermeeuw" te Stokkum. Een woord van lof aan het adres van deze ijsclub, die zich de avond tevoren tot diep in de nacht had beijverd om de banen startklaar te maken, is hier ze ker op zijn plaats. De ruim 160 deelne mers en het voltallige personeel van ge noemde scholen werden hartelijk wel kom geheten door de heer A. J. Har kink, direkteur van de LLS te Markelo. Hij sprak de hoop uit, dat het eerste sportieve contact tussen de drie scho len zou leiden 'tot een versteviging van de onderlinge oand tussen de agrarische jongeren en dat dit eerste treffen te vens de start zou betekenen voor meer dere op dit en ander terrein. In een keu rig verzorgd wedstrijdreglement, dat aan alle deelnemers werd uitgereikt, konden we lezen, dat de leerlingen wa ren verdeeld in drie leeftijdsgroepen, die moesten rijden over een afstand van resp. 300, 500 en 1000 m. Bij de voorselectie startten telkens groepjes van drie, bestaande uit één leerling van elk" der drie scholen. De acht snelsten in tijd werden geklasseerd in de finale, welke werd verreden in groepen van twee. Hieruit resulteerde per leeftijds groep de eerste, tweede en derde prijs winnaar. Voor het schoolkampioenschap, waarvoor een fraaie wisselbeker beschik baar was, brachten de eerste, tweede en derde prijswinnaars resj. 3, 2 en 1 pt. in. Van de 18 op deze wijze te behalen punten gingen er 11 naar Wierden, die daarmee onder luid gejuich de wissel beker in ontvangst mocht nemen. Na dat ook de bekers voor de eerste prij zen, de lauwertakken voor de tweede prijzen en de medailles voor de derde prijzen symbolisch waren uitgereikt, dankte de heer Wisselink, direkteur der LLS te Bathmen, de leraren voor de prettige samenwerking, de ijsclub „De Zilvermeeuw" voor het beschikbaar stel len van de keurig verzorgde baan en in het bijzonder de LLS Markelo voor de voortreffelijke organisatie, waardoor het mogelijk werd het grote aantal deelnemers in één morgen te verwerken. Uitslagen schaatswedstrijden LLS-en Bathmen, Markelo en Wierden. Groep I, geboortejaren 1952 en 1953, afstand 400 m. Winnaar no. 1 J. Egge- rink, Wierden, 58,0 sec., 3 pt.; 2 H. J. Wolbrink, Markelo, 59,0 sec., 2 pt.; 3 J. 4 J. H. Schreur, Bathmen, 61,5 sec.; 5 S. D. Grefelman, Wierden, 61,5 sec.; 6 H. J. Schreurs, Markelo, 62,0 sec.; 7 E. A. Luggenhorst, Wierden, 63,0 sec.; 8 J. M. A. Hofstee, Markelo, 67,0 sec. Groep II, geboortejaren 1950 en 1951, afstand 500 m. Winnaar no. 1 H. J. Lee mans, Wierden, 59,2 sec., 3 pt.; 2 G. J. Hilbrink, Wierden, 59,8 sec., 2 pt.; 3 J. Ebbink, Bathmen, 61,0 sec., 1 pt.; 4 B. J. Vosman, Bathmen, 61,5 sec.; 5 F. J. Holland, Wierden, 61,9 sec.; 6 G. van Schooten, Bathmen, 63,6 sec.; 7 H. Uenk, Bathmen, 65,0 sec.; 8 H. G. Leunk, Mar kelo, 68,0 sec. Groep III, geboortejaren 1949, 1948, 1947 enz., afstand 1000 m. Winnaar no. 1 H. J. Leemans, Wierden, 1 min. 41,8 sec., 3 pt.; 2 B. J. Leunk, Markelo, 1 min. 45,5 sec., 2 pt.; 3 D. J. Jansen, Markelo, I min. 52,0 sec., 1 pt.; 4 G. Willems, Bathmen, 1 min. 53,0 sec.; 5 H. W. Broe- ze, Wierden, 1 min. 54,8 sec.; 6 F. II. Kamp, Wierden, 1 min. 56,6 sec.; 7 J. H. H. Bielderman, Markelo, 1 min. 57,0 sec.; 8 G. Nijenhuis, Bathmen, 1 min. 58,0 sec. Winnaar van de wisselbeker werd de LLS Wierden. Deze school behaalde n.l. II pt.; tweede werd Markelo met 6 pt. en derde werd Bathmen met 1 pt. De afdeling van het. Ned. Roöde Kruis ontving van het Hoofdbestuur bericht, dat in het afgelopen jaar 424 kg tijd schriften en 16 boeken werden ontvangen uit het lectuürkastje aan het oude Aal- tinkshuis in de Dorpsstraat:. Vorig jaar was dit resp. 370 kg. en 125 boeken. Door de anonimiteit van de gevers is het niet mogelijk hen persoonlijk te be danken, zodat verzocht werd dit via de pers te doen. I-Iet is interessant te weten, dat van deze lectuur zeer nuttig gebruik v/ordt gemaakt ten behoeve van honder den ziekeninriohtingen en andere sociale instellingen. Het afdelingsbestuur wijst er echter op, dat de laatste tijd weinig geïllustreerde tijdschriften of andere lectuur wordt aan gebracht. Men schrijft dit toe aan de inzamelingsacties van oud papier voor de scholen en zou een beroep op de inge zetenen willen doen vooral lectuur van recente datum zoveel mogelijk aan het Rode Kruis af te staan door deponering in genoemd lectuurkastje. Men doet er voor zieken en zwakken een bijzonder belangrijk werk mee. I-Iolten staat no. 77 op de ranglijst. Het kan met aller mede werking veel hoger op de lijst komen. Leden van de schietvereniging „De Eendracht" uit Holten hebben vrijdag 14 januari schietwedstrijden gehouden tegen de schietvereniging „Dijkerhoek" in het clublokaal aldaar. Er bestond "voor deze ontmoeting een flinke belang stelling onder de schutters. De uitslagen waren: Vuurbuks: Groep A: Holten 332 pt.; Dijkerhoek 318 pt. Groep B: Dijkerhoek 315 pt.; Holten 281 pt. Windbuks: Groep A: Dijkerhoek 321 pt.; Holten 315 pt. Groep B: Holten 318 pt.; Dijkerhoek 312 pt. Individuele wedstrijden. Vuurbuks, vrije baan: la G. Jansen, 47 pt.; lb G. Klein Teeselink 44 pt.; 2 A. Schuppert 43 pt.; 3 J. Haan 42 pt.; 4 H. Koopman 40 pt. Windbuks, vrije baan: 1 H. Paalman, 36 pt.; 2 J. Bouwhuis, 35 pt.; 3 G. Klein Teeselink, 35 pt.; 4 A. Schuppert 35 pt. „De Eendracht" gaat vrijdag met 3 of 4 groepen naar een schietconcours in Vriezenveen in café Koebrugge. De Braderiecommissie heeft - behou dens onvoorziene wijzigingen - de data voor de Braderie 1966 vastgesteld op 26, 27 en 28 juli a.s. Op de avond van maandag 25 juli heeft de traditionele verkiezing van de Braderie-koningin plaats. Men hoopt van 23 juli tot en met 31 juli weer een grote tent op Kalf- stermansweide te plaatsen, waarbij op beide laatstgenoemde dagen dansavon den zullen worden gehouden. Voor en kele andere belangrijke evenementen zijn reeds data vastgesteld, n.l. de boe renbruiloft op 26 juli en het optreden met twee voorstellingen van Swiebertje op 27 juli a.s. In de vergadering in het Stationskof fiehuis van de heer M. Kalf sterman, waarin dit voorlopig programma werd vastgesteld, werd door de penningmees ter, de heer H. Klein Velderman, tevens rekening en verantwoording gedaan van de Braderie 1965, welke voor het eerst na twee jaar weer een batig saldo heeft opgeleverd. Men hoopt met dit overschot een deel van de tekorten over 1963 en 1964 te kunnen liquideren. Voor de trekking van de verloting, welke door de commissie werd georga niseerd, zal uitstel moeten worden aan gevraagd, aangezien nog niet alle loten verkocht zijn. Tijdens de laatste Bra derie kwamen er te veel loten in om loop, n.l. van de „Bergruiters" en van HGK, waardoor de verkoop voor de Braderie-commissie bemoeilijkt werd. Bezitters van loten moeten deze der halve niet wegdoen, aangezien zij gel dig blijven! Vrijdag 21 januari t.m. 31 januari Mo-: gelijkheid tot opgave als donateur van de Vereniging voör Bedrijfsver- zorging bij de heer Hulsman, Bes- sinkpasstraat 3, overdag tel. 1315. Zaterdag 22 januari: Café „De Wippert" tot 's avonds 6 uur gesloten (zie adv.). Zaterdag 22 januari: Grote dans- en showavond in „Amicitia" (zie adv.). Zondag 23 januari t.m. 6 februari: Grote jaarlijkse collecte voor de Internatio nale Hulpverlening. Dinsdag 25 januari, 19-20 uur: Verzil vering waardebonnen St. Nicolaas- aktie door de winkeliers bij de Coöp. Raiffeisenbank. Woensdag 26 januari, 8 uur: Jaarver gadering afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holter- man. Donderdag 27 januari, 's middags om 2 uur in café Haverslag: Ledenvergade ring Onderling Veefonds „Holten". Donderdag 27 januari, 19.30 uur: Bij eenkomst afdelingen Okkenbroek en Holten van het Ned. Bijbelgenoot schap in „Het Trefpunt" te Espelo (zie bericht) Donderdag 27 januari, 8 uur: Ledenver gadering van de Vereniging „Jong Holten" afdeling der PJGO in café „De Waag". Donderdag 27 januari, 8 uur: Bijeen komst Hervormde Vrouwengroep in „Irene". Zaterdag 29 januari, 's avonds 8 uur in gebouw „Rehoboth": Uitvoering Chr. Ontspanningsclub „COC". Zaterdag 12 februari, 7.30 uur: Uitvoe ring CJV „De Vriendenschaar" uit de Beuseberg in gebouw „Irene". Maandag 21 februari, 7.45 uur in ge bouw „Rehoboth": Vergadering van de A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje". Zondag 23 januari 1966 Ned. Herv. Kerk: Holten: 10 uur ds Addink en 19.15 u. Open Deur-samenkomst. Spreker: ds Stukker, voorganger Baptisten. Om 10 uur Jongerendienst in „Irene". Dijkerhoek: 10 uur ds Israël. Geref. Kerk: 10 en 3 uur ds Westera van Brisbane (Australië), met verlof in Nederland. In beide diensten is het éne offer be stemd voor de Kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst (gebouw „Irene"): 8.45 uur H. Mis. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 22 januari en zondag 23 ja nuari: de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, tel. 1515. Geboren: Selma Quinta, dv C. van Geerestein en C. Schuijlenborgh, Burg. v. d. Borchstraat 6. Greta Janette, dv H. Bekkernens en B. Krijgsman, Oranjestraat 46. Hendrik Jan, zv G. H. ten Dam en H. E. Harmelink, Laren- seweg 7. Gerritdina, dv G. J. Wessel- dijk en G. Vukkink, Neerdorp 99. Eg- bert Jan, zv J. H. Wissink en F. M. Aal- tink, Dijkerhoek 49. BEVOLKING: Ingekomen: J. W. F. Groenewold en gezin van Ambt Delden naar Kozakken- straat 17. H. Buis van Raalte naar Hoffesstraat 19. Mej. I. Holmer van Borculo naar Holterberg 25. Vertrokken: H. J. Jansen van Neer dorp 20 naar Bathmen. A. J. Nijland van Dijkerhoek 99 naar Raalte. Gevonden: want; gasaansteker; een paar dameshandschoenen; portemon- naie met inhoud; auto-wieldop; sjaal; vulpen; regenbroek. Verloren: uitblaaskap van hetelucht- kachel; kinder-driewieler; jopper; 24 matrassen; ledenkaart; sleutelring met sleutels; twee nylon handschoenen; le deren handschoen; damespolshorloge. Weggelopen: herdershond; Welsh ter rier. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8-22 uur, doch niet tussen 13-14 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1