De firma Gebr. Wansink heeft „De Kroon" op haar levensmiddelenbedrijf piet H.K.H. Prinses Margriet viert woensdag 18 januari haar 23e verjaardag Agenda Tentoonstelling „Het Landbouwwerktuig" Zwart en roodbonten in 't stamboek J(,, Voor Baby Bejaardensociëteit Bedrijfsverzorging 25.000ste bezoeker World Press Foto 1965 Schaatswedstrijden om het kampioenschappen van Holten Been gebroken Zaterdag 15 januari 1966 No. 2 Jaargang 18 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holtengiro nr. 875587 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 051/.83 - 1231/ Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) 3Iedere mm. meer 0,12 Dit opschrift moet men niet letterlijk opvatten. De firma Gebr. Wansink blijft haar eigen boontjes doppen, maar zij heeft zich aangesloten bij de grote lan delijke Kroonorganisatie in Nederland, waarbij het betrokken van alle mogelijke levensmiddelen en artikelen meer dan 1300 levensmiddelenbedrijven zijn aange sloten. In een keurig verzorgde folder heeft zij de ingezetenen daarvan reeds in ken nis gesteld. Door middel van ons blad komt zij deze mededeling nog eens extra onderstrepen, omdat de firma Wansink van 'oordeel is, dat zij haar afnemers daarmede slechts kan bevoordelen. KROONTJES EN GOUDKRONEN Enkele van deze voordelen zijn, dat de Kroonorganisatie behalve goede waar, bij elke bestede gulden gratis 4 kroontjes uitgeeft. 'Een vol boekje is 5,waard. Goudkronen zijn 10 cent waard, maar bij meerdere artikelen wordt men in de gelegenheid gesteld een goudkroon te kopen van 10 cent voor 5 cent. Op deze goudkronen wordt een spaarpremie van 100% verstrekt. Een vol boekje van 250 goudkronen, waarvoor men dus ƒ12.50 heeft betaald, is 25,waard. Bovendien kan men voor deze goudkronen huis houdelijke en luxe artikelen met een enorme reductie verkrijgen. EIGEN MERKEN In een beperkt assortiment worden onder eigen merk Cronavit, Golden Garden .en Golden Gulf-artikelen gebracht, wel ke internationaal gedeponeerd zijn. Te- Van maandag 17 januari tot en met zaterdag.22 januari a.s. wordt in het nieuwe RAI-gebouw te Amsterdam de tentoonstelling „Het Landbouwwerk tuig" gehouden. De Ned. Spoorwegen hebben voor een bezoek aan deze tentoonstelling vanaf Holten een gereduceerd tarief vastge steld. De kosten bedragen f 12,40. Daarvoor ontvangt men: 1 een treinbiljet Amsterdam (Cen traal Station); 2 een toegangsbewijs tot de ten toonstelling; en 3 een dagkaart voor alle trams en bussen der gemeente Amsterdam. vens worden op alle Cronavit-artikelen extra zegels gegeven. KENNISMAKEN Wij kunnen u slechts aanraden zelf eens kennis te nemen van dit unieke spaarsysteem. In dit nummer worden reeds tal van voordelige aanbiedingen ge daan en de firma Wansink hoopt u door middel van ons blad periodiek op de hoog te te houden van de extra aanbiedingen, welke zij heeft te doen. Door de heer D. Terlouw, inspekteur van het NRS afd. zwartbont, werden de volgende koeien ingeschreven: Jantje 4 b 77, eig. J. Lubbersen; Em ma 76 b+ 81, eig. idem; Akke 2 b 78, eig. G. W. Kolkman; Marijke 3 b%80, Anna 2 b+81 (voor KS), Anna 22 b+81 (voor KS) en Lieuwke 28 b+80, eig. J. Haverslag; Betsie 9 b 82, eig. F. Gro- teboer; Marijke 84 b-79, eig. G. W. Huls man; Anna 2 b 78, eig. idem; Janna 59 b 78, eig. R. Jansen; Moor 44 b 77, eig. H. J. Huzen; Trijntje b 78, eig. G. W. Kolkman. In het NRS (roodbont veeslag) wer den door de inspekteur, de heer A. N. Landeweerd, ingeschreven: Hettie 3 b 77 en Aaltje 11 b 77, eig. J. Ulfman, Rijssen; Elsje 13 b 76 en Ber tha 18 b 77, eig. G. J. Veneklaas Slots; Olga 13 b 79. eig. A. Veltkamp; Cillia b 77, eig. H. Rietberg; Roza 7 b-73, eig. C. v. d. Berg: Olga 12 b 76. eig. B. J. Stevens; Christina 8 b 78, eig. W. F. Boode; Betsie 4 b-73, eig. H. Kers; Mi na 8 b+80, eig. J. Haverslag. De stier Oscar, eig. W. Brinks, werd voorlopig ingeschreven met b- en de stier Jantina's Sjaak 2, eig. J. G. Toor- neman, met b-. POEDER - CREME - OLIE - ZEEP Wij herinneren er nog even aan, dat de bejaardensociëteit dinsdag 18 januari a.s. om 2.30 uur niet in „Irene" gehouden zal worden, maar in de aula van de ulo school (scholengemeenschap) aan de Haarstraat. Foto: Max Kool Gaarne herinneren wij belangstellenden eraan, dat gedurende de maand januari de gelegenheid weer open staat om door een jaarlijkse bijdrage van f 20,donateur te worden van de plaatselijke bedrijfsver zorging. Zoals bekend kan de bedrijfsver zorging alléén agrariërs, die donateur zijn, bij onverhoopte ziekte helpen tegen een tarief naai' draagkracht, terwijl niet- donateurs, wanneer zij de bedrijfsverzor- ger nodig hebben, de volledige kosten moeten betalen. Men kan-zich schriftelijk als donateur opgeven bij de secretaris, de heer G. J. Hulsman, Bessinkpasstraat 3, die overdag telefonisch te bereiken is op het kantoor van de Coöp. Aan- en Verkoop vereniging (telefoon 1315). Hopenlijk zal de Bedrijfsverzorging ook dit jaar weer verschillende nieuwe dona teurs mogen begroeten. Onze plaatsgenoten, de kunstschilder Kees Stoop en zijn echtgenote zijn de vorige week donderdag wel op een bij zonder prettige manier verrast. Toen zij in verband met familiebezoek in Dor drecht ook Den Haag aandeden en daar de World Press Foto 1965 in het Gemeentemuseum bezochten, bleek, dat de heer Stoop de 25.000ste bezoeker was. De voorzitter der tentoonstelling, de lieer P. van Breukelen en de secretaris, de heer B. van Merendonck, boden de heer Stoop een camera, een fotoboek over Den Haag en een gratis toegangsbewijs voor de expositie aan, terwijl mevrouw Stoop bloemen werden aangeboden. I-Iet bleek, dat de 25.000ste bezoeker zich dit jaar drie en twintig dagen eer der aandiende dan bij de World Press Foto 1964. Er was die dag een grote belangstelling voor de expositie en een aardige bijzon derheid is, dat de heer en mevrouw Stóop dit leuke buitenkansje waarschijnlijk niet gehad zouden hebben, wanneer zij hun mantels aan de gaderobe hadden afgege ven. Mevrouw Stoop vond het met het oog op de temperatuur maar prettiger haar mantel aan te houden. Had zij dat niet gedaan, dan waren aderen deze hul diging waarschijnlijk te beurt gevallen. Bij een gezellig onderhoud, dat nog even plaats vond werd het echtpaar Stoop door de restaurateur van het restaurant in het. museum nog een prachtige taart aangeboden. De beste schaatsenrijders en -rijdsters uit Holten zullen zaterdagmiddag op de banen van de ijsclub „De Noordpool", hopelijk ten aanschouwe van en aange vuurd door een zeer groot aantal belang stellenden, een sportieve strijd op de smalle ijzers leveren met als inzet het kampioenschap van Holten. Bij de dames zal Truus Haan de titel moeten verdedigen en Herman Maats zal bij de heren zeker alles op alles zetten om z'n titel te prolongeren. Mocht hem dit lukken, dan is hij voor de derde achter eenvolgende keer kampioen van Holten. Bij de laatstgehouden kampioenswedstrijd (29-12-'64) reden de dames 2 en 4 rond jes en de heren 2, 4 en 6 rondjes. Het ijs verkeert in prima conditie en ongetwijfeld zullen er zaterdagmiddag snelle tijden op de chrono's komen. Indien „Koning Winter" nog blijft re geren, zullen op dinsdagmiddag a.s. de wedstrijden worden gehouden om het schoolkampioenschap. Aan deze wedstrijd zullen van de 4 lagere scholen per school 8 leerlingen (4 jongens en 4 meisjes) deelnemen. Zowel bij de jongens als bij de meisjes zullen de kampioenswissel- bekers verdedigd moeten worden door de o.l. Dorpsschool. Mocht de weerman voor dinsdag dooi weer voorspellen, dan zullen dc wedstrij den reeds maandagmiddag worden ge houden. Bij het spelen op het schoolplein van de o.l. dorpsschool is de 10-jarige Henk Schutrups maandagmorgen tijdens het speelkwartier gevallen en wat ongelukkig terecht gekomen, zodat hij zijn rechter been brak. Hij is met de Holtense zieken auto naar het St. Jozef Ziekenhuis in De venter vervoerd, waar men zijn beide benen in het gips gezet heeft. Zijn toe stand is vooruitgaande en als zich geen complicaties voordoen, zal hij de volgende week weer naar huis mogen. Vrijdag 14 januari t.m. 31 januari: Mo gelijkheid tot opgave als donateur van de Vereniging voor Bedrijfsver zorging bij de heer Hulsman, Bes sinkpasstraat 3, overdag tel. 1315. Vrijdag 14 januari, 's middags om 2 uur in Dorpshotel „Holterman": Algemene ledenvergadering van het Veefonds „Ons Belang". Vrijdag 14 januari, 7.30 uur: Feestelijke contactavond van de voetbalvereni ging „Holten" in zaal Vosman. Vrijdag 14 januari, 's avonds om kwart vóór acht in gebouw „Rehoboth": Vergadering van de A.R. Kiesvereni ging. Zaterdag 15 januari: Laatste dag indie ning vorderingen St. Nicolaas-aktie Holtense Handelsvereniging bij de heer J. A. Slotman, penningmeester (zie adv.). Zaterdag 15 januari van 10-4 uur: Gro te opruiming dumphandel Van der Sluis bij J. Aanstoot, Beuseberg 14 (zie adv.). Zaterdag 15 januari om 2 uur: Schaats wedstrijden op de banen van „De Noordpool" om het kampioenschap van Holten. Zaterdag 15 januari, 7.30 uur: Grote dans- en showavond in „Amicitia" (zie adv.). Maandag 17 januari: Laatste dag voor afhalen prijzen St. Nicolaas-aktie bij de Coöp. Raiffeisenbank. Maandag 17 januari, 7.45 uur: Bestu- renvergadering NW Bestuurdersbond in hotel Vosman. Dinsdag 18 januari, 2.30 uur: Bejaar densociëteit in de aula van de Ulo school. Dinsdag 18 januari, 7.45 uur: Jaarver gadering afd. Holten der CBTB in ge bouw „Rehoboth". Dinsdag 18 januari, 7.45 uur: Jaarver gadering afd. ANB in café Maats. Donderdag 20 januari, 's avonds 7.45 u. in gebouw „Rehoboth": Feestelijke bijeenkomst van de afd. Holten van de Bond van Chr. Plattelandsvrou wen en -meisjes in verband met 15- jarig bestaan. Zaterdag 22 januari: Grote dans- en showavond in „Amicitia". Zondag 23 januari t.m. 6 februari: Grote jaarlijkse collecte voor de Internatio nale Hulpverlening. Dinsdag 25 januari, 19-20 uur: Verzil vering waardebonnen St. Nicolaas- aktie door de winkeliers bij de Coöp. Raiffeisenbank. Woensdag 26 januari, 8 uur: Jaarver gadering afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holter man. Donderdag 27 januari, 's middags 'om 2 uur in café Haverslag: Ledenvergade ring Onderling Veefonds „Holten". Donderdag 27 januari, 8 uur: Ledenver gadering van de Vereniging „Jong Holten" afdeling der PJGO in café „De Waag". Zaterdag 29 januari, 's avonds 8 uur in gebouw „Rehoboth": Uitvoering Chr. Ontspanningsclub „COC". Zondag 16 januari 1966. Ned. Herv. Kerk: Holten: 10 uur de heer Schellevis (medewerking van het Herv. Kerk koor) en 7 uur ds mr Schoenmaker, emer. pred. te Den Haag. Collecte in beide diensten voor het plaatselijk jeugdwerk. Dijkerhoek: 10 uur ds mr Schoenma ker, emer, pred. té Den Haag. Collec te voor het plaatselijk jeugdwerk. Geref. Kerk: 8.30, 10 en 3 uur ds Hoogkamp (Bed. H. Av. en Dankz.). In alle diensten is het éne offer bestemd voor gemeen schappelijke taken van eigen kerke lijk leven. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst (gebouw „Irene") 8.45 uur H. Mis. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 15 en zondag 16 januari: de heer J. Warrink, Noordenbergstr. 19, tel. 1803. Geboren: Maria Janna, dv E. Haver slag en M. A. Haverslag, Dijkerhoek 21. Marc, zv R. H. Dijkstra en J. N. Oos- terveld, Zomerhuisjesterrein C 1c, geb. te Groningen. BEVOLKING: Ingekomen: H. Buis van Raai te naar Hoffesstraat 19. Mevr. M. E. Groen- Harteveld en kinderen van 's-Graven- hage naar Kozakkenstraat 15. Vertrokken: E. Maats van Dorpsstr. 38 naar 's-Gravenhage. Gevonden: gestikte deken; rol trap roeden; herenhandschoen; sierspeld; sjaal; dameshandschoen; sleutelring (met sleutels)hoofddoek. Verloren: twee auto-wieldoppen; boe kensteun; twee paar handschoenen; nylonwant; een paar kinderhandschoe nen; zakmesje; portemonnaie. Komen aanvliegen: kanarie. Komen aanlopenkrielkip. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8-22 uur, doch niet tussen 13-14 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1