1962 ophjileïThuisviil Aan de avond van het jaar. Schaatswedstrijden om het kampioenschap van Holten Snslste sehaatsers wonen op de Kol Akke en Sietse Meinsrna de snelsten r erótjeeót Gedeeltelijke afsluiting Molenbelterweg en omlegging verkeer Medische dienst Fraaie uitvoering ierstorateriim „Christus' geboorte" Zaterdag 29 december 1962 No. 52 Jaargang; 14 HOLTENS NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting „Höltens Nieuwsblad" x,acn itsprijs van dit blad bedraagt 1.50 per kwartaal t& Holten Teiefoon 05Jf83 - 231} Adv.-pnjs l—lo mm. (a contant) f 2.50. Iedere mm. meer f 0.10 Het is nu reeds voor de veertiende maal, dat ik mij bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar met een enkel woord tot U, burgers van Holten, mag richten. De avondwijdingen van de V.P.R.O. plegen steeds met deze woorden te beginnen: „Aan de avond van deze dag, voor de nacht valt, willen wij ons nog eenmaal stellen voor het oog van Hem, die bij dagen en bij nachten ons allen nabij is." Is de oudejaarsavond niet eigenlijk ook de avond van het jaar, dat verstreken is en is onze stemming op die avond eigenlijk ook niet dezelfde als die, welke wordt weergegeven in dat votum, waarvan ik hierboven gewaagde? De bespiegelingen, waaraan wij ons aan het einde van een jaar overgeven, worden toch in diepste wezen gedragen door het besef, dat ons leven geleid wordt door Hoger Macht en dat al wat er in ons leven in het afgelopen jaar is geschied, zijn plaats heeft in Gods plan met ons en de wereld. Ik geloof, dat ik dit rustig zo kan stellen, al zullen er onder U zijn, die Gods nabijheid in hun leven nauwelijks meer opmerken, omdat boze ervaringen of teleurstellingen in hun leven hen voor deze nabijheid de ogen gesloten hebben, of omdat zij er als kind niet bij bepaald werden, dat de beschermende hand boven hun leven, die van God was. Toch geloof ik, dat wij allen, hoe wij Gods plaats in ons leven ook verstaan, hoe wij die Hogere Macht, die vaak in ons leven ingrijpt, cok willen noemen, op die laatste avond van het jaar iets aanvoelen van de vergankelijkheid niet alleen, maar dat ook de stem der eeuwigheid dan tot een ieder van ons doordringt. Sommigen uwer zullen op de Oudejaarsavond herinneringen aan nacht en stormgedruis ,die over hun leven kwamen, met zich mede- dragen het nieuwe jaar tegemoet. Anderen daarentegen zullen gedragen worden door gedachten aan voorspoed en zegeningen, welke zij mochten ontvangen. Zo zal de stemming van de één op die Oudejaarsavond een geheel andere zijn dan van de ander, maar toch kan de erkenning, dat God ons, gelijk ons voorgeslacht, gedragen heeft het jaar door en ons kracht naar kruis heeft geschonken, onze harten ook na de diepste beproeving dankbaar stemmen en ons de kracht en de moed schenken het nieuwe jaar met vertrouwen en met vastberadenheid tegemoet te gaan. Ons heden, ons verleden en onze toekomst liggen toch in Gods hand. De woorden van Melis Stoke: „Zo zij dan zonder vrees voor wat gaat komen, die in de overgang van uur op uur, zich toebetrouwt aan 't Goddelijk bestuur, waarin wat was en wordt is opgenomen" mogen U in 1963 ten richtsnoer en ter bemoediging zijn. W. H. ENKLAAR, burgemeester van Holten. Op de eerste Kerstdag vierde het per soneel der zondagsschool alhier met de leerlingen in de Ned. Herv. Kerk des namiddags Kerstfeest. Voor de lagere uur en voor de hogere klassen op 16.00 klassen was de aanvang gesteld op 14.00 uur. Beide samenkomsten stonden onder leiding van de heer Brouwer. Vele ou ders en belangstellenden waren, even als andere jaren, aanwezig, zodat het kerkgebouw beide keren geheel gevuld was. Vanzelfsprekend had het perso neel, dat uit 26 personen bestaat, heel wat voorbereidend werk verricht, voor alles gereed was om de 387 leerlingen Kerstfeest aan te bieden. Dank zij de 28 collectanten, die door het dorp en de buurtschappen gingen om een bijdrage te vragen voor het Kerstfeest, kon alles betaald worden. De opbrengst der lijstcollecte bedroeg ruim 1700,De liturgieën samengesteld door de N.Z.V. waren leidraad voor bei de Kerstfeesten, hoewel er zo en dan iets van afgeweken werd. Hoogtepunten Tijdens de eerste samenkomst werd het Kerstevangelie verteld door mej. j A. Dollekamp, waarbij de dames T. Müller, T. Stevens en A. Stukker de flanelborden bedienden ter ondersteu- j ning en uitbeelding van het verhaal. Bij de oudere leerligen las de heer P. G. van de Bovenkamp de Schriftge deelten Luc. 2 1 - 20 en Matth. 2:1 12, terwijl daarna evenals bij de jongere leerlingen door een veertigtal kleintjes onder leiding van de dames H. Maats- Kevelam en J. Roelofs een kerstspel letje werd opgevoerd. Het spel dezer kinderen werd geken merkt door grote onbevangenheid en eenvoud. De stalmuren werden verbeeld door een dertigtal jongens en meisjes met lichtjes in de hand. Verder speel den anderen voor Jozef, Maria, herders, schriftgeleerden, Jeruzalemmers, Hero des en wijzen uit het oosten, die op hun kamelen kwamen aanrijden. Een groep je kinderen zong daarbij Stille nacht en Ere zij God. Dit kerstspelletje was een hoofdpunt in beide diensten, evenals de vrije vertellingen. Bij de kleinere ver telde mej. L. Sinnema „De zingende Kerstengel". Dit verhaal gaat over To ny, die op het Kerstfeest mag zingen, doch door ziekte wordt ziin taak overge nomen door zijn vriendje Ernst. De ouders van Ernst willen echter voor vervoer zorgen van Tony, als de hoogtijdag aanbreekt, zodat hij toch aanwezig kan zijn op het feest, om te zingen. Dit betekent aanvankelijk een grote teleurstelling voor Ernst. Tony, die zeer begaafd in houtsnijden is, geeft Ernst een door hem vervaardigde kerst engel ten geschenke, die nu „De zingen de Kerstengel" genoemd wordt. Het vrije verhaal voor de groteren, ,.»Eppo's verhaal", werd verzorgd door de heer K. van Bruggen. Eppo van Schelfhorst hield veel van zijn lieve- lingsinstrument, de viool, die hij eens bij een bepaalde gelegenheid van- iemand ien geschenke had gekregen. Zijn vader, die zich zo bij tijd en wijle aan drankmisbruik schuldig maakte, gooide in een bui van dronkenschap de viool kapot. Nu ontstond een grote verwijdering tussen vader en zn. Vader heeft berouw als hij weer nuchter is en neemt zich voor geen alcohol meer te gebruiken en te sparen voor een nieuwe viool. Ook spreekt hij met de predi kant over de slechte en gespannen ver houding tussen hem en zijn zoon. Met Kerstmis komt Eppo over het dode punt en spreekt zijn vader voor het eerst, na weken van wrok en zwijgen, weer aan. Nu volgt verzoening en herstel van normale verhoudingen. Eppo leeft zijn muzikale gevoelens nu uit in zijn fluit. Afscheid Van de achtste klas der zondagsschool werd afscheid genomen. Namens het personeel werden de leerlingen toege sproken door de heer Brouwer. Hij wenste de scheidenden alle goeds toe en vermaande hen te blijven in hetgeen ze gehoord en geleerd hadden. Hij hoop te, dat ze het geloof mogen behouden, ook in de jaren van aanvechting en ver leiding, wanneer de twijfel kan komen. Geloof, aldus spreker, is geen zaak van het verstand, maar een zeker weten van de onzienlijke dingen. Onder grote ge leerden even goed als onder eenvoudigen van verstand zijn er te vinden, die van harte geloven, dat Jezus Christus de Zoon Gods is. Velen toonden in het verleden zich bereid hun leven voor deze zekerheid te willen geven. Ds J. H. Israël, predikant der Ned. Herv. Gemeente, vertegenwoordigde de kerkeraad en sprak hierna de leerlin gen toe. Hij wees hen er met grote na druk op, dat ze bij de gemeente beho ren. Nu ze langzamerhand groter wor den, moeten ze dat ook tonen door de kerkdiensten bij te wonen. Mocht dat nog niet gaan, dan is daar, aldus spre ker, de jongerendienst in Irene, eens per 14 dagen en op 30 december voor hen voor het eerst. Voor de ouders moet het heerlijk zijn, als ze zien, dat hun kind Jezus wil volgen. Als ze zelf het voorbeeld willen geven is dat verreweg het beste! Dit volgen van Jezus is het beste voor groot en klein. Jullie mogen er bij horen. Het moet niet, aldus de predikant maar het mag! Hierna reikte hij aan ruim 40 jongens en meisjes een luxe psalm- en gezangenbundel uit. Er werd verder nog meegedeeld, dat de eerste zondagsschooldienst in het nieu we jaar is gesteld op 13 januari. Nadat de overige aanwezigen het kerkgebouw hadden verlaten, volgden de kinderen, die in de consistoriekamer een traktatie in ontvangst namen en verder een boek, een zangbundel met noten of een bijbel in de nieuwe ver taling kregen als kerstgeschenk. In Dijkerhoek was het gebouw Betha- nië in de samenkomsten welke 's mid dags en 's avonds gehouden werden stampvol. Ook hier was de N.Z.V. litur gie leidraad bij beide kerstvieringen. Bij een prachtig versierde kerstboom werd gezongen en verteld en heerste j een echte feestelijke sfeer. De leiding van de middagdienst berustte bij de heer J. Krikkink. Mej. Dini Bosschers vertelde de kerstgeschiedenis uit het Toosje Wegstapel vertelde een verhaal over een jongetje met een beer. De kleintjes kregen versnaperingen en een leesboek. De avondbijeenkomst voor de oudere leerlingen om 7 uur stond onder lei- dig van de heer G. Ulfman, hier was het mej, Mariettje Traanmaan, die het kerstevangelie las begeleid van een filmstrip „U zijt wellecome". Het vrije verhaal werd verteld door de heer Joh. Markvoort. Ook hier volgde de gebrui kelijke traktatie. Ds C. C. Addink reikte aan het slot met een toepasselijk woord aan de leer lingen die zondagsschool gingen ver laten een luxe psalm- en gezangenbun del uit. Andere kinderen kregen een kinderbijbeltje of leesboek naar gelang van hun leeftijd. In Espelo werd het kerstfeest ge vierd in de o.l. school aldaar, waarvan beide lokalen ook geheel bezet waren toen de bijeenkomst 's middags werd geopend door de heer A. Volkers uit Nijverdal, die met een aantal plaatsge noten de zondagsschool in de Heihuizen leidt. Onder leiding van de heer H. Maat man voerden de kinderen voor de pau ze een aardig kerstspel op. Daarna volg de een traktatie. Na de pauze vertelde de heer H. ter Avest een verhaal getiteld „Petten Harm", dat ging over een stroper en grote aandacht, had van de aanwezigen. De heren Nijland en Tijink gaven Aan deze uitvoering werd medewer king verleend door Riek Bolink-Lande- j weerd (koorlid) Kees Deenik (bariton), 1 Rien Luttikhuis, Losser (piano) en An ton Koopman, kerkorgel. Toen om ruim 8 uur ds J. H. Israël, j ned. herv. predikant, de avond opende was het ruime kerkgebouw beneden tot bijna de laatste plaats bezet. Nadat ds Israël in gebed was voorge- gaan en een kort woord had gesproken naar aanleiding van het schriftgedeel te Micha 5 vers 1 - 3 werd gezamenlijk gezongen „Hoe zal ik U ontvangen". i De uitvoering van het oratorium ving hierna aan met „O, kom, o kom Immanuel, Naar U ziet uit gans Israël." j Het koor moest zich in enige strophen j van dit deel uit het werk tenvolle geven in machtige fortissimo's, doch dit ge beurde op zeer beschaafde en beheerste wijze. Na de beurtzang „Verheugd U Israël, Hij komt, Hij komt Immanuël" werd door het mannenkoor, na een wat aarze lend begin, behoorlijk gezongen „Nog zien wij uit wij droeven, naar 's hemels morgenster". Zeer zuiver werd door de damesstem men gezongen het prachtige lied over het smachten verlangen naar Jezus komst „Wachter op de heil'ge muren, wachter wijkt nog niet de nacht? Ach wij tellen rust'loos d'uren, tot de zon verschijnt in pracht, tot de sterren gaan verbleken,'t nachtelijk duister is gewe ken, en de zon op berg en dal, licht en warmte stralen zal." Bijzonder mooi waren de soli van Riek Bolink-Landeweerd en de wijze waarop zij in het derde deel van dit ora torium het bekende „Stille nacht, hei lige nacht" door de ijle ruimte van het kerkgebouw deed klinken moet iedere luisteraar hebben getroffen en ontroerd. Ook de bariton, Kees Deenik, had weer een belangrijk aandeel in het wel slagen van deze uitvoering evenals Rien korte stukjes van de bijbelse geschie denis, die de kinderen in het afgelopen jaar geleerd hebben en waarbij zij aan vullingen mochten geven om te zien wat zij er van onthouden hadden. Namens de Herv. kerkeraad van Holten sprak de ouderling, de heer H. J. Struik de kinderen toe, namens de ker keraad van Okkenbroek, de heer Kolk man, terwijl de oprichter van de zon dagsschool, de heer J. Volkers even eens nog het woord voerde. Ook hier ontvingen de kinderen die de school verlieten een psalmboek en de anderen een leesboek, of een bijbeltje al naar gelang van hun leeftijd. OFFICIëLE PUBLICATIE: Burgemeester en Wethouders van Hol ten brengen ter algemene kennis, dat do Molenbelterweg vanaf de Burg. v. d Borchstraat tot de Koninginnelaan, in ver band met vernieuwingswerkzaamheder vanaf 2 januari 1963 tot een nader te be palen datum voor alle verkeer gesloten zal zijn. Al het verkeer van en naar de Holter berg zal gedurende deze periode geleid worden via de Koninginnelaan, waardoov het éénrichtingsverkeer tijdelijk komt tc vervallen. Holten, 22 december 1962. Burgemeester en Wethouders, voornoemd. W. H. ENKLAAR, Burgemeester G. J. LANGENBARG, Secretaris OFFICIëLE PUBLICATIE: Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter kennis van belanghebbenden, dat het ophalen van het huisvuil enz in de week van 31 december tot en met 5 januari 1-963 UITSLV-'TEND zal geschic- den op woensdag 2 januari 1963 en op donderdag 3 januari 1963. Holten, 27 december 1962 Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, Burgemeester G- J. LANGENBARG, Secretaris. Luttikhuis die koor en solisten op de piano begeleidde op buitengewoon kun dige en ook stijlvolle wijze. Hij begreep de inhoud van de tekst en deed dit dui delijk uitkomen in zijn spel. De heer van Erkelens heeft het ge heel op schitterende wijze geleid en heeft weten te bereiken, dat koor, so listen en aanwezigen samenwerkten tot het verkrijgen van een verantwoord ge heel waaraan zeker wel enkele foutjes kleven die wij echter gaarne vergeven en vergeten. Aan het einde van deze geslaagde uitvoering, die een waardige voorberei ding voor het Kerstfeest is geweest, sprak ds Hoogkamp, geref. predikant een woord van dank tot allen die had den medegewerkt. Na het dankgebed van ds Hoogkamp, werd de uitvoering besloten met het staande zingen van twee verzen van gez. 10: „Daar is uit 's werelds duist're wol ken, een licht der lichten opgegaan." Na de geslaagde uitvoering kwamen allen die hadden medegewerkt samen in het gebouw „Rehoboth" waar de voorzitter van de ring Twenthe van de Bond van Chr. Zang- en Oratoriumver eniging de heren H. Goorhuis te Henge lo zijn grote waardering uitsprak over het gebodene. De voorzitter van „Soli Deo Gloria" de heer J. Wiggers, sprak een kort woord van dank tot koor, so listen en dirigent de heer W. van Erke lens en hij bood aan mevr. R. Bolink- Landeweerd, die voor de tiende keer als sopraan-solist meewerkte een boeket bloemen aan. VRIJGESTELD WEGENS PERSOONLIJKE ONMISBAARHEID Aan de dienstplichtige der lichting 1962, H. J. Wansink, Look 27, is in be roep bij Kon. besluit van 23 nov. 1962 no. 34 een jaar vrijstelling van de dienstplicht verleend wegens persoon lijke onnmisbaarheid. De beste seliaatsenrijdsters en -rijders uit Holten hebben Tweede Kerstdag des middags op de harde, spiegelgladde banen van de IJsclub „De Noordpool" aan de Dorperdijk ten aansehouwe van vele bon derden belangstellenden een sportieve kamp geleverd om het kampioenschap 1982/1963. Bij de kampioenswedstrijden van het vorig seizoen werd bij de dames kam pioene Dinie Rietberg, die haar titel nu niet kon verdedigen wegens verblijf in het buitenland. Henk Sluiter, die als kampioen van start ging, zette alles op alles om de titel te prolongeren en de prachtige wissel beker definitief te winnen, doch hij moest het hoofd buigen voor Sietse Meinsrna en Herman Maats, die het vorige seizoen resp. de 11de en de 6de plaats bezetten. Bij de dames was de snelste Akke Meinsrna (17» die voor de 600 meter 87.2 sec. nodig had. Zij werd kampioene en ontving van voorzitter C. Broersma een fraaie wisselbeker en 7.50. 2. Herma Broekhuis, 87.8 sec-, ƒ5. 3. Rikie Brinks, 97.0 sec., 2.50. 4. Bertha Schippers, 98 sec. 5. Mieke ten Velde, 100 sec. 6. Fennie Veneklaas, 105-8. sec. Zowel Mieke als Fennie kwam te val len, waardoor ze tal van kostbare secon den verspeelden. Heren (.600 en "1200 meter) 1. en kampioen Sietse Meinsrna, 1.09.5, 2.37, totaaltijd 3.46.5; 2. H. Maats, 1.08.2, 2.39, totaaltijd 3.47.2; 3. H. Slui ter, 1.11.4, 2.36.4, totaaltijd 3.47.8; 4. J. Jansen, 1.11.9, 2.40. totaaltijd 3.51.9; 5- A. Schippei's, 1.12.5, 2.41.2, totaaltijd 3.52.7; 6. H. Paalman, 1.15.3, 2.38.8, totaal tijd 3.54.1; 7. G. J. Beldman, 1.15-8, 2.38.8, totaaltijd 3.54-6; 8. G. Blaauw, 1.13, 2.43.5, totaaltijd 3.56-5; 9. W. Brinks. 1.22. 2.35.2, totaaltijd 3.57.2; 10. H. Slijkhuis, 1.16, 2.44, totaaltijd 4-00; 11. H. Rensen, 1.19.3, 2-45, totaaltijd 4.04.3; 12. J. ten Velde, 1.18.1. 2.50, totaaltijd 4.08-1; 13. Jo- han Veneklaas. 1.23.8. 2.52. totaaltijd 4.15.8; 14- J. Krieger, 1.25, 2.52, totaal tijd 4.17; 15. F. J. Haan, 1.21.6, 2.58, totaaltijd 4.19.6; 16. W. Maats, 1.31-3. 2.51.6, totaaltijd 4.22.9; 17. H. Geltink, 1.20, 3.05, totaaltijd 4.25; 18. F. H. Schip pers, 1.25.2, 3.06.8, totaaltijd 4.32; 19. D. Pieffers, 1.23.9, 3.09.5, totaaltijd 4.33-4: 20. Wim Derksen, 1.36, 3.29, totaaltijd 5.05; 21. B. Wissink, 1.41, 4.07, totaaltijd 5.48- Kampioen Sietse Meinsrna (18) ontving een prachtige wisselbeker plus 10 gulden, terwijl de hei*en Maats, Sluiter en Jansen desp. 7.50, 5.— en 2.50 ontvingen. Bij de wedstrijd over 4 ronden kwamen tegen elkaar uit de rijders die op de 600 meter de beste tijd hadden gemaakt. Na afloop werden de kampioenen har telijk gehuldigd door de voorzitter van „De Noordpool", de heer C. Broersma, die met een kort woord de bekers en geldprijzen uitreikte. op zondag 30 december en Oud- en Nieuwjaar. Ned. Herv. Kerk: Holten: 10 uur ds Kronenburg van Hel- lendooi*n en 7 uur ds Addink. Om 10.15 uur Jongei-endienst in „Irene". Oudejaarsdag: 17 uur ds Israël. Extra collecte voor Algemeen Kerkewerk. Nieuwjaarsdag: 10 uur ds Addink. Dijkerhoek: 10 uur ds Addink. - Oude jaarsdag: 15 uur ds Addink. Extra col lecte voor Algemeen Kerkewerk. Geref. Kerk. 10 uur ds .Brinkman van Rijssen; 3 uur ds Aaftink van Hellendoorn. In beide diensten is het ene offer bestemd voor de kex*k. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kei'kbouw". Oudejaarsavond 5 uur ds Hoogkamp. In deze dienst is het ene offer bestemd voor de diaconie. Nieuwjaarsdag 10 uur ds Hoog kamp. In deze dienst is het ene offer bestemd voor de kerk. Zaterdag 29 december: Dierenarts: G. S. E. Vegter, tel. 394. Zondag 30 december: Diei*enai*ts: A. Th. Oostenbrug, tel. 515. Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag: Diei*enarts: A. Th. Oostenbrug, tel. 515. Voor meer dan 400 aandachtige luisteraars heelt zaterdagavond in de Ned. Herv. Kerk de Chr. Gemengde Zangvereniging „Soli Deo Gloria" (dir. de heer W. van Erkelens te Enschede) uitgevoerd het prachtige Kerstoratorium „Christus Geboorte" van de bekende Friese componist Beintema.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1