Ingezonden Agenda Sfudiebijdragen van de Provincie Overijssel Slippende ayto's Kerstviering Plattelandsvrouwen Huidgenezin zM®. Onze Volle Dagen en de Volheid des Tijds Een gemeeiitwiag Gevonden en verloren Sluiting gemeente- bureaux en -diensten gesloten zullen zijn OPHALEN HUISVUIL Machtigingen Vuurwapenwet 1919 bijzondere machtigingen Onttrekking aan het openbaar verkeer Gedeeltelijke afsluiting Molenbelterweg en omlegging verkeer Zaterdag 22 december 1962 No. 31 Jaargang: 14 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad te Holten, Telefoon 051^83 - 23Jf Adv.-prijs 115 mm. (a contant) f 2.50. Iedere mm. meer 0.10 In een aankondiging in dit nummer brengen Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel ter kennis van be langhebbenden, dat in de maand januari gelegenheid bestaat om voor daarvoor in aanmerking komende leerlingen bij de provincie een studiebijdrage aan te wa gen. Wij laten in het belang van onze lezers hieronder de richtlijnen volgen, welke daarbij worden gehanteerd. Om voor een provinciale bijdrage in aanmerking te komen dient degene ten behoeve van wie de aanvraag wordt ge daan: a. zelf, dan wel diens ouders, voogden of verzorgers in de provincie Overijssel woonachtig te zijn; b. zelf of - bij personen die nog ten laste van de ouders, voogden of verzorgers zijn - de ouders, voogden of verzor gers, niet of slechts gedeeltelijk in staat te zijn de kosten van de studie te dragen; c. aan te stellen eisen van begaafdheid te voldoen. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan kan een bijdrage worden aange vraagd voor het volgen van onderwijs 1. instellingen voor hoger onderwijs; 2. gymnasia, lycea, hogere burgerscho len, middelbare meisjesscholen, doch in het algemeen niet voor het volgen van onderwijs in de eerste klasse van deze onderwijsinstellingen 3. groot seminaria en als gymnasium erkende klein seminaria; 4. hogere technische scholen en uitge breid technische scholen; 5. kweekscholen voor opleiding van on derwijzers, onderwijzeressen en kleu terleidsters; 6- scholen voor maatschappelijk werk, hogere land- en tuinbouwscholen, conservatoria, academies voor licha melijke opvoeding, opleidingsscholen voor de detailhandel en andex-e onder wijsinstellingen met dagonderwijs ge richt op het verkrijgen van maat schappelijke bekwaamheden. In het algemeen wordt geen bijdrage toegekend in de kosten van voorberei dend, gewoon, voortgezet gewoon, uitge breid en buitengewoon lager onderwijs, en lager nijverheidsonderwijs Verder wordt in het algemeen geen bij drage toegekend: a. voor leerlingen die een school bezoe ken in hun woonplaats; b. voor het volgen van onderwijs aan de eerste klasse van een inrichting van middelbaar of voorbereidend hoger onderwijs; Maandagmorgen is een aantal perso nenauto's op de Rijssenseweg door de gladheid van de weg in moeilijkheden geraakt. Enkelen kwamen in de sloot te recht, maar konden op eigen kracht hun weg vervolgen, zonder noemenswaardige schade te hebben opgelopen. Een paar auto's kregen schade aan spatborden en koplampen. Persoonlijke ongelukken de den zich niet voor. Het betrof een ge deelte van de weg, dat tussen de bossen gelegen was op de ötler, waarop zich een ijslaagje gevormd had. OPEN IIET („ONS") DORP Bravo ulo-leerlingen! Jullie hebben je van een heel goede kant laten zien. Van welingelichte zijde hebben we vernomen, dat de totale opbrengst on geveer 600,bedraagt. Dit kon mede, doordat jullie behalve de zaalhuur van Irene, alles gratis kre gen. Is het niet treurig, dat de kerkeraad van de N. H. kerk, dus volwassen men sen, de jeugd niet steunt bij een derge lijke aktie. Staat er in de bijbel geen gebod be treffende naastenliefde, of is dit niet bedoeld om in praktijk te brengen? Enkele leerlingen R.L.H.S. „Nieuw-Rollecate Deventer. (Noot van de redaktie: Deze zaak is niet zo eenvoudig als de inzendsters zich voorstellen. De kerkvoogdij (niet de kerkeraad) moet met stukjes en beetjes trachten het geld voor de exploitatie van het gebouw Irene bijeen te brengen, want het werk van de plaatselijke ge meenschap moet doorgang vinden. Als allen hun plicht deden waren er in dit opzicht geen moeilijkheden. Voor „het Dorp" - dat ook de kerkvoogdij een goed hart toedraagt - zijn reeds et telijke miljoenen bijeengebracht. Het is hier geen kwestie van gebrek aan naas tenliefde, maar een afwegen van belan gen. Talloze instellingen doen een be roep op de kerkvoogdij, waarbij moet worden voorkomen precedenten te scheppen.) c. voor het volgen van onderwijs aan niet als gymnasium erkende semi naria. Bij aanvragen voor kweekscholen, en in alle gevallen waarin wordt verzocht om een bijdrage boven de ƒ300.is men verplicht bij de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in te dienen. Indien hieraan niet wordt voldaan, zal de bij de provincie Overijssel ingediende aanvraag niet in behandeling worden ge nomen. Aanwijzingen betreffende het invullen van het aanvraagformulier en verder te verstrekken gegevens. 1. Alle vragen gesteld op het aanvraag formulier dienen zo volledig mogelijk te worden ingevuld. 2. Het aanvraagformulier dient in duplo vóór 1 februari a.s. te worden ingele- leverd ter gemeentesecretarie van uw woonplaats. De aanvrage dient voor het meestal in september aanvangende cursusjaar. 3. Een gewaarmerkt afschrift van het Kerstrapport dient bij de aanvraag te worden overgelegd. 4. Een gewaarmerkt afschrift van het aanstaand Paasrapport dient u zo spoedig mogelijk na ontvangst hiervan te zenden aan de 4e afdeling van de provinciale griffie, Diezerstraat 80, Zwolle. Het onvolledig of onjuist invullen van het aanvraagformulier alsmede het niet of niet op tijd insturen -van gevraagde be scheiden, heeft tot gevolg dat de aan vraag niet in behandeling kan worden genomen. Woensdagavond hield de Bond van Platteland vrouwen, afd. Holten, voor leden en gasten haar Kerstavond in Amicitia onder leiding van haar presi dente, mevr. B. BroereBos. In haar openingswoord zei de presi dente o.a.: Wc .moeten dankbaar zijn nog in vredestijd te leven na de spanningen, •die er dit jaar vveer zijn geweest. Die dankbaarheid moeten wij uiten in een strijd. Wij moeten vechten om te helpen die vrede over de gehele wereld te ver krijgen en daarbij beginnen bij ons zelf en ons gezin. Vechten tegen ons egoïsme en onze onverdraagzaamheid ten opzichte van elkaar. Pas als we begrip tonen voor elkaar en ook onze kinderen dit bijbren gen, zullen we komen tot prettiger ver houdingen in gezin en maatschappij en zo de grondslag helpen leggen voor een blijvende vrede. De avond werd gevuld met samenzang afgewisseld door declamatie en zang door een koortje. Door de presidente werd een Kerstver haal van Mien Labberton voorgelezen, ge titeld „Het nieuwe Vaderland". De avond werd besloten met de avond- Huidzuiverheid-Hu' dhe Puistjes verdrogen door Purol-poeder Vrijdag 21 en zaterdag 22 december jaar feest CJV te Espelo in de school. Zaterdag 22 december: Kerstoratorium uitvoering door de Chr. Gem. Zangver eniging „Soli Deo Gloria" in de Ned. Herv. Kerk. Zondag 23 december, 7.30 uur: Filmavond in „Irene" (zie adv,.). En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. (Lucas 2 6 en 7.) Men had Hem eeuwen lang verwacht;* en toen Gods tijdperk was volbracht, zond Hij ons van zijn hogen troon het heil der wereld, zijnen Zoon. - Wie heeft het tegenwoordig niet druk? Iedereen heeft zijn dagen vol! Er kan niets meer bij! „Geen tijd" is het meest gegeven antwoord. Maar waarmee vullen wij onze dagen? Met angstige slavendiensten aan ons werk of aan onze zaak? Met de geneugten des levens naar onze smaak: fijnzinnig genieten of plat plezier? Waarmee vullen wij onze dagen? Met het dienen van de mammon of met allerlei belang rijke en gewichtige zaken? Ja, waarmee vult u uw dagen eigenlijk? In de text van deze overdenking staat: dat de dagen vervuld wérden. Er staat: Het geschiedde. dat de dagen vervuld werden. Terécht, want het is een gebeurtenis. Hier, in dit woord van onze text is n.l. niet slechts bedoeld, dat het ogenblik aangebroken was, dat het Kind geboren zou worden, maar óók, en nog wel meer, dat vanuit dit heilsfeit, door de geboorte van dit Kind, dé dagen hun werkelijke vulling ontvangen. Door dit Kind, waarin God tot deze wereld komt, daardoor worden de dagen belangrijk en gewichtig, omdat zij vervuld worden, omdat zij vol gemaakt worden met Gods Liefde en vergeving jegens ons mensen, verloren in zonde en dood. Dat is het geweldige van Kerstfeest, dat God tot deze wereld komt in het Kind in de kribbe van Bethlehem en elke dag vervult, elke dag volmaakt met Zijn Liefde en vergeving, zodat gij overspoeld wordt door Gods genade. Gelooft gij dat? Want het Kind in de kribbe vraagt geen Kerstboom en geen Kerst- taart en geen Kerst-bal, maar het Kind in de kribbe vraagt: „gelóóf". Want alléén in het geloof verstaan wij, dat zonder Hem, zonder Jezus Christus, onze dagen leeg en ijdel zijn, hoe vol wij ze ook stoppen met onze activiteiten en geneugten. Alléén door het geloof in het Kind in de kribbe worden wij gesteld in de werkelijke vreugde van Kerstfeest, de grote blijdschap, die voor allen, ook voor u, bestemd is en waarvan het gezangvers zegt: „De vreugd' is kern der dagen, die blijft waar alles vlood, wanneer w' onszelf maar wagen, al waar 't ook in den dood. Er is slechts één vergeven: daar waar ons God vergeeft; er is ook slechts één leven, dat uit Gods liefde leeft. Maandagavond 24 december (Kerst avond): café „De Waag" na 6 uur ge sloten (zie adv.). Dinsdag 25 december (Tweede Kerst dag): café „De Waag" de gehele dag gesloten (zie adv.). Woensdag 26 december (2e Kerstdag) vanaf 3 uur Dansen in hotel „Müller". Woensdag 26 dtecember (Tweede Kerst dag), 7.30 uur: Filmavond in „Irene" (zie adv.). Donderdag 27 december, 1.30 uur: Le denvergadering Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" in café Vruggink. Donderdag 27 december. 7.30 uur: Raads vergadering. Oudejaarsavond: café „De Waag" na 6 uur gesloten (zie adv-). Zaterdag 5 januari: Nieuwjaarsbal in café ,,'t Bonte Paard". Zaterdag 5 januari, 8 uur: Toneeluitvoe ring door OCH in „Amicitia", met bal na (zie adv.). Donderdag 17 januari om 8 uur. Film avond School met de Bijbel „Onverge telijke melodie". Ned. Herv. Kerk: Holten: 10 uur ds Addink en 7 uur ds Juckema van Nij verdal. Kerstavond (maandag 24 december): 21 uur: ds Is raël (medewerking van de heer Fran sen, trompettist). Eerste Kerstdag: 9 en 10.30 uur (medewerking van het Zangkoor) ds Addink. - Tweede Kerst dag: 10 uur ds Roldanus van Okken- broek. In alle kerkdiensten collecte voor „Kerk en Wereld". Dijkerhoek: 10 uur ds Kronenburg van Bij de raadsvoorstellen is ook een plan tot het instellen van een gemeentevlag. Bij het maken van een ontwerp hebben twee deskundigen op dit gebied, de heer J. Thiurmer te Vlaardingen en de heer KI. Sierksma te Groningen, geheel be langeloos en kosteloos van advies ge diend, waarvoor hel dagelijks bestuur hun zijn erkentelijkheid betuigt. Bij het maken van een ontwerp heeft de heer Sierksma het bestaande ge meentewapen als uitgangspunt genomen en een vlag ontworpen met twee verti- kale banen van gelijke breedte van groen en rood. Aangezien een dex-gelijke vlag vrij simpel zou zijn en weinig mogelijkheid zou bieden voor de fantasie van di-ager en aanschouw* r, is door de ontwerper in elk der vlaggebanen een symbool ge plaatst, aldus B. en W. in hun toelich ting. Het Maria-symbool uit de rechter ge meentewapen-helft is weergegeven door de zespuntige ster, een vast embleem voor de Moeder Gods, waaraan de kleur geel is gegeven. De drie zwijnskoppen uit de linker ge meentewapen-helft kunnen beter door een gele zwijnskop (deel voor het ge heel) worden verzinnebeeld, waardoor een artistieke eenheid wordt verkregen xnet de rechter vlaghelft. De aldus geheel volgens de regels der vlaggenkunde ontstane vlag heeft de in stemming van de Hoge Raad en kan ais volgt worden oxnschreven: „Twee even- lange vertikale banen van gelijke bx-eea- te, in kleux-en (hei-aldisch) groen en rood. waarvan de gx-oene baan aan de bi'oek- zijde, met op het midden van het groen een zespuntige gele ster, met op het mid den van het rood een gele zwijnskop". B. en W. zeggen tenslotte, dat de be- Hellendoorn. Eerste Kex-stdag: 10 u. ds Israël. Extra collecte voor „Kerk en Wereld". Geref. ^erk: 10 en 3 uur ds Brinkman van Rijssen. In beide diensten is het'éne offer be stemd voor de Kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". Eex-ste Kerstdag: 10 en 3 uur ds Hoog kamp. Tweede Kerstdag: 10 uur ds Hoogkamp (Zangdienst) Tijdens de Kerstdagen xs het éne offer bestemd voor de Zending op Soemba. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 22 december: Dierenarts G. S. E. Veg- tex-, tel. 394. Zondag 23 december: Die- x-enarts Th. A. Oostenbrug, tel. 515. Eerste en Tweede Kerstdag: Dieren arts G. S. E. Vegter, tel. 394. KERSTFEESTEN DER ZONDAGSSCHOOL Eerste Kerstdag in de Ned. Hexw. Kerk: 2.uur: lagere klassen 4.30 uur: hogere klassen. Zondagsschool Holten: Zondag 23 december in de O L. Dorps school Lagere klassen om 10.30 uur Hogere klassen om 11.uur. Gevonden: diverse handschoenen, ge breide muts, rol plastic, zijden sjaal, een plastic dop. Verloren: bruine das, lei'en hand schoen. 'Inlichtingen: dagelijks (uitsluitend tussen 9 en 12 en 14 tot 22 uur) aan het Groepsbux'eau der Rijkspolitie te Holten, Dorpsstraat 22, tel. 352. staande vlag van de jaren dertig nimmer officieel is ingesteld en eigenlijk alleen maar als een historisch curiosum kan worden beschouwd. Voor officiële ge beurtenissen en feestelijkheden achten zij een eigen vlag gewenst. UITSLAG SCHAAKWEDSTRIJDEN In de negende i-onde van de ondexdinge schaakcompetitie van „De Pioniex-s", donderdagavond gespeeld in het clublo kaal, hotel Holterman, luidden de uit slagen als volgt: J. Steenbei-gen-J. Beltman 10 H. D. Grobben-A. J. C, Brands 01 W. G. v. d. Hurk-A. H. v. d. Bosch 0—1 Mevr. Hol-G. J. Hoeve 10 W. D. Koopman-H. Roelofs 10 P. M. van Walraven-F. J. Hol 10 De volgende week zal er geen club avond worden gehouden, zo werd nog medegedeeld. Officiële publikaties. Burgemeester en Wethouders van Hol ten brengen ter algemene kennis, dat de gemeentebureaux, -bedrijven en diensten, voorzover de dienst zulks toelaat, op maandag 24 december en op maandag 31 december a.s. De gemeentesecretarie zal met het oog op uitsluitend zaken betreffende de burgerlijke stand op deze dagen ge opend zijn van 8.309 uur. Het Kantoor van de Keuringsdienst is op maandag, 24 dec. a.s. van 910 uur ge opend voor de aangifte van gestorven «lieren. Het slachthuis en voornoemd kantoor zijn op maandag, 31 januari a.s. geopend tot 12 uur. Holten, 21 december 1962. Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter kennis van belanghebbenden, dat het ophalen van het huisvuil enz. in de week van 24 tot en met 29 december a.s. UITSLUITEND zal geschieden op donderdag 27 december a.s. en op vrijdag 28 december d.a.v. en in de week van 31 december tot en met 5 januari 1963 UITSLUITEND op woensdag 2 januari 1963 en op donderdag 3 januari 1963. Holten, 21 december 1962. Burgemeester en Wethouders voornoemd. W. H. ENKLAAR, Burgemeester G. J. LANGENBARG, Secretaris. Met het oog op de afloop van de geldig heidsduur van de aan belanghebbenden verleende ingevolge de Vuurwapenwet 1919, verzoek ik hen dringend deze machtigingen vóór zaterdag 5 januari 1963 ter gemeentesecre tarie in te leveren. Desgewenst kan de geldigheidsduur, in(* dien daar overigens geen bezwaren tegen bestaan, woi'den verlengd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat bij niet-tijdige verlenging der machtiging een strafvervolging moet worden inge steld, wegens het onbevoegd voorhanden hebben van de betrokken vuurwapenen. Holten, 20 december 1962. Het Hoofd van de Plaatselijke Politie der gemeente Holten, W. H. ENKLAAR. Burgemeester en wethouders van Holtep< bx-engen ter kennis van belanghebbenden dat zij voornemens zijn de raad dier ge meente voor te stellen de Meermansweg (weg nr. 156 van de wegenlegger), vanaf de Lageweg in zuid-westelijke richting tot aan het kadastrale perceel, gemeente Hol ten, sectie F, nr. 2913, aan het openbaar verkeer te onttrekken. Bezwaren tegen deze onttrekking kun nen binnen 14 dagen na heden, schriftelijk bij hun college worden ingebi'acht. Hollen, 18 december 1962. Bux-gemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, Burgemeester G. J. Langenbarg, secx-etaris Burgemeester en Wethouders van Hol ten brengen ter algemene kennis, dat de Molenbelterweg vanaf de Burg. v. d. Boi'chstraat tot de Koninginnelaan, in ver- band met vernieuwingswerkzaamheden vanaf 2 januari 1963 tot een nader te be palen datum voor alle verkeer gesloten zal zijn. Al het verkeer van en naar de Holter- berg zal gedurende deze periode geleid worden via de Koninginnelaan, waardoor het éénrichtingsverkeer tijdelijk komt te vervallen. Hollen, 22 december 1962. Burgemeester en Wethouders, voornoemd, W. H. ENKLAAR, Bui'gemeéster G. J. LANGENBARG, Secretaris

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1