n IPSdagsdienst ULO-televisie-revue OPENSTELLING POSTKANTOOR Agenda Wuvgevlijke ILLO.-televisie was groot succes Sluiting gemeenie- bureaux en -diensten gesloten lullen zijn OPHALEN HUISVUIL S Extra ©pwserïng Met auto tweemaal over de kop yau 8.30 tot 10.30 uur, Het sief van de winkelweek 1862 Koe, pink en varken wogen samen 1123 kilogram Postduivenvereniging De Bergvliegers vergaderde I Plakt kïnderiegels Kerstoratorium „Christus' geboorte" Speeltuinvereniging „Kolweg" opgericht KERKDIENSTEN Zaterdag 15 december 1962 No. 50 Jaargang: 14 HOITENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting })Holtens Nieuwsblad" te Holten, Telefoon 05Jf83 - 234 Adv.-prijs 115 mm. (a contant) f 2.50. Iedere mm. meer f 0.10 De U.L.O.-leerlingen hebben met medewerking van de leraren van woensdag tot en met vrijdag weer drie bijzonder leuke, gezellige en bovenal geslaagde feeste lijke ouderavonden verzorgd mét de opvoering van him „U.L.O.-televisie-revue waarvoor zij zich bijzonder hebben ingespannen en waaraan weer veel zorg was besteed. Het gebouw „Irene" was de drie avonden goed bezet en het optreden van de revue-sterren was zo succesvol, dat men besloten heeft er een 4de uitvoering aan toe te voegen, waarvan de opbrengst geheel ten ba'te zal komen van de actie „Open het Dorp". Het was, zoals het hoofd van de school, de heer H. J. Hidding, de eers te avond uit naam van de voorzitter der oudercommissie, die verhinderd was, in zijn openingswoord zeide, een bonte avond in de vorm van een revue, deels samengesteld door de leerkrachten, deels door de medewerkenden zelf en waarvan de dialectgedeelten werden verzorgd door de heer Mekenkamp uit Rijssen, de bekende medewerker aan de Rijssense revue. De openingsscène, waarbij een ballet van leuke meisjes in aardige costuum- pjes, met Eggie Meinsma als koningin netje, de u.l.o. televisie-revue aankon digde met de naam op hun hoedjes, deed al veel verwachten. Die verwachting werd niet beschaamd want na het optreden van Ans Beumer en haar combo, met „Middellandse zee", „Schau Venetia" en „I can't stop loving you" aardig gezongen met begeleiding van guitaren, volgde de vermakelijke klucht „televisie-ziekte", waarbij een van de bezoekers, onder grote hilari teit van het publiek, aankondigde, dat tijdens deze huiskamersamenkomst een van de andere gasten een flinke zoon geboren was. Mooi klonk de zang met grammofoon begeleiding van het meisjeskoor met „Holland", „Zwei kleine Italiëner" en „O wat een maan" en bijzonder aardig werd uitgevoerd een winterballet met baanveegstertjes, de aanbidding van de- sneeuwpop (levensgroot op het toneel) een balletgroepje met spookachtige lichtjes, en zang van Ineke Wansink en de Papoea Sem Kajoij. Ontroerend waren de liedjes, dié Be- la Samuël Prins uit Nijverdal zong in het Hebreeuws over Jeruzalem, de Sab bath en als eerste een joods liefdeslied je. Zij deed ons denken aan de joodse ingezetenen, die zo'n belangrijk aan deel hadden in het culturele leven in onze plaats van voor de oorlog. Grappig was het songfestival met als juryleden de kleinste en de langste leerling van de school, Henk Voortman uit Rijssen en Henk Koopman, uit Hol ten een enorm contrast, die zich aan dienden als „de Lange" en „de Korte" en in hun geklede pakken bijzonder leuk deden. Het gezin Naaktgeboren (met de ontrouwe moeder) won de le prijs, de 2e prijs ging naar Baron van Bunschoten en de 3e prijs verwierf een twee meter hoge kruik Bols met de zanger van het lied „Janus pak me nog een keer", waarbij Janus een oude zee rob was, die echter flink bij zijn vrouw onder de pantoffel zat en niet de kans kreeg een jajemtje te nemen. Ook de opening van het aardgasbe- drijf met officiële toespraak, vol satyre, lijntrekkende gravers en fitters en ten slotte een helse explosie en een brand, Officiële publikaties. Burgemeester en Wethouders van Hol ten brengen ter algemene kennis, dat de gemeentebureaux, -bedrijven en diensten, voorzover de dienst zulks toelaat, op maandag 24 december en op maandag 31 december a.s. De gemeentesecretarie zal met het oog op uitsluitend zaken betreffende de burgerlijke stand op deze dagen ge opend zijn van 8.309 uur. die niet geblust kon worden, want „Diekerhook is 't er nog neet". Leuk ge vonden. De omschakeling van het oude fornuis naar de gaskachel bracht enkele mis verstanden en tussen de bedrijven door zong Ans Beumer nog een paar aardige liedjes „Minimininette" en „Een en- gelske in een heukske" en speelden de Sensation Rockets met hun elektrische guitaren „Quitartango" en „Violetta" en zong Henk Broekmaat „Send me the pillok". Met een „preütje bie de leuve", en de reedfe genoemde dramatiifeche ontkno ping, werd het programma voor de pau ze afgesloten. Na de pauze hebben de leerlingen nog opgevoerd een blijspelletje in twee j bedrijven „aardappels", waarbij het- ging om een legaat van 10.000 per jaar mits de familie geen aardappelen meer zou eten. Het slot van het lied je was, dat men toch wel aardappels at maar de tienduizend gulden behouden bleven. De hee,r Hiddink heeft in de pauze nog in het bijzonder welkom geheten bur- meester en mevr. Enklaar en aan het slot alle medewerkenden ;ten zejerste bedankt voor hun keurig verzorgde avond, waarbij ook het toneel een smaakvolle aanblik bood. Allen werden beloond met een spon taan applaus. Holten, 14 december 1962. Burgemeester en wethouders van Hol ten brengen ter kennis van belangheb benden, dat het ophalen van het huis vuil enz. in de week van 24 tot en met 29 december a.s. UITSLUITEND zal ge schieden op donderdag 27 december a.s. en op vrijdag 28 december d.a.v. en in de week van 31 december tot en met 5 januari 1963 UITSLUITEND op woensdag 2 januari 1963 en op donderdag 3 januari 1963. Holten, 14 december 1962. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, Burgemeester. G. J. LANGENBARG, Secretaris. van de op zaterdag, 15 december ,'s avonds 7.30 uur in „Irene" ten bate van de actie „Open het dorp" Entree 1,—, balcon 1,50 GENIET ALLEN MEE VOOR EEN GOED DOEL wwiwwwwwvww Maandagmorgen om plm. half tien is de 42-jarige vertegenwoordiger A. J. W. uit Amsterdam op de rijksweg naar Rijssen ter hoogte van het erve „De Prins" mét zijn zo goed als nieuwe volkswagen na juist een andere auto te zijn gepasseerd in de berm terecht ge komen. Hij verloor de macht over het stuur, sloeg tweemaal over de kop en werd uit de wagen geslingerd, die via de bermsloot en een afrastgring in het bouwland terecht kwam. W. liep hierbij o.a. ernstige verwon dingen aan het hoofd op en werd na voorlopig te zijn behandeld door dok ter J. P. Nagelhout per ziekenauto naar het St. Geertruiden Ziekenhuis te De venter overgebracht. De auto werd zeer zwaar beschadigd. AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN In het ziekenhuis te Deventer is maandagmorgen de 77-jarige mevr. de wed. J. A. Koopman-Smale overleden die donderavond zeer zwaar werd ver wond toen de auto die bestuurd werd door de landbouwer G. J. Rietberg in het Holterbroek tijdens een dikke mist tegen een uit de richting Deventer ko mende trein reed. De toestand van mevr, de wed, G, J, Nijland-Nijenhuis - wiens man bij dit ongeluk werd gedood - en de heer Riet berg is vooruitgaande. BENOEMD TOT REFERENDARIS De heer W. Otten, hoofdcommies ter secretarie van Leerdam, vroeger te Hol ten werkzaam, is met ingang van 1 maart a.s. benoemd tot referendaris ter secre tarie van Hilversum. De heer Otten ont ving zijn opleiding ter gemeentesecretarie van Rijssen. BENOEMING TER SECRETARIE Tot commies A ter secretarie in de vacature wegens het aanstaand vertrek van de 'heer J. Klaassens is benoemd de heer C. P. Louws, le ambtenaar ter secretarie van Vrouwenpolder (Zeeland). Tot adjunct-commies A in de vacature wegens vertrek van de heer A. Batting is benoemd de heer C. Karmelk, thans adjunct-commies A ter secretarie van Ruinorwold. Op maandag, 24 december en maandag, 31 december zal het P.T.T.-kantoor geopend s?ijn als op zaterdagen beide dagen echter voor alle handelingen. Op deze dagen vindt maar één bestelling plaats. Zorgt voor tijdige terpostbezorging van Uw zendingen De winkelweek van de Holtense winke liers is maandagavond afgesloten met het bekend maken van de prijswinnaars. Voor dit slotevenement, dat plaats had in café Maats, bestond een enorme belangstel ling en vele tientallen belangstellenden moesten dan ook met een staanplaatsje genoegen nemen. Er was een zeer groot aantal deelnemerskaarten ingeleverd en het bestuur van de H.H.V., dat met het uitzoeken van de prijswinnende schattin gen was belast, moest alle hens aan dek zetten om op tijd klaar te komen. Om plm: 8 uur maakte de voorzitter De leden van de Bergvliegers kwamen voor het laatst bijeen in het seizoen 1962. De penningmeester, de heer Aaftink. kon zijn boeken met een batig saldo af sluiten. In totaal werden in 1962 1395 duiven verzonden naar de diverse los singsplaatsen. Over het algemeen zijn er dit jaar door de liefhebbers nogal wat verliezen geleden, maar vol goede moed wordt al weer uitgezien naar het nieuwe seizoen. Hopenlijk zullen er wat meer mensen overgaan tot deze mooie vrije tijdsbesteding. Ze zijn bij de Bergvliegers van harte welkom. De voorzitter, de heer Gazan, kon de volgende kampioenschappen over 1962 be kend maken, welke met diploma's', me dailles of bekers gehonoreerd werden: Vitesse: 1. J. Schoneveld; 2. G. Veld huis; 3. L. Gazan. Mid-fond: 1. G. Steunenberg; 2. C. W. Reeves; 3. H. J. Aaftink. Jonge duiven: 1. H. J. Aaftink; 2. G. Steunenberg; 3. W. Aaftink. Na-vlucht: 1. C. W. Reeves; 2. H. J. Aaftink; 3. W. v. d. Pluym. Generaal over alle vluchten: 1. G. Steu nenberg; 2. C. W. Reeves; 3. H. J. Aaf tink. Kamp.vogel tot 400 km: G. Veldhuis. Kamp .vogel boven 400 km: G. Steunen berg. Kamp-vogel jong: H. J. Aaftink. op Uw kerst- en nieuwjaars- g s kaarten en op al uw corres- S pondentie. g Zaterdagavond 22 december geeft de Cbr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in de Ned. Herv. Kerk haar jaar lijkse oratorium-uitvoering, waaraan medewerking zal worden verleend door Riek BolinkLandeweerd, sopraan, Kees Deenik, bariton en Rien Luttikhuis, piano. De samenzang zal worden begeleid door de heer A. Koopman. Het Kerstoratorium „Christus' geboor te" van de bekende componist Beintema is een werk voor gemengd koor, vrouwen en mannenkoor, met solo's voor sopraan en bariton. Het werk heeft vier delen: 1. De ver wachting; 2. De aankondiging; 3. De geboorte; 4. De herders. Het oratorium wordt besloten met het gezamenlijk zingen van Gezang 10 vers 1, 5 en 7 (Daar is uit 's werelds duist're wolken). Ds. J. H. Israël zal deze avond openen terwijl een kort slotwoord zal worden ge sproken door ds. R. A. Hoogkamp. Moge het geheel een waardige voorbe reiding vormen voor 'het Kerstfeest 1962. van de H.H.V., de heer H. J. Bouwhuis, bekend, dat de koe, de pink en het varken resp. hadden gewogen 518, 457 L en 147y2 kilogram, is totaal 1123 kg. Vier schatters (allen landbouwers) had den op hun kaart precies het juiste ge wicht ingevuld en zij besloten om niet te j loten maar de drie dieren voor totaal I ƒ1675 (inclusief een prijs van honderd gulden) te verkopen aan de plaatselijke j slager, de heer J. Dolman. De gelukkigen j waren de h.h. G. J. Wissink, Espelo 78, J. VV. Stevens, Espelo 83a, B. W. Stevens, j Dijkerhoek 97 en E. J. G. Wissink, Holter- hoek 24. Honderd gulden werd gewonnen door de heer M. Kers, Larenseweg (1123 kg en 3 gram), en vijftig gulden rijker werden L. Meinsma, Kolweg; Joh. Fuit, G. J. Broekmaat en H. Slettenhaar, Oranjestraat, J. A. Kruiskamp, Neerdorp 27 en A. J. Podt, Dorpsstraat 56. Met een bankje van vijfentwintig wer den de volgende schatters beloond: W. Lammertink, Industriestraat; D. Toorne- man, Espelo 89; E. Steunenberg, Dijker- .hoek 62; H. J. Wansink, Look 13; D. Bos- schers, Beuseberg 137; B. v. d. Bos, Dorps straat 55; E. Paalman N 87; J. Meijerink, Espelo 12; T. Koopman, Zwartepad; G. W. Bosman, Dijkerhoek 77; G. J. Krom- dijk, Borkeld 1; H. Bekkernens, Beuse berg 97. Verder kon voorzitter H. J. Bouwhuis nog 40 schatters blijmaken met een tientje, 60 met vijf gulden en 80 met een rijksdaalder. Allen ontvingen waardebon nen die voor 1 januari besteed moeten worden bij de leden van de Holtense Han dels Vereniging. De schattingen liepen uiteen van 550 tot 2000 kg, doch om voor een prijs van b.v. 50 gulden in aanmerking te komen, mocht men slechts 69 gram boven of beneden de 1123 kg hebben geschat. Donderdagavond 13 december zijn de bewoners van de Kolweg en omgeving in vergadering bijeen geweest in café „De Waag" en hebben besloten tot het oprich ten van een speeltuinvereniging. In het bestuur werden gekozen de heren J. Calkhoven, voorzitter; W. J. Wennekes, 2e voorzitter; H. Wilpshaar, secretaris; H. Koopman, 2e secretaris; J. W. W. Bluemink, penningmeester; H. B. Verveda, 2e penningmeester; G. Kooi man, technisch adviseur; H. W. Goorman, H. W. Verveda, M. Achterkamp, J. Mos- sink, G. Bulsink en W. J. Eshuis, leden. Dit grote aantal bestuursleden is geno men met het oog op de vele werkzaam heden die er in de toekomst verricht moe ten worden. Er werd besloten om de contributie te stellen op 25 cent per week per gezin, dat lid wenst te worden. Naast de speeltuin, die toegankelijk zal zijn voor kleuters en de kinderen uit de laagste klassen van de lagere school, hoopt men een stukje grond beschikbaar te kunnen stellen als z.g. „trapveldje", waar de jeugdige Kolbewoners de voet balsport kunnen beoefenen. SUCCESSEN OP TENTOON STELLING DOOR LEDEN VAN DE BERGVLIEGERS Daar er des winters geen vluchten met duiven worden gehouden, wordt de sport warm gehouden door diverse tentoonstel lingen. Ook hier wisten de leden van de Bergvliegers fraaie successen te behalen. Op de tentoonstelling in Rijssen be haalde G. Veldhuis 4 eerste prijzen en 2 derde prijzen. Mooiste 'oude doffer, mooiste oude duif, mooiste van het geheel: L. Gazan le, 2e,. 3e prijs; H. J. Aaftink 2 x 2e prijzen; G. Steunenberg le en 3 x 3e prijzen; H-. J. Aaftink in Goor le prijs. In Vriezenveen: G. Veldhuis le prijs. 7e prijs en 4e prijs mooiste duivin, 2e prijs met 4-tal; L. Gazan 2 x le prijs. Kampioenendag in Deventer en tentoon stellingen in Rijssen en Enschede staan nog op het programma. Zaterdag 15 december, 7.30 uur: Toneel uitvoering van de Dijkerhoekse Ama teurtoneelvereniging in ,,'t Bonte Paard", met bal na. Zaterdag 15 december, verwerpen van krentenbrood, speculaas, gebak enz., bij Wed. H. J. Kettelarij, De Wippert. Zondag 16 december, 7.30 uur, Filmavond in Irene, (zie adv.). Woensdag 19 december, 8 uur: Kerst wij ding afd. Holten Plattelandsvrouwen en introducé's in „Amicitia". Woensdag 19 december, 's avonds 7.45 uur, Kerstwijding Geref. Vrouwenver eniging „Priscella" in gebouw „Reho- both". Donderdag 20 december, 8 uur, Kerst- wijding der Hervormde Vrouwenver eniging Holten en Dijkerhoek in Bethanië. Donderdag 20 december, 8 uur, Ledenver gadering „Jong Holten" in café Vrug- gink. Spreker de heer C. Broersma over zuivelproblemen. Donderdag 20 december, 's avonds om 8 uur, Kerstwijding Chr. Plattelandsvrou wen in gebouw „Rehoboth". Vrijdag 21 en zaterdag 22 december jaar feest CJV te Espelo in de school. Zaterdag 22 december: Kerstoratorium uitvoering door de Chr. Gem. Zangver eniging „Soli Deo Gloria" in de Ned. Herv. Kerk. Dinsdag 25 december (le Kerstdag), Hotel „Müller" de gehele dag gesloten (zie adv.). Woensdag 26 december (2e Kerstdag) vanaf 3 uur Dansen in hotel „Müller". Donderdag 17 januari om 8 uur. Film avond School met de Bijbel „Onverge telijke melodie". HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 10 uur ds Juckema van Nijverdal; 7 uur ds Addink. Extra collecte voor Jeugdwerk. Om 10,15 uur .Tongerendienst in „Irene". Geref. Kerk: 10 uur en 3 uur ds Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer bestemd voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". DIJKERHOEK Ned. Herv. Kerk: 10 uur ds Addink. Extra collectevoor Jeugdwerk. Dierenarts: Th. A. Oostenbrug, tel. 515. Ondertrouwd: Jan Hendrik Kevelham, 23 j-, Holten, en Lina Antonetta Lank- horst, 22 j., Bathmen. Getrouwd: G. J. Kleinjan, 26 j., Ommen, en H. Beldman, 25 j., Holten H. Krom mendijk, 30 j., Amsterdam, en B. Schup- pert, 21 j., Holten. Overleden: J. A. Aanstoot, 73 j., Holten, Holterbroek 74. J. Smale, w.v. Koop man, 77 j., Holterhoek 71, overleden te Deventer. Ingekomen: F. M. Meester en gezin van Wijhe naar Waardenborchstraat 10. Vertrokken: M. Lodeweges van Borkeld 45 naar Hellendoorn. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie. Dorpsstraat 22, te Holten (geopend van 813 en 1422 uur). Gevonden: linker heren gliacé hand schoen, wieldop van Volkswagen, heren sportrijwiel, rood van kleur. Vorloren: boodschappentas, verschillen de handschoenen, wollen sjaals, heren- rijwiel, hoofddoek, 1 zak afvalwol.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1