zaken HOLTENS SOLA VELDHUIS Sola cassette Gebr, Veldhuis SUCCES NIEUWSBLAD Strijd om Nederlandse beeldbuis (weer) ontbrand Mevrouw, hier is uw Keurslager Kallsternran I Fa. H. J. Bouwhuis Zn. SLAGERIJ HARRY GAZAN Sinterklaas zegt altijd: Fa. J. F. v. Geesthuizen en Zoon Nuttige Sint Nicolaas- geschenken Firma G. H. KOOPMAN Hulpverlening afgerond De maatregelen voor hulp aan het gemengde zandbedrijf te zien als één geheel Minister Marijnen bespoedigt en verhoogt bestaande uitkeringen St. Nicolaas- geschenk Fa. H. J. Bouwhuis en Zn. keukenrekken adverteer Normen voor de voorschotverlening aan de gemengde zandbedrijven Reclame lijkt verzekerd Voor een nuttig St. Nicolaas-geschenk Zaterdag 24 november 19G2 Naast reeds bekende maatregelen voor de hulp aan de gemengde bedrijven op de zandgronden, heeft minister Marijnen en kele voorzieningen getroffen op het ge bied van het markt- en prijsbeleid, die mede kunnen bijdragen tot het verlich ten van de directe financiële moeilijkhe den. Deze voorzieningen komen neer op vervroeging en versterking van bestaande uitkeringen. Dit bleek uit het antwoord van de bewindsman op vragen van het lid der Tweede Kamer, de heer J. T. Mel- lema, tijdens het mondeling vragenuurtje in de vergadering van de Tweede Kamer op donderdagmiddag 8 november 1962. De minister van Landbouw antwoordde ontkennend op de vragen of hij de ƒ50 miljoen voor het „Ontwikkelings- en Sa neringsfonds" wilde verdelen in ƒ40 mil joen voor hulpverlening op korte, en ƒ10 miljoen voor hulpverlening op lan gere termijn en de gelden voor voorschot ten te besteden aan toeslagen. Het niet onaanzienlijke bedrag van 20 a ƒ25 miljoen is voldoende voor het verlenen van voorschotten ter voorziening in de acute moeilijkheden van een aantal finan cieel zwak staande bedrijven; verder gaan acht de minister niet verantwoord. Vervroegde uitkeringen. De minister tracht zoveel mogelijk te voorzien in de moeilijke financiële positie van vele bedrijven en heeft dan ook bin nen het kader van het markt- en prijsbe leid een aantal beslissingen genomen, die mede kunnen bijdragen tot het verlichten van de directe financiële moeilijkheden. In de eerste plaats zal de graantoeslag lichte gronden voor de oogst 1962, waar van de uitbetaling normaal omstreeks de jaarwisseling plaatsvindt, vervroegd wor den uitbetaald. In de tweede helft van november kan deze uitbetaling waar mede een bedrag van 50 miljoen is ge moeid, waarvan ca. ƒ40 miljoen bij de gemengde zandbedrijven terecht zal ko men tegemoet worden gezien. In de tweede plaats zal nog in de loop van deze maand een voorlopige nabetaling ten laste van het Landbouw-Egalisatie- fonds van 80 cent per 100 kg over alle in het melkprijsjaar november 1961novem ber 1962 aan fabrieken afgeleverde melk worden uitbetaald. Hiermede is een be drag van ruim 50 miljoen gemoeid, waarvan ruim 30 miljoen door de ge mengde zandbedrijven zal worden ontvan gen. Normaliter zou deze nabetaling eerst omstreeks februari hebben plaatsgevon den. Ten slotte zal de doorlopende voorschot uitkering voor het nieuwe melkprijsjaar worden verdubbeld. Het vorige jaar is gestart met een 4-wekelijkse voorschot- uitkering van ca. 2.per 100 kg melk. Binnen het kader van de nieuwe opzet van het melkprijsbeleid, waarin een van te voren bepaalde toeslag per 100 kg indus- triemelk is vastgesteld, is het verant woord deze voorschotuitkering te verho gen tot ca. ƒ4.per 100 kg over alle melk. Het geheel van maatregelen dus het verlenen van voorschotten tot een maxi mum van 25 miljoen en de getroffen maatregelen van het markt- en prijsbeleid overziende, meent de minister, dat van de zijde van de regering alle aandacht is be steed aan voorziening in de financiële moeilijkheden op korte termijn. Een verdergaande voorschotverlening, die het programma op langere termijn in gevaar zou kunnen brengen, kan dan ook niet in overweging worden genomen. Aandacht voor de oorzaken. Bij het zoeken van een oplossing voor de moeilijkheden van het gemengde zand bedrijf, moet men ook rekening houden met de oorzaken, zo betoogde de minister. De oorzaken van de moeilijkheden ziet de bewindsman in het- cumulatief optre den van een aantal ongunstige omstandig heden van een aantal risico's waar voor het garantie-beleid geen dekking biedt. De omstandigheden zijn: a. het ongunstige voorjaar, leidende tot een lange stalperiode, iets wat nu een maal tot het risico van de boer ge rekend moet worden; b- de ongunstige prijsontwikkeling in de varkenshouderij en pluimveehouderij mede als gevolg van de belangrijke uitbreiding van de produktie na het uitermate gunstige jaar 1960-1961; c. de toenemende druk, die als gevolg van de steeds wassende melkstroom door de niet gegarandeerde hoeveelheid melk op de gemidddelde opbrengstprijs voor de veehouderij wordt uitgeoefend. Met de thans genomen maatregelen in het kader van het markt- en prijsbeleid en met de voorschotverlening, heeft de minister zoveel mogelijk getracht de boe ren op de gemengde zandbedrijven te helpen hun actueel liquiditeitsmoeilijkhe den te overwinnen. Hij is van oordeel, dat het geven van toeslagen gesteld al, dat dit in EEG-verband bezien moge lijk en wenselijk zou zijn te achten in het raam van dit geheel niet verantwoord zou zijn en slechts zou leiden tot een ver doezeling van bepaalde structurele, thans duidelijk aan de dag getreden, gebreken. Structurele oplossing. De minister erkende, dat vele gemeng de bedrijven in moeilijkheden verkeren. Deze ondernemers staan daarin niet al leen. De landbouw in geheel West-Europa en Noord-Amerika verkeert daar overal in ernstige moeilijkheden, die van struc turele aard zijn. Bij het overwinnen van die moeilijkheden zal Nederland een struc turele oplossing moeten nastreven, waar toe naar de minister stellig verwacht de thans bestaande maatregelen een belangrijke bijdrage zullen kunnen leve ren. Men dient de maatregelen in één verband en in goede harmonie der onder delen te zien. Mede door de verbreding der draagkracht van het Borgstellings fonds, dat zowel een regeling van de kort lopende schulden mogelijk maakt als bij kan dragen tot verbetering der bedrijfs structuur, is een sluitend geheel verkre gen. Bij de beantwoording van een reeks na dere vragen uit de Tweede Kamer heeft minister Marijnen o.m. nog verklaard, dat het er niet alleen om gaat redelijke nor men te vinden voor de hulpverlening op korte termijn, de regering maakt ook ten Voor de aanvragen van voorschotten die de minister van landbouw en visse rij, onder voorbehoud van goedkeuring door de Staten-Generaal, heeft toegezegd te zullen verlenen aan gemengde agra rische bedrijven op de zandgronden die in directe financiële nood verkeren, kunnen betrokkenen van maandag 26 november 1962 af bij de plaatselijke bureauhouders formulieren verkrijgen. Deze formuliren dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk op 3 december 1962, ingevuld te worden inge leverd. Aan het verkrijgen van een voorschot, dat 1000 per bedrijf bedraagt, zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1 het betrokken bedrijf moet zijn gelegen op de zandgronden, met als uiterste be grenzing het graantoeslaggebied lichte gronden. De veenweide- en de veenkolo niale bedi-ijven vallen echter buiten de regeling. 2 de oppervlakte cultuurgrond van het be drijf moet ten minste 1 ha en mag ten hoogste 15 ha bedragen. 3 de exploitant van het bedrijf moet zijn hoofdberoep in de landbouw (akkerbouw of veehouderij) hebben. Tuinders (fruit kwekers inbegrepen) Vallen in beginsel buiten de regeling. De kleine gemengde bedrijven met enige groente- en/of fruit teelt worden echter niet bij voorbaat uit gesloten. 4 het zuiver inkomen van de aanvrager mag over de belastingjaren 1958, 1959 en 1960 gemiddeld niet meer hebben bedra gen dan 6.000, tenzij zijn aanslag in de inkomstenbelasting over genoemde jaren gemiddeld minder is geweest dan 300, in welk geval hij wel voor een voorschot in aanmerking kan komen. Ter nadere omschrijving van de norm „hoofdberoep" wordt gesteld, dat de boer op zijn bedrijf tenminste 1250 uren - d.i- de helft van een normaal aantal arbeids uren - produktieve arbeid verricht. Voor de berekening van deze abeidsbehoefte Eindelijk is in Den Haag de lang ver wachte bom gebarsten. De regering blijft op het standpunt staan, dat reclame voor de Nederlandse televisie mogelijk moet zijn en dat de NTS die velen een tè dictatoriale houding verwijten niet de alleenheerschappij mag krijgen over het zogenaamde „tweede televisienet". Dit standpunt is nog eens vastgelegd in de Memorie van Antwoord van de befde onderministers Scholten (radio, televisie) en Gijzeis (economische zaken) op de nota-reclametelevisie. Toch is er wel wat veranderd in de Haagse ambtelijke burcht. Het misbaar, dat de NTS nu al jaren maakt sinds juni 1959 toen de beslissing van het kabi net over de reclametelevisie voor de eer ste maal bekend werd is er duidelijk in geslaagd de dikke muren rond de ambte lijke vesting te doorbreken. Uit de Ne- morie van Antwoord blijkt namelijk, dat de regering wel van zins is aan de wen sen van de NTS tegemoet te komen. Het tweede net zal niet, zoals eerst de bedoe ling was, geheel in handen worden ge geven van een aantal min of meer parti culiere maatschappijen. De commerciële omroepvereninging zal de zendtijd moeten delen met de NTS. In totaal zal de Neder landse Televisie Stichting tien van de dertig zenduren krijgen toegewezen. De commerciële omroep krijgt 20 uren in de week, maar daarvan mogen niet meer dan achttien minuten per avond worden ge bruikt voor reclameboodschappen. Deze jongste ontwikkelingen hebben de tongen in Nederland weer losgemaakt over het heilige huisje, dat de televisie is. Soms kwamen de tongen wel wat te vlug los. Zelfs vóór de regering officieel de antwoord-nota bij de Tweede Kamer had ingediend, kwam de NTS al met een commentaar op het net van het Algemeen Nederlands Persbureau. Zelfs al was dat commentaar „onder embargo", het was een in journalistieke kringen toch zeer ongebruikelijke actie. Men reageert nu eenmaal niet officieel op dingen, die offi cieel nog moeten gebeuren. De kritiek j I10LTE.NS NIEUWSBLAD principale een begin met een krachtige aanpak van hot probleem zelf. Eenmaal de redelijke criteria vastgesteld, zullen zij worden toegepast, ongeacht de finan ciële uitslag. Deze spoedig te bepalen normen zullen op zo kort mogelijke ter mijn leiden tot indiening van een wets ontwerp ter regeling van de nodige sup- pletoire voorzieningen, die bij voortvaren de behandeling en aanvaarding in het parlement, spoedig tot toekenning en uit betaling van de voorschriften kunnen leiden. Weliswaar is de bestemming van de gelden van het „Ontwikkelings- en Sane ringsfonds" in de actuele moeilijkheden gericht op het gemengde zandbedrijf, maar het systeem biedt voor de toekomst wel een aanbeveling tot toepassing op andere typen agrarische bedrijven. De ren teloze voorschotten zullen formeel niet opeisbaar zijn in drie jaar. In de loop van die drie jaar kan het bedrijf worden „doorgelicht" op zijn bedrijfseconomische positie. Daarbij kan het best zijn, dat on dernemers besluiten tot bedrijfsbeëindi ging. Anderzijds kan in die drie jaar be zien worden wat door middel van krediet voorziening via het Borgstellingsfonds aan verbetering van de bedrijfsstructuur kan worden gedaan. In beide richtingen liggen dus overgangsmogelijkheden voor de voorschotten. zal een eenvoudig puntensysteem worden gehanteerd, waarvoor de gegevens - op pervlakte en aard cultuurgrond, veebe zetting - op het aanvraagformulier moe ten worden ingevuld. De voorschotten zullen worden verleend voor ten hoogste drie jaar. Gedurende deze tijd zal hier over geen rente verschuldigd zijn. Na af loop van die drie jaar zal het geleende geld moeten worden terugbetaald, tenzij in overleg met betrokkene alsdan een an dere regeling is overeengekomen. UITSLAG SCHAAKWEDSTRIJDEN De schaakcluub „De Pioniers" speel de donderdagavond in haar clublokaal, hotel Holterman, de 8e ronde van de onderlinge clubcompetitie. De uitslagen luidden als volgt: W. D. KoopmanG. J. Hoeve, afgebr.; G. A. BrandsF. J. Hol 01, 01, A. M. Muddemevr. Hol" afgebr., G. W. KnapenA. J. C. Brands 01, G. J. KromdijkW. G. v. d. Hurk VzVz, J- SteenbergenA. H. v. d. Bosch 10. JEUGDDIENST In de Jeugddienst, die a-s. zondagavond om 7 uur plaats vindt in de Herv. Kerk, zal ds De Geeter niet voorgaan. Het ligt voor de hand, dat vele jongeren (en wel licht ook vele ouderen) teleurgesteld zijn. Gelukkig komt ds De Geeter nu volgend jaar juni. Het is gelukkig gelukt een predikant uit Deventer bereid te vinden om nu de Jeugddienst te leiden. Het is ds Zinkstok, sedert zondag verbonden aan de Herv. Gemeente te Deventer. Vermoedelijk zal niemand of slechts weinigen hem kermen. Eén ding staat echter vast: ieder is van harte welkom en zal naar alle waar schijnlijkheid veel hebben aan de behan deling van het onderwerp: „Naam en daad". van de NTS was in meer opzichten onge woon. Daarin werd letterlijk gezegd: „De NTS en de omroeporganisaties kunnen niet anders constateren dan dat deze voorstellen in strijd zijn met een juiste rechtsbedeling, dat zij een verder verant woorde ontwikkeling van de televisie be moeilijken en gespeend zijn van werke lijkheidszin". Volgens het commentaar van de NTS moet het belang van de televisie op de voorgrond blijven staan. Maar juist dat is iets, wat ook de beide onderministers in hun antwoordnota steeds weer herha len. Zij leggen er de nadruk op, dat de commerciële exploitant een omroepvereni ging moet zijn. Niet een van de bestaande verenigingen, maar een nieuw lichaam, dat echter op dezelfde manier als de hui dige KRO, AVRO, VARA en VPRO de be langen van de televisie voorop moet stel len. De situatie is wat dat betreft volgens de regering nog „geheel open". Er zijn geen toezeggingen gedaan aan wie dan ook over de exploitatie van 't tweede net. In een aparte bijlage wordt door de NTS een overzicht gegeven van de stand van zaken met het tweede net, voor wat betreft de technische ontwikkeling. De proefnemingen voor dit tweede Neder landse televisienet zijn, zoals bekend, al enige tijd aan de gang. Op zijn vroegst zal men 1 oktober 1963 met de uitzendin gen kunnen beginnen. Het verdere ver loop zal dan zo zijn, dat men vanaf die datum op het eerste (huidige net) terug uren in de week zal uitzenden en het eerste jaar over het tweede net slechts tien uren. De dertig uren voor het eerste net blijven gehandhaafd. Ten slotte zal men in 1969 ook op het tweede net dertig uren uitzenden, zodat tegen die tijd de Nederlander zestig uren televisie in de week krijgt voorgeschoteld. Op dal mo ment zullen er zo'n twee en een kwart miljoen televisiekijkers in ons land zijn (op het ogenblik nog geen één en een kwart miljoen). Zelfs gaan de gedachten van de rege- HET Een pracht collectie zilveren bedels in alle prijzen bij de HEEFT ZE! Voor een klein of groot, naar Gevraagd per januari voor ons pand op „De KOL" NET MEISJE voor winkel en huish. werk Zich aan te melden: Indus triestraat 5. Te koop: toom biggen. H. Blankena, Dijkerhoek 91. Te koop: toom zware big gen. E. Aaltink, Holter- broek 64, Holten. Te koop: 2 toom biggen. W. F. Teeselink, Beuseberg 39, Holten. Te koop: een toom big gen. G. H. Nijenhuis. Dij- hoek 19, Holten. Te koop: lange Ieren jas, maat 54. Kleur bruin. B. J. Baltes, Diesenplasstraat 1. Te koop: een haard, merk Brandaris, z.g.a.n. en een gegalvan. gierpomp. Sme derij J. G. Maats. Te koop: 2 drachtige var kens, a.d.t. 29-11 en 2-12. N.o.z. G. J. Jansen, Holter- broek 65. Zoekt U BIJVERDIENSTE- AVONDWERK Ook u helpen wij hieraan. Inl.: afd. 11 Postbus 21, Hendrik Ido Ambacht. Te koop: z.g.a.n. Engelse wandelwagen met neer- klapbare kap, origineel pe digree, kleuren geel en wit. Mevr. J. G. Engbers, Hol- terberg 52. ln is een kwestie van durf en doorzicht daarom ln ring al vooruit naar een eventueel derde televisienet. Volgens de NTS is dit klink klare onzin. „De staatssecretarissen heb ben geen begrip voor de moeilijke proble men die de televisie in Nederland heeft bij het aantrekken van voldoend geschoold technisch personeel en het vinden van voldoende scheppend en uitvoerend artis tiek talent". Toch zijn deze zorgen minder groot dan de NTS het op het ogenblik doet voor-komen. De NTS achl zichzelf wèl in staat de uitbreiding van de televisie op te vangen. Waarom zouden andoren dat niet kunnen? Sprekend is het com mentaar van de bekende Eli Asser op de pagina 2 jongste nota, dat als volgt luidde: „Ik hoop maar, dat het Nederlandse creatieve talent nu meer aan bod komt! Ook de techniek zal wel niet in de verdrukking komen, de Nederlandse technische scho len moeten toch in staat zijn voldoende krachten af te leveren. Dat de NTS op het ogenblik zo'n personeelstekort heeft is geen gevolg van een gebrek aan krach ten, maar een gevolg van cle gebrekkige salarissen. Als echter door een organisatie meer zal worden betaald, zullen zich on getwijfeld meer technische jongeren tot het televisiewerk voelen aangetrokken". DINSDAG: Vz kg verse worst £08 Vz kg rookworst 21© Vz kg bloedworst 14© WOENSDAG: 300 gram hachévlees m A kg speklappen 148 Vz kg mager rookspek148 DONDERDAG: Vz kg gehakt 158 Vz kg gezouten vet spek03 VRIJDAG EN ZATERDAG: Vz kg varkenslappen22-5 300 gram poulet en soepbeentjes 103 DE GEHELE WEEK: Braadkuiken vanaf 220 1 literblik sperciebonen van 90 voor75 3 pakjes margarine, plus 2 spaarlabels 38 ct 2 blik soepballen, plus 2 spaarlabels 38 ct 3 slavinken, plus 2 spaarlabels 38 ct Doe uw voordeel en haal dagreclame's bij KEURSLAGER bij het Viadukt. J naar de t HORLOGERIE GOUD ZILVER Want uit ervaring weet de Sint, dat hij daar de grootste sortering vindt. ORANJESTRAAT 59 TELEFOON 372 Tot en met woensdag a.s.: Ie kwaliteit BRAADVLEES per kg4.25 1 kg KLAPSTUK 3.50 500 gram GEHAKT 1.50 250 gram POULET 0.98 150 gram BOERENMETWORST0.65 150 gram BOTERHAMWORST 0.40 groot blik SOEPBALLETJES 0.49 Kleine geschenken onderhouden de vriendschap. Met een variant op dit oude gezegde zou men kunnen zeg gen: .Geurige geschenken onderhouden de vriendschap' En juist deze geurige geschenken vindt U bij ons! Wij hebben voor U diverse soorten Eau de Cologne n.l. 4711, Boldoot, Valdelis; parfums: Tosca, Carat, Rheingold, Boldoot etc. Haarlotions en aftershave lotions. Grote luxe dozen sigaretten en sigaren van de ge renommeerde fabrieken. DORPSSTRAAT 60 iiiiniiiinuiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii als Scholierbureaus - boekenrekken - radio - t.v.-tafels - naaiboxen en naaidozen - bijzettafels wandtoilettcn - haardbankjes - kapstokken - thee- en koffiebeurzen - lectuurbakken - kinderstoelen en -boxen enz. vindt u bÜ MEUBELEN EN WINKELINTERIEURS Dorpsstraat 32 ll!lllllllllllllllilllllll!illillllillllllllllll!lllllllllll||||||||l|||||||l|||||||||!l|||||||||||||||||||illl|!ll||||||||||||,||||||!ll||||||l

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 2