Wisikelweelcactïe 1962 Koopt elders niet, wat eigen plaats U biedt. rette koe een pink een eet roeken Programma openbare u.l.o. school Agrarische jongeren luisterden naar causerie over zout Nogmaals donors gevraagd van zaterdag 24 november tot en met donderdag 6 december Ma§i maandag 26 november tot en met dinsdag 4 dec. lylien de winkels tot des avonds uur geopend zijn. Zaterdag 24 november 1962 No. 47 Jaargang 14 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting ,j!loltens Nieuwsblad te HoltenTelefoon 051+83 - 231+ Adv.-prijs 115 mm. a contant2.50. Iedere mm. meer 0.10 In cle dezer dagen gehouden vergade ring van de oudercommissie en het per soneel der openbare u.l.o.-school werd be sloten de feestelijke ouderavond te houden op 12, 13 en 14 december a.s. in het ge bouw Irene. Om de kosten te dekken, die hieraan verbonden zijn, zal van de ouders een bijdrage gevraagd worden. De voorzitter van de oudercommissie, de heer L. C. van de Bovenkamp, lichtte in zijn functie van architect, de werk zaamheden toe rond het nieuwe schoolge bouw aan de Diesenplasstraat en waarin thans enige tekening begint te komen. Het hoofd der school, de heer H. J. Hid- dink, gaf een uiteenzetting rond de 3- jarige afdeling aan de school en omtrent het economisch en administratief onder wijs. In 1961 startte dit onderwijs als vijfde klas. Het onderwijs in deze klas is sterk op de praktijk gericht van het bedrijfsleven, in de ruimste zin van het woord. Naast Nederlands, Duits en Engels, waarbij het accent ligt op de correspondentie, wordt een groot aantal lesuren besteed aan de handelsvakken en aan het bedienen van kantoormachines. In 1962 werd aan deze leerlingen een examen afgenomen waarbij twee verte genwoordigers uit het bedrijfsleven zitting hadden in de examencommissie. Aan alle leerlingen kon toen een getuigschrift worden uitgereikt, dat inwisselbaar zal zijn tegen een officieel diploma, zodra dit onderwijs wettelijk zal zijn geregeld. Het wachten is nl. op de z.g. Mammoet wet. Voor zover bekend hebben alle leerlin gen een behoorlijke functie gekregen in het bedrijfsleven. Voor het komende schooljaar 1963/1964 zal deze vorm van onderwijs nog meer mogelijkheden bieden, verklaarde de heer Hiddink. Dan zullen alle ulo-leerlingen, die in het bezit zijn van onverschillig van welk ulo diploma tot deze 5e klas kunnen worden toegelaten. Dit vanwege het feit, dat de gelegenheid zal worden geschapen, ofwel de handelsvakken te volgen, ofwel de talenrichting. Het is voor de ouders van de leerlin gen der vierde klas reeds nu van belang te weten, dat hier voor hun kinderen nieuwe mogelijkheden liggen. Om dit onderwijs in de 5e klas ook toegankelijk te maken voor de beste leer lingen van de 3e klas der 3-jarige afdeling werd dit jaar schooljaar 1961/1962 een nieuwe 4e klas ingesteld, om te onder zoeken of deze aansluiting inderdaad mo gelijk zal zijn. Na deze mededelingen van het hoofd werd nog besloten de zakelijke ouder avond in het voorjaar van 1963 te houden. MEUBELVERKOPER De heer J. H. Wissink te Dijkerhoek slaagde te Utrecht voor het vakdiploma verkoper in de detailhandel meubelen. Holten. In een donderdagavond in café „De Waag" van de heer J. Haver slag gehouden gecombineerde vergade ring van de Plattelandsmeisjes en de vereniging „Jong Holten", afdelingen der P.J.G.O., heeft de heer Otten uit Hattem, vertegenwoordiger van de Kon. Ned. Zoutindustrie te Boekelo, een lezing gehouden over de ontgin ning, winning en verwerking van het zout. Zijn causerie ging vergezeld var- de vertoning van een bedrijfsfilm. Na zijn aandachtig gehoor eerst het ontstaan van het zout te hebben ge schetst in de oertijd, toonde spreker aan welk een belangrijke rol het ge speeld heeft bij de opkomst van de mensheid. Er is een tijd geweest,, dat zout de functie vervulde van betaal middel tussen de volkeren. De Griekse naam is „sal", het is de beginlettergreep van het tegenwoordige „salaris", d.w z. loonbetaling. Uitvoerig ging spreker in op de ont wikkeling van de zoutwinning die van een verdampingsproces is geworden tot een enorme mijnbouw, waarbij het zout door middel van pekel uit de bo dem wordt gehaald door enorme instal laties, waarbij alleen al in Nederland een produktie werd bereikt in 1961 van één miljoen ton per jaar. D.w.z. dat ■gedurende het uur, dat spreker zijn causerie hield, in Twente 100 ton zout uit de bodem werd gehaald of in een etmaal 2400 ton. Na een aantal mislukte pogingen om zout aan te boren in de Twentse bodem vanaf 1899, werd het eerste succes ge boekt in 1911 in Buurse. De heer Otten heeft tenslotte nog be langrijke dingen verteld over de ne- venprodukten van de zoutindustrie als soda, chloor enz. De presidente van de Plattelands meisjes, mevr. W. BronsvoortSlijk huis, die de leiding had van het eerste deel der vergadering, heeft de heer Otten dank gebracht voor zijn bijzon der interessante causerie. Na de pauze werden een aantal me dedelingen gedaan, waarbij de leiding van de vergadering berustte bij de heer W. Aalpol. Voor de vormingscursus, welke voor geheel Overijssel gehouden wordt te Holten, bestaat een goede belangstel ling. Van de 33 cursisten zijn 11 dames en heren afkomstig uit Holten. De cursus motorenkennis kon helaas, hoewel hiervoor een behoorlijke be langstelling bestond, uit programma- technische overwegingen geen door gang vinden. Men hoopt hier later mee te starten. Door de secretaresse van de Platte landsmeisjes, mej. B. Wechstapel, werd de 2- en 4-weekse volkshogeschooïcur- sus besproken, terwijl ook de cursus veebeoordeling voor dames en heren aan de orde kwam. Ter vergadering bestond hiervoor echter nog geen vol doende belangstelling. Besloten werd op zaterdag 1 decem ber a.s. om 8 uur vanaf café „De Waag" een dropping te houden. Aanmelding kan nog geschieden bij de secretaris van „Jong Holten", de heer L. H. Ren- sen. Voor de algemene najaa.Vsvergade- ring van de P.J.G.O. te Almelo werden 2 bestuursleden van elke vereniging aangewezen. Ook belangstellenden kun nen hieraan deelnemen. OFFICIëLE PUBLIKATIE VOORBEREIDING VASTSTELLING UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN VILLATERREIN LOOK. Het hoofd van het gemeentebestuur van Holten brengt ter openbare kennis, dat door de raad dier gemeente bij zijn besluit van 16 november 1962. nr. 2855, is bepaald, dat de vaststelling van een plan van uitbreiding in onderdelen voor een villaterrein in de Look, gelegen ten noordwesten van de Rijssenseweg. wordt voorbereid. Holten, 19 november 1962. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, W. H. Enklaar Een twintigtal moedige Holtenaren heeft maandag jl. bloed afgestaan voor OFFICIëLE PUBLIKATIE WIJZIGING VAN HET UITBREIDINGSPLAN IN HOOFDZAAK Het hoofd van het gemeentebestuur van Holten brengt ter openbare kennis, dat vanaf 21 november 1962 gedurende 14 dagen ter gemeente-secretarie v.oor een ieder ter inzage ligt een besluit van de raad dier gemeente dd. 16 november 1962, nr. 2849, tot herziening van het uitbrei dingsplan in hoofdzaak. Dcze wijziging heeft, betrekking op de bouwmogelijkheden van gebouwen ten dienste van kampeerbedrijven en op de bouw van villa's klasse I. Binnen zes weken na afloop van bo vengenoemde termijn kunnen de belang stellenden, die zich met bezwaren tot de raad hebben gewend, bij Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel bezwaren tegen dit besluit indienen. Holten, 19 november 1962- Het hoofd van het gemeentebestuur voor noemd, W. H. Enklaar. de bloedplasma-actie van het Ned. Roode Kruis, welke gehouden werd in het Park- gebouw te Rijssen. De organisatoren hadden gedacht voor Rijssen en omgeving te kunnen volstaan met twee avonden. Er moet echter nog een avond zitting worden gehouden. Deze heeft plaats op maandag, 26 no vember a.s. op dezelfde tijd als de voor gaande avonden- Wij schreven hierboven van „moedige" Holtenaren. Zo moedig behoeft men ech ter niet te zijn, want: de meeste donors merken er totaal niets van, dat hun een halve liter bloed wordt afgetapt; Men moet natuurlijk wel geheel fit en gezond zijn om als donor op te treden. Als er nu nog ongezetenen zijn, die toch wel bloed zouden willen geven dan raden wij hen aan zich in verbinding te willen stellen met de heer W. ten Berge' (hotel Holterman), bestuurslid van het Roode Kruis, afdeling Holten, die -gaarne alle in lichtingen verstrekt. Men zal echter wel op eigen gelegen heid naar Rijssen moeten gaan, tenzij men een autorit met anderen zou weten te ar rangeren. Meldt U daarvoor spoedig cp bovengenoemd adres. Ter gelegenheid van het bezoek van Sint Nicolaas aan ons land organiseren de Holtense winkeliers aangesloten bij de Holtense Handelsvereniging gedurende bovengenoemde periode weer een winkelweek waaraan prachtige prijzen verbonden zijn. Voor elke, tijdens de winkelweek besteedde gulden ontvangt men een winkelbon. Twintig bonnetjes geven recht op een deelnemers kaart., waarop men het gezamenlijk gewicht van de drie hieronder vermelde hoofdprijzen kan invullen. De le prijs is een 2e prijs: 3e prijs: en verder zijn er nog tal van prachtige prijzen bestaande uit ge bruiksvoorwerpen en waardebonnen. Wenst n.ca -echter aan deze attractie niet mee te doen, dan kan men de ingeleverde winkelbonnen, na dat daarvoor door de winkeliersvereniging waarde bonnen zijn verstrekt, ook inruilen tegen de normaal gangbare bonnen. (Gedurende de winkelweek worden geen Ster-, Spar. of andere bonnen verstrekt. Daartoe heb ben de winkeliers zich onderling verplicht). De inwisseling van de winkelbonnen voor deelne merskaarten of waardebonnen moet geschieden op: DONDERDAG 6 DECEMBER van 1621 uur in „Amicitia" te Holten of van 1921 uur in ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek Op deze uren kunnen de ingevulde deelnemerskaarten met het gezamenlijk gewicht der dieren (in kilogram men en grammen en met naam en adres) reeds worden afgegeven of tot en met zaterdag 8 december bij de deelnemende winkeliers worden ingeleverd. reen deelnemerskaarten r Na deze datum worden aangenomen! De uitslag van deze dierenschatterij-wedstrijd wordt bekend gemaakt op MAANDAG 10 DECEMBER om 19.30 uur in café Maats. (De dieren zijn de andere dag voor rekening en risico van de winnaars). De deelnemende winkeliers zijn herkenbaar aan een deelnemerskaart in hun etalage. tMiailBffiiimiUMMiiiNlftl Sint Nicolaas zal dit jaar geen officieel bezoek bre aan de Holtense winkeliersvereniging. De daaraan bonden kosten zullen geheel aan prijzen voor de w strijd ten goede komen. ER KOMT ECHTER WEL DE NODIGE GEZELLIG HEID, DOOR MUZIEK EN VERLICHTING, IN HET DORP. Van deze drie hoofdprijzen moet men het TOTA LE GEWICHT op de kaarten invullen. U vindt in de Holtense zaken: EEN RUIME KEUZE UITSTEKENDE KWALITEITEN VOORDELIGE AANBIEDINGEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1