Winkelweekactie 1962 Koopt elders niet, wat eigen plaats U biedt. O.LM.-afdeling sprak over de moeilijkheden in de landbouw en over financieringsmogelijkheden Agenda vette koe een pink een vet varken I Adverteerders, attentief iaststelling wan een kapwerordening Raadsvergadering KERKDIENSTEN CAI van zaterdag 24 november tot en met donderdag 6 december iBVWWWVf Zaterdag 17 november 1962 No 46 Jaargang 14 HOLTENS NIEUWSBLAD I Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad itsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal I Holten Telefoon 05If83 - 234 Adv.-prijs 115 mm. (d contant) f2.50. Iedere In de dinsdagavond in het Stationskoffiehuis van de heer Kalfsterman gehou den ledenvergadering van de afdeling Holten der LM heeft de voorzitter, de heer J. W. Wesseldijk, uitvoerig stilgestaan bij de huidige moeilijkheden in de land bouw en in het bijzonder voor de gemengde bedrijven op de zandgronden. Hij wees er op hoe nu al geruime tijd met name ten aanzien van de eieren en de produktie van varkensvlees met verlies gewerkt wordt en hoe dit ook ten aanzien van de rundveehouderij het geval is. Wel is er ten aanzien van de varkenshouderij in ver band met de lagere biggenprijzen een lichte verbetering ingetreden, maar de toe stand baart nog ernstige zorg. De regering heeft thans een richtprijs voor de melk aangekondigd van 27 ct. bij een vetgehalte van 3,7 pet., imaar daarmede niet vol daan aan het verlangen van het Landbouwschap om deze prijs op 28 ct. te bepa len. Spreker had weinig waardering voor de uitspraak van mr. Biesheuvel, dezer dagen gedaan, dat men niet alles op Den Haag moet schuiven. Wij vragen geen aalmoes, aldus de heer Wesseldijk, maar om „recht", opdat wij door de regering uit de moeilijkheden worden geholpen. De organisatie heeft in dit opzicht reeds veel werk verzet. Wij moeten hier achter staan en dit onze collega's boeren duidelijk maken. De geschiktste data voor Uw Sint Nicolaas-annonces zijn zaterdag 24 november en zaterdag 1 december. Wilt U ons uw opdrachten zo vroeg mogelijk doen toekomen? Er kan dan veel zorg aan de opmaak van uw aankondigingen worden besteed. HOLTENS NIEUWSBLAD o Reeds in de maand juni, zo verklaar de de voorzitter, later nog, heeft de af deling een brief aan het hoofdbestuur in Zwolle gezonden, waarin zij haar bezorgd heid, ook ten aanzien van interne facto ren, welke met de moeilijkheden in de landbouw verband houden, heeft uitge sproken. Zij was daarmede wellicht de eerste afdeling, die in dit verband een waarschuwende stem liet horen. Voorzitter Jonkhans en de secretaris Ir v.d- Wal zijn vanwege 'het hoofdbe stuur in Holten geweest om de moeilijk heden in een buitengewone bestuusver- gadering door te spreken. Het hoofdbe stuur zet zich wel schrap, aldus de heer Wesseldijk. Er zijn plaatselijk enkele zitdagen, ge houden welke hem niet helemaal heb ben bevredigd, maar anderzijds toch wel tal van vragen hebben opgeworpen, waarop men een antwoord heeft kunnen ontvangen- De vergadering waarin de voorzitter zijn overzicht gaf was goed bezocht. Spreker heette in het bijzonder welkom het hoofdbestuurslid de heer Kottelen- berg uit Makelo, de heer Berkhof, kre diet adviseur van de Coöp. Raiffeisenbank te; Utrecht en de heer H. J. Oolbekkink, kassier der boerenleenbank Markelo Bij de ingekomen stukken deelde de voorzitter mede, dat men van de zijde van de Lagere Landbouwschool te Mar kelo aan Holten een plaats in de commis sie van toezicht heeft aangeboden- Voor de bezetting van deze zetel heeft het be stuur aangewezen de heer W Stevens in de Beuseberg. Spr. zeide bijzonder ver heugd te zijn, dat Markelo deze stap heeft gedaan- Op de boerenstand uit de gehe le .omgeving rust de taak de lagere land- bouwscholen te Markelo en Bathmen en de landbouwhuishoudschool te Holten samen te handhaven De huishoudschool telt nu twee eerste klassen, twee tweede klassen en 1 derde klas, met samen ruim 90 leerlingen. Op 20 november zal een samenspreking plaats hebben met afgevaardigden van het hoofdbestuur, op donderdag, 6 decem ber heeft een kringvergadering plaats te Deventer en op woensdag, 19 decem ber wordt te Zwolle de jaarlijkse alge mene vergadering van de OLM gehou den, deelde de voorzitter mede. Aktievergadcring. Voor de aktievergadering van de KN- IC op vrijdag 16 november a.s. heeft de afdeling 10 plaatsen toegewezen gekre gen, waarvan er 5 voor het bestuur en 5 vooi* gewone leden zijn bestemd. Staande de vergadering werden hiervoor de na men opgegeven. Naar aanleiding van de reeds gehouden zitdagen werd besloten een maandelijkse zitdag voor de OLM te doen houden, zo als in tal van plaatsen reeds het geval is. Rationalisatiekern. De voorzitter deelde vervolgens, mede, dat het bestuur nogal wat kritische gelui den heeft opgevangen naar aanleiding van de vorming van een z.g. rationalisa tiekern in de buurtschap Beuseberg. Dit heeft niets te maken met de z-g- streek- verbeteringsplannen en de OLM heeft hiermede niets van doen. Dit werk gaat uit van de landbouwvoorlichtingsdienst, die op de Borkeld al eens 30 bedrijven bij dit werk betrokken heeft en dit aantal voor de Beuseberg nu op 10 teruggebracht heeft. Het gaat hierbij om bedrijven van moeten doen, die economisch verantwoord zijn en waarin door het rijk een percen tage wordt bijgedragen. Het afdelingsbestuur heeft zich daar over tot de plaatselijke districtsraad van het Landbouwschap gewend, dat een be vredigend antwoord heeft gegeven, ter- wijl een samenspreking heeft plaats ge had met iemand van het Landbouwschap en de betrokken voorlichter. Van de 10 bedrijven en de 5 reservebedrijven heb ben uiteindelijk 9 in een deelname toege stemd. Het is niet zo, dat 90 pet. der investe ringen door het rijk worden gedaan en 10 pet. door het betrokken bedrijf, maar- wel andersom, zo werd door één der le den in de vergadering verklaard. Op de vraag waarom men ook elders gelegen bedrijven niet voor deelname in de gelegenheid heeft gesteld, antwoordde de voorzitter, dat de bedrijven zoveel mogelijk bijeen behoren te liggen. Spre ker 'had het wel op prijs gesteld, wan neer men van de zijde van de voorlich tingsdienst de boeren door middel van de plaatselijke pers van te voren had inge licht. De heer Kottelenbei-g gaf nog een korte toelichting op dit werk der x-ationalisatie- kex-nen, waarbij hij er op wees, dat het hier in de eerste plaats gaat om een gro te mate van voorlichting op het huishou delijk als op het landbouw-technisch vlak. Streekverbetering. Aan het hoofdbestuur is gevraagd over de mogelijkheid van streekverbetering een gecombineerde vei'gadering te hou den met de heer Kx-eulen van de OLM, zo deelde de voorzitter nog mede. Hij wees voorts op de te Nijverdal te houden cux*sus, welke uitgaan van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in Overijssel, de OLM en de PJGO over: „Vragen rondom de bedrijfsopvolging", waar-bij de deelnemers en deelneemsters zullen worden opgeleid om in huiska merbij eenkpmsten de behandelde stof, die in deze tijd zeer aktueel is, uit te dragen. Het bestuur hoopt t.z.t. een beroep te doen op vei'schillende leden om hun woonkamer daarvoor beschikbaar te stel len. Financie r in gsmogel ij kheden Na de pauze sprak de heer Bcx'khof van de Centi'ale Raiffeisenbank over finan- cierhigsmog'elijkheden in de landbouw, waax'bij hij er op wees, dat de behoefte aan kredieten niet een verschijnsel is, dat thans plotseling opgekomen is in ver band met de financiële moeilijkheden van de gemengde bedrijven op de zandgi'on- den, maar dat deze behoefte zich steeds sterker heeft doen voelen in verband met de mechanisatie en uitbreiding van de agrarische bedrijven. Spreker wees er op, dat de arbeidslonen in de landbouw enorm zijn gestegen en dat men de in vestering voor 1 arbeidskracht kan ge lijkstellen met f 32.000,-. De vermogens behoefte stijgt enorm, zodat reeds lang de vraag is gerezen of de financiering niet het knelpunt wordt. Door een studie van de commissie landbouwkrediet, ingesteld door de cen trale bank, is men vrij aardig op de hoog te van de vermogenspositie in de land bouw- Spreker gaf een uitvoerige opsomming van de vele gevallen, waarbij het moge lijk is van de plaatselijke boerenleenbank voorschotten en kredieten te ontvangen. Aan het slot van de vergadering ver klaarde de heer Kottelenberg op een -uit de vergadering gestelde vraag, dat bij de OLM nog niet voldoende inzicht bestaat omtrent de door de regering te verlenen voorschotten en kredieten aan de ge mengde bedrijven en omtrent de overige regeringshulp. De gemeenteraad komt vrijdag, 16 no vember a.s des avond 8 uur ten gemeen tehuize bijeen ter behandeling van de volgende: Agenda 1 Notulen van de openbare vergadering van 4 september 1962. 2 a Ingekomen stukken- b Mededelingen. 3 Voorstel tot verkoop van een strookje grond aan de heer J. A. Ulfman, alhier- 4 Voorstel van verkoop van grond, gele gen in de buurtschap Dijkerhoek ten behoeve van de bouw van een diepvries inrichting. 4a Voorstel tot verkoop van grond aan de Overijsselse Landhouw-Maatschappij te Zwolle. 5 Voorstel tot wijziging van de gemeen te begroting 1962. 6 Voorstel tot vaststelling van een krediet in rekening-courant voor 1963- 7 Voorstel tot vaststelling van het maxi- mum-bedag der op te nemen kasgel den voor 1963. 8 Voorstel tot wijziging van de salaris- verordening voor het gemeente-perso neel per 1 januari 1962. 9 Voorstel tot toekenning van een uitke ring-ineens aan 'hot gemeente-perso neel over het jaar 1962. 10 Voorstel tot wijziging van de kinder toelageverordening voor het gemeente- personeel- 11 Voorstel tot wijziging van het uitbrei dingsplan in hoofdzaak. 12 Voorstel tot het in voorbex-eiding ver klaren van een uitbreidingsplan in onderdelen „Look". 13 Voorstellen tot het. vaststellen van een kapverordening. 14 Rondvraag- De handhaving van het natuur-, land- schaps- en dorpsschoon, mede uit een oog punt van het dienen der recreatiebelan- gen, zijn voor burgemeester en wethou ders van Holten, aanleiding geweest de gemeenteraad een verordening op het vellen van houtopstanden voor te leggen, welke de naam zal dragen ^kapverorde ning". De nieuwe boswet, welke op 1 juli jl. in werking is getreden onder intrek king van de boschwet 1922 en de bodem- productiebeschikking 1949 bosbouw en houtteelt - geeft de minister van ondei'- wijs, kunsten en wetenschappen en van landbouw en visserij de bevoegdheid ter bewaring van natuur- err landschaps- schoon, incidenteel een kapverbod op te leggen. Uit de handelingen van de beide Ka mers der Staten-Generaal, zo zeggen b- en w. in hun toelichting, blijkt, dat deze bevoegdheid slechts bij uitzondering zal worden gehanteerd, met name in die ge vallen. welke van nationaal belang ge acht kunnen worden. Voor het (overige heeft de wetgever, behoudens enige beperkingen, deze mate rie aan de provinciale en gemeentelijke wetgever overgelaten. Een belangrijk deel van de uitvoering van de nieuwe Boswet is daardoor mede op de schoudei's van de gemeentebesturen gelegd- Daar Holten een gemeente is met veel bos- en natuurschoon zijn b. en w. van mening, dat het gemeentebestuur hier zeer duidelijk een taak heeft te vervul len Met de vaststelling vandeze con- cept-vei'Oi'dening kan naar mag worden aangenomen een sluitende regeling voor" de beschei'ming van bossen en andere houtopstanden worden verwerkelijkt Uit de toelichting blijkt, dat de raad een kapverbod kan opleggen binnen be bouwde kom, behouden ten aanzien van populieren en wilgen langs landbouw gronden, vruchtbomen en windschermen om boomgaarden, fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaax-, voor verkoop als kerst bomen geteeld en kweekgoed. Hetzelfde geldt voor een kapverbod bui ten de bebouwde kom, met dien verstande I dat daarbij tevens zijn uitgezonderd, houtopstanden, die deeluitmaken van bosbouwondernemingen ingeschreven bij het Bosschap, echter met deze restrictie, dat hiervan zijn uitgezonderd houtopstan den, die een zelfstandige eenheid vormen en hetzij niet groter zijn dan 10 are, het zij in geval van rijbeplanting niet meer dan 20 bomen bevatten. In hun toelichting geven b- en w. een uitvoerig overzicht van het recht op scha- devergoedi-ng. waaromtrent de verorde ning verwijst naar artikel 13, vierde lid van de Boswet en waarvan zij de vast stelling in voorkomende gevallen geen gemakkelijke taak zal achten. Bij het in werking treden van deze ver ordeningen vervallen de thans daarom trent bestaande bepalingen der algeme ne politieverordening. OFFICIËLE PUBLICATIE ONTTREKKING AAN HET OPENBAAR VERKEER Bui'gemeester en wethouders van Hol ten brengen ter openbare kennis van be langhebbenden, dat zij voornemens zijn de raad dier gemeente voor te stellen een gedeelte van de Essensteeg (weg nr. 70 van de wegenleggcr) en een gedeelte van de Tromopsweg (weg nr. 56 van de wegenlegger), alle ge legen in de buurtschap Dijkerhoek, aan het openbaar verkeer te onttrekken. Bezwaren tegen deze onttrekking kun nen binnen 14 dagen na heden schrifte lijk bij hun college worden ingebracht. Holten, 14 november 1962. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR. burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. Ned, Herv, Kerk: Holten: 9 en 10.30 uur ds Kool. Extra collecte voor „Kerk en Oecumene". Om 10.15 uur Jongerendiènst in „Irene". Dijkerhoek: 10 uur ds Bi'oeyer. Extra collecte voor „Kerk en Oecumene". Geref. Kerk: 10 uur en 3 uur ds Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer be stemd voor de Christelijke Kleuter school, Kerkopbouw en Algemeen Chr. Doeleinden. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". Zondagsdieixst Dierenarts: Weekeinde 17-18 november: Dierenarts Th. A. Oos- tenbrug, tel. 515. Zaterdag 17 november: Verwerping kren- tebrood enz. bij Fa- Wed H. J. Kette- larij (De Wippert Laren Gldj. zie adv Zaterdag 17 november 121 uur in „Ami- citia" plaatsbespreking voor uitvoering „HGK". Zaterdag 17 november: Jaarlijkse uitvoe ring „H.G.K" en Kinderkoren in zaal „Amicitia". Zaterdag 17 november om halfvier trek king verloting Sportvereniging „BATO"' in „Amicitia". Zondag 18 november, 's avonds 7-30 uur, flmavond Irene (zie adv. Maandag 19 november: Bloedplasma- actie Ned. Roode Kruis, (zie adv.). Woensdag, 21 november, om 8 uur: Jaar vergadering ijsclub „De Noordpool" in Dorpshotel „Holterman". Donderdag 22 november: Voorlichtings avond over kalkgebruik als bemesting in café Kalfsterman (zie ber.). Donderdag 22 november om 8 uur in ge bouw „Rehoboth" feestavond Chr. Be sturen Bond met alle aangesloten CNV- leden. Donderdag 22 november: 8 uur ledenver gadering van de afdeling Holten van Volksonderwijs in hotel Holterman Donderdag, 22 novembef, 7.30 uur: Le den vergadering plattelandsvrouwen in hotel Holterman. Spr. mej. Bijlsma over kinderboeken en mevr. Schutler over kinderspeelgoed. Dondei'dag 22 november, 7.30 uur precies, Gecomb. ledenvergadering Plattelands meisjes en Jong Holten in café „De Waag", Spreker de heer* Otten van de Kon. Ned. Zoutindustrio met bedrijfs film. Vrijdag 23 november, 7.45 uur. in gebouw „Rehoboth" vergadering Chr. Platte landvrouwen. Zaterdag. 24 november: .TaaxTijkse Uitvoe ring „H.M.V." in gebouw „Irene"- Zatex'dag 24 november: Dansen in hotel „Müllcr". (zie adv Ter gelegenheid van het bezoek van Sint Nicolaas aan ons land organiseren de Holtense winkeliers aangesloten bij de Holtense Handelsvereniging gedurende bovengenoemde periode weer een winkelweek waaraan prachtige prijzen verbonden zijn. Voor elke, tijdens de winkelweek besteedde gulden ontvangt men een winkelbon. Twintig bonnetjes geven recht op een deelnemers kaart, waarop men het gezamenlijk gewicht van de drie hierpnder vermelde hoofdprijzen kan invullen. De le prijs is een 2e prijs: 3e prijs: en verder zijn er nog tal van prachtige prijzen bestaande uit ge bruiksvoorwerpen en waardebonnen. H Nadere bijzonderheden worden - met een foto van de drie hoofd- prijzen, waarvan men het gewicht moet schatten - in het nummer Bj van 24 november gepubliceerd. Het parool blijft:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1