Igvmiu Scherpe kritiek van O.L.M. op de minister van Landbouw Bedrijfsverzorgirig Bergruiters successen in Neede Pierre Janssen naar Holten Onder ereboog naar de kerk Burgerlijke Stand Markten Barnewti KERKDIENSTEN SmJAGSDlENST De heer H. Soer te Holten herdacht hem i gra¥8 gedragen met dankbaarheid Hervormde Gezinsweek Zaterdag 13 oktober 1962 No. 41 Jaargang: 14 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting flattens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 051,8S - 231, Adv.-pnjs 115 mm. (a contant) f 2.50. Iedere mm. meer f 0.10 OFFICIËLE PUBLICATIES In een gisteren gehouden vergade ring van het hoofdbestuur van de Over ijsselse Landbouw Maatschappij met voorzitters en secretarissen van alle af delingen is van bestuurszijde scherpe kritiek geleverd op het beleid van de minister van landbouw. De minister onttrekt zich vrijwel ge heel a'an zijn verantwoordelijkheid voor de huidige moeilijkheden van de gemengde bedrijven, zo werd gesteld. Hij legt enerzijds de verantwoordelijk heid bij de boeren zelf en verschuilt zich aan de andere kant achter het E.E.G.-beleid. De vergadering was echter van mening dat de minister zich hiermee te gemakkelijk vrij spreekt. Het vraagstuk van de overschotten van landbouwproducten is een wereldom vattend iets. Door een beperking door de Nederlandse boeren alleen is geen zins een oplossing te verwachten. Dit zou tot gevolg hebben, dat wij ons van bestaande afzetmarkten laten verdrin gen door buitenlandse boeren. Een op lossing voor de overschotten moet ge zocht worden door overleg met de re geringen op internationaal niveau. E.E.G.-regelingen bestaan nog slechts voor enkele producten. T.a.v. de eieren past Duitsland de regeling onjuist toe ten nadele van Nederland. Het ligt op de weg van onze overheid om via Brus sel pressie op de Duitse regering uit te oefenen zich aan de spelregels te hou den. Voor de melk en grotendeels voor de varkens bestaat nog geen E.E.G.-re- geling. Voor deze producten heeft de minister van landbouw nog een direkte nationale verantwoordelijkheid. Uit de vergadering bleek hoe zorge lijk de financiële toestand op vele be drijven thans is als gevolg van de lage prijzen voor het rundvee, varkens, ei- GRATIS UITKERING VEEFONDS VERVALT Het Bestuur van het plaatselijk onder ling veefonds „Ons Belang" heeft in vel band met de verlaagde veeprijzen beslo ten ingaande 15 oktober a.s. de gratis 20% aanvullende uitkering bij onteigening van runderen te laten vervallen. Verwezen wordt naar de aankondiging in dit num mer. In een bijna voltallige vergadering onder voorzitterschap van ds. C. C. Ad- dink van besturen van O.L.M., C.B.T.B., Bedrijfsverenigingen en vertegenwoor digers van de Gereformeerde en Her vormde Diakonieën op woensdag 10 oktober werd besloten een werkcom- missie in te stellen, die tot taak zal heb ben een stichting voor Bedrijfsverzor- ging voor te bereiden en tot stand te brengen en een bedrijfsverzorger aan te stellen. Het grote belang van dit werk kwam in de gesprekken duidelijk naar voren; bij ziekte of ongeval zal men in de toe komst een beroep op de bedrijfsver- zorging kunnen doen. De verzorging zal gelden voor alle bedrijven in de agrarische sector in de gemeente Hol ten. Er zal zeer binnenkort contact op genomen worden met diverse zaken. Na gehouden overleg werd de com missie als volgt samengesteld; J. W. Wesscldijk en H. J. Arfman voor de O.L.M. G. Hulsman en D. J. Bronsvoort voor de C.B.T.B. A. v. d. Brink voor de Bedrijfsver. J. W. Jansen en J. W. Aanstoot voor de Gereformeerde Diakonie. G. H. Schorfhaar. en J. H. Schooien voor de Hervormde Diakonie. In het voorlopig dagelijks bestuur werden gekozen de heren: ds. C. C. Addink voorzitter. G. Hulsman, secretaris Diessenplas- straat 3- A. Ja,link, penningmeester. In Necde waar de plaatselijke rijvereni ging „Pasruiters" zaterdag 6 oktober een groot hippisch evenement organiseerde waaraan maar liefst 136 ruiters en ama- zone's uit Gelderland en Overijssel deel namen hebben de Bergruiters verschillen de fraaie prestaties geleverd. Zware cross: 1 Jan Müller met „Joh- ny"; 6 T. Beldman Jr. met „Amigo II". Lichte cross: 2 G. Beldman met „Har ry". Springen N: 2 Johan Veneklaas met „Siska". Springen L: 2 Jan Müller met „Johny". Dressuur N: 9 G. Bolink met „He.ttie". Samengestelde Wedstrijd: 2 Jan Mül ler met „Johny"; 5 G. Beldman met „Har ry"; 12 Johan Venklaas met „Siska"; 19 Jan Jacob ter Horst met „Poesta Koning"; 20 T. Beldman met „Amigo 11". K.N.A.C.-HERFSTTOCIIT De 24ste K.N.A.C.-herfst tocht zal wor den gehouden op 16 en U november a.s. Start en finish zijn bij hotel 't Lösse Hoes op de Holterberg. eren en de melk en de gestegen kos ten. Reeds verscheidenen boeren heb ben elders werk moeten zoeken en wanneer niet spoedig verbetering op treedt zullen er nog velen volgen. De vergadering sprak waardering uit voor d£ aktiviteiten van het Hoofdbe stuur van de O.L.M. Het voerde reeds verschillende besprekingen met de con fessionele organisaties in de provincie, in Drenthe en Gelderland en met het Koninklijk Nederlands Landbouw Co mité. A.s. dinsdag zullen de wensen uit Overijssel met kracht in het K.N.L.C. naar voren worden gebracht, waarbij kan worden gerekend op steun van de beide nabuurprovincies. Tevens wordt een brief verzonden aan het Landbouwschap, waarin dit wordt aangespoord een krachtig stand punt t.o.v. de minister in te nemen. Daarnaast werd een plan ontvouwd voor een te organiseren massale bij eenkomst wanneer deze nodig mocht blijken. BENOEMD TOT RAADSLID Door de voorzitter van het centraal stembureau is tot lid van de raad, in de vacature ontstaan door het plotseling overlijden van heer H. Soer, benoemd, de heer H. Meerman, Gaardenstraat 27. De heer Meerman zal de benoeming aanvaar- den. i Ter gelegenheid van de jaarlijkse bij eenkomst van de Holtense Kunst Club, waarvan dokter J. P. Nagelhout de pro motor is, zal de bekende kunstkenner en televisiespreker, de heer Pierre Janssen, directeur van het gemeentelijk museum te Delft, 'n lezing houderf. Het onderwerp van zijn causerie is „Het betoverende beeld in de spiegel". De avond wordt gehouden op dingsdag, 6 november a.s. in Amicitia. Holten Donderdagmorgen werd ten gemeentehuize het huwelijk voltrokken tussen de heer J. W. Pinker! en mcj. Aii Kolkman. De bruidegom is lid van de W.S.V. ..De Trekkers", waarvan de leden toen het jong paar het gemeentehuis verliet in hun wandelkostuum een erehaag vormden en bruid en bruidegom, onder een lange boog van blauw-witte hoepels en linien, naar de kerk begeleidden. Deze bijzondere hulde van de wandel club trok een enorme belangstelling voor het. gemeentehuis. Het huwelijk werd voltrokken door de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, dé kerkelijke bevestigirig en inzegening in de Herv. Kerk geschiedde door Ds. C. C. Ad dink, Herv. predikant, alhier. Geboren: Fredrika Geertruida, dv F. J. Sluiter en J. E. Welbergen, Dijkerhoek nr. 66. Hendrik Johan, zv II. Vukkink en J. J. Pasop, Schoolstraat 13. Ondertrouwd:' G- Harbers, 39 jr., Hol ten en R. Schoenmaker, 34 jr.. Wierden. Gehuwd: J. W. Pinkert. 25 jr. en A. Kolkman, 21 jr., beiden te Holten. BEVOLKINK: Ingekomen: G. S. E. Kamperman van Voorst naar A. J. Goldsteinstraat 16. Mevr. J. Sumendap en gezin van Nieuw- Guinea naar Holterberg 26. G. E. W. Ulfman-Dikkers van Diepenveen naar Neerdorp 31. M. A. Nijenhuis-Lorié v. Wierden naar Dorpsstraat 54. Vertrokken: M. H- Knijff van Holter berg 16 naar Amsterdam- Coöperatieve Veluwsé Eierveiling. Week- •aanvoer 1.200.000 stuks, waarvan 478.S20 in veiling werden gebracht. Handel rede lijk. Prijzen (per 100 stuks) van 47 tot 53 gram ƒ7.59 8.55; 53-57 gram ƒ8.61— ƒ9.40; 47-64 gram 9.71—12.11; 64—69 gram 12.25 12.59. Eeierveiling SBE. Aanvoer 469.345 stuks. Handel redelijk. Prijzen (per 100 stuks) van 49 tot 56 gram ƒ8.069.13, 56-61 gram ƒ9.3311.10, 61-65 gram ƒ11.13ƒ12.50. Eendeneieren 61-66 gram ƒ6.60—ƒ8.89, 68-71 gram 9.37—9.83. Eiermarkt. Aanvoer 2.300.000 stuks. Handel grote eieren vlug, kleine eieren kalm. Prijzen (per 100 stuks) van 61-65 gram 11.80—12.50, alg. prijs ƒ12.20; kiloprijs 1.97, basis 62 gram. Henne-eie- ren van 46-60 gram ƒ7ƒ11.25; kiloprijs 1.52—1.87. UITSLAG SCHAAKWEDSTRIJD De schaakclub „De Pioniers" speelde donderdagavond in haar clublokaal, hotel Holterman, de vierde ronde van de onder linge schaakcompetitie. De uitslag luidde als volgt: F. J. HolP. M. van Walraven L A. M. MuddeA. J. G. Brands 1—0; G. J. Hoeve—H. Roelofs li—V2; J. Klaassens -J. Broere afgebr.; II. Stukker W. I). Koopman 01; A. I-I. v. d. Bosch W. G. v. d. Hurk 0—1H. J. Hol—Groot- ho.fl'G. J. Kromdijk L0; J. Steenbergen G. W. Knapen 01. UITLENING OBLIGATIELENING Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter openbare kennis dat in een op 16 oktober a.s. te 14.00 uur te houden openbare vergadering van hun college zullen worden uitge loot drie obligaties van de per 1 no vember 1951 gesloten obligatielening, groot 85.000,—. Holten, 11 oktober 1962. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris- WIJZIGING VAN HET UITBREIDINGSPLAN IN HOOFDZAAK j Het hoofd van het gemeentebestuur van Holten brengt ter openbare kennis, dat vanaf 10 oktober 1962. gedurende vier weken ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een ontwerp tot wijziging van het uitbreidingsplan in hoofdzaak dezer ge- I meente. Het ontwerp heeft betrekking op de bouwmogelijkheden van gebouwen ten dienste van kampeerbedrijven en op de I bouw van villa's klasse I. Gedurende bovengenoemde termijn j van vier weken kunnen belanghebbenden bij de raad bezwaren indienen. Holten, 8 oktober «1962. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, W. H. ENKLAAR. Zondag 14 oktober, 7 uur: Bal in Hotel Witkamp te Laren (zie adv.). Maandag 15 oktober, 7.30 uur: Herv. ge- zinsweekavond in ..Irene". Spreker: ds R. Kaptein. Onderwerp: ..Verloofden samen op reis?!" Maandag 15 oktober om 8 uur: Vergade ring Hervormde Vrouwenvereniging Dijkerhoek in „Bethanië". 'Dinsdag 16 oktober, om 3 uur: Demon stratie Land. Rijv. „Bergruiters" te De venter. Woensdag 17 oktober. 7.30 uur: Herv. ge- zinsweekavona in „Irene". Spreker: ds F. van der Heijden. Onderwerp: „Een avondje uit". Donderdag 18 oktober. 8 uur: Vergadering Herv. vrouwengroep. Lezing van dokter Rietdijk over de kankerbestrijding met filmvertoning door Zr. Loeff. Zaterdag 20 oktober, 7-30 uur: Feestver- gadering van „Holbatheo" met uitrei king prijzen paardenfokdag in zaal ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek. Film. ca baret en na afloop bal. Zaterdag 20 oktober. 7.30 uur: Judo-wed strijden Bato in Irene. Dinsdag 23 oktober. 8 uur: Vergadering Chr. Oranjevereniging, hedenking 40- jarig bestaan. Dinsdag 23 oktober. 7.30 uur in gebouw „Rehobotfi": Herdenking 40-jarig be staan Chr. Oranjevereniging „Vreest God eert de Koning". Zaterdag 27 oktober: Dansen in hotel „Müller". Dinsdag 6 november. 7.45 uur; Bijeen komst van de Holtense Kunstclub „HKC" in „Amicitia". Spreker: de heer Pierre Janssen, directeur Gemeente museum te Dei ft. over: ..Het betoveren de beeld in de spiegel". Dpnderdag 15 november. 8 uur: Film avond Dorpssehoolkring in de hal der school. Ned. Herv. Kerk: Holten: 8.30 en 10 uur ds Addink. De collecte aan de uitgang is bestemd voor de Regionale Commissie voor het Zui den. Dijkerhoek. 10 uur ds Broeyer. De col lecte aan de uitgang is bestemd voor de Regionale Commissie voor het Zui den. Geref. Kerk: 9.30 cn 3 uur ds Hoogkamp (Bediening Heilig Avondmaal en Dankzegging). In beide diensten is het éne offer bestemd voor de geestelijke verzorging van Ge reformeerden in het buitenland. Evan gelisatie onder Studenten en het Ned. Bijbelgenootschap. Bij de uitgang: col lecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerk: Nieuw-Heeten: 7.30 uur H. Mis; 10 uur Hoogmis. Zondagsdienst dierenartsen: Weekeinde 13-14 oktober: Dierenarts G. S. E. Veg- ter, tel. 394. Gevonden: gouden dameshorloge (oud model) met zwart stoffen bandje (op het nieuwe kerkhof), sleuteltje, blauw-oran- jekleurigè das, wit-rode damessjaal, rech ter rubberlaars, rechter zwarte motor handschoen. Verloren: gladde halfronde slavenarm- band, verchroomd herenpolshorloge. Re- mova, met stalen armband, grijze allumi- nium wieldop van Volkswagen, bruin ge blokte mohair-sjaal, fototoestel, merk Clack in etui, groene plastic damesporte- monnaie inhoud f 50,-. auto kwam te zitten. De heer Vincent had de tegenwoordigheid van geest om zich plat in de cabine te gooien. Hij kreeg een hersenschudding en wonden in het gezicht en aan handen en benen. De chauffeur van de vrachouto en de landbouwer, die voor hem reed heb ben hem uit de cabine moeten bevrij den, waarna hij met de Markelose zie kenauto naar zijn woning in de Dorps straat alhier is vervoerd. Hij klaagde vooral over pijn in zijn rechter been. De biggen in de auto bleven onge deerd. Velen hebben de heer Hendrik Soer, in leven chef-botermaker van de Coöp. Zui velfabriek „De Vrijheid", wethouder on zer gemeente, voorzitter van de plaatse lijke afdeling van de Partij van de Ar beid en bestuurslid van tal van vereni- I gingen en organisaties, bij de gang naar zijn laatste rustplaats vergezeld. Zijn be grafenis had dinsdagmiddag onder grote belangstelling plaats op de nieuwe be graafplaats. In het gebouw „Irene", van waaruit de begrafenis plaats vond, hebben tal van sprekers het woord gevoerd. De burgemeester, mr W. H. Enklaar, schetste de overledene als een man met een gaaf karakter, die niet zichzelf zocht, maar de gemeenschap, waarin hij was ge plaatst. Sociale bewogenheid, de behoefte om te dienen en te helpen, waar hij die nen en helpen kon en een warm kloppend hart waren de edele eigenschappen van zijn wezen, die zijn leven en werken be heersten en richting gaven. Als raadslid en laatstelijk als wethouder heeft de overledene met de volle inzet van zijn persoon constructie? medegefcouwd aan onze gemeente. Hij verrichtte zijn taak serieus, opbou wend, kritisch en 'inet enthousiasme. De wijze waarop hij zijn raadslidmaat schap en zijn wethouderschap vervulde, veraadde 'het heilige vuur. dat in hem was om de gemeenschap te dienen. Op vele terreinen van het maatschappelijk leven mochten wij hem ontmoeten: ge meentebestuur, ziekenfonds, de school en de kerk. industriecommissie en vereni gingsleven. Zij hadden alle zijn hart, om dat dat hart steeds de medemens gold. Wij bewaren aan hem de herinnering als aan een nobel mens, met een hoge plichtsbetrachting, aldus de burgemees ter. De voorzitter van de zuivelfabriek „De Vrijheid", de heer J. H. Sprokkereef, her dacht de heer Soer als chef-botermaker, die de fabriek met zijn rijke talenten en krachten uitstekend heeft gediend. Wij zijn hem veel dank verschuldigd, aldus spreker, en zullen, steeds dankbaar, goe de herinneringen aan hem bewaren. Namens de Partij van de Arbeid sprak de secretaris, de heer Beijers, die de over ledene eveneens schetste als een man van ■grote sociale bewogenheid, met een ster ke drang naar sociale gerechtigheid en grote liefde voor de medemens. Voor zijn vrouw cn kinderen moge het een troost zijn. dat hij in zijn werkzame leven zo veel heeft gedaan voor de gemeenschap, dat zeer velen met groot respect aan 'hem zullen blijven denken. De voorzitter van het Algemeen Zie kenfonds „D.O.Z. van 1860" te Deventer, mr W. F. J. Fischer, herdacht de heer Soer als bestuurslid1 van het fonds en noemde de bron van zijn aktiviteit zijn mensenliefde, die hem drong tot recht vaardigheid en hulpvaardigheid. Verder voerden nog het woord: de heer A- Westerik namens 't personeel van „De Vrijheid", die de overledene prees als een eerlijk en oprecht collega, die men node zal missen; de heer G. J. Langenbarg, die namens de kerkvoogdij der Herv. ge- i meente woorden van deelneming sprak en hem dankte voor de zorg van het ont vangersschap der kerk; de heer B- H. Brouwer, die als hoofd van de o.'l. dorps school 'herinnerde aan zijn langdurig voorzitterschap van de oudercommissie: en de heer II. J. A Koldeweij, die, woor den van grote waardering uitte als voor zitter der Holtense Oranjevereniging. Zeer ontroerend waren de woorden van de Papoea-student Scm Kajoj, namens de Papoea's, die door de familie Soer in Hol ten een' voorlopig tehuis gevonden 'heb ben. Ds C. C. Addink, hervormd predikant, die de rouwdienst leidde en sprak naar aanleiding van het tekstwoord Psalm 52 vers 10, zeide o-tn., dat de overledene heeft geleefd vanuit de zekerheid van Gods liefde tot deze wereld en op zijn wijze cn natuurlijk .met menselijke te kortkomingen zijn strijd heeft gevoerd voor sociale gerechtigheid. Dat deze strijd bij hem geen egoïstische strijd voor eigen- of groepsbelang was, blijkt wel duidelijk uit het feil, dat., nü de arbei dersklasse in ons land uit zijn vroegere ellende bevrijd is, de arme Lazarus der gekleurde volkeren in zijn onvoorstelbare ellende, bij de familie Soer niet voor de deur bleef liggen, maar bij haar een te huis gevonden had en in de overledene een vader en een vaderlijk vriend. Zo mocht hij, naar het tekstwoord, door Gods genade hier in ons midden een groe nende olijfboom zijn in het huis van God. Want de olijfboom was voor het oude Oosten hè.t symbool van vrede en een bron van leven, maar dan „vrede", niet in de zin van geen oorlog", doch „vrede" in de Bijbelse zin, van een toestand, waar in alle mensen, alle volken en alle din gen tot hun juiste ontplooiing en bestem ming komen. Met woorden van troost tot de familie besloot ds Addink zijn toe spraak. Mevr. Soer dankte persoonlijk voor de vele blijken van deelneming en de woor den van troost tot haar gericht. Op het kerkhof, waar velen zich verzameld had den, sprak een schoonzoon van de over ledene, de heer G- W, Knapen, een dank woord. Een schat van bloemen en bloemstuk ken van gemeentebestuur, partij, vakbe weging en vele organisaties dekte de baar. 14-21 oktober De Hervormde Gezinsweek heeft dit jaar een bijzonder programma, dat wel speciaal afgestemd is op de jeugd, waar door ook vanzelfsprekend de ouders, die zich werkelijk voor hun kinderen verant woordelijk weten, hierbij zeer geïnteres seerd zullen zijn. Op maandag 15 oktober wordt in „Ire ne" voor de wat rijpere jeugd èn hun ouders een bijeenkomst gehouden, waar ds R- Kaptein uit 's-Gravenhage spreken zal óver het onderwerp: ..Verloofden sa men op reis?!" Woensdag 17 oktober zal in „Irene" een samenkomst gehouden worden voor de jeugd èn hun ouders. Spreker is dan: ds F. v. d. Heijden uit Lochem, die het on derwerp: „Een avondje uit" zal inleiden. Beide avonden beginnen om half acht en zijn ongetwijfeld de belangstelling van jeugd en ouders waard. PLATTELANDSMEISJES DEKTEN DE TAFEL. Donderdag 11 oktober jl. hadden de platteiandsmeisjes een ledenbijeen komst in de landbouwhuishoudschooj o.l.v. hun presidente mevr. W. Brons voort-Slijkhuis. Na het huishoudelijke gedeelte sprak mej. C. E. Molanus over het tafeldek ken. Zij vertelde hoe de borden en het bestek op tafel behoren te liggen. Op welke maanier het geheel een verzorgd en gezellig aanzien geeft. Dus geen pannen op tafel, doch b.v. inplaats daarvan een bloemetje. De maaltijden zijn vaak de enige ogenblikken van de dag dat het gezin bij elkaar is. dus wel de moeite waard om hier zorg aan te besteden. Het is ook niet lekker om eerst soep, vlees, groente en aardappelen van een diep bord te eten, waar dan de pudding nog weer op moet. Evenzo smaakt vla of pudding niet lekker van een vettige soeplepel. Ook de tafelmanieren zijn heel belangrijk. Netjes met mes en vork eten, niet prakken, het bord niet te vol doen. Rechop zitten aan tafel, dus niet niet ellebogen leunen. Geen krant lezen onder het eten. Op deze en nog veel andere dingen werden de aanwezigen attent gemaakt. Tegen al deze dingen wordt vaak be wust of onbewust gezondigd. Voor de meer geïnteresseerde dames werd nog een tweetal boekjes aanbe volen en wel „Kom aan tafel" door E. J. Mulder-Koersen en „Hoe hoort het eigenlijk" door Amy Groskamp ten Have. AUTOBOTSING IN MARKELO. Onze plaatsgenoot, de heer C. Vin cent is donderdagmorgen even voor Markelo op de Goorseweg met zijn vrachtauto, met z.g. frontbesturing, op een vrachtauto van de fa. Jalink uit Goor gebotst, toen deze plotseling moest stoppen voor een met paard bespan nen wagen. Hij was uit de richting Goor onderweg met biggen naar de markt in Markelo. De botsing was zo hevig, dat de big- genauto muurvast onder de materialen-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1