Seizoen der Moede? Baby-huidj» aangebroken Oeen wijzigingen in spoor- en busverbindingen ie bioscoop als schietbaan HET BLOEMENFEEST BABYDERM5fê?2S? m Instelling van een spaarbankmaand tegen de achtergrond van sociaal toerisme PrcseM h<and©9% B-8gim@cs<-{2etei Het kost maar een enkele opwekking en nog veel méér kijkers (die kopers worden) zijn aan te trekken Winkelzaken brengen weer bet sprookje van emgc kilometers welverzorgde en verlichte etalages Zaterdag G oktober 1DG2 HOLT!'NS NIIWWNIU./l D Mooi Greetje had een goede vriend: Hij was haar hoop, haar trots, haar vreugde" Als zij alléén was, dacht ?,e aan hem; Dan hoorde zij z'n lach, z'n stem Dan dacht zij aan zijn vele deugden! Straks op het grote bloeménfeest Zou hij zijn liefde haar belijden; Dan zou zij aan zijn zijde gaan Met 't mooie zomer-jurkje aan...... En iedereen zou haar benijden! En eindelijk kwam de grote dag:' De héle stad één bloemenweelde! Maar hij haar liefste kwam maar niet! Het meisje snikte van verdriet...... Dat hij zó met haar harte speelde! Het mooie jurkje, zelf "gemaakt, Dat zij hem trots en blij wou tonen Scfiordc ftaar nü geert'voldoening meer! Zij r.'ó'k het uit én'Wierp 'het néér, En kleedde zich weer in 't gewone! I-laar moeder, die het wel begreep, Vertroostte haar met tedere woorden „Misschien dat hij verhinderd is! Zodra hij kan, komt hij gewis!!" Maar Greetje deed of zij 't niet hoorde! Opeens daar kwam hij, trots en blij! „Ik kon 'l niet helpen, lieve Greetje Ik werd geroepen op 't kantoor. Daar was een goede reden voor: „Ik ben een rang bevorderd, weet je!" En nu was Greetje dubbel blij Wie had zó iets nu kunnen dromen! Zij trok haar mooie jurk weer aan En hij - hij vond het keurig staan! Het was dus toch nog goed gekomen! I. C. BoersBloem De winterdienstregeling van de Ned. Spoorwegen, welke zondag 30 september a.s. ingaat, bevat hoegenaamd geen wij zigingen in de treinenloop. Het patroon van de zomerdienst wordt onveranderd voortgezet. Ten hoogste zijn enkele treinen één of een paar minuten gewijzigd, om nodig ge bleken aanpassingen te kunnen invoe ren. Het ligt trouwens in de bedoeling om in 1963 één spoorboekje uit te brengen, doordat dan zomer- en winterdienst eveneens weinig verschillen zullen ver tonen. De enige plaatselijke verbinding, wel ke gewijzigd is, is c^ie van 19.57 uur in de richting Deventer. Dit tijdstip was bij de vervallen zomerdienst 19.56 uur. Ook de dienstregelingen van de OAD blijven onveranderd van kracht Over de treinenloop omtrent Kerst dagen en jaarwisseling valt nog het vol gende op te merken: Op de maandagen 24 en 31 december 1962 rijden de reizigerstreinen als op zondag, omdat hst bedrijfsleven op deze dagen, die tussen een zondag en 'n feest dag vallen, praktisch stil zal liggen. Bovendien zal op de late Oudejaars avond een groot aantal treinen niet rij den. De prakijk laat zien, dat er dan vrij wel geen reizigers zijn en. dat het dus geen zin heeft de treindienst die avond volledig uit te voeren. WAT NIET IN DE DIENST REGELING STAAT Ons nationale Spoorwegbedrijf heeft het. initiatief genomen om in een handig boekje in verhaaltrant eens uit de doe ken te doen wat er allemaal moet wor den beredeneerd, bedacht en overlegd voordat een nieuwe dienstregeling van N.S. een feit wordt. Wij hebben het boekje eens doorgebla derd. Er staat veel in, vele feiten worden genoemd, waar we „geen weet van had don". Weet u bijvoorbeeld, dat NS met zijn regelmatige uurdienst bijkans 90 000 verbindingen maakt, elk uur weer? Weet u, dat NS dagelijks circa 10.000 aanslui tingen tussen treinen te verzorgen heb ben? NS heeft ook opgebiecht, hoeveel aansluitingen men daarbij gemiddeld mist: 60 a 70! Dacht u, dat het veel zou uitmaken als NS een hogere maximum snelheid reed dan thans geschiedt met 120 km per uur? Op pagina 8 wordt uit de doeken gedaan, waarom dit niet het geval is. Wie hier erg bedroefd over is, wordt terstond door collega Bartrnan weer op gevrolijkt; onder het kopje „Concurren ten" vertélt hij u, dat op de korte af stand de auto in het voordeel kan zijn (mits er geen, parkeerproblemen zijn in de stad van aankomst!), maar op de lange afstand „zit dat nog niet zo gek". Weet u, dat u van Groningen naar Krab bend ijke reist in 5 uur en 16 minuten en dat men op dit traject van 370 km slechts twee keer overstapt? Over lange afstanden gesproken: Meelis 15 O' van de reizigers reist méér dan 60 km. maar deze 15 leveren 52 van de inkom sten uit het reizigersvervöer op! Nog veel meer wetenswaardigheden behandelt dit boekje in kleiri bestek: dienstrege ling-patronen, lengte van de treinen, goederendienst, kosten van een treinstel, omloop voor het materieel, samenspel tussen goederendienst en reizigersdienst, dit alles wordt vlot en overzichtelijk be handeld. Wie er meer van wil weten kope tege lijk met hst spoorboekje voor de Winter dienstregeling ook dit handige boekje! SPAARACTIE COöP BOERENLEENBANK. k Holten De spaaractie van de Boe renleenbank ter gelegenheid van de ope ning Van haar nieuwe bankgebouw is niet zonder succes gebleven. Zij boekte 79 nieuwe spaarders terwijl in de betrok ken week meer dan 92-000.werd in gelegd, zodat, 622,-50 aan premies kon worden uitbetaald. Het saldo spaargeld, dat moest worden ingevuld bedroeg 11-603.503-30, Prijswinnaars werden: 1 G. W. Goor- man, 2 Zr1. M.ter BorcjgS 3 H. W- Klein, Lebbink, 4 M. Hodman en 5 G. Blan" kena, die een bedrag van resp. 50, 40,30,— 20,—. en 10.- - in ont vangst mogen nemen. De bank mocht zich in de enorme toe loop voor de bezichtiging van haar nieuwe gebouw verheugen. Het Organisatie-comité Nederland We- reldspaardag heeft besloten een spaar bankmaand in te stellen die haar hoogte punt zal vinden in de Wereldspaardag. Daar de Wereldspaardag krachtens inter nationale afspraak sinds 1924 eind okto ber gevierd wordt, zal dus oktober de spaarbankmaand zijn. Het Organisatie-comité treed', ten op zicht van de Bondsspaarbanken advise rend op. Het is de taak van de Bonds spaarbanken zelf, aan de spaarbank maand inhoud te géven. Aan het Organisatie-comité staat bij de instelling van de spaarbankmaand in het bijzonder voor ogen de onwikkeling van de vrijetijdsbesteding met name de vakan tie. Uit de laatste statistieken blijkt dat do animo voor logeren bij familie bui ten de stad terug loopt. Andere vormen van vakantie-besteding buitenshuis kos ten meer geld: aanschaf en onderhoud van een redelijke kompeer-uitrusting, hu ren van een vakantie-huisje of bungalow logeren in pensions en hotels. In de meeste gezinnen komt dat geld er alleen, als men gedurende een zo lang mogelijke tijd er geregeld iets voor opzij legt. Vooral zal dan, als de vakantie in zicht komt. dc vakantietoeslag een weïkome aanvulling zijn. September gaat steeds meer tot het va kantie-seizoen behoren. Oktober is dus de beste maand om met het sparen begin nen. Vandaar ho< denkbeeld van het Or ganisatie-comité de oktobermaand als spaarbankmaand en als preludium voor de Wereldspaardag te laten fungeren. Het is zich bewust dar deze vorm van doel- sparen niet leidt tot bezitsvorming, maar het acht ook een goede vakantiebestenln een groot volksbelang. Sinds enige tijd staat er in een houten barak op een terrein van de Isabella kazerne in 's-Hertogenbosch een vernuf tig apparaat, de „Schietbio". Dit instru ment, dat voor twintig duizend gulden overgenomen van onze Duitse Navo- partners, is bedoeld om de schietoplei- ding van de soldaten te vereenvoudigen, te bekorten en daardoor goedkoper te maken. Uiteraard is de hoofdfilm in deze bioscoop een oorlogsfilm. Op het witte doek ziet men „vijandelijke troe pen" in allerlei situaties door velden en bossen naderen. Voor het oog kan het apparaat zo worden ingesteld, dat de nadering lijkt te variëren van dertig tot driehonderd meter. De schietbio bestaat uit een 16 mm. smalfilmprojector en een papieren projectiescherm. Achter het scherm staat een loden en stalen kogelvanger. Daarachter hangt een microfoontje, dat het belangrijkste onderdeel is van deze vernuftige installatie. Als het micro foontje de knal van het schot opvangt, stopt de projector onmiddellijk. Het beeld blijft dus stilstaan op het moment, dat de kogel het scherm raakt. We zullen nu eens een oefening gaan meemaken. De „zaal" is vol. De toekom stige scherpschutter staat klaar om zijn kogels naar de vijand te zenden. Op het commando „vuur" brandt hij los. Door de knal stopt de film. Achter 't scherm gaan felle lampen branden en werpen door het zojuist ontstane kogelgat oen lichtstraaltje in de richting van de schutter en de instructeur. Doordat het beeld is blijven staan, kan men in een oogopslag zien of het doel getroffen is en zo niet, hoe groot de afwijking is. Het papieren scherm bestaat uit twee'lagen. Door deze lagen na een treffer iets ten opzichte van elkaar te verschuiven, wordt het kogelgat gedicht. De instruc teur drukt op een knop en de voorstel ling kan weer doorgaan. De voordelen van deze schietbio zijn vele. De oefening wordt veel realisti scher, doordat men vuurt op levertde, bewegende doelen. Bovendien wordt de soldaat geprikkeld zijn uiterste best te doen omdat het resultaat van zijn schiet- poging direct voor iedereen zichtbaar is en hij dus verzekerd is van onmiddel lijke crStick van zijn collega's. Een voor deel :s ook, dat de schietbio in elke ka zerne kan worden opgesteld. Daardoor wordt een tijdsbesparing vei'kregen op de reis van en naar de schietbaan. Het weer behoeft ook geen spelbreker meer te zijn voor schietoefeningen en tenslot te kost de oefenmunitie voor deze schiet bio nog niet een derde van de op schiet banen gebruikte kogels. Dc resultaten, welke tot nu toe zijn bereikt, beloven veel voor de toekomst. De instructeurs, die met het nieuwe ap paraat werken, zijn vol lof en hebben goede verwachtingen, dat de schietop- leiding van de recruten, die nu 26 uren bedraagt, kan worden teruggebracht tot zes uren. Het ts de Hamamelis dié 't 'm doet k De Amerikaanse meteorologische dienst heeft van een dankbare boer een bedrag van één dollar toegezon den gekregen „U doet altijd uw best om mij goed weer te bezorgen," schreef de boer „en de regen, die U zéér vaii pas!". k In de Overijsselse plaats Genemui- den is door het gemeentebestuur voor een drietal straten een rook verbod afgekondigd. In deze stra ten komen n.l talrijke opslagplaat sen voor biezen, stro, hooi en riet voor. k „De moderne mens heeft alleen maar interesse voor de hogere din gen van het leven", zo merkte Pe ter Kreuder op. Als voorbeeld noemde hij: de prijzen. k „Uit de gekste gehuchten komen soms de meest elegante vrouwen"! (Dick Holthaus) COUPE PLUMEAU??? In het RAI-gebouw te Amsterdam worden de wereldkampioenschappen dames- en herenkappen gehouden. Vaardige handen strijden in vormen en kunstigheid om het fel begeerde kam pioenschap. Eén van de mededingsters aan het werk. In dit verband is hef seizoen der v/aren er herfsttochten te Een speelse aankondiging van de herfst, een oplettende wandelaar kan deze paddestoelen veelvuldig aantreffen in onze prachtige omgeving avonden een winstpunt. Een groot aan tal GOED VERLICHTE WINKELETALAGES is een attraktie van de allereerste soort. Alsof de zomer met haar eigen hou ding verlegen was en niet goed wist hoe ongemerkt te verglijden in de herfst, constateren we. dat het nieuwe sezoen nog maar aarzelend is ingezet. Dit duurt echter helemaal niet- zo lang, want alles herneemt nu eenmaal z'n rechten en geloof maar, dat de win kelzaken EEN DRUK SEIZOEN tegemoet gaan, waarin de kassa's -fcf en toe wel eens warm zullen draaien. Men hoeft dus helemaal niet in som ber gepeins te vervallen, want ook aan de gezelligheid zal het nieuwe seizoen heus een belangrijk steentje bijdragen. Daar komt bij. dat concerten en pret tige bijeenkomsten weer op het pro gramma staan en tenslotte is het toch zo, dat men ook nog mag op merken: liet najaar eindigt met een serie huiselijke attrakties, die we niet gaarne zouden missen. Zullen we dus maar zeggen: Hoera..voor herfst en winter? Die gast moge dan al winter heten, wat de herfst van te voren soms nog aan schoonheid te genieten geeft is niet gering. Vooral in ons uitgestrekt rekre- atiegebicd kan men naar hartelust van de herfst en haar prachtig kleurenpalet genieten. Ongeacht of men te voet, per fiets of per auto gaat, overal is 't mooi en onder alle omstandigheden kan de minnaar van de natuur zijn hart op halen. Daar zit voor V.V.V. ook nog wel iets organiseren of iets van dien aard. Maar dat het veel meer nog dan tot op dit moment algemeen bekend moet wor den, dat de herfst in het natuuurschoon van onze mooie gemeente haar eigen plaats krijgt is niet te veel gevraagd. Dit is werkelijk een van de schoon heden van ons land en het afwisselend aspect van ons klimaat moge dan nog niet in staat zijn dit klimaat zelf hele maal ideaal Ae vinden, wie eerlijk wil zijn kan niet ontkennen, dat de herfst in vele gevallen EEN PLUSPUNT is in de wijze, waarop men zijn vrije tijd kan benutten. Dit is echter nog alleen maar de ideële zijde van het nieuwe seizoen. Er is ook een materiële kant aan. En daar op willen we ook nog even attenderen Overtuigd als we zijn van het feit, dat onze Ingezetenen steeds een bijzonder levendige belangstelling voor alle as pecten van het plaatselijke en van het dagelijks gebeuren aan de dag leggen. En wel heel speciaal als het de GOEDE BEDOELINGEN van de eigen woonplaats raakt. Het seizoen dat we nu weer ingetre den zijn, zouden we ook mogen noemen: het seizoen van de lange avonden. En zit daar soms niet veel afwisseling in? De winkelzaken van onze woonplaat sen genieten een uitstekende naam. Al ontkomen we niet aan de indruk, die een strenge winter op ons kan maken en die ons van tevoren al tot gevoelens van huiveren en van kou kan brengen, dit wil toch beslist niet zeggen,.dat elk seizoen zijn eigen aparte bekoring niet zou hebben. Wat men van ons klimaat al te zeggen heeft en hoe teleurgesteld men zich kan gevoelen bij een verregende vakantie, feit blijft dat een mooi najaar, een mooie herfst liever gezegd, nieuwe hoop kan wekken. De herfst kan fantastisch mooi zijn. Vooral in onze om geving. Wordt daar eigenlijk wel voldoende bij stilgestaan? Maar al te vaak is de herfst in staat meer vreugde te schenken dan de zomer. Welk een schitterend en boeiend kleurenpalet kan zich aan het oog ontrollen in de bossen van ons onvolprezen rekreatiegebied. Dc fraaiste tinten van groen tot goud stralen een ongekende kleuren pracht uit en de wandelaar, die dit eens of bij herhaling heeft onder gaan, zal er altijd naar terugverlangen. De herfst kan in enze om geving weken achtereen staan te pronken als een hoofse ridder, die in kleurige kledij de komst van een nieuwe gast aankondigt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 5