Z Blip Geslaagde fok veedag in Espelo Jongere klassen beter dan vorig jaar Tweede dinsdag in oktober; tfinderzegeldag Halten streeft mm een bedrijfsverzorger voor ziektegevallen Filmnieuws Bedrijfsorganisatie Zaterdag 6 oktober 1962 MOLTENS NIEUWSBLAD pagina 4 De Espelose veefokkers hebben zater dag 29 september weer hun beste jonge- en oudere roodbonten in de weide bij dc boerderij van de landbouwer W. F. Roode samengebracht om ze te laten waarderen door de jury die bestond uit de heren H. J. M. Giessen te Wijhe, B. H. Hietberg te Raalfe, H. G, Schrijver te Ter Wolde en F. Tuitert te Laren (Gr.). In een kort onderhoud dat wij tijdens de zeer verzorgde koffiemaaltijd na afloop hadden ten huize van de familie Boode' was het prettig te horen dat de kwaliteit van de dieren in de jongere klassen (pin ken) een opwaartse lijn vertoont. De kal veren waren over het algemeen te weinig ontwikkeld. Enkele uitzonderingen daar gelaten waren deze rubrieken matig. De kwaliteit van de drie jonge stiertjes (ge boren na 1 november 1961was maar zeer matig en een la premie zat er volgens het oordeel van de jury niet in. Bij de koeien vond men goede kopnum- mers docli te weinig dieren benaderen de kampioenen. De „afstand" tussen de la en lb is in vele gevallen te groot. De groe pen 1 en 2 van de collecties van één eige naar liepen uit bij de anderen en dit was ook zeer beslist het geval bij de collecties jongvee van één eigenaar. Kampioenen De beide kampioenen Wiily 3 van F. J. Sluiter, bij de melkgevende stamboek koeien en Elly 5 van J. Rensen bij de pin ken zijn goed soortige dieren en vooral de pink stak gunstig af bij de anderen. Re serve kampioen in de oudere en jongere rubrieken werden resp. Jantine 2 van J. G. Toorneman en Mien 7 van J. Rensen. Geld en bekers De fokveedag werd 's morgens om plm. 10 uur met een woord van welkom ge opend door de voorzitter der commissie de heer J. G. Toorneman, die dank bracht aan. de organisaties, particulieren en za kenlieden, die geld en bekers beschikbaar stelden voor het welslagen van deze keu ring die bedoeld is als een stimulans voer de fokkerij in Espelo en hij sprak tevens een woord van dank tot de keurmeesters die veel van hun veelal kostbare tijd aan deze keuringen besteden. De uitslagen luiden: Melkgevende stamboekkoeien geb. voor 1 juli 1956: la Willy 3, eig. F. J. Sluiter; 1b Margaretha 3. eig. G. J. Boo de Mzn.; 2a Rozanna 7, eig. W. F. Boode; 2b Gretha, eig. F. J. Sluiter; 2c Bontje 4, eig. Wed. T. Boode; 2d Dina 5, eig. Alb. Haverslag. Melkgevende niet-stamboekkoeien ge. boren voor 11 juli 1956: la Jansje 6, eig. G. J. Boode B.Jzn.; 2a Flora 4, eig. G. J. Boode Mzn.: 2b Heintje, eig. T. Boode; 3a Bontje 8, eig. Wed. T. Boode. Melkgevende koeien geb. in 1957, niet stamboek: la Hanna 3, eig. J. Rensen; GV' .J. f De kampioene der jong, 5" van de heer J. Rensen. garde „Elly lb Gonda, eig. T. Boode; 2a Willy, eig. J. A. Haverslag; 2b Leida 8, eig. G. J. Boode B.Jzn.; 2c Rebekka 7, eig. G. Haarman; 3a Elsje, eig. G. Meijerink; 3b Gerda, eig. dezelfde. Melkgevende stamboekkoeien geb. na 1 jan. '57 tot 1 juli '58: la Nanda, eig. F. J. Sluiter; lb Coba 12, eig. Alb. Ha verslag; lc Meta's Theo, eig. G. J. Boo de Mzn.; ld Dina 10, eig. Alb. Haverslag; 2a Gretha, eig. G. J. Aanstoot; 2b Bertha 6, eig. Wed .T. Boode; 2c Meta's Theo, eig. F. J. Sluiter; 3a Rebekka 7. eig. W. F. Boode; 3b Roza 18, eig. dezelfde. Droogstaande stamboekkoeien geb. voor 1 jan. 1958: la Marijke 4, eig. Wed. T. Boode; lib Nonja, eig. G. J. Boode Mzn.; 2a Miena 7, eig. J. Haverslag; 2b Christina 3, eig. W. F. Boode. Droogstaande niet stamboekkoeien als voren: la Toos 3, eig. G. Meijerink; lb Metha, eig. dezelfde; 2a Dika, eig. G. J. Boode B.Jzn. Droogstaande koeien geb. na 11 juli 1958: la Jansje 8, eig. G. J. Boode B.Jzn.; lb Metha, eig. W. F. Boode; 2a Marijke 9, eig. Wed. T. Boode; 3a Margaretha 7, eig. G. J. Boode Mzn.; 3b Hennie, eig. G. Meijerink. Melkgevende vaarzen geb. voor 1 jan. 1959: 11a Miena 7, eig. W. F. Boode; lb Lientje 4, eig. T. Boode; lc Rozanna 10, eig. F. J. Sluiter; 2a Jo, eig. G. Meije rink; 2b Roza 21, eig. W. F. Boode. Melkgevende vaarzen geb. in 1959: 11a Jantina 2, eig. J. G. Toorneman; lb Bertha 7, eig. Wed. T. Boode; lc Wanda 8, eig. al voren; ld Pietje, eig. G. J. Aan stoot; 2a Willy 13, eig. J. Haverslag; 2b Kato 3, eig. M. Bouwhuis; 2c Geertje, eig. T. Boode; 3a Hennie, eig. T. Boode. Melkgevende vaarzen geb. na 1 jan. 1960: la Elly, eig. G. J. Aanstoot; lb Toos 4. eig. J. Rensen; 2a Willy 14, eig. J. Haverslag; 2b Olga 7, eig. W. F. Boode. Dragende volbloed vaarzen geb. voor 1 juli 1960: la Kato 4, eig. H. Bouwhuis; lb Gretha 4, eig. F. J. Sluiter; 2a Rozan na 11. eig. F. J. Sluiter; 2b Olga's Miena, eig. Wed. T. Boode. De kampioene der melkgevende koeien Willy 3 van de beer T. J. Sluiter. Dragende niet volbloed vaar/zen geb. voor 1 juli 1960: la Mien 7, eig. J. Ren sen; lb Helena, eig. T. Boode; 2a Mien 6, eig. J. Rensen; 2b Emma, eig. G. Meije rink; 2c Gerda, eig. T. Boode. Pinken geb. van 1 juli '60 tot 30 nov. 1960: la Bet, eig. T. Boode; lb Rebekka 14, eig. G. Haarman; lc Gerri 6, eig. J. Rensen; 2a Ria, eig. T. Boode; 2b Meta 4, eig. A. Meijerink; 2c NN, eig. J. Ren sen. Pinken volbloed geb. na 1 dec. 1960: ka Emma, eig. G. J. Boode Mzn.; lb Willy 7, eig. F. J. Sluiter; lc Olga 8, eig. Wed. T. Boode; 2a Rozanna 14, eig. F. J. Sluiter. Pinken niet volbloed geb. na 1 dec. '60: la Elli 5, eig. J. Rensen: lb Dini 4, eig. J. Rensen; 2a Roosje 12, eig. G. J. Boode Mzn.; 3a Frida II, eig. W. F. Boode: 3b Roosje 12, eig. dezelfde. Stierkalveren geb. 6a 1 nov. 1961: 2a Bertha's Dirk, eig. J. A. Podt; 2b Decia's Sjaak, eig. Wed. T. Boode; 3a Olga's Gustaaf, eig. Wed. T. Boode. Vaarskalveren geb. na 1 nov. 1961: la Meta 5, eig. A. Meijerink; lb Willy 8, eig. F. J. Sluiter; lc Nelly 14, .eig. H. Bouwhuis; 2a Margaretha 11, eig. G. J. Boode Mzn.; 2b Roza 27, eig. W. F. Boo de; 3a Willy 17, eig. J. Haverslag; 3b Heintje 15, eig. G. J. Boode Mzn.; 3c Ro- landa, eig. W. F. Boode. Vaarskalveren geb. van 1 nov. tot 1 dcc. 1961: la Dini 11, eig. J. G. Toorne man; lb Dini 12, eig. dezelfde; lc Kato S. eig. H. Bouwhuis; 2a Johanna 11, eig. W. F. Boode; 2b Miena 8, eig. dezelfde; 2c Christina 8. eig. dezelfde; 3a Lies. eig. T. Boode; 3b Christina 7, eig. W. F. Boode. V: •••k;;Veren geb. yan Idee. 30 dec. 1931: la Nanada 2, eig. F. J. SluiLer; lb Margareiha 13, eig. G. J. Boode Mzn; lc Gera, eig. T. Boode; 2a Bertha 10, eig. Wed. T. Boode; 3a Gerritje, eig. T. Boode; 3b Marijke 11, eig. Wed. T. Boode; 3c Gerri, eig. T. Boode. Fokfamilies, moeder m. 2 oï 3 doch ers: la Gretha, Gretha 2 en Gretha 3, eig. F. J. Sluiter. Col Secties van 1 eigenaar: la Wed. T. Boode; lb F. J. Sluiter; 2a G. J. Boode Mzn; 2b T. Boode; 2c W. F. Boode. Collecties, jongvee van 1 eigenaar: la J Rensen; lb T. Boode; 2a F. J. SIuter, 2b G. J. Boode Mzn. Collecties vaarskalveren van I eige naar: la G. J. Boode Mzn; 2a W. F. Boo de; 2b T. Boode. Ook deze keer kunt U zakjes kinderze gels vaQ twee gulden bestellen. Daar zit ten 4 zegels van 4 -f 4 ct en 8 zegels van 12 9 ct in. U krijgt dus voor 1,12 post- i zegels en doet daar 88 ct „voor het kind" bij. De mapjes prentbriefkaarten kosten ook nu weer een gulden. En denkt U erom: 't gaat nu alléén om bestellen. U betaalt pas wanneer de kin deren U kort na 12 november het bestelde komen brengen. Bestel zoveel U kunt. Die tweede-dinsdag-in-oktober wordt dan een feestdag „voor het kind aan Uw deur" en dat „andere kind". Door IJ. Ook dat is een dag met een miljoenen nota. Maar 't is een yreemde nota. De uit gaven en de behoeften staan wél vast, maar over de inkomsten valt nog niets te zeggen. Daarover wordt pas op die dinsdag, 9 oktober, beslist. Door U. De opbrengst van de vorige actie 2.900.000 gulden is helemaal verdeeld en de kinderzegelkas is leeg. Maar de hor derden kindertehuizen rekenen toch weer op een bijdrage, waardoor ze wat meer kleur kunnen brengen in het vaak zo grauwe leven van „hun" kinderen. En dan zijn er de grote plannen. Daar voor zijn nog vele miljoenen guldens no dig. Uit de kinderzegelkas gingen ook dit jaar flinke geldinjecties (van honderd duizend gulden en méér) naar de meest bedreigde punten van kinderbeschermings- land. En die injecties deden wonderen. Maar nog steeds zijn er in Nederland kinderen die niet op tijd of niet op de juis te manier geholpen kunnen worden. Daar kan wat aan gedaan worden. Door U. Hoe U dat kunt doen? Door veel kinder zegels en prentbriefkaarten te bestellen op kinderzegèMag, dinsdag 9 oktober. U kunt er vast op rekenen: ook bij IJ staat er clan een hijgende jongen of een wat verlegen meisje op de stoep. Ze bel len bij U aan "dat mag op kinde./egel- dag. Als U opendoet kunnen ze misschien niet zo goed uit hun woorden komen. Het is „voor het kind", dat weten ze wel en ze willen graag iets voor die „andere" kinderen doen. Daarom laten ze U een en veloppe, met plaatjes aan de achterkant, zien en stoppen ze U gedienstig een bal- point of potlood in de hand. U mag zélf Uw bestelling invullen, maar zij willen U ook graag daarbij helpen. Ligt Uw bestel ling eenmaal vast, dan geven ze U een zegeltje „om op Uw deur te plakken". Dat zegeltje hèlpt meestal, want het be tekent: „hier is al besteld, niet meer aan bellen". 't Helpt niet altijd, maar neemt U het de kinderen niét al te kwalijk. Ze doen ge weldig hun best, ze kunnen met al hun geloop zelf niets „verdienen" en zijn toch wel eens tè ijverig. Uit de besturen van de afdelingen der O.L.M. en C.B.T.B., van de bedrijfs verenigingen Holten en Dijkerhoek en uit de diakonieën der Herv. en Geref. Kerk zal een werkgroep worden ge vormd om plannen uit te werken voor het aanstellen van een bedrijfsverzorger ten behoeve van dc landbouwbedrijven in deze gemeente, zo werd in de dins dagavond in hotel Holterman gehouden gezamenlijke ledenvergadering van dc agrarische organisaties besloten. Deze vergadering, die vrij goed be zocht was, werd geleid door de heer H. Landeweerd, voorzitter van de C.B.T.B.- afdeling, die behalve de vertegenwoor digers der beide kerkelijke instellingen, in het bijzonder welkom heette de heer G. Loman uit Aimen, die administrateur is van de Gorsselsc Stichting, welke zich met dc bedrijfsverzorging bezig houdt. In een korte inleiding schetste de heer Loman hoe in andere gemeenten de be- drijfsverzorging van de grond is geko men en gaf hij zijn gehoor een beeld, hoe de situatie in Gorssel is gegroeid, waar men vanaf 1958 reeds profiteert van deze nuttige instelling. Zij is daar, op initiatief van ds. Streef- land, Herv. predikant, ontstaan door de ontplooiing van interkerkelijke activi teiten als jeugdzorg, bejaardenzorg, ge zinsverzorging, waar in dat jaar de sec tie bed rij fs verzorging aan werd toege voegd. Deze bedrijfsverzorging is een onmis bare factor geworden, omdat uit de sta tistieken blijkt, dat 1 op de 200 mensen op een gegeven moment ziek wordt, ook in de landbouw, zodat de aanstelling van een bedrijfsverzorger door de huidige ontwikkeling .in de landbouw de enige methode is om in de vervanging van het bedrijfshoofd te voorzien. In Gorssel geschiedt dit door een stichting, waarin de diaconieën en de coöperaties, naast de heffing van een retributie van belanghebbenden, finan cieel bijdragen. In andere gemeenten heeft men de vorm van een coöperatieve vereniging gekozen. Het werk van de bedrijfsverzorger is in de eerste plaats om de boer bij ziekte geheel te vervangen. Hij moet derhalve geheel zelfstandig kunnen werken, niet alleen verstand hebben van kippen en varkens, maar ook van machines. Vooral omdat hij op meerdere bedrijven tegelijk kan worden ingeschakeld, behoort hij ook organisatorische talenten te hebben en moet hij boer zijn in hart en nieren. Ook op het menselijk vlak moet hij ech ter in staat zijn om moeilijkheden te overwinnen en tot een gesprek in staat zijn. Het is een dankbare taak, die zeer veel van de betrokkene vraagt, maar ook veel voldoening schenkt. Na uitvoerig de financiële problemen te hebben besproken, welke aan de aan stelling van een bedrijfsverzorger ver bonden zijn, verklaarde spreker, dat zij in een enorme behoefte voorziet. Na een uitvoerige gedachten wisseling over de verschillende problemen, welke zich in deze kunnen voordoen, verklaar de de voorzitter,, dat voorlopig alleen gedacht wordt aan de aanstelling van een bedrijfsverzorger in geval van ziekte. Nadat gebleken was, dat alle aanwe zigen zich in principe met de instelling van een bedrijfsverzorging konden ver enigen, werd besloten om de in de aan hef genoemde werkgroep in te stellen, waarvoor elk der genoemde instellingen een of meer leden zal aanwijzen, terwijl ds. Addink, Herv. predikant, die zich reeds met deze materie heeft bezig ge houden. de betrokken besturen zal bij eenroepen. Voorzitter Landeweerd bracht aan het slot der bijeenkomst de heer Loman dank voor zijn inleiding en de leden voor hun opkomst. FILMAVOND VOOR N.V.V. LEDEN. Georganiseerd door de afdeling Hol ton van de Algem. Ned. BoUwbedrijfs- Bond werd donderdagavond in zaal Maats een filmavond gehouden voor de leden van het N.V.V. en hun vrouwen of verloofden. Er bestond een goede belangstelling voor deze avond, welke werd geopend dcor de voorzitter der afdeling, de heer G. J. Bosschers. Deze zeide ver heugd te zijn, dat de belangstelling voor deze avond goed was, maar be treurde het toch, dat dit dikwijls alleen maar is voor feestavonden en derge lijke en niet voor de gewone vergade ringen. Hij spoorde de vrouwen aan hun mannen te bewegen ook de afde- Jingvergadering trouw te bezoeken. Na een tekenfilm en een rolprent met Oliver Hardy en Stan Laurel, die de nodige vrolijkheid veroorzaakte werd een mooie kleurenfilm vertoond geti teld „De reis naar de zon", welke speelt in het zonnige Italië. 's Middags hebben meer dan 125 kin deren genoten van een uitgebreid film programma, met kleurentekenfilms, kermis in de dierentuin en ook een rol- prentje van Laurel en Hardy getiteld „Zo de ouden zongen". De kinderen werden door de goede zorgen van en kele bestuursleden en hun dames ge- tracteerd en hebben echt genoten van deze aardige filmmiddag. In Gebouw „Irene" wordt deze week zondagavond vertoond de grote en machtige Indianenfilm „Fort Saskat chewan", met in de hoofdrol de popu laire actie-ster Alan Ladd. Een Indianenfilm met een verhaal van boeiend avontuur, zich afspelend in het majestueuze Canadese Rotsgebergte. Een indrukwekkende en zeldzaam span nende rolprent, vervaardigd in schitte rende technicolor kleuren, die verhaalt van de Canadese bereden politie, de zo genaamde Roodjassen. Een dunne rode lijn van helden, die duizenden kilome ters moesten bewaken in hun uitputten de strijd tegen een overmacht van Sioux Indianen. „Fort Saskatchewan" is een film, waarin de spanning tot het bittere einde voortduurt en die de toeschouwer tot de laatste seconde toe in adembenemende spanning houdt. Een uitstekend filmprogramma, waar van de jeugd zeer zeker naar hartelust zal genieten. Tot slot mogen wij verklappen, dat volgende week zondag op honderdvou dig verzoek vertoond wordt de nieuwste film van de populaire Elvis Presley, ge titeld „G. I. Blues". Voor de boer De marktsituatie is de laatste tijd voor verschillende landbouwproducten niet gunstig voor de producent. De winst marges, vooral van de pluimveehoude rij en varkensmesterij, zijn gering. Bij elke boer leeft thans de vraag: Hoelang zal deze situatie nog voortduren? Een antwoord op deze vraag zal hoog stens een verwachting weer kunnen ge ven, maar met enige zekerheid is hier omtrent weinig te zeggen. We zien in dit verband met enige belangstelling de ontwikkeling van de E.E.G. tegemoet. Het is te hopen, dat er binnen niet al te lange tijd enige verbetering in deze situatie komt, omdat anders verschillen de bedrijven in een moeilijke financiële positie zullen komen te verkeren. Wel is het zeker, dat van de boer in de toe komst veel vakkennis en ondernemer schap zal worden verwacht. Bovenstaande geeft temeer redenen, om U te bezinnen over de bedrijfsvoe ring en de mogelijkheden te overwegen, die eventueel tot betere bedrijfsresulta ten kunnen leiden. Het inkomen van een landbouwbedrijf wordt uiteindelijk bepaald door: a. De omvang van het bedrijf. b. De rentabiliteit per onderdeel. a. Mede in verband met de steeds stijgende kosten van levensonderhoud, zal het bedrijf een bepaalde grootte of omvang per volwaardige arbeidskracht moeten hebben, om een goed inkomen te kunnen halen. Door deze stijgende kosten zal er in deze grootte en/of om vang in de meeste gevallen een zekere „groei" moeten zitten in één of meer bedrijfsonderdelen. In welke richting deze „groei" verwezenlijkt kan worden, zal van veel factoren afhangen. Enkele voorbeelden met een geringe investering zijn o.a.: 1. Op verschillende bedrijven zou de aanwezige bedrijfsruimte misschien wat effectiever kunnen worden benut voor het houden van b.v. wat meer rundvee of varkens. 2. Ook de mogelijkheid van uitbrei ding van het aantal melkkoeien verdient overweging. Vraagt U hierbij af: a. Is de grootveebezetting per h.a. wel voldoende of kan dit, eventueel met wat meer N, opgevoerd worden? b. Kan nog wat meer oppervlakte in gekuild worden, waardoor de h.a.-op- brengst kan toenemen? c. Is het aanhouden van overtollig vrouwelijk jongvee op mijn bedrijf wel rendabel? Op bedrijven met een normale afzet van jongvee is melken voordeliger dan jongvee voor de markt op te fok ken. c. Is er voldoende stalruimte aanwe zig, dan brengen de „laatste" koeien de hoogste winst op. B. Naast de omvang van het bedrijf zal vooral bij geringere winstmarges de rentabiliteit per onderdeel extra aan dacht moeten hebben. Bij de rundvee houderij, de belangrijkste bron van het inkomen, is van belang: 1. Een goede productie, welke wordt beïnvloed door de erfelijke aanleg van de dieren, maar ook door de voeding. Een juiste stierenkeuze is in de fokke- rij, maar ook voor de melkveehouderij, van grote invloed op de uiteindelijke re sultaten. Laat U hierover zonodig door de deskundigen voorlichten. 2. Ook de voeder- en voederwin ning is van groot belang. Voldoende en goed ruwvoer is voor een maximale pro ductie een eerste vereiste. Om hieraan enige kosten te besteden, zal vrijwel al tijd verantwoord zijn. Het gezegde „Stilstand is achteruit gang" geldt wel in 't bijzonder voor de boer in deze tijd. J. RIETBERG.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 4