(£sso) PETROLEUM G. L. foms BeSegeuheidskieding BELTMAN9» KLEDIN GHUIS vrouwelijk en mannelijk personeel Waterschap Salland - Olst maakt bekend, Ongemeubileerde kamers gevraagd Be tijd vm uitgaan komt weer aan dat betekent voor U een vraag naar goede KLEDING ietexfyrlngfjedrijf „fikraat" JAPONNEN chem. reinigen f 2.95 't zeegat uit KUSTVAART biedt een vrij en vast bestaan Het Koninklijk Zeemanscollege „DE GRONINGER EENDRACHT" Waterschap Salland - Olst naakt lekend, Hef allernieuwste ep Modegebied Firma GEBR. SCHUPPERT Een goede advertentie voor moderne mensen r beten-timmerlieden timmerlieden en medewerkend uitvoerder v_ Gebr. Wansink BEHAAGLIJKE WARMTE Zaterdag 6 oktober 1962 HOLTENS NIEUWSBLAD pagina 3 Spyy Holten, oktober 1962 üHUdKHUD Met leedwezen geven wij kennis van het plotse ling overlijden van ons geacht mede-lid, de heer H. SOER Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare her innering blijven. Namens de Industriecommissie, H. Klein Velderman, wnd voorz. W. Beijers, secretaris Holten, 4 oktober 1962 Dankbetuiging Hiermede betuigen wij onze oprechte dank aan familie, buren, vrienden en beken_ den, voor de vele blijken van medeleven bij de ziek te en overlijden van onze lieve man, vader, behuwd, groot en overgrootvader ALBERT PEKKERIET Uit aller naam: fam. Pekkeriet. Holten, 5 okt. 1962 Beuseberg 91 Te koop beste dr. varkens uitgeteld 2 op 12/10 en 2 op 27/10. H. Landeweerd, Rijs- sensestraat 96, Holten. Het dagelijks bestuur van het waterschap Salland dat Gedeputeerde Staten van Overijssel, bij besluit van 1 okt. 1962, 3e afdeling, ra-. 38227, de besluiten van het Verenigd College van het waterschap Salland, a. d.d. 20 aug. 1962, nr. V. 21a, tot wijziging van de keur op de waterkerin gen en de daartoe beho rende kunstwerken in het waterschap Salland en b. d.d. 20 aug. 1962, nr. V. 22a, tot wijziging van de keur op de waterleidin gen en de daartoe beho rende kunstwerken in het waterschap Salland goedgekeurd hebben; dat genoemde wijzigingen der keuren van 10 okt. 1962 tot en met 8 nov. 1962 voor belanghebbenden ter in zage liggen ten kantore van het waterschap Sal land te Olst; dat binnen genoemd tijd vak voor iedere belang hebbende beroep op de Kroon openstaat. Het adres van beroep wordt gericht tot H.M. de Koningin, maar ingediend bij de Commis saris der Koningin in de Provincie Overijssel te Zwolle. Olst, 4 okt. 1962. Het dagelijks bestuur voornoemd, H. J. Ankersmit, dijkgraaf Mr F. A. Vaillant, secretaris. Onze oudste zoon, scheepswerktuigkundige bij de grote handelsvaart, wil in de maand februari a.s. gaan trouwen. Hij zoek daarom een paar ongemeubileerde (evt. tijdelijk gemeubileerde) kamers met gebruik van keuken, in Holten. Als U hem kunt helpen dan gaarne bericht aan de FAMILIE BEIJERS. Holterberg 13 - telefoon 234. OLDENZAAL Gedurende deze maand een SPECIALE AANBIEDING Tevens uw adres voor Drymastern, Verven, Onzicht baar Stoppen en Plisseren. Ook verven wij lederwaren in elke gewenste kleur. HOLTEN: SCHOPPERS, Pastoriestraat 7 in blauw en zwart steeds in voorraad! Er bestaat ruime werkgelegenheid met goede arbeids voorwaarden en uitstekende vooruitzichten bij de Gro ninger kustvaart. Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd om op dinsdag 9 oktober a.s., 's avonds van 79 uur op het GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU, Grotestraat 21, NIJVERDAL te komen, waar Kapitein J. D. J. Postma alle gewenste inlichtingen zal verstrekken over plaat singsmogelijkheden, promotiekansen, salarissen etc. Tevens kunnen inlichtingen verstrekt worden omtrent de SCHOLEN VAN HET KONINKLIJK ONDERWIJS FONDS VOOR DE SCHEEPVAART. (Vooropleiding voor stuurman K.H.V. voor jongens van 1316 jaar). Bij verhindering op genoemde datum kan men op aan vraag schriftelijk inlichtingen verkrijgen bij A-Kerkhof 32 a, te Groningen, tel. 05900-27343-27344 Tevens geven alle arbeidsbureaus, op werkdagen gedu rende de morgenuren, de nodige inlichtingen. Een vrouw ziet het direkt, dat zit perfekt! Voor de uitbreiding van onze produktie vragen wij Wij houden daarom zitting op dinsdag 9 oktober van 19.30 tot 20.30 uur in Holten, in Café Maats. Zij, die interesse hebben of nadere inlichtingen wensen over lonen, soc. voorzieningen, reiskosten, etc. willen wij graag op die avond voorlichting geven. Het Bestuur van het Algemeen Ziekenfonds „D.O.Z. van 1860" te Deventer geeft met leed wezen kennis van het plotseling overlijden van zijn bestuurslid de heer H. SOER in de leeftijd van 60 jaar. Met grote dankbaarheid zullen wij de arbeid van de overledene in het belang van ons fonds en zijn verzekerden blijven herdenken. Namens het Bestuur, Mr. W. F. J. FISCHER, Voorzitter J. C. STEUTEL, Secretaris- Penningmeester Deventer, 4 oktober 1962. oooocsoükicöoo Op zondag 14 okt,. a.s. hopen onze geliefde q ouders 'X G. PAALMAN 5 ft B. E. PAALMAN— Z WECHSTAPEL hun zilveren huwe- Q 0 lijksfeest te herden- Q 0' ken. Dat zij nog lang ge- O spaard mogen blijven X is de wens van hun X q dankbare kinderen: q X Henk en Jannie X q Jannie en Wim n 5 Holten, oktober 1962 w Neerdorp 48 S Receptie op dinsdag 0 16 okt. van 2.30-4.30 0 3 uur in Dorpshotel y „Holterman" en gele- y genheid tot feliciteren .V Q 's avonds na 7.30 uur U in zaal „Amicitia". Het dagelijks bestuur van het waterschap Salland dat op 29 oktober 1962. om 19.30 uur in het water schapshuis een openbare vergadering van het Ver enigd College van het wa terschap Salland gehouden zal worden. Olst, 27 sept. 1962. Het dagelijks bestuur voor noemd, H. J. Ankersmit, dijkgraaf. Mr F. A. Vaillant, secretaris. Heden werd plotseling uit ons midden wegge rukt onze lieve zorgzame man, vader, behuwd- en grootvader HENDRIK SOER echtgenoot van A. Stukker in de leeftijd van ruim 60 jaar. „Gij zult het na dezen verstaan." Holten: Biak: (Nieuw-Guinea) Holten: A. SOER-STUKKER B. H. SOER F. KNAPEN-SOER G. W. KNAPEN K. SOER D. SOER-SCHUPPERT G. J. F. SOER en kinderen H. INGGAMER Holten, 4 oktober 1962 Larenseweg 3 De begrafenis zal plaats hebben op dinsdag 9 oktober a.s., des namiddags 2.30 uur op de nieuwe begraafplaats te Holten. Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen worden verzocht om 12 uur in het gebouw Irene aanwezig te zijn. Het gemeentebestuur van Holten vervult de treurige plicht kennis te geven van het over lijden van de heer H. SOER in leven wethouder der gemeente Holten. Het gemeentebestuur voornoemd: W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris. Holten, 4 oktober 1962 Het Bestuur van de afdeling Holten van de Partij van de Arbeid geeft met diep leedwezen kennis van het plotseling overlijden van zijn voorzitter en wethouder dezer gemeente, de heer H. SOER in de leeftijd van 60 jaar. Hij was een strijder voor de verdrukten. In grote dankbaarheid zullen wij zijn nagedach tenis in ere houden. Het Afdelingsbestuur, A. JANSEN, vice-voorzitter W. BEIJERS, secretaris Holten, 4 oktober 1962 Heden bereikte ons het ontstellende bericht, dat gisteravond van ons is heengegaan, onze geachte collega en vriend HENDRIK SOER in de leeftijd van 60 jaar. Zijn vriendschap zullen wij steeds in ere houden. Personeel Coöp. Zuivelfabx'iek „De Vrijheid", Holten. Holten, 4 oktober 1962. zowel voor dames als heren vindt u steeds bij Zeer exclusieve modellen. Prachtige ZIE ONZE ETLAGES! Bestuur en direktie van de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" te Holten geven met droefheid kennis van het plotseling overlijden van hun zeer geacht en gewaardeerd personeelslid H. SOER Zijn trouw en plichtsbetrachting zullen hem voor ons onvergetelijk maken. Hij ruste in vrede. Bestuur en Direktie van de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" voornoemd. Holten, 4 oktober 1962. Het bestuur van de Gymnastiekver. „B.A.T.O." geeft met diep leedwezen kennis van het plotse ling overlijden van de heer H. SOER oprichter en ere-lid der Vereniging, die vele jaren als voorzitter met grote toewijding zijn beste krachten aan „B.A.T.O." heeft gegeven. Zijn nagedachtenis zal door ons met dankbaar heid in ere worden gehouden. H. Wilpshaar, voorzitter doet „wonderen" voor de verkoop! Te koop een toom biggen bij G. J. Boode, Espelo 76. Te koop een drachtig varken bij H. Krikkink, Es pelo 34, Holten. SCHOON - ZUINIG - WARM JOH. BRONSVOORT Deventerweg 12 HOLTEN GEVRAAGD: voor scholenbouw te Apeldoorn: GEBODEN wordt: mooi werk -&■ goed loon reisvergoeding enz. vervoer wordt door ons verzorgd AANMELDEN: AANNEMERSBEDRIJF HENGELO (O.) Deurningerstraat 212 Tel. 05409-3491 Te koop: dragende B.B.- zeug, a.d.t. 11-13 okt. H. J. Arfman, Holterbroek 47. Te koop: een drachtig varken bij H. Bosman, D. 102, Holten. Alleenverkoop voor Holten:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 3