.Gonlllcien n ctrti v 'HMteiti Mstoi» K?üJ?Dampo VOETBAL SPORT HOLTEN 1 - S.O.S. 11-1 Nieuwe rooster mu 55lat®?? „lergruiters" equipe wen in leldwefde J- I I Onrustige Zenuwen? PP FEUILLETON Manna uit de Langstraat nam de leiding Zaterdag G uktubcr 1 ;J(i2 JÏOJLTEN S NIE U WSII1AI pagina 2 i HOLTEN NOG NET GELIJK Toen iedere Holtenaar zich reeds met een ,v?dei!aag had verzoend ontsnapte llollen daaraan door een doelpunt van H. Wansink in de voorlaatste minuut. De rood-zwarl'en hadden in de voorhoede niet minder dan vier invallers moeten opstel len en het spel leed hierdoor erg aan stootkracht. De Hellendoorners hadden over 't algemeen het beste van liet spel en Holten mag met het ene puntje dan ook best tevreden zijn. Er werd in de eer ste helft in een behoorlijk hoog tempo gespeeld en in de tweede helft zag men daar wel de terugslag van. Overigens voor hun ijver. De gasten namen een voor sprong door hun midvoor, die een goede hebben alle spelers een pluim verdiend actie op de linkervleugel met een fel schot afrondde. Ook in de tweede helft een wisselend beeld met een iets beter SOS en een machteloze Holtense voorhoe de. Door dit gelijkspel zijn alle Holtense senioren en ook de junioren A en B. nóg zonder nederlaag. De wedstrijd was in handen van de heer Wes, deze sympathieke scheidsrechter, vooral een goede mensenkenner, kan op een uitstekende wedstrijd terugzien. HOLTEN 2—SOS 2 4—1 In de eerste helft hadden de gasten een veldoverwicht, maar ze slaagden er slechts in een kleine voorsprong te nemen door een foute terugspeelbal van een Holtense back. Door A. Schippers kwamen de Holtenaren weer op gelijke hoogte en in de tweede helft beslisten de rood zwarten de wedstrijd in hun voordeel door doelpunten van A. Paalman 2 X en J. ten Velde- OMHOOG 3—HOLTEN 3 0—4 ~k Ook in deze wedstrijd speelden de Hol ten aren weer een goede wedstrijd. Zowel voor als na de rust wisten Ce rood-zwar- 'on twee maal te scoren. JUNIOREN. Holten A speelde afgelopen zaterdag niet. De Holtenaren beschikten daar door over een sterk B-elftal en dat heeft VESOS A aan de lijve ondervonden. Met niet minder dan 8-1 kregen de gas ten een voet'oa1 lesje. Ook de Holtense C juniores zegevierden. Een goede 3-1 overwinning werd het op de Zweef C- Slecht nieuws valt er te vertellen over de D-juniores. Onze plaatsgenoten le den een onnodig zware nederlaag (12-1) tegen Haarlese Boys D. Bovendien kreeg de Holtense doel man nog een ernstige blessure aan zijn enkel. Programma: Holten 1 ontvangt a.s. zondag in het Sportdal de nog ongeslagen leider Bor- nerbroek. Als de Holtenaren zondag wat meer variatie en schotvaardigheid in de voorhoede brengen is het zeker dat Bornerbroek tegen de rood-zwarten een zware wedstrijd voor de boeg heeft! zaterdag a.s.: NijverdaJ AHolten B 4.15. DES DHolten C 4.15- Holten A—VESOS A 4.15. Holten D—DES E 3.00 zondag a.s.: Holten 1Bomerbroek 1 2.30 uur Holten 3R-V. 3 12.30 uur ZITDAGEN VAN DE O.L.M. it Holten In verband met de moeilijke situatie in de landbouw heeft het be stuur van de afdeling der O.L.M. zich tot het hoofdbestuur der landbouwmaat- schappij gewend, met het verzoek na te gaan wat kan worden gedaan ter voor lichting van de leden. Dit verzoek is voor hei dagelijks be stuur der O.L.M. aanleiding geweest om een schema op te stellen voor het houden SPC. ENSCHEDE-FC. KöLN. Op woensdag 10 okt. komt de FC. Köln kampioen van Duitsland 1862 met diverse internationals o.a. met Schnel- linger. Schater en Wilden naar Ensche de. Het voetbalminnende publiek wacht dus weer een pracht wedstrijd, welke de gang naar het Diekman Stadion ze ker waard zal zijn. HOOFDAKTE. Te Deventer slaagde voor de hoofd akte-onderwijzer de heer H. J. Jansen, Neerdorp. NEGENDE LEERKRACHT. In verband met overgrote klassen aan de Dorpsschool is toestemming ont vangen om een negende leerkracht al daar aan te stellen, op grond van art. 56 2e lid der wet op het L.O. De Sportvereniging „Bato" verzoekt ons mede te delen, dat de lesuren voor het nieuwe verenigingsjaar als volgt zijn vastgesteld: VRIJDAG: meisjes 5—8 jaar 4.00—4.45 uur meisjes 5—8 jaar 4.00— 4.45 uur jongens 5—10 jaar 4.45— 5.30 uur jongens 10—12 jaar 5.30— 6.15 uur jongens 12—16 jaar 6.15— 7.15 uur meisjes 14—17 jaar 7.15— 8.15 uur asp. dames 8.159.15 dames heren senioren 9.1510.15 uur 10.15—11.15 uur ZATERDAG: meisjes 8—10 jaar 3.30— 4.15 uur meisjes 10—12 jaar 4.15— 5.00 uur meisjes 1216 iaar Finnnn m,*. heren meisjes 10—12 jaar i.xü— u.w uur 1216 jaar 5.006.00 uur 6.007.00 uur De dames-afdeling onder leiding van mej. C. E. Molanus oefent op de woens dagavond van 89 uur. De Judo-afdeling houdt haar lessen op dinsdagavond van 6.45—10.00 uur. De contributies bedragen voor de afd. gymnastiek: Jongens en meisjes tot en met 13 jaar f 0 60, 14. en 15 jaar f 0.85. ouder dan 16 jaar f 1 10 per maand. Dames en heren senioren betalen f 1.25 per maand. De contributie voor de Judo-leden van „Bato" bedraagt nu f 5.50 per maand. Deze contributie is juist f 1.verlaagd. SCHAAKCOMPETITIE. In het clublokaal van de schaakclub ,,De Pioniers'', hotel Holterman, al hier, werd donderdag de derde ronde gespeel van de onderlinge schaakcompe titie. De uitslag luidde als volgt: G. J. HoeveP. M. van Walraven 0-1; J. Broere—A. J. C. Brands V2-V2; A. M. MuddeW. G. v. d. Hurk 1-0; G. A. BrandsJ. Klaassens 0-1; G. J. Kromdijk—W. D. Koopman 0-1; A. H. v d. BoschIT. D. Grobben afgebr. W. G. Maats—H. Stukker 0-1; H. Roelofs—F J Hol 0-1. Holten De Bergruiters zijn het cross seizoen 1962 goed begonnen met prachtige successsen in de cross country die zater dagmiddag 29 september werd georgani seerd door de landelijke rijvereniging Ceres" te Zuidwolde (Dr.) en het stemt tot bijzondere voldoening dat de jeugdrui- ters, waarvan sommige nog nooit eerder een cross hadden gereden, zo goed voor de dag kwamen. In de z.g. „lichte klasse" gingen maar liefst 78 combinaties van start en de zwa re klasse telde 16 deelnemers. De fraaie beker die beschikbaar was ge steld voor de vereniging die in de zware klasse de beste prestatie leverde werd voor de Bergruiters gewonnen door W. Aaltink, T. Beldman Jr en Jan Jakob ter Horst. Dierenarts A. Frederïkse, voorzitter van „Ceres" die de prijzen uitreikte comple menteerde de Bergruiters met dit prach tige succes. De gedeeltelijke uitslagen lui den als volgt: Lichte klasse: 1 G. Knippers, Havelte 4 min. 29.4 sec; 2 H. Buiten, Zuidwolde 4 min. 40 sec; 3 Johan Veneklaar „Bergruiters" 4 min. 41 sec; 4 G. Bolink „Bergruiters" 4 min. 41.2 van een zevental zitdagen in de verschil lende buurtschappen in de tweede helft van oktober. De data en plaatsen van deze zitdagen zullen nog nader worden bekend gemaakt. Men kan hier alle moeilijkheden bespre ken, terwijl voorts speciaal aandacht zal word engesehonken aan verzekeringsaan- gelegenheden voor de landbouwbedrijven. sec; 9 Dinant Pieffers „Bergruiters" 4 min. 49.4 sec; 10 G. Beldman „Bergrui ters" 4 min. 55.4 sec; 14 Wim Derksen -Bergruiters" 5 min. 12 sec: 22 Henk T.an- deweerd „Bergruiters" 5 min. 38 sec. Zware klasse: 1 B. Waning, Pesse 5 min. 4.2 sec; 2 H. W. Hogenkamp. Dc Wijk zelfde tijd; 3 W. Aaltink „Bergruiters" 5 min. 23 sec: 4 T. Beldman Jr. „Bergruiters" zelfde tijd; 8 Jan Jacob ter Horst „Bergruiters" 5 min. 37.2 sec. Aangevoerd 1197 stuks vee, runderen 66. varkens 1129. Prijzen: vette koeien van 2,80 tot 3,per kg. slachtgewicht. Melk- en kalf koeien van ƒ700 tot ƒ850 per stuk. Pinken van ƒ450 to! ƒ525 per stuk. Gras ka] veren van 250 tot 350 per stuk. Drachtige zeugen van 250 tot 325 per stuk. Loopvarkens van 70 tot 90 per stuk. Biggen van 45 tot 55 per stuk. Overzicht handel: Rundvee: handel traag, prijzen lager. Zeugen: handel traag, prijzen lager. Biggen: handel traag, prij zen lager. MijnSiardfs Zenuwtabieften 6) Nu vlogen de dagen om. Er was een massa te doen, prettige dingen allemaal, en alles gebeurde in het enërverende vooruitzicht van een prachtige reis, die, naar Carla hoopte, de oplossing zou brengen van het conflict, waarin zij was toch wel geworden Zij begreep dat de geraakt. Want een conflict was het nu n Heiman er op waren ge richt, haar oefinitief te winnen. Her haaldelijk had hij dit duidelijk laten blijken. Er kwam bij dat pa en ma even eens :n die richting dachten en gewend als z was. 'n alles met haar ouders rekening te houden, speelde dit wel voor Carla moe. Maar aan de andere kant ging rij m. "v r nbeseffen dat een vaste verbintenis met betere ondergrond nodig had dan zij vooralsnog kon op brengen. Zij vond Herman echt niet on aardig maar zij miste in hem nu juist dat, waarvan zij zo hield. En dat laatste ontmoette zij wel in Wim Geertsema, een jongen van bescheiden komaf, wat in de ogen van pa en ma een niet te overkomen struikelblok zou zijn. Voor het eerst betrapte zij zich er op dat zii over Wim dacht met betrekking tot zichzelf. En ze drong deze gedachte beslist niet naar de achtergrond, inte gendeel. Zou zij met een man, die net als zij voor de stille dingen van het le ven graag een open oog had, niet veel gelukkiger kunnen worden? Zij behoef- maar aan Wims pianospel te denken om zeker te weten: bij Wim zou ik me meer thuis voelen dan bij Herman. En terwijl ze over alles net uitge dacht kon raken, kwam Herman van tijd tot tijd een handje toesteken", zoals hij het noemde, maar wat altijd uitdraaide op een, overigens zeer genoegelijk bab beltje of een vluchtige flirtation- En ook kwam ze Wim zo nu en dan tegen, die dan ietwat verlegen groette en ook wel iets uit haar handen nam als zij toe vallig sjouwde met een koffer of zo. Op een keer vrceg ze hem of hij meer in de bar speelde. Ja, hij deed het bijna iedere avond. Hij spaarde, zei hij, voor een eigen piano, en voor een reis. Hij was karig met zijn woorden, maar tel kens moedigde Carla hem aan, wel tak- tisch en met begrip, zoat Wim zich steeds meer bij haar op zijn gemak ging voelen. En al waren hun ontmoetingen steeds van korte duur meestal niet meer dan een paar minuten in de gang of op de trap, toch gingen ze iets bete kenen. Voor Carla stellig. En het ge beurde wel dat zij zo'n ontmoetinkje forceerde. Zij ging houden van zijn be scheiden, uiterst beschaafde houding, van zijn zachte maar welluidende teem, van zijn frisse, open ogen, die haar be grijpend en hartelijk tegemoet konden kijken. Er waren, op de morgen van het ver trek, prachtige cadeau's, lekkernijen voor onderweg, zeep en eau de cologne, postpapier en een droom van een bad pak, allemaal van Herman. Ze kreeg van Wim tersluiks een klein boekje Er stonden prachtige afbeeldingen in van schilderijen van Monet. Het had misschien een rijksdaalder gekost. Maar het was voor Carla van veel betekenis en zij bloosde toen ma vroeg, waarom dat boekje mee moest- Ze had geen ant woord klaar- De laatste avond voor het vertrek wa ren zethuis: pa, ma en Carla, en ze za ten zo maar een beetje. Alle drie waren ze ietwat onder de indruk- Ze hadden gezellig in de stad gegeten en ze zou den vroeg naar bed. Een telefoontje van Herman: hij zou morgen meerijden naar Schiphol. Carla reageerde flauwtjes; het ontging ma Brandenburg niet. Maar, wijs als moeders kunnen zijn, stelde zij geen moeilijke vragen. Maar pa begon er over. Carla probeer de het gesprek te ontwijken, begon over iets anders. En, omdat hij de stemming zo kort voor het vertrek, niet wilde be derven,hield ook pa zijn mond. Hij wist trouwens, dat ma vier weken lang gele genheid zou hebben, er met Carla over te spreken. Het vertrek van Schiphol was zo fees telijk als maar mogelijk was- Een uur vóór het afscheid waren ze neergestre ken in het restaurant, van waaruit de boeiende bedrijvigheid op het vliegveld iéders aandacht vroec. Ze dronken kof- JUNÏOREN VORMDEN EREHAAG Holten Vrijdagmorgen werd ten ge meentehuize door de burgemeester, Mr. Enklaar, het huwelijk voltrokken tussen Jan A. Nijenhuis, 25 jaar, wever en Maria A. Lorié, 20 jaar. De heer Nijenhuis is leider van de Hol tense voetbal junioren en speler van het 3e elftal en daarom was het een aardige geste van zijn pupillen om een erehaag te vormen, toen hij met zijn jonge vrouw het gemeentehuis verliet. Het bruidspaar schreecU tussen de jon gens door in hun rode shirts zwarte broe ken en opgeheven witte voetballen en on dervond een grote belangstelling van de zijde van het publiek. De kerkelijke bevestiging van het hu welijk geschiedde in de Herv. Kerk door Ds. C. C. Addink, Herv. px^edikant, alhier. De Bentheimers werden uit Holten geslagen. Het waren ongeveer 40 ver dwaalde soldaten van de vorst van Bent- heim. Zij eisten van de Holter schout bier, worst en jonge vrouwen. De schout vroeg een uur uitstel, maar daar gingen de Bentheimers niet op in. Zij wilden ten minste dadelijk wat te eten hebben en ruim bier. Zo niet. dan hadden zij twee middelen om de Holtenaren aan 't verstand te brengen, dat het menens was. Zij dreigden Holten in brand te steken of elke tiende man op te hangen. De schout zat te bibberen en te beven, maar Hanna, de dienstbode riep: Mijn heer, stel je niet zo gek aan! Laat de brandklok luiden, dan komt het buiten volk wel naar het dorp. En als de man nen eenmaal hier zijn. dan krijgen wij dat schorum wel klein! Hanna liep achterom naar de toren en riep SoepJan de koster. De brand klok luiden!, gebood Hanna. Klokken- Dei'k durfde eerst niet, maar Hanna en de koster kregen hem zover, dat de man begon te luiden. De Bentheimers hadden zich in alle herbergen al hoog en breed op de stoe len gezet om zonder betaling de kaste leins van hun dranken af te helpen. De beruchte Bentheimer Honden-Berend had de leiding. Met drie man ging hij naar de schout en eiste voor iedere sol daat een jonge vrouw om zich mee te vermaken. Jenne van de Roestboer uit de Lang straat was een knappe meid. Zij was reeds tijdig in het dorp en vluchtte op het zien van de vreemdelingen de Hol ter es in, maar zij werd vervolgd door drie Bentheimers. Een geluk voor haar was, dat het drietal onenigheid kreeg over de vraag, wie Jenne zou krijgen. De brandklok luidde en voor zover de plattelandsbevolking de klokkenslag horen kon, snelde men naar het dorp. Dit deden de dorpers ook omgekeerd, wanneer zij ergens een onheilspellende rookkolom zagen opstijgen. Dus voort! Voort! Er was gevaar. Jenne liep wat zij lopen kon, struikel de soms, krabbelde weer op en rende verder. Maar daar kwamen ze aan: de mannen uit de Langstraat, de Beuze- berg en verder van al de buurtschap pen. Jenne zag haar bevrijders en viel toen flauw. Daar stonden de drie Bentheimers, het geweer in de aanslag. Zij voelden zich bedreigd en schoten hun geweren af, - zonder iemand te haken. Zij hadden geen tijd om de geweren te laden. Drie tegen twintig, dat ging niet. Ze werden geschopt en geslagen, dat ze piepten als muizen. Natuurlijk geraakte Holten vol volk. De schout gilde het uit: Als dat maar goed gaat! Maar daar kwam Hanna, de dienstmaagd. Zij klom op de mesthoop maast het huis en vuurde de Holtense mannen aan. Sla maar dood. sla maar dood!, kreet zij. De Bentheimers wisten niet beter te doen dan te vluchten. Honden-Berend brulde nog onder het lopen, dat hij met Graaf Leopold terug zou komen om Holten te verwoesten. Intussen was het gerucht ook door gedrongen tot Rijssen. Post Gerrit, de postrijder, had het nieuws in Rijssen verteld. De schout van Rijssen, die zich graag met de Pruisen wou meten, rukte met tachtig goed gewapende Rijssenai-en naar Holten, waar men te laat aankwam, want de bevolking had zich zelf ver lost van de booswichten. Jenne van de Roestboer was weer bijgekomen in de armen van Bollen Jan. Op de bollenplaats was men verplicht de markestier te houden. Dit was een plicht, die sedert eeuwen op dat erve rustte. Jan beloofde Jenne binnen een paar maanden met haar te zullen trouwen en daar kikkerde zij van op. Dat hielp meer dan de beste medicijn van een heggendokter. De Rijssense jongens haalden Hanna van de mesthoop en droegen haar als een vorstin door Holten. Dat kon Jan van de Malle bakker niet goed verdra gen. Hij had de laatste drie maanden een hartelijke verkering met Hanna. De schoutinne wilde Hanna terug, maar die van Rijssen hadden de smaak te pakken, waardoor er ruzie dreigde te ontstaan. De schout van Holten stelde toen voor het af te drinken en zo ge beurde dat. Terwijl men te Holten de overwin ning vierde, zette de graaf van Bent- heim elders in Twente de boel onderst boven. Zo ging dat in die oude tijden. En terwijl men in Holten lustig bierde en borrelde, brachten de buren bij Weggestapel de boodschap, dat de jon ker Bunsherd van Duivelaar tot Vinken- stein dood was. De buren en de huis knecht en de dienstboden hadden er geen woord meer van gehad. En of nu de schout wilde komen met zijn keur- maten om de boel te verzegelen, aldus luidde de boodschap. De schout reed er heen. In stilte hoop te de schoutinne, dat de jonker haar ook wat vermaakt had. De jonker had schijnbaar veel van haar gehouden. Toen de schout op het buitentje van de jonker kwam, viel daar niets tc ver zegelen. De venijnige freule van Billen- beek uit Zwilbroek zat als een blazende kater op de gemakkelijke stoel en ver telde de schout, dat zij de universele erfgename was. Zij was de enige nog in leven zijnde nicht en haar lieve neef, die nu bij zijn voorvaderen verzameld was, had haar alles nagelaten. Dat stónd zwart op wit. Daar nam de Holter schout geen ge noegen mee. Die griezelige freule met dat perkamentachtige sproeterige ge zicht kon nog meer vertellen, maar de papieren eerst op tafel. Het wachten was op de Deventer no taris Waterman en het duurde uren, voor de goede man er was. De schout en zijn keurmaten hadden wel zin in een hartige dronk, maar de freule Bil- lenbeek vertelde helder op, dat eerst de notaris er moest zijn. Eindelijk kwam het rijtuig met de no taris. Hij opende het testament ten ge rieve van de Holter schout, zoals hij vertelde. VAN COEVERDEN. BENOEMD IN ALMELO Holten Onze oud-plaatsgenoot de heer J. v. d. Veen, onderwijzer aan de School met de Bijbel te Staphorst is met ingang van 1 dec. a.s. benoemd tot onder wijzer aan de Chr. School (Prinses Marij ke school) te Almelo. fie en Herman trakteerde op enorme appelbollen. Hij maakte Carla 'n char mant compliment over haar nieuw toi let: een lichtgrijze jersey deux-pièces met een witte corsage. Hij was op z'n best, die Herman, en kennelijk dachten pa en ma er ook zo over. Zij hadden bijzonder veel plezier in Hermans ga lante opmerkingen en Carla reageerde, tot hun groot genoegen, prettig en gevat- Zo'n vliegtuig vertrekt eerder dan je denkt. Het afscheid was snel voorbij en voordat Carla er op berekend was moest zij het platform op. Een laatste handdruk voor Herman, ja, ook een zoen en dan ook een voor pa. en het was voorbij. Zwaaien van achter de kleine ruiten, zwaaien tot ze niemand meer zag, en toen zweefde ze al de zon tege moet en waren ze op weg. Letterlijk en figuurlijk tilt zo'n vlieg tuig je uit boven de dingen van alledag. Van je bijzondere comfortabele stoel af bekijk je niet alleen het landschap, maar ook je problemen anders, en op een geheel nieuwe manier. De afstand maakt alles betrekkelijk, de oplossing lijkt niet zo moeilijk te vinden. Deze ervaring maakte Carla vrolijk. Ze maakte grapjes met de steward, die ma Brandenburg als de begrijpende chape- ronneglimlachend aanhoorde. Ze bab belde opgewekt en telkens verrast door wat ze zagen, ver beneden hen, waar de Hermannen en wie weet de Ceertsema's tobden met hun liefdesvragen, maar zij, Carla,, zweefde tussen hernel en aarde, los van de problematiek, in oen sfeer die haar blij en onbekommerd de toe komst in deed zien. In die stemming landde ze in Athene, onwennig, maar kinderlijk opgetogen om al het vreemde om zich heen. Ma probeerde te redderen, zoals moeders graag doen, maar het lukte niet hele maal in dat vreemde land, en gelukkig waren de mensen van de K-L.M. zeer behulpzaam, en stonden lieden van het hotel gereed; een fraai hotel pa Bran denburg had zeer zijn best gedaan. Pas toen ze, verfrist en onwennig luchtigjes gekleed, op het terras van het hotel zaten uit te kijken over het water.diepblauw als fluweel, met fonke lende zeilen hier en daar. en kleurige bedisselende mensen aan de kant, brui ner en opgewondener dan zij, toen Carla rustig haar cigaret. rokend, het decor in zich opnam, waartegen haar leventje zich een paar weken lang zou afspelen, teen kwam ze weer een beetje tot zich zelf. Hoe zou dat leventje zijn, hier in dit zonnige Griekenland? Zonnig!, nam ze zich voor. „Ma", zei ze, „ik wil zo veel zien, hier! Zullen we een programma maken, voor elke dag?" En daar waren de kaar- en de folders, dc reisgidsen en de aan tekeningen Ma probeerde zich te in- teresseren, maar had vooralsnog meer belangstelling voor de ezeltjes, die de straat stoffeerden en vooral had ze het warm, erg warm. Het was zo'n wonder niet; de thermometer wees 35° aan in 3è schaduw en dc minste inspanning veroorzaakte parellende zweetdroppels op nou,sen on voorhoofden. Carla zag hot, maar verdi-ong onmiddellijk de be wolkte gedachten die zich opdrongen. Tenslotte moest ze blij zijn, in Grieken land te zijn. (Wordt vervolgd)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 2