jgli Canadese ouders bezochten de graven van hun gevallen zoons Bdpgeriiiïë -gtanbj. Agenda KERKDIENSTEN f I wrlDAGSDlENST ie heer I. Soer plotseling overleden Zaterdag 6 oktober 1962 No. 40 Jaargang 14 HOLTENS NIEUWSBLAD t4- t.7 j ir. i j. t i cn 7 x i Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" itspnjs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal J Holten Telefoon 05Jt83 - 23Jf ^dv.-prijs 115 mm. a contant) f2.50. Iedere mm. meer f 0.10 Holten Het was een zeer aandoenlijk en ontroerend moment het bezoek van de zes Canadese moeders en één echtpaar aan het graf van hun zoons op de prach tig gelegen en zo uitstekend verzorgde Canadese begraafplaats op de Holterberg zaterdag tegen het middaguur. Een mo ment om niet zo gemakkelijk te verge ten. Vooral als men bedenkt, dat deze reeds bejaarde mensen zeventien jaar hebben moeten wachten, voordat het Ned. Oorlogsgraven Comité, daartoe in staat gesteld door de vaak met milde hand bij eengebrachte gelden van de klaprooscol lecte, hen de gelegenheid kon bieden deze reis naar Nederland naar het graf van hun dierbaren, te maken. Zij waren acht van de 79 verwanten, die deel uitmaken van de eerste Canade se pelgrimage, naar de graven der in de tweede wereldoorlog gesneuvelde bevrij ders van ons land. Het kleine gezelschap, vergezeld van enkele begeleidsters en een fotograaf, ar riveerde met een bus uit Nijmegen, waar zij tijdelijk, bij particulieren zijn onderge bracht en werd op hartelijke wijze in ho tel Holterman ontvangen door het plaatse lijk oorslogsgraven comité onder leiding van onze burgemeester, waarbij ook enke le adoptanten van de graven tegenwoor dig waren. Treffend was daarbij de atten tie die de familie Bluemink mevr. E. Col lins bereidde door haar een tuiltje fre- siaatjs aan te bieden. De heer en mevr. Bluemink hebben het graf van haar zoon geadopteerd en met haar gecorrespon deerd, zodat het bijzonder aardig was, dat zij haar nu een ogenblik konden meene men naar hun woning. Bloemen en stil herdenken Na de koffie werd een gezamenlijk be zoek gebracht aan het kerkhof waar bloe men werden gelegd op de graven en men in stilte vertoefde bij de laatste rustplaats van de gevallenen. Allen plaatsten hun namen in het, in de bronzen box gebor gen, bezoekersregister. Naar het hotel teruggekeerd heeft Mr. Enklaar aan de koffietafel er zijn vreug de over uitgesproken, dat de ouders en verwanten door het Ned. Oorlogsgraven Comité in de gelegenheid konden worden Aankomst -van het gezelschap op de Canadese begraaf plaats op de Holterberg. De Canadese gasten, die in Holten de graven hunner geliefden bezochten. gesteld persoonlijk te ervaren waar hun dierbaren aan de schoot der aarde zijn toevertrouwd en met hoeveei zorg hun gra ven worden omringd. Daaruit spreekt de dankbaarheid van het Nederlandse volk voor hetgeen de Canadezen voor de bevrij ding van ons land hebben gedaan. Na oen tweede bezoek aan het kerkhof, waarbij men ook iets van de omgeving kon laten zien, zijn de Canadese gasten, die zeer onder de indruk waren van de goede verzorging der graven en de harte lijke ontvangst, per bus weer vertrokken naar Nijmegen, waar zij die middag wer den toegesproken door burgemeester Hus- tinx van Nijmegen. Bij de Koningin De Canadese gasten zijn dinsdag dooi de Koningin in de paleistuin van Soestdijk ontvangen, die zich geruime tijd met hen onderhield. De voorzitter van het Ned. Oorlogsgraven Comité, de heer H. Götzen, heeft onze vorstin verteld van de moei lijkheden, die moesten worden overwonnen voordat men eindelijk uitvoering kon ge ven aan de plannen om de familieleden van dc gesneuvelde Canadese militairen naar Nederland te laten komen. Ruim 4000 familieleden staan nog op de wacht lijst. Burgemeester Enklaar en zijn ambtge noot van Groesbeek, Jhr. R. M. J. F. L. van Grotenhuis van Onstein vergezelden de groep naar Soestdijk. Zij vertelden van de ontroerende mo menten op de Canadese begraafplaatsen, waar de familieleden urenlang toefden bij het graf van hun geliefden. Rozeblaadjes. heidetakjes, maar ook schepjes zand wer den meegenomen als herinnering. Mievrouw Byers uit Montreal zei, dat ze naar huis had geschreven dat haar zoon begraven ligt in de Hof van Eden- Dank baarheid en ontroering werden uitgespro ken over de wijze waarop in Nederland de graven worden onderhouden. „We gaan gelukkig terug", aldus me vrouw Purvis uit Winnipeg, wier zoon boven Oosterbeek is neergeschoten. „Wij hebben hier in Holland het gelukkigste volk van de wereld getroffen en we weten nu, dat onze kinderen hier goed rusten' Sommige ouders hebben lange reizen moeten maken, om het graf van hun zoon te kunnen bezoeken o.a. naar- Ame land, omdat tal van gesneuvelden op plaa selijke kerkhoven begraven liggen. Maai er zijn kosten nog moeite gespaard ore hun dit bezoek deelachtig te doen wor den. Toekoms vg bezoek Het ligt in het voornemen van het Ned Oorlogsgraven Comité om de 2e pelgrima ge, die waarschijnlijk eind april, begin mei 1963 zal plaats vinden, wat anders te or ganiseren door n.l. die verwanten te laten overkomen, welke hun gesneuvelden allen op hetzelfde kerkhof begraven hebben liggen en om in de toekomst zo te hancle- len. Zij kunnen dan wat langer- en vaker de graven bezoeken, dan zaterdag hier ho' geval was. Dat volgende bezoek zal Holten gelden mits aan twee voorwaarden kan worden voldaan t.w., dat er voldoende EngeV sprekende gezinnen kunnen worden ge vonden, die één of twee gasten voor on geveer een week kunnen opnemen en dat de aanstaande klapiuoscollecte in noverr ber voldoende gelden zal opbrengen, om de extra kosten, die dit bezoek mee zal brengen voor verpozing der gasten en voor b.v. een trip naar de bollenvelden of de Keukenhof, te dekken. De PIolten.se milddadigheid kennende twijfelen wij e7- geen ogenblik aan, dat dit zal lukken. Wie een paar Canadese gasten wil her bergen kan dit nu reeds aan de burge meester of aan de secretaris van het plaatselijk oorlogsgraven comité, de heer J. Kroon, opgeven. Donderdagavond is alhier plotseling overleden de heer H. Soer, botermaker bij de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" en wethouder dezer gemeente voor de Partij van de Arbeid. De heer Soer heeft de leeftijd van 60 jaar bereikt. 1 H. SOER t Hij heeft 's morgens met de directeur en enkele personeelsleden van de fa briek de opening meegemaakt van de nieuwe moderne kaasmakerij van de zuivelfabriek te Den Ham, is na terug keer weer gewoon aan zijn werk gegaan, maar heeft zich blijkbaar 's middags niet helemaal fit gevoeld. Toen hij thuis kwam klaagde hij over pijn in de hart streek. Op medisch advies is hij met de Rijssense ambulancewagen, omdat de Holtense ziekenauto op dat moment niet beschikbaar was, naar Deventer ver voerd, waar bij aankomst in het zieken huis bleek, dat zijn hart het had opge geven. Men heeft in Deventer nog ge tracht door een zuurstofbehandeling en hartmassage de levensgeesten weer op te wekken, maar dat heeft niet mogen baten. De heer Soer heeft, nadat hij in 1924 in dienst trad van de zuivelfabriek, een steeds toenemend aandeel genomen in het maatschappelijke en politieke leven in onze gemeente. Aanvankelijk op het terrein van het gewone verenigingsleven hij was mede-oprichter en vele jaren bestuurslid en vertrouwensman van de gymnastiekvereniging „Bato" en van de bad- en zwemvereniging „Neptunus" en later ook op politiek terrein. Hij werd in het najaar van 1945 als lid van de Vrijz. Dcm. Bond benoemd in de nood- raad, om later met bijna de gehele afde ling over te gaan naar de Partij van de Arbeid, voor welke partij hij onafgebro ken een raadszetel heeft bezet. Op de eerste dinsdag van september werd hij als eerste socialist tot wethouder der ge meente gekozen, welk ambt hij door zijn plotselinge dood slechts korte tijd heeft kunnen vervullen. Hij was voorzitter van de partij-afdeling. De overledene is vele jaren bestuurs lid geweest van het Algemeen Zieken fonds in de gemeente Holten en daarvan een groot aantal jaren secretaris-pen ningmeester, in welke functie hij bij- HOLTEN Geboren: Marianne, dv M. M. Veneklaas en H. Barvelink, Look 80 René Mi- Mae!, zv M. G. Hegeman en C. M. Heuven, Espelo 10 Jan Johannes, zv E. Hoek- jen en J. Stam. Burg. v. d. Borchstraat 28 Diana Marjon, dv P. C. N. Vos en T. M. Mulder, Haarstraat 4 Gerrit Jan, zv D. B. Nijland en J. A. Meilink, Espelo 71. Ondertrouwd: W. Oplaat, oud 23 jaar en J. Visscher. oud 23 jaar, beiden wonen de te Holten G. D. J. Nijhuis, oud 22 jaar. wonende te Diepenheim en H. Vrug- gink. oud 20 jaar, wonende te Holten. Gehuwd: G. J. Slag, oud 30 jaar, wonen de te Goos en N. A.rfman, oud 21 jaar, wonende te Holten. Overleden: H. Soer, oud 60 jaar. Laren- seweg 3, (overleden te Deventer). Ingekomen: M. F. Boeckholtz en gezin van Amsterdam naar Holterberg 26 H. E. Klein Twennaar van Markelo naar Beuseberg 67 IJ. J. Möring en gezin van Nijverdal naar A. J. Goldsteinstraat 20. Ver.rokken: J. S. B. Wanrooij van Oude Diepenveenseweg 1, naar Australië J. W. Baltus en gezin van Neerdorp 40 naar Bathmen E. W. Lodeweges van H. J. Wansinkstraat 18 naar Amsterdam H. Boöde van Espelo 65 naar Bathmen. zonder goed werk heeft gedaan en waar door hij de raadsman werd van velen. Bij de fusie van het Holtense fonds met het Algemeen Ziekenfonds „D.O.Z. van 1860" te Deventer was de heer Soer de aangewezen man om dc Holtense verze kerden in het bestuur van dat fonds te vertegenwoordigen. Uit dien hoofde be kleedde hij enkele functies en was hij o.a. bestuurslid van de Stichting voor de Schooltandverzorging in het district Raalte. De heer Soer maakte deel uit van de fabriekskern, is geruime tijd bestuurs lid geweest van de plaatselijke afdeling van de A.N.A.B., voor welke afdeling hij nog de verzilvering van de vakan tiebonnen behartigde, en was voorts correspondent van het bureau voor ar beidsrecht van het N.V.V. Voorts was de overledene sedert en kele jaren kerkelijk ontvanger der Her vormde Gemeente. Hij was bestuurslid van de Holtense Oranjevereniging en vele jaren voorzitter van de oudercom missie der O.L. Dorpsschool, in welke functie de overledene ook belangrijk werk heeft verricht. De overledene was gehuwd en had vijf kinderen. Een zoon is in maart 1958 overleden. Zijn oudste zoon, de heer B. H. Soer, is onderwijzer in Nieuw-Gui- nea. Zijn school is overgeplaatst naar Biak, waar hij nog tot mei 1963 zou blijven. De familie Soer is voor de tweede maal door dit overlijden van man en vader wel bijzonder zwaar getroffen. De deelneming met de nabestaanden is dan ook algemeen. De begrafenis zal plaats hebben op dinsdag 9 oktober a.s. om 2.30 uur op de nieuwe begraafplaats. Opvolger op de candidatenlijst voor de Partij van de Arbeid voor het raadslid maatschap is de heer H. Meerman, pak- huisbediende bij de Coöp. Aan- en Ver koopvereniging „Holten". VOOR DE LANGDURIG ZIEKEN. De volgende week van 8 tot 13 okt. wordt een collecte gehouden ten bate van de Vereniging „Het Zonnehuis"- de vereniging die christelijke verpleging beoogt van langdurig zieken in „Zon nehuizen", van alle leeftijden en onge acht godsdienst of gezindte. Deze „Zonnehuizen" zijn speciale ziekenhuizen voor chronische patiën ten. Thans zijn er drie van deze hui zen, namelijk te Beekbergen, Doorn, en Schiedam. „Het Zonnehuis"' te Beekbergen is het meest bekende. Het verricht, zijn zegenrijk werk reeds meer dan 30 jaar. In de Zonnehuizen worden in totaal 250 langdurig zieken verpleegd. Bij uitvoering van do huidige plan- i nen zullen er binnen tien jaar onge veer duizend kunnen zijn. Deze plan nen omvatten het bouwen van de vol gende tehuizen: te Zuidhorn (Gronin gen) met 136 bedden, dat men in het voorjaar van 1963 officieel denkt te kunnen openen (opname van patiënten zal waarschijnlijk reeds enkele maan den eerder mogelijk zijn); te Vlaardin- gen met 204 bedden en te Amstelveen met 250 bedden. De Vereniging „Het Zonnehuis" is Zaterdag, 29 sept t.m. 8 okt. De Fruittax wegens vakantie gesloten. Zaterdag 6 oktober, 7.30 uur Dansen in café ,.'t Bonte Paard" te Dijkerhoek Maandag 8 oktober, 2-30 en 8 uur: Na jaarsmodeshow Fa. Wonnink (zie adv.). Dinsdag, 9 oktober 7.30 uur Zitting woon ruimtecommissie, wegens vervallen zit ting op 2 oktober a.s. Maandag 15 oktober, 7.30 uur: Herv. ge- zinsweekavond in „Irene". Spreker: ds R. Kaptein. Onderwerp: ..Verloofden samen op reis?!" Woensdag 17 oktober, 7.30 uur: Herv. ge- zinsweekavond in „Irene". Spreker; ds F. van der Heijden. Onderwerp: „Een avondje uit". Zaterdag 20 oktober, 7-30 uur: Feestver- gadering van „Holbatheo" met uitrei king prijzen paarden fokdag in zaal ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek. Film, ca baret en na afloop bal. Donderdag 11 oktober, 8 uur: Filmavond School met de Bijbel „Hare Hoogheid beveelt". Donderdag 11 oktober, 8 uur: Film avond Dorpsschool kring in de hal der school. Donderdag 11 oktober, 8 uur: Bijeenkomst plattelandsmeisjes in de landbouwhuis- houdschool voor tafeldekken. Dinsdag 16 oktober, om 3 uur: Demon stratie Land. Rijv. „Bergruiters" te De venter. Donderdag 18 oktober, 8 uur: Vergadering Herv. vrouwengroep. Lezing van dokter Rietdijk over de kankerbestrijding met filmvertoning door Zr. Loeff. Zaterdag 20 oktober, 7.30 uur: Judo-wed strijden Bato in Irene. Dinsdag 23 oktober. 8 uur: Vergadering Chr. Oranjevereniging, bedenking 40- jarig bestaan- Dinsdag 23 oktober, 7.30 uur in gebouw „RehobotCn": Herdenking 40-jarig be staan Chr. Oranjevereniging „Vreest God eert de Koning". Donderdag 15 november, 8 uur: Film avond Dorpsschoolkring in de hal der school. Ned. Herv. Kerk; Holten: 8.30 uur ds. v.d. Neut 10 uur ds v.d. Neut. Collecte aan de uitgang bestemd voor „Kerk en Israël. 10 uur „Irene" Jongerendienst Dijkerhoek: 10 uur ds. Vos van Rijs- sen. Collecte aan de uitgang is be stemd voor „Kerk en Israël". Geref. Kerk: 10 uur en 3 uur voorbereiding Heilig Avondmaal ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het offer bestemd voor de diaconie. Bij de uitgang col lecte voor Eigen Kerkbouw. R.K. Kerk: Nieuw-Heeten: 7.30 uur H. Mis; 10 uur Hoogmis. Zondagsdienst dierenartsen: Weekeinde 6 en 7 oktober dierenarts Th. A. Oosterbrug, tel. 515. Gevonden: pertemonee met inhoud, 1 leerboekje (biologie), aktetas met in houd, wieldop Volkswagen. Veloren: 3 portemonnees met inhoud, double halsketting. Inlichtingen uitsluitent tussen 8 en 13 uur en 14 en 22 uur. dus een grote landelijke vereniging die zich maximaal inspant om haar doel, de verpleging van steeds meer hulp behoevende chronische lijders, te ver wezenlijken. Er is nog heel veel te doen. De be hoefte aan gespecialiseerde verpleging van langdurig zieken in ons land is zeer groot. Het grootste deel dezer lij ders (ongeveer 15.000!) wordt thans on voldoende verpleegd of verzorgd op een onverantwoorde wijze. Er zijn in Ne derland nog te weinig goed ingerichte en sociaal ingestelde verpleeggelegen- heden voor deze zieken. Vandaar dat het streven van de vereniging >,Het Zonnehuis" allerwegen grote waarde ring ontmoet en de Zonnehuis-collecte bijzondere aanbeveling verdient.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1