ijf officiee Aktief CJ.V.-werk in de ring Holten Reeds 365 aanmeldingen van particulieren Gasbel in Groningen biedt wijde perspectieven Zaterdag 22 september 1962 No. 38 Jaargang 14 Uitgave van de Stichting .fHoltens Nieuwsblad te Holten, Telefoon 051^83 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per Jcvjartaal Adv.-prys 115 mm. Cd contant) f 2.50. Iedere mm. meer f 0.10 Al een paar maand stroomt er gas door plastiebuizen in onze straten en koken steeds meer vrouwen de maaltijden op aardgas. Wat eens bijna uitsluitend binnen het bereik lag van stedelijke agglomeraties, een centrale gasvoorziening, is door de exploratie van de grote aardgasvoorraden binnen onze grenzen, nu ook binnen het bereik gekomen van de kleinere gemeenten. Comfort en leefbaarheid, van eminent belang voor een toeristenplaats als Holten, zijn er door verhoogd. Deze en andere motieven waren voor het dagelijks bestuur der gemeente aan leiding de inbedi'ijfstelling van het gemeentelijk aardgasbedrijf met enig ceremonieel en met een officieel tintje te doen geschieden en er wat uit voerig bij stil te staan. De plechtigheid werd woensdagmiddag verricht door de directeur van het Staatsgasbedrijf, Ir. Ch. A. Hofman, die op de Smidsbelt een gasvlam ontstak op een metalen standaard, als symbool van de energiebron, die Holten, naast het electra, nu rijk is geworden. Vooraf had in hotel Holterman een ontvangst plaats, waar behalve de leden van het dagelijks bestuur met hun da mes, een aantal leden van de raad en Ir. Hofman, o.m. aanwezig waren Ir. H. D. Tjeenk Willink, directeur der vereni ging van gasfabrikanten uit Deventer, Ir. J. G. de Voogd, directeur van het Gasinstituut der vereniging van exploi tanten van gasbedrijven, de heer R. A. M. Vos de Wael, hoofd van de commer ciële afdeling van het staatsgasbedrijf, en de adviseur der gemeente, de heer R. Gerssen, directeur van de gemeentelijke energiebedrijven te Meppel, die 'n zeer belangrijk aandeel heeft gehad in de totstandkoming van het gemeentelijk gasbedrijf. Voorts behoorden tot de genodigden afgevaardigden van de Holtense Han delsvereniging, enkele grootgebruikers van industrie en hotelerie, de directri ce van de landbouwhuishoudschool, mej. C. Molanus, en de kooklerares, mej. Ro- sink, afgevaardigden van de Platte landsvrouwen, de V.V.V. en de staf van het G.E.B. In zijn toespraak schetste de burge meester, Mr. W. H. Enklaar, de ont wikkeling van de energievoorziening ten plattelande. Spreker kon zich voor stellen, dat toen in 1918 een begin ge maakt werd met de electriciteitsvoor- ziening van de gemeente, met dank baarheid werd gerealiseerd, dat deze energiebron, die in het begin slechts de stedelijke bevolking ten dienste stond, nu ook ter beschikking kwam van het platteland. De electriciteit, aanvanke lijk slechts geleverd in de aaneengeslo ten bebouwing, werd gaandeweg tegen redelijke tarieven overal in de gemeen te gebracht .Thans is overal de petro leumlamp gedoofd. In deze gemeente werd in 1959 het laatste z.g. onrendabe le net aangesloten. Was voor de tweede wereldoorlog, al dus de burgemeester, de centrale gas voorziening slechts aan de stedelijke samenleving voorbehouden, na de be vrijding leveren mijnen en olieraffina derijen door pei'sleidingen in wijde om geving gas. Nu grote hoeveelheden aardgas ter beschikking zijn gekomen, heeft de gasvoorziening in ons land nieuwe krachtige impulsen gekregen. De wijdvertakte persleidingen, die van de grote gaswingebieden naar de grote gasdistributiecentra gelegd zijn, bieden thans de gelegenheid om in de tussenliggende kleinere gemeenten gas- distributiebedrijven te stichten, al zal de levering in onze gemeente, aldus Mr. Enklaar, alsnog beperkt moeten blijven tot de bewoningskern. In hoeverre de levering van gas een zelfde ontwikke ling zal doormaken als met electra en water, kon spreker niet zeggen. Wij kunnen onze burgerij echter een ba- langrijke nieuwe energiebron aanbie den, waarmede de leefbaarheid van de gemeente essentieel wordt gediend. WARMTEBRON Wij zijn dankbaar voor cle electrici teit. Aardgas is echter als warmtebron in zeer vele gevallen te verkiezen boven electriciteit en ook boven het vloeibaar flessengas. Na nog uitvoerig bij de beginfase te hebben stilgestaan, deelde de burge meester mede, dat reeds 365 particulie ren zich voor huisaansluiting hebben aangemeld, terwijl ook reeds gas gele verd wordt aan 4 grootgebruikers, t.w. een vleeswarenfabriek, de hotellerie en een recreatiebedrijf. Spreker bracht dank aan de heer Gerssen, directeur der energiebedrijven te Meppel, die als adviseur der gemeen te voorbeeldig werk heeft verricht; noemde wijlen de heer Westerik van 't G.E.B. en bracht dank aan Ir. Vogt:, aan de heer Bos, die de werkzaamheden van de W.M.O. en de N.V. Wavin op bijzon dere wijze coördineerde, prees 't werk van de mensen van de Fa. Hulsink uit Ootmarsum, die óp toegewijde wijze het buizennet legden, alsmede de heren v. d. Berg, Rijnsaardt en Slagter van het G.E.B. De burgemeester verzocht hierna Ir. Hofman het gas op de tussen bloemen te ontsteken, waarbij van alle zijden opgestelde standaard op het dorpsplein belangstellenden kwamen opdagen. In hotel Holterman hebben nog ver schillende sprekers het woord gevoerd. Ir. Hofman had er tevoren reeds op gewezen, dat de burgemeester op zeer welsprekende wijze de voordelen van het aardgas in het licht had gesteld. Tegenover de voordelen van de grote gemeenten stelde hij de voordelen van het platteland. Twintig jaar geleden gaf hij als bewoner van een grote stad de voorkeur aan Holten, want toen in de oorlogsdagen was daar de voeding heel wat beter. Ook als zomerverblijf voor het doorbrengen van de vakantie biedt zij belangrijke voordelen. Ir. Hof man wees er op, dat niet alleen de ge meentenaren, maar ook de gasten door het aardgas een extra comfort toege voegd krijgen. Ik wens uw gasbedrijf een behouden vaart, aldus spreker. De heer Gerssen gaf een korte tech nische uitleg en maakte de uitvoerder van het werk een compliment. Doordat hotel ,.'t Lösse Hoes'' en het bungalow- bedrijf- Twenhaarsveld het eerst van gas werden voorzien, had het vreemde lingenverkeer de primeur. NIET VOORZIEN Ir. H. D. Tjeenk Willink, directeur der vereniging van gasfabrikanten, wees op een ontwikkeling, die niemand heeft kunnen voorzien, o.a. in verband met de hoeveelheid aardgas. Hij zeide hulde te moeten brengen aan het ge meentebestuur, waarbij hij gaarne de heer Gerssen wilde betrekken. Het platteland is ogenschijnlijk achter gekomen, maar nu zitten veel grote ge meenten met een ernstige problema- OFFICÏËLE PUBLICATIE HONDENBELASTING Burgemeester en wethouders van Hok ten maken bekend, dat degene, die in de loop van het belastingjaar houder wordt van één of meerdere honden, dan waar- voor hij reeds belastingplichtig is, daar van binnen 14 dagen na het ontstaan van. de belastingplicht aangifte behoort te doen ter gemeente-secretarie (afdeling financiën), waarna de betaling van de be lasting dient te geschieden ten kantore van de gemeente-ontvanger. Holten, 21 september 1962- Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester G. J. LANGENBARG- secretaris tiek. Als zij de kans hadden nieuwe netten te leggen, zouden zij daar dank baar gebruik van maken. Ir. J. G. de Voogd, directeur van het gasinstituut. der vereniging van exploi tanten van gasbedrijven, had gaarne medewerking toegezegd, toen hem die gevraagd werd. Het instituut behan delt wetenschappelijke vraagstukken, maar is blij als een bekwame directeur het adviseurschap op zich neemt, zoals in dit geval de heer Gerssen deed. Hij kon het gemeentebestuur van harte ge lukwensen met dit bedrijf. De voorzitter van de Holtense Han delsvereniging, de heer H. J. Bouwhuis, sprak eveneens gelukwensen uit en hoopte, dat het bedrijf zich goed mag ontwikkelen, o.a. tot heil van de Hol tense middenstand. Hij bood een zilve ren briefopener aan om de, naar hij hoopte, vele aanvragen te kunnen ope nen. VOORUITGANG Namens de afd. Holten van de Bond van Plattelandsvrouwen sprak de pre sidente mevr. B. Broere-Bos eveneens woorden van gelukwens. Het zijn voor al de vrouwen, die met het gas te ma ken hebben en zij zijn wel blij met deze stap op het gebied van de vooruitgang. De heer M. Teésélink sprak geluk wensen uit als oud-raadslid en oud-wet houder. Men heeft deze ontwikkeling als een experiment gezien en spreker was daarom zeer verheugd, dat men de heer Gerssen het vertrouwen heeft ge schonken. Burgemeester Enklaar bedankte daarna de sprekers en zeide zeer ver heugd te zijn, dat Ir. Hofman, als direc teur van het Staatsgasbedrijf, door zijn aanwezigheid aan deze ingebruikstel ling relief heeft willen geven. Spreker bood de verschillende gasten als geschenk aan het boek van Lize Stilma „Rondom de Holterberg" en dankte voor de prachtige bloemstukken, die het gemeentebestuur heeft mogen ontvangen. Ir. Ch. A. Hofman ontsteekt de gasvlam op de metalen standaard I Als men in kringen van het Christelijk Jongeren Verbond spreekt over de Ring Holten, denkt men aan ruim 600 jongelui uit Bathmen, Okkenbroek, Dijkerhoek, Espelo. Beuzeberg, Markelo en Holten, ciie lid zijn van dit verbond. Ieder van de ze plaatsen of buurtschappen heeft een eigen CJV-afdeling; samen vormen ze de Ring Holten van het CJV. Hoewel men niet aan de weg timmert, behoort deze ring tot één van de aktief- ste van ons land. Zo organiseert men jaarlijks diverse ge- spreksavonden, grote ringavonden, sport dagen enz. In de onlangs gehouden bestuursverga dering werd het afgelopen jaar nog eens onder de loupe genomen en men kan in derdaad terug zien op een geslaagd jaar. Vooral de z.g. Ringgespreksa vonden kenmerkten zich door een enorme op komst. In september 1961 werd de eerste avond gehouden; de interne organisatie werd toen besproken. In januari werd een tweede avond ge houden; de heer Oosterkamp uit Heino behandelde deze avond programma-moge lijkheden. De derde en laatste gespreksbijeen komst van het vorige seizoen werd in mei gehouden. Ds Van Es uit Hengelo (thans in Den Haag) hield een inleiding over „Het Geloof". Ook de grotere aktiviteiten voor alle leden vielen zeer in de smaak. De „Ring- appèlavond" werd in Bathmen gehouden; hier werd op originele wijze de opbrengst van de landelijke financiële aktie afge dragen. Dat deze aktie in de ring Holten ge slaagd is, blijkt wel uit het feit, dat in deze ring het hoogste gemiddelde per lid is gehaald. In februari kwam men weer samen on der leiding van de provinciale voorzit ster mevr. A. Wassink-Ibbenhorst en werd naar aanleiding van de film Mom- ma don't allow it" een discussie gehou den. De jaarlijkse „Rinigslotavond", welke geldt als de afsluiting van het wintersei zoen, bracht cok ditmaal leden van alle groepen op de planken. De Ringsportdag is door het slechte weer helaas minder geslaagd: toch werd er op sportieve wijze om de diverse mooie prijzen gestreden. NIEUWE AKTVITEITEN Het globale programma tot september 19G3 werd door het bestuur reeds opge steld. Ook in het komende jaar zijn er weer een drietal instructieve gespreksbijeen komsten voor bestuursleden van de oudere groepen en de leiding van de jon gere groepen. De eer?te hiervan heeft reeds plaats gehad; de beide provinciale beroepskrach ten waren-deze avond aanwezig. De verschillende plannen voor het ko mende jaar werden bekend gemaakt. Van de Ring Holten mogen vier leden naar de landelijke Kernconferentie op het CJV- buitenhuis „De Ernst Sillem Hoeve". Er waren 14 liefhebbers; er zal geprobeerd worden om nog een plaats voor alle 14 te krijgen. Er worden dit jaar 6 van deze confe renties gehouden met elk 100 deelnemers. In november zal er in de Ring Holten een spel-instruktieavond worden gehou den. Een gespreksmiddag hoopt men op een zondag in februari te houden. De bedoe ling is om dan samen te spreken over de geestelijke achtergrond van het CJV- werk. GROTE AVONDEN Voor alle leden boven de 16 jaar zijn er weer diverse bijeenkomsten op stapel ge zet. De start vindt plaats op vrijdagavond 5 oktober in het Herv. dienstgebouw te Markelo met de z.g. „Ring-appèlavond". Evenals vorig jaar zal dan ook weer de afdracht van de landelijke financiële ak tie plaats vinden. Verder vermeldt het programma voor deze avond: spel, samenzang, toespraak voordracht enz. Eén van de jaarlijks terugkomende eve nementen is de Ringzondag. Alle leden worden zondag 14 oktober "a s., des morgens om 10 uur, in de Herv. Kerk in Holten verwacht. Na de kerkdienst zal de afd. Espelo de hele groep op de boerderij van de fam. E. Krikkink in de Heihuizen ontvangen. De leden van de club uit Espelo wer ken hard aan een prima programma. In de maand februari wordt een grote Ringavond in Holten gehouden. Voor de ze avond zal de bekende CJV-Instuifca- baretgroep uit Borne worden gevraagd. De belangstelling gaat wel speciaal uit naar de prima muziekband van deze groep, die op de provinciale bondsdag zo'n enorm succes had. Het bestuur heeft besloten dat, als er plaatsen over zijn, ook voor niet-deden de mogelijkheid te scheppen deze avond te bezoeken. Als afsluiting van het winterprogram- ma valt dan in april de Ringslotavond. 'Ook zullen volgend zomer weer de voorronden worden gehouden voor de Ring voetbalbeker; de finale wordt ge houden op de Ringsportdag in de nazo- Ook voor de jongere leden is er jaar lijks een sportdag; deze is ondertussen al gehouden in Okkenbroek. De organisatie was door de jongelui in Okkenbroek prima verzorgd. Er werd fel om de prijzen gestreden. Men kan dan ook terugzien op een goed geslaagde dag. VOLOP BEDRIJVIGHEID Al met al zal het de lezer duidelijk zijn, dat er volop bedrijvigheid in het CJV is. Het aktieve Ringbestuur is er van over tuigd, dat het programma ook dit jaar •weer in goede aarde zal vallen bij de le den. Dcor de hard. werkende besturen en leiding van de groepen is het mogelijk, dat dit CJV-werk in de Ring Holten zo goed loopt. Er zit aktie in dit werk. Over de jeugd worden veel verzuchtin gen geslaakt. Kijken we eens achter de schermen van dit jeugdwerk, dan komen we tot de ont dekking. dat er onder de jeugd zeer ze ker een positieve kant te ontdekken valt. Dit jeugdwerk, waarin de beste pro gramma's worden geboden, wil bij de tijd zijn en is dit ook. Als grondslag heeft het CJV het Evan gelie van Jezus Christus. Werpen wij een blik op de clubpro gramma's van de verschillende afdelin gen, dan komen we tot de ontdekking, dat deze jeugd anders leeft dan vroeger, dat de programma's anders zijn geworden, maar dat deze jeugd de problemen be slist niet uit de weg gaat. Er is veel kritiek op de jeugd, maar het geeft toch wel te denken, dat er in een betrekkelijk kleine kring als de Ring Hoiten ongeveer 600 jongeren lid zijn van het Christelijk Jongeren Verbond. Zaterdag 22 september, 9.30 uur: Fok- veedag van „Holbatheo", terrein ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek. Zaterdag 22 sept.: 7.30 uur Bal van The Sensation Rockets in „Amicitia". Zondag 23 september. 2 uur: Grote Kunst wielrijders-show te Bathmen (zie adv.). Zondag 23 september, 7 uur: Bal in ho tel Witkamp te Laren (zie adv.). Maandag 24 september tot en met zater dag 29 september: Drogisterij-Fotohandel Van Leeuwen wegens vakantie geslo ten (zie adv.). Dinsdag 25 september dm 8 uur: Verga dering van de Hervormde Vrouwen vereniging Dijkerhoek in „Bethanië". Donderdag 27 september, 8 uur: Verga dering afd. Holten Bond van Platte landsvrouwen in hotel Holterman. M. van Aken bespreekt „Schip zonder ha ven". Zaterdag 29 september: Veekeuring te Espelo. Terrein van de heer W. F. Boo- de. Zaterdag 29 september: Dansen in hotel „Müller". Donderdag 4 oktober, 8 uur: Vergade ring van de afd. Espelo van de Bond van Plattelandsvrouwen. Zaterdag 6 oktober, 7.30 uur Dansen in café ,.'t Bonte Paard" te Dijkerhoek. Zaterdag 6 oktober: Dansen in café „Het Bonte Paard". Ned. Herv. Kerk; Holten: 8.30 en 10 uur ds Addink. In beide diensten aan de uitgang extra collecte voor Inwendige Zending. Om 10 uur Jongerendienst in „Irene". Om 19 uur Jeugddienst. Voorganger; de Eerw. Heer Nieuwenhuis. Bij de uit gang collecte voor de Jeugddienst. Dijkerhoek. 10 uur ds Bro'eyer. Extra collecte voor gebouw „Irene". Geref. Kerk: 10 en 3 uur ds Hoogkamp. In beide diensten is het éne offer bestemd voor de Kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerk: Nieuw-Heeten: 7 cn 8.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis. Rijssen: 7 en 8.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis. Zondagsdienst dierenartsen: Weekeinde 22-23 september: Dierenarts Th. A. Oostenbrug, tel. 515. Jeugddienst begint om 7 uur. Zondagavond is er in de Herv. kerk weer een speciale jeugddienst. De dienst begint om 7 uur en dus niet om half acht- Voorganger in deze dienst is de heer Nieuwcnhuijsen uit Den Haag. De heer Nieuwcnbuijsen is vooral bekend door de aktie „Kerk cn Dierenbescherming". Vo rig jaar heeft hij een avond voor de Jon ge Kerk Groep verzorgd, die geweldig bij de aanwezigen insloeg. De Herv. Jeugd raad heeft gemeend hem nu eens voor een jeugddienst te moeten vragen. Het onderwerp, dat deze boeiende spreker heeft gekozen, luidt: „Hoe weet ik in Gods weg te zijn".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1