Fokveedag Hollen, Holler, Rijssen najaar aan K?.S?Dampo der J vcrnietiwïn^ Herfstboden kondigen het VOETBAL SPORT Sensatie bij Holten-Mar kelo Vooruit ^zDe mode keejt kaar gekeimen prijo gegeven Meer dan 300 rood- en zwartbonten in de ring Zaterdag 15 september 1962 HOLTENS NIEUWSBLAD pagina 3 Holten Het was een teleurstellende ontmoeting, waarin niet alleen slecht spel te zien was van de spelers, maar boven dien bleek dat scheidsrechter Koolman uit Wierden deze middag beslist zijn dag niet had. Holten dat zeker sterk favoriet was liet zich kennelijk verrassen door 't stevige en enthousiaste spel van de blauw witte gasten. De Holtenaren namen welis waar de leiding door een doelpunt van rechtsbuiten H. J. ten Velde (10), maar Miarkelo wist zich toch een kans te benut ten (11). Holten scoorde daarna weer door H. Jansen (21) die als middenvoor te weinig steun ontving en bovendien vergat de bal zelf ook eens af te spelen. Markelo kon door slecht defensiespel voor de tweede keer een doelpunt van Jansen niet voorkomen, maar daarvoor was ook keeper Vincent' verslagen (22).Met nog een kwartier te spelen zag scheidsrechter Koolman zich genoodzaakt het spel te sta ken doordat hij zich ergerde aan uitla tingen van het opgewonden publiek. Met medewerking van het Holtens voetbalbe- stuur werden daarna de zitplaatsen binnen de afrastering ontruimd. Daarbij kreeg hij een woordenwisseling met een Holten- se speler die hij van het veld verwees. Om dat de betrokken speler en ook de Holten- se aanvoerder hier niet mee accoord gin gen besloot de scheidsrechter de wedstrijd verder te staken. De gevolgen van dit incident kunnen voor de Holtenaren wel eens pijnlijk blij ken. Indien nodig zal de wedstrijd worden uitgespeeld op het Markelo-terrein na af loop van de competitie, zo vernamen wij van de heer Koolman, met wie we later nog een gesprek hadden. Bovendien krij gen de twee Holtense spelers nog verder bericht van de strafcommissie van de TVB Met wat meer tact had zo iets niet be hoeven te gebeuren! De eindstand was 3—2. DE ZWEEF 3 —HOLTEN 2 1—4 In een aardigewedstrijd gelukte het Holten beide puntjes mee naar huis te nemen. De Nijverdallers gaven overigens goed partij en namen zelfs de openings treffer voor hun rekening. Midvoor Ulf- man rondde een rush van linksbuiten Dikkers doeltrefend af 11. Na de rust gelukte het de rood-zwarten door J. ten Velde op 21 te komen. Deze treffer be tekende de beslissing en de Holtenaren scoorden daarna nog door H. Wansink en A. Paalman. De uitslag kreg hierdoor een geflatteerd beeld. RKSV3—HOLTENS Door het niet, opkomen van de Rijssense spelers kon deze wedstrijd niet gespeeld worden. De Holtenaren zullen dus nog eens naar Rijssen moeten. RKSV krijgt be halve een geldboete ook twee punten in mindering. JUNIOREN. Holten A. dit jaar niet zo sterk, deed goed werk door in Nijverdal een 3-3 ge lijkspel te behalen tegen de Zweef A. Holten B zegevierde met 3-2 over de reserves van de D.E.S. juniores. Programma en prognoses voor het ko mende weekend: a.s. Zalerdaag: Holten A-S.V.V.N. A 2.45 uur (1) Holten B-Enter Vooruit 4.15 uur (1) Haarle Boys C-HoRen C 4.15 uur (2) R.V.B.-Holten D 3.00 uur (2) a.s. Zondag: Holten 1-Delden 1 2.30 uur (1) Enter 3-Holten 2 12.00 uur (2) Holten 3-S.D.O.L. 3 12.00 uur (1) Even leek het er op of de zomer haar best deed om praktisch onge merkt in de herfst te verglijden, maar het wou dit seizoen nu een maal niet Nu het bijkans voorbij gegane sei zoen zich kennelijk verlaat heeft, behoeft dit geen twee keer te ge schieden. Het heeft er tenminste niet veel schijn van, want de herfst boden zijn onmiskenbaar en uit tal van mcdelingen :n dit nummer van ons blad merkt men dat het najaar zich op verschillende manieren aan kondigt. De kachelsmid gaat z'n najaars- drukte tegemoet en als er iemand is die gestalte geeft aan het spreek woord: ..Voorzorg voorkomt zorg" dan is hij het. Van alle kanten luiden de prettige aanbiedingen op dit gebied ver in f rond. Op het gebied van verwar mingsapparatuur is er de laatste ja ren bijkans sprake van een ware re volutie. In ieder geval ziin dc ver warmingsbronnen veel mooier, duur zamer en economischer geworden. En dat betekent nogal iets, want de vaste of de vloeibare brandstoffen maken nog altijd een behoorlijk be drag van het gezinsbudget uit. Ook op het terrein van kleding en mode-artikelen breekt weer een pretttige tijd aan en onze bekende modehuizen heben zich al weer schrap gezet voor datgene wat herfst en winter te bieden hebben op dit gebied. De etalages spreken weer duidelijke taal. Zeker is wel dal onze gcedgeklede vrouwen en meisjes in tal van op zichten hun hart kunnen ophalen aan veel moois dat de kledingindus trie, bijgestaan door knapjxe ontwer pers en uitstekende dessinateurs de zer dagen heeft te voorschijn ge bracht. Men vindt op de advertentiepagi na's daaromtrent breedvoerig en prettig nieuws. Beitske 11, J. A. v. d. Vegte, Rijssen; lid Antje 7, Vruggink en Nijland, Wier den. Rubriek 29. Droogstaande koeien, goede klas. la Jeltje 3, E. H. J. Altena, Rijssen; lb Boukje 22, H. van Pijkeren, Rubriek 30. Dragende vaarzen geb. voor 1 okt. '60, vrij goede klasse, la Grimberg; lc Antje 4, H. Wolves, Enter; 2a Hinke, H. J. Huzen, Holten. Boukje 4, J. Mokkelencate; lb Koosje 6, B. J. van de Riet. Rubriek 31. Pinken geb. na 1 okt. '60, zeer beste rubriek, la Boukje 9, G. H. Spekenbrink; lb Aaltje 5, H. J. Lam- mertink; lc Sjoukje 9, G. H. Speken- brink; ld Hanna 5, A. J. ter Avest, Not- ter; le Gaatske 13, H. J. Huzen, Holten. Rubriek 32. Pinken idem, beste groep, la Aafke 14, H. Wolves, Enter; lb Dora 18, D. KL Spenkelink, Zuna; lc Aaltje 6, H. J. Lammertink. Rubriek 33. Pinken idem, vlot goede rubriek, la Boukje 21, G. Kuipers, En ter; lb Toosje 9, B. J. van de Riet; lc Boukje 20, G. Kuipers; ld Pietje 6, J. Muihof, Notter. Rubriek 34. Kalveren, goede klasse, la Nellie 8, G. Kuipers; lb Marijke 9, J. Jansen Lorkeers, Nijverdal; lc Nellie 9, G. Kuipers. Rubriek 35. Kalveren, beste rubriek, la Sjoukje 10, G. H. Spekenbrink, En ter; lb Mina 4, J. Muihof; lc Hanna 6, A. J. ter Avest; ld Nellie 2, F. H. Kenk- huis, Rijssen; le Bontje's Adema, F. Groteboer, Holten; 2a Betsie 12, dezelf de; 2b Roza 14, dezelfde. Productieklasse, onregelmatige ru briek. la Sjoukje 2 geb. 2 maart 1954, productie 32465 kg., G. H. Spekenbrink; lc Hiltje 34 geb. 21 dec. 1954, productie 27585 kg.. H. van Pijkeren; ld Jentje 17 geb. 25 febr. 1955, productie 25145 kg., J. Mokkelencate. Eigen gefokte volbloeden, goede klas. la collectie van G. H. Spekenbrink; lb collectie van G. Kuipers. Bedrijfsgroepen, beste klas. la col lectie van H. J. Lammertink; lb collec tie van J. Mokkelencate; lc collectie van J. H. van de Riet; ld collectie van G. Pluimers; le collectie van B. J. van de Riet. Fokfamilies, beste klas. la H. J. Lam mertink; lb B. J. van de Riet; lc G. H. Spekenbrink; ld dezelfde; le A. J. ter Avest. Aan het einde van de keuring sprak de directeur van de N.V. „Omefa", de heer B. G. Eerdmans, een hartelijk woord van dank tot de arbiter, tot de juryleden, tot de inzenders en verder tot allen, die hun medewerking gaven aan het welslagen van de fokveedag 1962. SLUITING NATUURBAD TWENHAARSVELD Naar aanleiding van de sluiting van hgt natuurbad Twenhaarsveld; zond badmees ter van Lemel ons de 'volgende dichterlijke ontboezeming: Zaterdag is het voor dit jaar de laatste dag Dat u hier nog zwemmen mag. Vol weemoed en mooie herinneringen gaan we van U henen, Er was weinig zon, dus kregen we geen bruine benen. Maar met veel hoop en goede moed Gaan we de volgende zomer tegemoet Moge het gemis om te gaan zwemmen Deze winter U niet weg doen kwijnen, Zodat ge allen in goede gezondheid Hier weer kunt verschijnen. G.v.L. VOOR HET KONINGIN WILHELM1NAFONDS. De inzameling van geldelijke bijdra gen voor het Koningin Wilhelminafonds ten behoeve van de kankerbestrijding heeft, dank zij het verdienstelijk werk van de heren H. Bosman, J. H. Jan sen, _G. J. Nekkers, H. J. Pinkert en G. J. Ulfman, die de collectezakjes huis aan huis ophaalden, het mooie bedrag van 1189.60 opgebracht. V.V.V. BUREAU SLUIT VOORLOPIG. Na een bijzonder druk seizoen, waar in meer informaties zijn verstrekt en allerhande boekingen zijn verricht dan enig voorafgaand jaar-er waren dagen bij van meer dan 200 bezoekers-wordt het V.V.V.-kantoor met ingang van za terdag, 15 sept. a.s. voorlopig gesloten. De administrateur, de heer Kers, zal tot 30 sept. a.s. met vakantie afwezig zijn. VOORGOED VRIJGESTELD. Aan de dienstplichtige der lichting 1962 G. J. Beldman, Holterbroek 48 is voorgoed vrijstelling van de dienst plicht verleend wegens persoonlijke on misbaarheid. KERKEN COLLECTEREN VOOR PERZIE. In de kerkdiensten op zondag 16 sept. a.s. zullen, zowel in de Hervormde als in de Geref. Kerk, de diaconie collec ten bestemd zijn voor Perzië, dat, zoals bekend, kort geleden door zulk een ver schrikkelijke aardbeving geteisterd werd. Ongetwijfeld zullen alle mensen gaar ne helpen om leniging te brengen in de nood en het leed, dat deze aardbeving in Perzië veroorzaakte. Zij, die zondag a.s. onverhoop verhinderd zijn één der kerkdiensten te bezoeken, kunnen hun gave ook afdragen aan de diakenen of de predikanten zo mogelijk voor 20 sept. den moet worden. a.s-, daar de opbrengst spoedig verzon- Reeds werd één gift van 25.— ont vangen. Het goede begin is er dus reeds Met belangstelling en vertrouwen zien wij het resultaat van deze collecte te gemoet. De leden van de fokverenigingen „Holten en Omstreken", Notter en Omstre ken" en. „Rijssen en Omstreken" brachten zaterdag 8 september het puikje uit de rood- en zwartbonten weer samen op de weide van Mevrouw Ter Horst aan de Enterweg te Rijssen, om ze te laten waarderen door de jury, die voor de zwartbonden bestond uit de heren G. J. en H. Hemmink te Almelo, B. J. Veld kamp en J. Koopmans te Hellendoorn en voor de roodbonten uit de heren A. Janmaat en J. Koning te Almelo, A. J. Bredenoord te Welsum en J. Hof- meijer te Heino. Arbiter was de heer Post, assistent veeteeltconsulent te Zwolle. AFDELING ZWARTBONT Rubriek 19. Stierkalveren, gewone klas. 2a Maatje's Adema 2, B. J. v. d. Riet, Enter; 2b Janke's Rudolf, J. Mui hof, Notter. Rubriek 20. Oudere koeien, geb. voor 1 Jan. '55. gewone klas, vlot goede kop. la Roza 6, G. Kuipers, Enter; lb Aaltje, H. J. Lammertink, Enter; lc Treesje, A. J. Peppels, Enter; 2b Antje 3, Vrug gink en Nijland, Wierden. Rubriek 21. Koeien geb. 7 jan. '55 10 maart '56, goede klas, goed kop- nummer. la Jet. J. Mokkelencate, Wier den; lb Sjoukje 3, G. H. Spekenbrink, Enter; lc Doetje, F. H. Kenkhuis, Rijs sen. Rubriek 22. Koeien geb. 10 maart '56 15 jan. '57, vrij goede klasse met beste kop. la en kampioene Boukje 7. G. H. Spekenbrink, Enter; lb Trijn 38, J. H. van de Riet. Rectum; lc Doetje, F. H. Kenkhuis, Rijssen. Rubriek 23. Koeien geb. 15 jan. '57 1 jan. '58, goede kopgroep, matige uiers, la Aaltje 3, H. J. Lammertink, Enter; lb Boukje 11, G. Kuipers, Enter; lc Dora 14, D. KI. Spenkelink, Zuna; ld Hen- drika 6. J. Mokkelencate, Wierden. Rubriek 24. Koeien geb. 1 Jan. "58 1 april '58, geode rubriek, la Bee 2, J. Mokkelencate; lb Anna 4, G. Pluimers, Enter; lc Geertje 2, LI. Wolves, Enter. Rubriek 25. Koeien geb. 1 april '58 18 febr. '59, vrij goede klasse met goede kopnummers. la Hovinga 53, H. van Pijkeren, Grimberg; lb \joukjje 5, G. H. Spekenbrink, Enter; lc Dinie 4, H. J. Lammertink, Enter; ld Rosa 9, G^ Kui pers, Enter; 3a Roza 9, F. Groteboer, Holten. Rubriek 26. Koeien geb. 18 febr. '59 1 okt. 59, matige rubriek met goede kopnummers. la Sjoukje 7, G. H. Spe kenbrink; lb Boukje 3, J. Mokkelen cate: lc Rika 5, G. Kuipers. Rubriek 27. Melkgevende vaarzen geb. na 1 okt. '59, vrij goede klas met goede kopnummers. la Toosje 7, B. J. van de Riet, Enter; lb Martha 12, wed. J. H. van de Riet, Enter; lc Boukje 8," G. H. Spekenbrink; ld Jet 3, J. Mokke lencate. Rubriek 28. Idem, vrij goede klasse, best kopnummer. la en reserve kam pioene Bertha 55, A. J. Peppels, Enter; lb Boukje 19, G. IT. Spekenbrink; lc KAMPIOENEN Bij de roodbonten werd kampioene Dora 6 van wed. G. Paalman te Eisen; reserve kampioene Claartje 4 van J. H. Roelofs te Notter. Beste melkvaars: Janna 10 van J. H. Roelofs. Beste pink: Grada 5 van wed. G. J. Bouwhuis, Grimberg. Beste kalf: Claartje 12 van J. LI. Roe lofs. Beste uier: Bontje 2 van J. H. Roelofs. Bij de zwartbonten was de kam pioenstitel voor Boukje 7 van G. H. Spe kenbrink te Enter; reserve kampioene werd Bertha 55 van A. J. Peppels te En ter. Beste melkvaars: Bertha 55 van A. J. Peppels. Beste pink: Boukje 9 van G. H. Spe kenbrink. Beste kalf: Sjoukje 10 van G. H. Spe kenbrink. Beste uier: Bertha 55 van A. J. Pep pels. De uitslagen van de keuring luiden verder wat de eerste prijzen betreft als volgt: AFDELING ROODBONT Rubriek 1. Stierkalveren, vrij goede klasse, la Ansje's Gustaaf, G. J. Brink man, Holten; lb Coba's Boris, wed. G. Paalman, Eisen; lc Ansje's Sjaak, G. J. Brinkman, Holten. Rubriek 2. Oudere koeien, redelijke klasse, la Bertha 4. J. H. Roelofs, Not ter; lb Truus 5, E. A. ter Haar, Notter; lc Neeltje 6, zelfde eigenaar. Rubriek 3. Koeien geb. 1 mei '551 jan. '57, vrij goede klasse met goede kopnummers. la Claartje 3, J. H. Roe lofs; lb Gonda 3, G. J. Stevens, Okken- broek. Rubriek 4. Koeien geb. 1 jan. '57 1 aug. '57, goede klasse, la en reserve kampioene Claartje 4, J. H. Roelofs; lb Bontje 2, J. LI. Roelofs; lc Coba 5, wed. G. Paalman, Eisen. Rubriek 5. Koeien geb. 11 aug. '57 5 april '58, vrij goede klasse met beste kop. la en kampioene Coba 6, wed. G. Paalman; lb Paula 2, J. J. aan de Steg- ge, Enter. Rubriek 6. Koeien geb. 5 april '58 1 april '59, matige rubriek met dooreen genomen matige uiers, la Neeltje 8, H. ter Steege, Enter; lb Roosje 11, als vo ren; lc LIanna 5, B. J. Vosman, Okken- broek. Rubriek 7. Koeien geb. 1 april '59 1 nov. '59, regelmatige, goede klasse, la Leidy, J. J. aan de Stegge, Enter; lb Nettie, B. J. Vosman; lc Coba 8, wed. G. Paalman; ld Liene 2, F. Wolters, Rijssen. Rubriek 8. Melkgevende vaarzen, geb. na 1 nov. '59, goede klasse, la Janna 10, J. H. Roelofs; lb Bontje 3, dezelfde; lc Gerda 3, J. Reijerink, Notter; ld Mien- tje 6, wed. H. Rotman, Eisen; 2a Nolda, B. J. Vosman, Okkenbroek; 3a Treeske 5, H. Bouwhuis, Okkenbroek. Rubriek 8a. Droogstaande koeien, re delijke klasse, la Koosje, wed. G. Paal man; 2a Grietje, W. G. Brunnekreef, Enter; 2c Paula, J. J. aan de Stegge. Rubriek 9. Dragende vaarzen geb. voor 1 aug. '60, matige klasse, redelijke kop. la Kato 4, H. Bouwhuis, Okken broek; lb Mina 11, wed. H. Rotman, Eisen; 3a Mop 10, G. J. Stevens, Okken broek. Rubriek 10. Pinken, geb. 1 aug. '60 20 dec. '60, vrij goede klas. la Claartje 9, J. IT. Roelofs; lb Frieda 25, R. Kempe, Enter; lc Claartje 10, J. H. Roelofs; 3b Toos 10, H. W. van Schooten, Holten; 3c Janna 5, dezelfde. Rubriek 11. Pinken, geb. 20 dec. '60 1 maart '61, goede klasse met beste kop. la Grada 5, wed. G. J. Bouwhuis, Grim berg; lb Jansje 2, Gebr. Holsappel, Zu na; lc Gerda 4, J. Reijerink, Enter: 3a Mop 12, G. J. Stevens, Okkenbroek. Rubriek 12. Pinken, geb. 1 maart '61 1 juni '61, redelijke groep, la Bertha 10, J. H. Roelofs; lb Roza 3, H. Bloemen- daal, Enter. Rubriek 13. Kalveren, geb. na 1 juni '61, gewone klas. la Hanna 18, H. Bloe- mendaal; lb Doortje 62, wed. G. Paal man; lc Jo 4, J. H. Roelofs; 2a Nelly 14, H. Bouwhuis, Okkenbroek. Rubriek 14. Kalveren geb. na 1 juni '61, vrij goede klasse met goed kop nummer. la Claartje 12, J. H. Roelofs; lb Bertha 11, dezelfde; lc Gretha 7, wed. G. Paalman; ld Leidy 2, J. J. aan de Stegge; 2a Liesje 5, J. Oolbekkink, Holten; 2b Kato 6, H. Bouwhuis. Ok kenbroek; 2c Martha 15, H. W. v. Schoo ten, Holten; 2d Mop 14, G. J. Stevens, Okkenbroek; 3a Gonda 11, dezelfde; 3c Sientje 13. J. Oolbekkink. Rubriek 15. Productieklasse, kleine klasse, beste kop. la Bontje, J. H. Roe lofs, Nottex", geb. 26 mei 1962, productie 45812 kg.; lb Jannie 4, R. Kempe, En ter1, geb. 20 april 1956, prod. 21880 kg. Rubriek 16. Eigen gefokte volbloeden, goede klasse met beste kopgroep, la col lectie van J. H. Roelofs; lb collectie van H. ter Steege. Rubriek 17. Bedrijfsgroepen, vrij goede groepen met goede kopgi-oep. la collectie van wed. G. Paalman; lb col lectie van E. A. ter Haar. Rubriek 18. Fokfamilies, behoorlijke groep, goede kopnummers. la collecte van wed. G. Paalman; lb collectie van J. H. Roelofs; 3a collectie van G. J. Ste vens, Okkenbroek.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 3