„Conflicten om carla" Uit Hellens historie Fiimnieuws Voor de boer -FEUILLETON- Zaterdag 15 september 1962 HOLTENS NIEUWSBLAD pagina 2 Vele mannen van naam in die tijd, uit Deventer, Salland en Twente vond men op de kermisdag te Holten. De Jonker van Ensse, heer van Heekeren bij Goor liep alle belevenissen af om een vrouw mach tig te worden. De Jonkheren en hun ma- dame's waarschuwden hun dochters voor Jonker van Ensse. De kasteleins te Hol ten mochten de opschepper wel want hij maakte grote verteringen en 'betaalde vlot, hetgeen niet van iedere edelman ge zegd kon worden. Maar van Devcnters was er een deftig gezelschap. De rent meesters van de Deventer Gasthuizen en Stichtingen die vele boeren plaatsen had den liggen onder Holten kwamen kermis houden en namen van hun pachters vast een deel van de pacht of soms de achter stallige pacht in ontvangst, want de boe ren konden niet aan geld komen. De ba ron van Rensen was een Deventenaar, hij was rijk gezegend met land en geld en met een aantal knappe dochters. De Jon- ke van Esse kreeg Dora van Rensen in het vizier en begon haar lastig te val len. De oude baron vloekte en dreigde zijn degen te trekken. De Jonkers van Markelo, Goor, Rijssen en Verwolde stook ten Jonker van Rensen op, maar die van Deventer hadden de malle Jan uit de Kortsjessteeg, een bootwerker, meege bracht. Die was er voor als er eens on enigheid kwam. De malle Jan had op Hol- terkermis vrij drinken en eten, met als er ruzie kwam, dat Jan dan de handen uit de mouwen stak. Jan had vrouw en kin deren meegebracht. In het nieuwe bier huis „De Vergulde Landman" zette malle Jan zich neer te midden van advocaten en rentmeesters. De twaalfjarige Dorus, werd ongeduldig, de jongen was belust op avontuur. Vader fluisterde hij, wanneer ga je slaan? Nou dat kan ieder ogenblik geheuren. Want Holten was zo vol als een ei- De boeren waren nog het rus tigst, zij taxeerden het vee op de markt, of keken met vrouw en kinderen naar de vermakelijkheden. Zij groette beleefd en erkentelijk de adelijke en niet adelijke machthebbers. Daar op eens was het raak, de Jonker van Ensse had een blauwtje gelopen bij Dora van Renssen, ijselijk zwaaide hij met zijn degen vlak voor het huis van de schout. De schoutinne riep „Oegoetoegoed! Als dat maar goed gaat". De oude baron van Renssen had al een bloedneus. Die had hij niet van Jonker van Ensse, maar een boer van de Heihui zen die zich in het gedrang voelde, was tegen de neus van de baron aangevallen. De schout zond zijn dienaren naar Jon ker van Ensse, maar deze was doldriftig geworden, trok zijn degen en wilde de schoutdienaren te lijf, maar Katten Roolf de eerste en oudste dienaar gooide de Goorse woesteling zaagsel in de ogen, om hem beter te' kunnen arresteren. De kermis exploitanten deden hun best om de aandacht van de herrie af te lei den. De adel kwam in verzet. De jonkers en baronnen vonden het een gemene streek om iemand zaagsel in de ogen te gooien en dan zo'n bekende edelman en vrouwenjager als de jonker van Hee keren. Maar deze weerde zich ondanks het zaagsel in de ogen, meer dan dapper, woest sloeg hij met de degen om zich heen, maar raakte niemand. .Velen zoch ten beschutting in de „Vergulde Land man" De rentmeester-generaal van het Sint Juvieëns gasthuis vond dat het tijd werd dat de brullende en slaande Jonker getemperd werd, Jan! Riep hij tot de malle Jan, tast eens even door, Jan. gooide zijn jas uit spuugde zich in de vuisten als voorhouwers en ging naar buiten, achter uit daar, brulde hij de vele kermisbezoe kers van Holten toe. Het lukte de malle Jan na een paar sprongen de jonker van Ensse van achteren aan te grijpen en hem hoog in de lucht te tillen. Het zwaard viel op straat. Maar de dolle jonker trok een mes. De malle Jan wierp zijn prooi van zich af en smeet hem bij de schout door door de glazen. En in het dure antieke porseleinen theegoed. Dat nog een erfe nis was van de grootmoeder van de schoutinne. Er was grote consternatie in het schoutenhuis, maar dat werd gauw beter. Toen de jonker kreunde dat hij alle ribben kapot had. De adel dromde te sa men, en veel nieuwsgierig volk, ook Du vel Derk een vechtjas eerste klas heer van de Waalbeek, brulde dat het stuk scho- rum uit Deventer aan de degen geregen moest worden. De malle Jan was door de Deventer groten al weer naar binnen ge loodst, toen de vrolijke kermis met één slag verandere. De ritmeester Koekoek was van Deventer op weg naar Olden- zaal om daar de boel in elkaar te slaan, en hij vond, naar hij meende, te Holten op de kermis de tafel gedekt. Binnen het half uur veranderde de toestand geheel. De boeren maakten zich, het zij te paard of te voet met hun marktwaren en vooral met hun dochters uit de voeten. De mees te kasteleins deden in der haast planken voor de ramen. De ridders en de heren van Deventer begonnen te accorderen met ritmeester Koekoek. Zij trokken hun beur zen en kochten voor Holten voor vierhon- drd gulden een inkwartiering af. Holten moest naderhand dit geld weer vergoeden. Maar de Koekoek bende trok verder. Zij nam ook een van dè wagens van Jonker van Esse mee en ook diens paard. De ker mis kon doorgaan. Maar het vet was er af. Er was weer weken later nog een na- kermis in de kerk, toen werd aan de Holter marke de rekening gepresenteerd van 't voorgeschoten geld aan de ritmees ter Koekoek en van de ingegooide ramen, en van het gebroken servies van de schoutinne, maar de bejaarde vrijgezellen jonker die luisterde naar de naam Busscherd van Duivelaar tot Vinkenstein en op een gedoetje woonde bij Weggesta- pel, en altijd een oogje had op de schou- ters vrouw zorgde voor een verrassing. VAN COEVERDEN Deze week zondagavond draait in ge bouw „Irene" de grote en zeldzaam span nende Western in kleuren, getiteld: „Tot de laatste vuurstoot". Een Wild-West-film met het aktierijke verhaal van een sheriff, die niet wilde schieten. Hij verdedigde zijn sheriff-ster met moed zonder revolver. In paniek stond hij evenwel voor de grimmige keu ze, want in Abilene konden alleen revol vers de vrede bewaren. Doch met zijn blote vuisten ging hij zijn tegenstanders te lijf en bleef hem geen keus: hij moest vechten als kerel of sterven als een laf aard. „Tot de laatste vuurstoot" is een rol prent, waarin de ieugd van de eerste tot de laatste meter toe volop zal genieten. Extra vermelding verdient nog het prach tig verzorgde bijprogramma. Al met al een filmmenu, dat weer een stampvolle zaal enthousiaste jongelui in extase zal brengen! LAATSTE VLUCHT DER DUIVEN De postduivenhoudersvereniging „De BergvJiegers" hield het afgelopen week en de laatste vlucht voor oude en jonge duiven en wel vanaf Neufville (België) over een afstand van 256 km. Tijd van lossing: 13.10 uur. De uitslag was: aankomst eerste duif: 16.36.4 uur; 1 en 2 C. W. Reeves, 3 H. J. Aaftink, 4 G. Steunenberg, 5 C. W. Ree ves, 6. 7 en 8 H. J. Aaftink en 9 W. v. d. Pluym. De prijs in natura werd gewonnen door de heer C. W. Reeves. De rekenaars zijn thans druk bezig voor de verschillende •vluchten de eindstanden te berekenen, v/elke wij spoedig hopen te publiceren. VOOR PERZIE. Personeel en directeur van de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" hebben een uur loon afgestaan voor de getrof fenen van de aardbevingsramp in Per- zië. Zodoende kon een bedrag van 70- gestort worden op girorekening 777 van het Ned. Roode Kruis te Den Haag. TORENUURWERK THANS VERLICHT Nadat lange tijd veel te lang naar de wens van vele ingezetenen het toren uurwerk niet te raadplegen was, omdat de wijzers waren weggenomen voor het aanbrengen van een verlichting, is woens dagavond tot veler verrassing de instal latie gereed gekomen en de verlichting ontstoken, zodat men nu bij avond van drie zijden de torenklok kan raadplegen en uiteraard overdag ook weer op de toren kan zien hoe laat het is. Het werk is uitgevoerd door de fa. Jos v. d. Kerkhof- te Aarle Rixtel en maakt bij avond een uitstekende indruk. Be halve punten boven de cijfers zijn ook de wijzers verlicht en van verre goed'zicht baar, zodat men naar het ons voorkomt, •het uurwerk bij avond nog" beter kan raadplegen dan overdag. OFFICIËLE INGEBRUIKSTELLING. De officiële ingebruikstelling .van het gemeentelijk aardgasbedrijf zal plaats vinden op woensdag, 19 september a.s. des namiddags te 4 uur. Zij zal gesel)ic-r den door de directeur van het Starts- gasbedrijf Ir. Ch. A. Hofman te 's Gra- venhage, met een bijzondere attractie op de Smidsbelt. INZATE ONROEREND GOED In hotel Holterman had woensdagmor gen ten overstaan van notaris Pluimers de inzate plaats van twee percelen onroe rend goed aan de Oranjestraat voor re kening van de heer G. H. Mekenkamp. Perceel I, een ruim woonhuis met tuin met een Oppervlakte van 413 m2, werd ingezet door de heer J. W. H. Slotman voor de som van f21.000,-; perceel II, een aangrenzend perceel bouwterrein aan de H. J. Wansinkstraat, groot pl.m. 280 m2, werd eveneens ingezet door de heer Slot man voor f 4350,-. De toeslag vindt plaats op woensdag 26 september a.s. te zelfder plaats en tijd. GROTERE BRIEVENBUS De toevloed van poststukken in de brie venbus, welke onlangs na de inge bruikneming van het nieuwe postkantoor geplaatst, werd op de Smidsbelt, het dorpscentrum, aan de slagerij van de heer Dolman, blijkt zo groot te zijn geweest, dat de PTT zich genoodzaakt heeft ge zien een veel grotere box te plaatsen, welke woensdagmidag is aangebracht. Men kan nu zijn poststukken hier wel kwijt hetgeen veel gemak oplevert, omdat het PTT-kantoor voor velen wat excen trisch gelegen is. PUZZLERIT „DE HOLTERBERG. De M.A.C. „De Holterberg" heeft zon dagmiddag haar sportseizoen afgeslo ten met een interressante puzzlerit. waaraan meer dan vijftig automobilis ten, motorrijders en bromfietsers deel namen. Het was een rit over 40 k.m. waar bij het de deelnemers niet gemakkelijk werd gemaakt. Tal van puzzles moesten worden opgelost om door opschriften langs de route en door mededelingen in de routebeschrijving. De plaats met dames en een heren rijwiel, met 5 kno pen, het zoeken van een autoband en tal van andere aardige dingen leverde voor de meeste deelnemers nogal moeilijk heden op, zodat heel wat strafpunten moesten worden uitgedeeld. De heer J. Meester uit Wijhe, die dit puzzlen al vele malen bij de hand had gehad was degene, die met de minste strafpunten eindigde en daarmede de hoofdprijs voor de beste prestatie t.w. 50 liter benzine won beschikbaar ge steld door de Esso-garage E.H.A.G. te Holten. De deelnemers hebben echt genoten van deze aardige rit en waren vol lof over de wijze waarop zij was georga niseerd. De start was bij het clublokaal café Vruggink in de Stationstraat de finish bij café „De Waag" aan de waagweg. De voorzitter van „De Holterberg", de heer H. W. Goorman, reikte hier na af loop, met. een dankwoord aan deelne mers, organisatoren en controleurs, de prijzen uit, bestaande uit kleine sport- trofeeën. De volgende deelnemers werden prijs winnaar: AUTO'S. 1. J. Meester, Wijhe, 10 strp., 2 H. Meu- lenbelt, N'dal, 22 strp. 3 H. Egberts, Hol ten, 3? strp., 4 A. Nijenhuis, Markelo 40 strp., D. J. Muller, Holten 45 strp. MOTOREN: 1 J. Meijer, Rijssen, 22 sti-p., 2 J. Eenk- hoorn, H'doorn 62 strp. en J. Krikken. Vriezenveen 66 strp. BROMMERS: 1 J. Sligamn, Markelo 71 strp., 2 F. W. Groteboer, Holten 74 strp. en 3 J. Arf- man Jr., Holten 78 strp. DE OOGST VAN SNIJMAIS De snijmaisteelt heeft dit jaar een be langrijke uitbreiding ondergaan. In het Consulentschap voor Oost-Overijssel wordt dit jaar bijna 700 ha verbouwd te gen vorig jaar 400 ha- In eigen gemeente is de oppervlakte dit jaar pl.m. 15 ha, de dubbele opper vlakte van vorig jaar. D.eze uitbreiding is te danken aan de gunstige ervaringen van vorig jaar. Dit jaar evenwel lijkt tot op heden de op brengst gemiddeld iets minder te wor den dan vorig jaar. Het koude voorjaar en zomer heeft de groei der mais vertraagd. De laatste tijd is de mais goed gegroeid, maar de kolf- ontwikkeling is vergeleken bij vorig jaar ten achter. Een mooie herfst kan neg veel goed maken. 'Toch zal de oogst later val len dan vorig jaar. Het juiste tijdstip van oogsten is, wanneer de korrel deegrijp is. De voederwaarde is dan het hqpgst. Vo- rip jaar was dat veelal eind september, maar dit jaar kan het wel eens half ok tober worden. Verdere aanwijzingen voor het inkui len van de mais zullen de telers per cir culaire toegezonden worden. Wanneer U omtrent het inkuilen persoonlijk advies op prijs stelt, geef dit dan even op. Bedrij fsyoorlichter. J. W. LUBBERSEN, VERBODEN INRIT KOSTERSFAD. De groepscommandant van de Rijks politie, adjudant Petter, verzoekt ons de aandacht van het publiek er op te ves tigen, dat het inrijden in het Kos'es- pad van de zijde van de Gaardenstraat voor alle verkeer is verboden. Deze maatregel is door het gemeente bestuur niet alleen getroffen, omdat het Kosterspad na de telefooncentrale van de P.T.T., aldaar, voor auto en motor- verkeer veel te smal is, maar vooral ook, omdat de uitrit op de Larenstweg levensgevaarlijk is, omdat men daar het vaak drukke verkeer op deze weg niet kan overzien. Men zij dus gewaarschuwd, want op een gegeven moment zal hier controle moeten worden uitgeoefend, of de weg gebruikers zich aan de verkeersregels houden. PAARDENFOKDAG IN DIJKERHOEK De paardenfokvereniging „Holba- theo" houdt op zaterdag, 22 september a.s. weer een jaarlijkse fokdag op de terreinen bij 't Bonte Paard. Er is een groot aantal inschrijvingen binnen gekomen, waaronder edele vier voeters van het Gronings - en Gelders type, die op de tentoonstelling 3 x A te Enschedé hoog gepremieerd werden. Evenals het vorige jaar zal weer een demonstratie worden gehouden met één en tweespan tuigpaarden. Na de goede belangstelling op de fok- veedag in Holten, ziet men gaarne ook een flinke belangstelling voor de paar denfokkerij, want het paard kan op de boerderij nog lang niet gemist worden. STEEDS MEER DEALON IN HERENKLEDING. Een ieder die een bezoek bracht aan de onlangs in Amsterdam gehouden He- renmodebeurs, zal daar van zijn terug gekeerd in de stellige overtuiging dat ook in de Herenkleding draion een steeds grotere rol gaat spelen. Op bijna elk gebied komt men draion tegen, zowel in truien, vesten, slip-o vers en jasjes als in moderne sport, shirts, pantalons, ondergoed en sokken. Hier zien wij bijvoorbeeld een grof gebreide jacquard sporttrui in draion Een fraai kledingst. dat de helft weegt van een wollen 'trui, maar .evenveel warmte, zo niet meer, geeft. Bovendien is de trui zo gewassen en zo gedroogd; hij wordt niet wijder, er komt geen mot in en wat ook heel belangrijk is, hij kan niet verkleuren. Het waren al deze practische eigen schappen die draion in de dames-mode zo vlot ingang deed vinden. Ook in de Herenmode is thans zonder meer vah een doorbraak in deze richting sprake. Onder het eten deed iedereen of er niets was gebeurd. Pa vertelde dat hij die morgen een nieuwe bediende had aangenomen, Wim Geertsema, een jon gen van wie hij wel wat verwachtte. Hij vertelde over een belangrijke zaak die hij onderhanden had. Carla luisterde met een half oor. Als zij van haar bord opkeek, zag zij, op de schoorsteen, de bloemen. Ma had ze zorgvuldig geschikt in haar mooiste vaas. En het kaartje eraan laten hangen. Het kaartje met „Je Herman". De dag was met regen begonnen- Het was geen weer voor het zwembad en Carla was niet gegaan. Nog voor ze op stond had ze zichzelf beloofd, die dag thuis te blijven, lekker op haar kamer. Pa moest naar de rechtbank, ma zou ook uitgaan. Het zou rustig zijn in huis. Al leen de bediende van pa zou beneden in het kantoor blijven werken, maar met hem had ze niets te maken. Ze zou Herman dus niet zien, over woog ze. Maar ze vond het niet erg. Ze had besloten, kalm aan te doen; Herman zette er kennelijk al te veel vaart ach ter. Toch vorjd ze het prettig toen hij opbelde. Zijn altijd joviale stem schalde bijna door de telefoon toen hij zei: „Er is een mieterse film in Capitol- Iets met Sophia Loren of zo. Gaan we? En dan na afloop nog ergens zitten? Hoe laat mag ik je komen halen?" Carla deed flauwtjes. Ze gaf niet veel om films waarin steeds weer andere bekoorlijke jongedames hun teveel aan bekoorlijkheid gebruiken om hun ge brek aan talent mee te maskeren. „O, je hoeft niet, hoor!", reageerde Herman. „We kunnen ook naar het Witte Paard- Daar speelt het trio van Los Paraguayos. Hèèl goed is dat. Je kent ze natuurlijk...." Aarzelend stemde Carla toe. Zo was het nu twee weken lang gegaan: Her man wilde graag naar een vrolijke film, naar luchtig amusement- De eerste da gen had ook Carla zich wel vermaakt, maar zo langzamerhand kreeg zij er schoon genoeg van. Veel liever zou ze ook vanavond thuis blijven met een boek, of zou ze naar een concert gaan. Naar Myra Iiess bijvoorbeeld, die die avond een pianorecital zou geven. Maar dat durfde ze niet goed aan Herman voorstellen. Eén keer had ze het gedaan en toen had Herman zo abrupt gezegd, daat hij klassieke muziek aan zijn laars lapte dat ze verder gezwegen had. Het was of haar plezier in die stille dag thuis meteen was verdwenen. Ze piekerde erover dat dit een bezwaar was: Herman toonde niet d,e minste in teresse voor zaken waar Carla van hield. En vriendschap, om van iets meer nu nog maar niet te spreken, kon im mers zoveel rijker worden wanneer je allebei, en dan samen kon genieten van mooie dingen in het leven. Stel je eens voor, mijmerde Carla, dat Herman van avond hier in mijn kamer zou zijn en dat hij me iets zou voorlezen uit Aaart van der Leeuw. We zouden wat platen kunnen draaien en kunnen praten over die muziek- Wat heerlijk zou dat zijn. Plotseling hoorde ze een wals van Chopin spelen, heel eenvoudig, maar zeer gevoelig. Het geluid kwam van be neden; het moest haar eigen piano zijn. Maar dat kon toch niet; er was immers niemand thuis! De buren? Maar nee, die hadden geen piano. En een radio kon het ook niet zijn. Ze moest maar eens gaan kijken. Een beetje nerveus ging ze de trap af. Het schoot haar door de gedachten dat het dus de bediende moest zijn. Hij speelde goed! Ze bleef op de gang luis teren tot de laatste noten van het stukje waren verklonken. Toen ging ze naar binnen. Een lange wat bleke jongen met een prettig gezicht draaide zich op de piano kruk verschrikt om- Hij ging staan, wist kennelijk met zijn figuur geen raad, kreeg een, overigens sympathieke, kleur en mompelde toen: „Ik vraag u wel excuus. Ik wist niet dat u thuis was. Ik ben de bediende van meneer Brandenburg". Carla antwoorde niet onmiddelijk. „Mag ik weer naar het kantoor gaan? De jongeman vroeg het zo bedremmeld dat Carla in de lach schoot. „U speelt niet slecht". „O, eh dank u, het gaat wel." „Houdt u van Chopin?" 4) „Eh, ja, heel erg. Maar kan ik nu weer aan mijn werk gaan? Of, nee, ik moet u zeggen, dat het me heel erg spijt. Weet u, ik speel ontzettend graag piano, maar ik heb er thuis geen. En ik dacht dat ik alleen in het huis was en toen kon ik de verleiding niet weer staan. Ik mag u eigenlijk niet vragen, dit niet aan meneer Brandenburg te vertellen, maar.... „Wilt u nog iets voor me spelen?", viel Carla hem in de réde- „U bedoeld. „Ja ik bedoel gewoon wat ik zeg. Wilt u nog iets voor me spelen?" Met een fletse, toch gelukkigè glim lach, zette Geertsema zich achter de piano. Hij aarzelde even, en begon. Zijn lange, smalle vingers grepen bijna schroomvallig in de toetsen maar allengs werd zijn aanslag meer beheerst. Hij speelde het romantische, langzame be gin van Beethovens Mondscheinsonate Carla kende deze sonate zo goed doordat zij hem zelf vaak probeerde te spelen. Maar ze raakte meer en meer geboeid door het sprankelende spel van deze jongen, die zelf zichtbaar genoot en zijn omgeving geheel scheen te vergeten nu hij de kans had, op een zo mooi instru ment te musiceren. Als was hij bang dat deze prachtige gelegenheid hem zou worden ontnomen, ging hij na het eerste deel meteen over in het vlugge tweede. Geen ogenblik scheen zijn techniek door moeilijke pas sages gehinderd; schijnbaar moeiteloos gleden zijn vlugge handen over het klavier en de muziek, die hij aan pariai's piano ontlokte, tintelde zo blijmoedig door de kamer dat Carla er geestdriftig van werd- Zo moest je Beethoven spe- len.begreep ze plotseling, maar verder dacht ze niet, gegrepen als zij was door de klankenrijkdom die Geertsema te voorschijn toverde. Toen de laatste klanken waren ver storven, bleef het even stil. Beertsema stond op, liep langzaam naar dedeur. „Hè, toe, nu het derde deel ook nog!" drong Carla aan. „Ja, maar dat kan toch zomaar niet" „O ja dat kan best. Pa is de hele dag weg, en ma ook. We worden heus niet gestoord!" Pas toen Geertsema opnieuw begon nen was met spelen, bedacht Carla dat zij toch wel een ietwat vreemde situatie had geschapen. Op haar aandringen zat zij nu samen met een wild vreemde jon gen, een bediende van haar vader, al leen in huis en hij speelde, op haar ver zoek, pianoMaar het was, misschien juist wel door dat ongewone, een boei ende belevenis en bovendien; deze jon gen speelde werklijk meesterlijk. „Kent u dit?" vroeg hij zo nu en dan en dan liet hij een sonate van Mozart een Arabesque van Debussy of een pre lude van Rachmaninoff horen. En Carla genoot. Ze vroeg: „U hebt zeker wel heel lang les gehad. Van wie eigenlijk?" (Wordt vervolgd)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 2