Nieuw bankgebouw Boerenleenbank officieel in gebruik genomen De Seliipljeet"'7 gaat akkoord met uitgebracht rapport Agenda Waterbeheersing Markelo, Molten en Bathmen Subsidies zijn noodzakelijk Wervingsaktie Speeltuin Kolweg geslaagd BATO-Jndo nDAGSDIENST i wfaitg Zaterdag 15 september 1962 No. 37 Jaargang; 14 NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten, Telefoon 05^83 - 231f Adv.-prijs 115 mm,. a contantf 2.50. Iedere mm. meer f 0.10 Ruimtegebrek opgeheven. Uitbreiding van alle bankzaken nu mogelijk. Holten Hei nieuwe bankgebouw van de Coöp. Boerenleenbank-Raiffeisenbank aan de Gaardenstraat is vrijdagmiddag onder grote belangstelling officieel in ge bruik genomen. Bij het ter perse gaan van dit nummer zijn bes,(uur en raad van commissaris sen met vele genodigden, waaronder het dagelijks bestuur der gemeente, een be stuurslid van de Oen sale Raïffeisenbank te Utrecht en tal van andere officiële per sonen in „Amicitia" bijeen om aanstonds de plechtige opening door de burge meester, Mr. W. H. Enklaar, bij te wonen. Van de toespraken die daarbij zijn gehouden kunnen wij to'j onze spijt in dit nummer geen verslag meer doen. Onze plaatselijke architect, de heer L. C. van de Bc-venkamp, heeft aan de Gaar denstraat 'n moniunen,pal gebouw ontwor-pen, dat tegenover het prachtige wijkge- bouw van het Groene Kruis en hei bijna in dezelfde stijl opgetrokken P.T.T.-kan- toor aan de omgeving daar, een bijzonder cachet verleent. Over de bouwstijl zal verschillend ge- oordeel worden. Dit neemt niet weg, dat bankgebouw en kassierswoning, welke hier verrezen zijn een uitstekend geheel vormen en van voorname allure zijn. INTERIEUR Bij het binnentreden van het gebouw, komt men in een ruime hal en valt direct op, dat men met het afwikkelen van de gewone bankzaken binnenskamers zo als zulks tot nu toe hei geval was ge broken heeft en dat deze nu kunnen ge schieden via vier open loketten, die door tussenwanden van elkaar gescheiden zijn, zodat men zich bij het afdoen van zijn privézaken niet op de handen gekeken voelt. De ruimere uren van openstelling van de bank en de vier loketten garanderen overigens, dat men elkaar niet op de vin gers zal behoeven te kijken, en dat er bij na geen wachttijden meer zullen zijn. Het ruime kantoor achter de balie maakt het werken voor hei personeel ge makkelijker, zodat het publiek vlugger bediend kan worden. Overigens schrome men niet aan te kloppen aan de deur van het privé-kan- toor van de kassier, wanneer er zaken van vertrouwelijke aard te bespreken zijn. In diens keurig en stijlvol ingerichte werkkamer zal men de sfeer vinden om tot een prettige afwikkeling te komen. Een zware betonnen kluis van 4 bij 5 meter zal de geldswaarden en geldswaar- dieg papieren bevatten, terwijl het publiek de mogelijkheid wordt geboden, hier safe loketten te huren. Naast het ruime kantoor is nog een speciale z.g. machinekamer ingericht, waardoor men gevrijwaard zal zijn van het gerucht der boekhoudmachines. Behalve de garderobe en de toiletten treft men in de rechtervleugel van het ge bouw, als men er voor staat, een zij in gang aan voor het bestuur en het perso neel. Een flinke trap leidt naar de boven verdieping waar een ruime en keurig ge stoffeerde bestuurskamer is ingericht een grote ruimte voor het archief, alsmede een conferentiekamer, die niet alleen het bestuur van de bank de gelegenheid biedt in groter verband bijeenkomsten te be leggen, maar ook voor cursussen en an dere doeleinden beschikbaar zal worden gesteld. Een automatische centrale oliestook zorgt in de winter voor de verwarming van liet gebouw. Eenvoudige maar smaak volle verlichtingsornamenten geven de verschillende vertrekken en kantoren een smaakvol aafizien. Do gehele stoffering de gebezigde kleuren en de verdere inrich ting ademen een rustige en prettige sfeer. SYMBOLIEK In de hal is een ceramisch reliëf aan de wand aangebracht, vervaardigd door de Enschedesche kunstenaar' van Ogtrop, voorstelende twee figuren, die een koren schoof omhoog tillend, symbolisch weer geven 'hoe boer en middenstander tot een goede samenwerking kunnen komen. Het is een geschenk van de architect en de aannemers, die het gebouw tot stand brachten. BEZICHTIGING De eerste drie dagen van de volgende week zal de leden, spaarders en belang stellenden de gelegenheid worden geboden het bankgebouw te bezichtigen, zodat men zich zelf van de doelmatigheid en van de goede smaak van bestuur en directie kan overtuigen. Breng een feestelijk bezoek aan de bank, is de slogan, die in een huis aan huis ver spreide folder, de ingezetenen wordt toe geroepen. Een uitnodiging, die men moei lijk terzijde kan leggen. WEDSTRIJD Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bankgebouw wordt een wedstrijd gehouden, waaraan ieder gratis mee kan doen. Het gaat er om wie het meest nauw keurig het saldo der spaargelden op 14 september, de dag der ofifciele opening, kan vaststellen. Zo'n gokje kan iedereen wagen. Banken zijn over het algemeen institu ten, die met prijzen en premiën werken. Zij munten uit door zakelijkheid. Bij deze feestelijke gelegenheid heeft de Holtense bank, die zakelijkheid eens willen laten varen en iets bijzonders willen doen. Dat is een aardige geste, die het publiek zeker op prijs zal stellen. Toen in september 1951 het nu verlaten bankgebouw werd geopend, heeft men niet voorzien, dat elf jaar later een nieuwe bank nodig zou zijn. Het getuigt wel van de groei, ook van het bankwezen, in onze gemeente. Onder deze koppen schrijft het Twentsch Dagblad „Tubantia":. „Het Verenigd College van het waterschap „De Schipbeek' heeft zich gister middag in principe akkoord verklaard met een docr de Ned. Heide Mij. opgemaakt waterbeheersingsplau en de daarbij gevoegde begroting van kosten. Het plan voor ziet in de waterbeheersing in een pijn. 40GÜ ha. groot gebied, gelegen in de ge meenten Markelo, Holten en Ëathmen, en sluit aan, zoals de opzichter van het wa terschap, de heer De Visser, gisteren aan de vergadering meedeelde, op het rap port van dr. Hooghoudt van het bodemkundig instituut te Groningen, dat in 194S werd uitgebracht. AFWATERINGSKANAAL ■Het plan wil komen tot een betere af watering onder de genoemde drie ge meenten, door het aanleggen van een groot afwateringskanaal ten noorden van de Schipbeek in Markelo, in "het Groen land en de Haverlanden en eindigende te Bathmen, waar het zal uitmonden in de Schipbeek. Voor het grootste deel zal hierbij gebruik worden gemaakt van be staande waterleidingen, als Groteboers- waterleiding. Boterbeek en Oude Schio- beek, nadat deze belangrijk zullen zijn ge moderniseerd. Gedacht wordt aan een ka naal van 8 tot 10 meter breed. De lengte van het nieuwe kanaal of de nieuwe wa terleiding zal ongeveer 14 km bedragen. Bovendien wil men door het verleg gen en verhogen van stuwpeilen voor thans verdrogende gronden een hogere grondwaterstand bereiken. De grootste verhoging krijgt de Sandermansstuw, n.l. 50 cm. Deze verhoging zal bestaan uit regelbare delen. Voorts zal ten behoeve van het verdro- OFFÏCIËLE PUBLICATIE SPREEKUUR BURGEMEESTER De burgemeester van Holten maakt be kend, dat hij op maandag 17 september geen spreekuur zal houden, maar op woensdag 19 september daaraanvolgend. Holten, 14 sept. 1962 De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar Holten De wervingsaktie voor de speeltuinvereniging is een groot succes geworden. Deze aktie is gevoerd in de In dustriestraat, A. J. Goldsteinstraat, H. J. Wansinkstraat en de Kolweg. Er hebben zich in totaal 93 leden aan gemeld, die zich in principe bereid verkla ren lid te worden, mits er grond beschik baar is. Het gaat om 136 kinderen, die gebruik zulen gaan maken van de speeltuin. Dit aantal zal zeker nog gaan stijgen gezien de snelle uitbreiding van het Kolplan. De initiatiefnemers zullen nu pogingen in het werk stellen om aan ruimte to ko men. Zij hebben zich hiervoor tot het ge meentebestuur gewend. Waneer zij in hun opzet slagen en een terreintje tot hun be schikking krijgen, volgt er een ledenve gadering. Op deze vergadering zal don besproken worden, hoe de speeltuin in ge kleed zal worden, met of zonder onpa. welke toestellen wel of niet opgesteld zul len worden en dergelijke. Op deze bijeen komst zal dan het bestur gekozen moe ten worden. Hot wachten is nu op liet beschikbaar komen van een terrein. Men verzocht ons plaatsing van het volgende. Wij komen met de prettige medede ling dat de contributie van de Judo met ingang van 1 oktober a.s. met een gul den per maand verlaagd zal worden. Deze verlaging is het gevolg van het feit, dat er nu een behoorlijk aantal le den is. De laatste dinsdag van deze maand zullen onze Holtense Judoka's hun eers te krachtproef moeten doorstaan. Dan zullen er n.l, examens moeten worden afgelegd, ter verkrijging van de zo fel begeerde gele band. Deze examens wor den afgenomen door een deskundige van de Nederlandse Judo en Jiu Jitsu Bond. Wij zijn zeer benieuwd of het en kele Judoka's zal gelukken, (na maan denlang getraind te hebben), de gele band te veroveren. Binnen afzienbare tijd zullen er bo vendien wedstrijden in Holten gehou den worden, waar om het kampioen schap van Holten gestreden zal worden. Er zal naar worden gestreefd, dat deze kampioenswedstrijden voor publiek toe gankelijk zullen worden. gingsgebied langs het Twentekanaal dit kanaal zuigt veel water weg ten noorden van dit kanaal enige honderden meters boven de Zomerbrug. een houten overlaat worden aangebracht. De water- graaf, de. heer G. J. Berendsen uit Marke lo, verheelde niet, dat de verwezenlijking van dit plan. dat overigens nog niet voor publikatie wordt vrijgegeven, voor een groot deel zal afhangen van de omvang an de te vragen subsidies. Op een vraag van de heer Kottelen- berg uit Markelo antwoordde de water- graaf, dat de aanleg van de waterleiding door de Haverlanden ook een klein beet je afhangt van de vrijwillige ruilverka veling, die daar in bespreking is- De heer De Visser antwoordde op een vraag van de heer Nieuwenhuis uit Coknschate, die vreesde dat door de be heersing van het water in het bovenge bied het benedengebied in de knel zou komen, dat de vrees voor onttrekking van water aan het benedengebied niet hele maal gegrond is. Een antwoord, dat de heer Nieuwenhuis niet helemaal bevre digde. Hij zou liever gehoord hebben, dat die vrees ongegrond is. In de algemene besprekingen werd ge zegd, dat het grondwater momenteel overal laag staat, doordat we een droge zomer en een droog voorjaar achter de rug hebben." Met deze vooruitzichten en de plannen voor de E 8, die beide op hetzelfde ge bied betrekking hebben, is de vraag ge wettigd of ook in onze gemeente niet meer aandacht besteed moet worden aan de mogelijkheden van ruilverkaveling. Het kan niet anders of hier zal, indien beide projecten gerealiseerd zullen wor den, een blangrijke ingreep plaats vin den ten aanzien van de beschikbare cul tuurgronden. Euiiverkaveungsplannen - ook de vrij willige, zoals zij door de Ned. Heide Mij. worden gepropageerd - eisen een enorme tijd van voorbereiding. Ook al is de situatie in de landbouw momenteel niet rooskleurig, zij mag onze boerenstand niet onvoorbereid vinden. (Red. H. N.). Zaterdag 15 september, 14 uur: Zwem wedstrijden in het natuurbad „Twen- haarsveld". Aangifte vóór 14 septem ber. Zondag 16 sept: 7 uur zangdienst in de Herv. Kerk (zie adv.) Zondag 16 sept.: 7.30 uur Filmvoorstel ling in Irene (zie adv.) Maandag 17 sep. tJm woensdag 19 sep. Gelegenheid bezichtiging bankgebouw Boerenleenbank (zie adv.) Dinsdag 18 sept-: 8 uur Ledenvergade ring „Jong Holten" in café Jansen. Woensdag 19 sept.: nam.: 4 uur Offici ële ingebruikstelling gem. aardgasdi stributiebedrijf (zie ber.) Woensdag 19 september om 8 uur: Le denvergadering Plattelandsmeisjes in Dorpshotel ..Holterman". Lezing door de kunstschilder Kees Stoop. Zaterdag 22 sept.: 7.30 uur Bal van The Sensation Rockets in Amicitia (zie adv.) Maandag 24 september tot en met zater dag 29 september: Drogisterij-Fotohandel Van Leeuwen wegens vakantie geslo ten (zie adv.). Donderdag 27 september, 8 uur: Verga dering afd. Holten Bond van Platte landsvrouwen in hotel Holterman. M. van Aken bespreekt „Schip zonder ha ven". Zaterdag 29 -september: Veekeuring te Espelo. Terrein van de heer W. F. Boo- de. Aangifte uiterlijk 22 september a.s. Zaterdag 29 september: Dansen in hotel „Müller". fcSi-itè •liïmrStb&tMMéL Ned. Herv. Kerk; Holten: 8.30 en 10 uur ds Broeyer. In beide diensten is de Diaconie-collecte bestemd voor Perzië. Extra collecte: Inwendige zending. Om 19 uur Zang- dienst. Voorganger: ds De Goede, Vrije Evang. predikant te Nijverdal, Mede werking van het Vrije Evang. Gemeen- tekoor van Nijverdal. Dijkerhoek. 9.30 uur ds Addink- De Diaconie-collecte is bestemd voor Per zië. Extra collecte: Inwendige zending. Gcref. Kerk: 10 en 3 uur ds Hoogkamp. In beide diensten is het éne offer bestemd voor de leniging van de grote nood van het door een zware aardbeving getroffen Perzië en de hongersnood in Hong kong. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerk: Nieuw-Heeten: 7 en 8.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis. Rijssen: 7 en 8.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis. Zondagsdienst dierenartsen: Weekeinde 15-16 september: Dierenarts G. S. E. Vegter, tel. 394. X' —mini i>ii M HOLTEN Geboren: Jan Willem Hendrik, zv A. O. v. d. Nóort en A. Schippers, Bessink- passtraat 2. Gehuwd: U. van Lawick, oud 31 jaar, wonende te Rotterdam en A. Hazemeijer, oud 24 jaar, wonende te Holten. Overleden: A. Pekkeriet, oud 77 jaar, echtgenoot van B. Aanstoot. Beuseberg 91. Ingekomen: G. Rosing van Enschede naar Oranjestraat 42 A. J. Reijling en gezin van Voorst naar A. J. Goldstein straat 14 G. A. Hendriksen van Marke- no naar Borkeld 51 L, A. W. Boekhout van Epe naar Holten H. G. ter Scheg- get en gezin van Oostenrijk naar Burgem. v. d. Borchstraat 19. Vertokken: J. Kruimelaar van Look 91 naar Hellendoorn S. Ekkelkamp van Beuseberg 6 naar Amsterdam J. W. Kerkcl van Oude Deventerweg 31 naar De venter C. van Thiel en gezin van Hol- terberg 26 naar Deventer. GEVONDEN EN VERLOREN Gevonden: Plastic regenjas; autoruit; portemonnaie met inh; sigarettengasaan- steker, bordje „16 km."; polshorloge; meetband; damesschoen. Verloren: Fietsvlaggetje; boekje met sluifzegels: zakje inh. kleurnegatieven; rijbewijs BE. CE. DE; meisjesrijwiel; jon- gensportemonnaie met inh; gouden scha kelarmband. Inlichtingen dagelijks (doch uitsluitend tussen 9 en 12 en 14 tot 22 uur) aan het groepsbureau der rijkspolitie te Holten, Dorpsstraat 22, tel. 352.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1