U Uit het plaatselijk parlement Agenda Zangavond ia Hervormde Kerk KERKDIENSTEN Zaterdag 8 september 1962 No. 36 Jaargang 14 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten, Telefoon 05Jf83 - 23If ildv.-prijs 115 mm. (a contant) f2.50. Iedere mm. meer f 0.10 Wethoudersverkiezing ging met politieke schermutselingen ge paard. P.v.d A heeft thans wethouderszetel. Voor woonwa gens geen plaats meer in Holten. Is het bouwen te duur in Hol ten? Komen er minder kwaliteit woningwetwoningen om huren te drukken? Fa. Rouwenhorst kocht complex aan de Rijssense- weg. In de dinsdagavond onder voorzitterschap van de burgemeester, mr W. H. Enklaar, gehouden raadsvergadering zijn voor de thans ingetreden vierjarige zit tingsperiode van de raad de wethouders gekozen. Daarbij heeft het dagelijks be stuur onzer gemeente een verandering ondergaan. De heer B. J. Veneklaas Slots (CH) werd als wethouder herkozen, terwijl in de plaats van de heer H. Klein Velderman (Alg. Bel.), zoals reeds vrij algemeen verwacht werd, gekozen werd de heer H. Soer (PvdA). Het is de eerste keer in de geschiedenis van onze gemeente, dat thans een socialist deel uitmaakt van het col lege van burgemeester en wethouders, hoewel de PvdA-fractie vanaf de bevrijding met drie leden in de raad is vertegenwoordigd. De wethoudersverkiezing is niet zonder wat men zou kunnen noemen een politiek steekspel verlopen. GELUKWENSEN Nadat de beëdiging der raadsleden had plaats gevonden, hield de burge meester een korte toespraak, waarin hij hen gelukwenste met hun verkiezing. De stembus heeft in mei gesproken en dit heeft tot gevolg gehad, dat de raad min of meer in dezelfde samenstelling is te ruggekeerd. In dier voege is er een ver andering gekomen, dat de heer Teeselink daarvan thans geen deel meer uitmaakt, maar dat in diens plaats is gekozen de heer H. J. Bosschers (CH). Zich in het bijzonder tot deze laatste wendend, sprak de burgemeester de hoop uit, dat de heer Bosschers zich weldra thuis zal voelen in de raad en voldoening mag vinden in het werk, dat moet worden verricht. Dit brengt verantwoordelijkheid met zich mee, maar in het dragen van verantwoor delijkheid schuilt vaak veel aantrekke- lijks.Behalve op een dag als deze heeft de politiek betrekkelijk weinig invloed in de raad van Holten, hetgeen echter niet wegneemt, dat de leden bij hun beslis singen een principiële stem laten horen. Spreker hoopt, dat de heer Bosschers in deze vriendenkring een goed vriend mag worden. WETHOUDERS VERKIEZING Bij de wethoudersverkiezing, die thans volgde, werd door de heer W. ten Berge, namens de fractie Alg. Belang-VVD, kan didaat gesteld de heer J. H. Sprokkereef, die hij als vooraanstaand agrariër aanbe val om deel uit te maken van het da gelijks bestuur der gemeente. Spreker herinnerde aan de woorden van de voor zitter, bij het afscheid van de heer Wan- sink gesproken, dat het goed zou zijn, dat elk raadslid eens een kijkje zou kunnen nemen in de keuken van de gemeente- huishouding. De heer Sprokkereef be hoort tot de mensen, die leiding weten te geven en die een belangrijke plaats inne men in de landbouworganisaties. De eerste stemming had tot resultaat, dat 7 stemmen werden uitgebracht op de heer Veneklaas Slots, 3 op de heer Sprok kereef en 1 op de heer Rietberg (CH). De heer Sprokkereef vroeg daarna het woord en sprak als zijn mening uit, dat, nu een landbouwer tot wethouder geko zen was, het aanbeveling zou verdienen om zijn fractiegenoot, de heer H. Klein Velderman, als tweede wethouder aan te v/ijzen, omdat deze in de korte tijd, dat hij het wethoudersambt 'heeft vervuld, getoond heeft uitstekend voor deze taak berekend te zijn. De gemeente zou blij vend kunnen profiteren van de kwalitei ten van de heer Klein Velderman, die zich van werknemer opgewerkt heeft tot een zeer ondernemend werkgever. Bij de tweede stemming werden daar na 7 stemmen uitgebracht op de heer Soer, 3 op de heer Klein Velderman en 1 op de heer Rietberg. DANKWOORD VOOR AFTREDEND WETHOUDER Nadat de beide gekozen wethouders hadden verklaard hun benoeming aan te ■nemen, richtte de raadsvoorzitter zich met een persoonlijk woord tot de heer Klein Velderman, waarin hij verklaarde deze hogelijk te hebben leren waarderen ■als een bekwaam wethouder. Daarom had hij er behoefte aan, nu diens mandaat niet is verlengd, 'hem te bedanken voor de wijze waarop deze in de luttele maan den, dat hij het ambt heeft vervuld, zijn taak in een verzoenende geest, met gro te objectiviteit en kundigheid heeft ver richt. De burgemeester sprak de hoop uit, dat de heer Klein Velderman zijn goede krachten zal willen blijven geven aan de opbouw der gemeente en het college zijn opbouwende kritiek niet zal willen ont houden. VERKLARING C-II.-FRACTIE De heer Rietberg legde hierna, namens de CH-fractie, een korte verklaring af, waarin 'hij er op wees, dat voor het eerst een PvdA-man tot lid van het dagelijks bestuur der gemeente is gekozen. Zijn fractie heeft gemeend daaraan haar me dewerking te moeten verlenen. De uit slag der raadsverkiezing toonde n.l. aan, dat deze politieke groepering haar aan hang in niet onbelangrijke mate zag ver groot. Zij was daarom van mening, dat het democratisch gezien, onjuist en bo vendien politiek onbillijk zou zijn, indien deze groepering bij voortduring langer buiten het direct beleid van het dagelijks bestuur zou staan. Het was spreker be kend, dat deze op verzoek van de PvdA en na ernstig beraad in eigen kring, tot stand gekomen samenwerking, teleurstel ling heeft gewekt in de kring van VVD- Alg. Belang. Met nadruk wilde spreker verklaren, dat van enig persoonlijk mo tief jegens de afgetreden wethouder, de heer Klein Velderman, geen sprake is geweest, noch dat men zich in zijn me- nigsvorming door persoonlijke gevoelens zou hebben laten leiden. Wij hebben U hooggeacht als wethouder, aldus de heer Rietberg, en wij zullen dit blijven doen als collega-raadslid. Uw heengaan is uit sluitend het logisch gevolg van een ont wikkeling op het politieke erf in onze ge meente. De heer Rietberg sprak de hoop uit, dat door een harmoniërend samenspel tussen het college van B- en W. en de raad een constructief en opbouwend beleid kan worden gevoerd. ALGEMEEN BELANG-V.V.D. ONTSTEMD Hierna spraic de heer Klein Velderman, die de voorzitter dank bracht voor zijn waarderende woorden en verklaarde niets meer gedaan te hebben dan zijn plicht was. Een sfeer van goede en pret tige samenwerking kan de wonde ver zachten, die door de nieuwe samenstel ling van het dagelijks bestuur is ont staan. Inien dit in overleg was geschied zou spreker daarmede akkoord hebben kunnen gaan. Vier dagen na de verkie zingen was echter het vonnis al over ons geveld. Het misnoegen van zijn fractie gaat niet uit naar de PvdA, omdat de roep van die partij om een aandeel in de dagelijkse leiding van de gemeente, niet onbeantwoord is gebleven. Met 7 men sen heeft men nu echter over 11 raadsle den beslist. Onverschillig welke kleur men heeft, degene die voor het ambt ge roepen wordt, moet voor de zeer zware taak bestand zijn. Bij de, zoals spreker het uitdrukte, „onderhandse aanbeste ding" heeft dit niet gespeeld en is het al gemeen belang terzijde geschoven. Onzer zijds zal dit echter geen afbreuk doen aan de behartiging van de belangen der gemeente en aan een eenparige samen werking, aldus de heer Klein Velderman. REPLIEK De heer Soer bracht vervolgens dank aan hen, die door hun stem hem het ver trouwen geschonken hadden voor de be zetting van de wethouderszetel. Hij vond dit een hele eer, maar nog meer een gro te eer voor zijn partij, die nu voor het eerst uit haar gelederen een wethouder ziet benoemd. Hij hoopt het in hem ge stelde vertrouwen niet te beschamen. Ten aanzien van de heer Klein Velder man merkte de heer Soer op, dat deze boter op het hoofd heeft en dat men dan niet in de zon moet gaan staan. Bij de 8 jaar geleden gehouden verkiezingen (1953 - Red.) heeft men besprekingen gevoerd met de PvdA, terwijl men reeds een afspraak had gemaakt met de CH- fractie. Spreker verklaarde zich bewust te zijn, dat hij geen gemakkelijke taak op zich neemt, maar kon niet inzien, dat de PvdA daarvoor niet zoveel verstand zou kunnen opbrengen. De heer Veneklaas Slots bracht even eens dank voor het in hem gestelde ver trouwen en voor het feit, dat hij als no. 1 gekozen werd en sprak de hoop uit, dat de samenwerking met de nieuwe wethou der even goed zal zijn als dit met de af getreden wethouder het geval was. De heer Westerik (CH) verklaarde vervolgens doelende op de brief, die de fractie Alg. Belang-VVD ontvangen heeft kort na de stembusuitslag dat zijn bestuur geen heil had gezien in een bespreking, omdat men uit de verkie zingsuitslag de reeds genoemde conse quentie getrokken had, maar dat men de ze fractie zo vroegtijdig bericht van het ingenomen standpunt had gezonden, dat dit niet eerst publiek werd. Het had geen doel aan de tafel te gaan zitten, omdat men niet anders kon handelen dan de heer Soer een redelijke kans te geven. Hij sprak de hoop uit, dat de heer Soer op waardige wijze het wethouderschap zal weten te vervullen. INSTALLATIE WETHOUDERS Nadat de nieuwe wethouders op ver zoek van de voorzitter hun plaatsen aan het hoofd der tafel hadden ingenomen, wenste hij hen geluk met hun benoeming. Spreker zeide beiden voldoende te ken nen om te weten, dat zij als eerlijke en betrouwbare mensen een goed wethouder zouden zijn. Zich in het bijzonder tot de heer Soer wendend, zei de raadsvoorzit ter, dat deze als nieuweling in het ge stoelte van het dagelijks bestuur zal er varen, dat het publiek onbarmhartig is en niet altijd begrip heeft voor de verant woordelijkheden. Bij velen heerst maar al te zeer de overtuiging, dat besturen is: de mensen een plezier doen. Er moet ech ter lijn zitten in het beleid en daarvoor •moet men het hart wel eens afsluiten; an ders loopt het vast. Eén van diens voor gangers heeft dit aan den lijve ondervon den in zijn privé-leven. In grote gemeen ten zijn het de ambtenaren, die voor de beslissingen worden aangezien. In kleine gemeenten ligt dat anders en zijn het de bestuurders, die voor de genomen beslis singen door het publiek aansprakelijk ge steld worden. Spreker hoopt op dezelfde eendrachtige sfeer als in de vorige colle ges. Men moet ook bij verschil van op vatting als goede vrienden de deur uit gaan. De heer Veneklaas Slots sprak vervol gens een woord van gelukwens tot de heer Soer en hoopte op een goede samen werking. Hij dankte de heer Klein Vel derman voor de goede onderlinge ver standhouding en prettige sfeer waarin ge werkt werd. COMMISSIE VAN BIJSTAND Na deze kleine schermutselingen en toespraken zette de raad zich tenslotte aan de afhandeling van een kleine agen da. Tot leden van de energiecommissie werden benoemd de heren G. Lande- weerd, W. ten Berge en A. Westerik. Voorzitter is de heer H. Soer. •Slachthuiscommissie: de heer G. Brands, J. Rietberg en H. Klein Velder man. Voorzitter is de burgemeester. Wegencommissie: de heren A. Jansen, H. J. Bosschers, J. H. Sprokkereef. Voor zitter: de heer B. J. Veiieklaas Slots. Commissie voor georganiseerd overleg: de heren H. Klein Velderman, A. Jansen en J. Rietberg. Nadat de raad zich akkoord had ver klaard met de door Gedeputeerde Staten voorgestelde autovergoeding voor de bur gemeester voor het gebruik binnen de ge meente, kwam aan de orde het aangaan van een gemeenschappelijke regeling in zake de stichting en exploitatie van een regionaal woonwagenkamp in Deventer met een aantal Sallandse gemeenten. De voorzitter verklaarde in zijn toe lichting, dat dit een boel geld kost, maar dat het college er blij mee is, omdat men van veel last bevrijd zal worden, terwijl de woonwagenbewoners er bij gebaat zul len zijn, omdat zij in het centrale kamp betere voorzieningen ontvangen. De heer Soer merkte op, dat deze rege ling .de gemeente jaarlijks f 3000,- zal kosten. Deze taak behoort z-i. bij het Mi nisterie van Maatschappelijk Werk. Let men nog wel op de kleintjes? Laatst was er nog geen f 1000,- beschikbaar voor een onderwijsvoorziening, aldus spreker. De burgemeester antwoordde, dat een grotere bijdrage van het Ministerie niet haalbaar is. Zou men de regeling afwij zen, dan moet de gemeente zelf wat aan haar woonwagenkamp doen, hetgeen ook veel geld zal kosten. De mensen worden op een hoger plan gebracht, maar spre ker vindt het wel erg, dat de gemeente voor deze onmaatschappelijkheid moet betalen. De heer Landeweerd is van oordeel, dat men de zaak uit handen geeft en dat de kosten jaarlijks hoger zullen worden. De heren Jansen, Rietberg. Ten Berge en Westerik zijn op verschillende gron den van oordeel, dat het goed is deze re geling aan te gaan, waarna de raad al dus besluit, waarbij de algemene politie verordening wordt aangevuld met een verbod om met woonwagens in de ge meente te verblijven. Aangenomen wordt eveneens het voor stel om de regeling voor het rijkspen sioen tot verhoging van de huurcompen- satie tot 4 pet. op het gemeentepersoneel van toepassing te verklaren. Op haar verzoek wordt aan de fa. Rou wenhorst Zn. verkocht een bouwter rein met opstallen aan de Rijssenseweg voor f 67-047,25. De bestaande garage en andere opstallen, waarvoor aan de heer A. Pagrach f 41.000,- is betaald, zullen moeten worden gesloopt. De terreinen zijn groot resp. 1000 en 2423 m2. De voorzitter veiklaart, dat het college niet beschaamd is geworden in zijn grond- politiek, nu de firma zelf de aankoop ge vraagd heeft, waarover in vorige verga deringen nogal uitvoerig is gedebat teerd. Met de Bank voor Ned. Gemeenten wordt een geldlening aangegaan groot f498.000,- tegen een koers van 100 pet. en een rente van 4ft/lfi pet. ten behoeve van de financiering van het z.g. Kolplan. BOUWEN TE DUUR? Bij de rondvraag zegt de heer Lande- ten veel gebouwd wordt, maar dat er toch overal klachten zijn, dat men hier zo duur moet bouwen. In andere gemeenten kan het minder duur. Spreker heeft bedragen van f 1.5.000,- tot f 17.000,- gehoord in plaats van f 25.000,- in Holten. De voorzitter meent, dat deze voorstel ling van zaken wat gekleurd is. De bouw verordeningen zijn praktisch gestandari- seerdt, zodat overal dezelfde eisen gelden. Ook. de grond is hier niet aan de dure kant, maar als men de architect opdracht geeft om goed te bouwen, dan wordt het vanzelf duur. De combinatie uit Oss bouwt hier b.v. betrekkelijk goedkope woningen. Het col lege was juist voornemens de gemeente architect opdracht te geven goedkope wo ningwetwoningen te ontwerpen, omdat de huurprijzen daarvan niet meer te be talen zijn. Luxe moet hierin komen te vervallen. De heer Jansen (PvdA) is het met de voorzitter eens, dat de eisen overal het zelfde zijn. Vroeger begon men een wo ning te bouwen en werden b.V. de slaap kamers later naar behoefte bijgebouwd. Als men premie wil ontvangen, is dit echter niet mogelijk. De heer Brands (PvdA) wijst op een geval, waarbij het uitbreiden van een woning tot dubbel woonhuis is gewei gerd. Er heerst nog steeds een noodtoe stand en die vraagt enige soepelheid in het bouwbeleid. De burgemeester wijst er op, dat het beleid van B. en W. niet van geval tot ge val bepaald kan worden. Men moet daar in een vaste lijn hebben, anders komt men tot onrechtvaardigheden, want wat men de één toestaat, kan men de ander niet weigeren. Als er bepaalde mogelijkheden zijn. dan moet men het uitbreidingsplan wijzigen. De heer Soer zou vermindering van het woongerief betreuren, terwijl de heer Westerik opmerkt, dat de huren voor ar beiderswoningen toch wel aan de zeer hoge kant komen te liggen. De heer Brands verklaart het met de heer Landeweerd eens te zijn, dat de normen te streng zijn, waarop de voor zitter repliceert, dat beiden over ver schillende problemen gesproken hebben. De heer Rietberg zegt, dat men de zaak bij de bron moet aanpakken en zo nodig de voorschriften wijzigen. De 'heer Ten Berge feliciteert namens zijn fractie.de beide wethouders met hun benoeming, waarbij de heer Landeweerd zich aansluit. De heer Bosschers dankt de voorzitter voor zijn vriendelijke woorden en ver klaart niet bang te zijn zich niet in de raad thuis te gevoelen. Hij hoopt het in 'hem gestelde vertrouwen niet beschaamd te maken. De beide plaatselijke gemengde zang verenigingen „Holtens Gemengd Koor" (dirigent de heer J. K. Warmink te Goor) en de Chr. Gemengde Zangvereni ging Soli Deo Gloria" (dirigent de heer W. van Erkelens te Enschede) en het Hervormd Kerkkoor (dirigent de heer J. op den Dries te Nijverdal) hielden vo rige week vrijdagavond in samenwerking met de organist, de heer A. Koopman als afsluiting van het VVV-Vakantiepro gramma in de Hervormde Kerk een zangavond. Er werd een programma uitgevoerd, waarin het geestelijk lied prevaleerde. De kerk was lang niet vol en het aan tal zomergasten, dat de avond bijwoonde, was maar klein. Na het gezamenlijk zingen van Gezang 136 („Lof zij de Heer, de almachtige Ko ning der ere") sprak de voorzitter van „H.G.K.", de heer D. J. Aaftink, een kort woord van welkom en opende het Kerk koor het concert met „Rijk van God" en „Den Hogen God alleen zij eer". Bij een tweede optreden zong het koor: „Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht" (so praan-soliste mevr. Wierbos-Kpopman), „Alle volk'ren zullen het horen" en „Gods eer in de natuur". ..Holtens Gemengd Koor" zong achter eenvolgens „Psalm 90", „Machet die Tore weit". „Pui Non Si Trovano", „Lascia ch'io piagana" en „Exultate Deo". „Soli Deo Gloria" opende met „Mei- klokken" van H. W. de Wolff en zong vervolgens: „Heilig ist der Herr", „Grote God wij loven U" (sopraan-soli mevr, Bolink-Landeweerd), „Psalm 126" en „God is Liefde". Als afwisseling en aanvulling van het vocaal programma speelde de organist A. Koopman: „Preludium en Fuga" van J. S. Bach en „Melodie in A" van S- Lands man. Na een kort slotwoord door de voorzit ter van „Soli Deo Gloria", de heer J. Wiggers, werd deze avond waarop zeer goede prestaties werden geleverd door alle koren besloten met het zingen van de twee cekende coupletten van het Wilhelmus in vei-band met de ver-jaardag van H.K.H. Prinses Wilhelmina. Een zijdeweverij in Litauen ver vaardigt thans een stof voor c!a- meskledij die ultra-violettestralen doorlaat. Indien men zich m een japon van deze stof hult, kan men even bruin worden als aan het sti'and. Zaterdag 8 september Fokveedag in Kalf- stermansweide. Zaterdag 8 september: Jaarlijkse Fokvee dag Holten-Notter-Rijssen (Omefa-le- veranciers). Terrein: Enterweg, Rijssen. Zondag 9 september: Interessante puzzle- rit MAC „De Holterberg". Start om 2.30 uur (zie adv.). Zondag 9 september, 7.30 uur: Filmvoor stelling in „Irene" (zie adv.). Maandag 10 september, 7.30 uur: Aan vang kleutercursus Groene Kruis in het Wijkgebouw. Maandag 10 september t.m. 13 septem ber: Spar-winkelier B. Maats wegens vakantie gesloten (zie adv.). Dinsdag 11 september: Aanvang danseur- sus Dansschool „Reiners" te Goor in hotel „Vosman". Donderdag 13 september, 7-30 uur: Aan vang schaakcompetitie „De Pioniers" in hotel Holterman. Donderdag 13 september; Aanvang dans eursus Dansschool Bron, Hengelo, in ■hotel „Müller" (zie adv.). Donderdag 13 september: Aanvang dans- cursus Dansschool „Reiners" te Goor in café „Het Bonte Paard". Vrijdag 14 september om 14 uur: Offi ciële opening van het nieuwe bankge bouw van de Coöip. Boeren Leenbank „Holten". Vrijdag 14 september Coöp Boerenleen bank „Holten" i.v.m. de opening van het nieuwe bankgebouw de gehele dag gesloten (zie adv.). Zaterdag 15 september, 14 uur; Zwem wedstrijden in het natuurbad „Twen- haarsveld". Aangifte vóór 14 septem ber. Donderdag 27 september, 8 uur: Verga dering afd- Holten Bond van Platte landsvrouwen in hotel Holterman. M. van Aken bespreekt „Schip zonder ha-, ven". Zaterdag 29 september: Veekeuring te Espelo. Terrein van de heer W. F. Boo- de. Aangifte uiterlijk 22 september a.s. Zaterdag 29 september: Dansen in hotel „Müller". Ned. Herv. Kerk; Holten. 8.30 en 10 uur ds Rietveld van Markelo. In beide diensten is de Dia conie-col iecte bestemd voor de medi sche zending. Bij de uitgang extra col lecte N.O.-polder. De in Hervormd Holten aangekondigde Jeugddienst op 16 september wordt ge wijzigd in zondagavond 23 september. Dijkcrhock: 9.30 uur ds Addink (Bed. H. Doop). De Diaconie-collecte is be stemd voor medische zending. Bij de uiigang extra collecte N.O.-polder. Geref. Kerk: 10 en 3 uur ds Hoogkamp. In beide diensten is het éne offer bestemd voor de Vrije Universiteit, Hulpbehoevende Kerken en de Generale Evangelisatie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerk: Nieuw-Heeten: 7 en 8.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis. Rijssen: 7 en 8.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis. Zondagsdienst dierenartsen: Weekeinde 8-9 september: Dierenarts Th. A. Oos- tenbrug. tel. 394- Geboren: Aaltje Johanna, dv H. G. Nïj- land en H. Bekkernens, Burg. v. d. Borch- straat 26. Willemina Gerdina en Jan na. dv H. J. Ebrecht en M. A. Aanstoot, Ho'iterbroek 81, geb. te Deventer. Gehuwd: G. H. Middag. 23 jr., Hellen- doorn en Jenneken Kruimelaar, 22 jaar, Holten. BEVOLKING: Vertrokken: A. H. Wansink van Dorps straat 39 naar Arnhem. H. J. Wansink van Dorpsstraat 39 naar Utrecht. - Mevr. J. T. Petter-Wansink van Dorpssfraat 39 naar Doornspijk. H. Petter van Laren- seweg 22 naar Utrecht. W. G. Koop man van Dorpssfraat 16 naar Utrecht. A. J. Bakker en gezin van Oranjestraat 42 naar Medemblik. A. van de Boven- kamp van Molen belter weg 17 n. Utrecht. Gevonden: fietspompje, vulpen, wiel dop. polshorloge, padvindersriem, 2 sleu teltjes. Verloren: gouden sierspeld, linker kin- derhandsch'oentje, kleine gasfles, regen jas. Kernen aanlopen: zwart-bont fox-hond- je. Weggelopen: hond, boxer, reu, geel van kleur, roepnaam „Boy". Inlichtingen dagelijks (doch uitsluitend tussen 9-12 en 14-22 uur) aan het groeps- ■burëau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22 te Holten, tel. 05483-352.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1