Agenda Begrafenis van de lieer I, X Beltman Grote boerderij door bliksem getroffen en verwoest Hippisclie demonstratie vssr vakantiegangers Misbruik zwemabonnementen Arbeidsreserve steeg op normale gronden Heropening moderne schoenenzaak W. Oolbekkink Reisboek voor Overijssel Zaterdag 11 augustus 1962 No. 32 Jaarang 14 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad, bedraagt 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad" te Holten, Telefoon 05^83 - 231f Adv.-prijs 115 mm. (a contant) f2.50. Iedere mm. meer f 0.10 Onder zeer grote belangstelling van vele zijden is dinsdagmiddag de heer H. J. Beltman, bekend ingezetene en zakenman, die na een kort ziekbed op 51-jarige leeftijd in het St. Geertruiden- Gasthuis te Deventer zo plotseling is overleden, naar zijn laatste rustplaats gebracht. De rouwdienst had plaats in het Jeugd- gebouw „Irene", waar de overledene onder een schat van bloemen stond op gebaard en waar, behalve de familie leden, het dagelijks bestuur der ge meente, talloze vertegenwoordigers der verenigingen en commissies waarvan hij deel uitmaakte en nog vele belang stellenden waren samengekomen. Hier werd, na een inleidend woord van Ds F. J. Broeijer, herv. pred, het eerst het woord gevoerd door de bur gemeester, Mr. W. H. Enklaar, die de gevoelens van dankbaarheid en waar dering vertolkte van het gemeentebe stuur voor hetgeen de overledene 'in tal van opzichten in het belang van de ge meenschap heeft gedaan. Spreker noem de daarbij zijn opofferingsgezindheid, zijn volledige inzet voor de dingen, welke tot stand moesten worden ge bracht, maar ook zijn vasthoudendheid en het doorzettingsvermogen, die zijn werken hebben gekenmerkt. Zijn leven was o.m. dienen van de kerk, van het onderwijs, kortom van de gemeenschap waarin hij leefde. In grote dankbaar heid behouden wij herinneringen aan een goede burger, die helaas veel te vroeg is heengegaan. De burgemeester sprak woorden van troost tot mevrouw Beltman en haar beide zoons en tot de ouders van de overledene, die door dit plotseling overlijden zo zwaar getrof fen zijn. Namens de kerkeraad en in 'net bij zonder namens de kerkvoogdij der Herv. gemeente sprak de heer D. J. Bronsvoort, die er op wees, dat de over ledene meer dan 12 jaar deel heeft uit gemaakt van kerkelijke colleges, waar bij zijn zorg vaak uitging naar de jeugd. Hij was een prettig mens om mee samen te werken. Wijzende op de tekst onder de overlijdensaankondiging „Onze ziel is stil tot God" zeide spr. overtuigd te zijn, dat de nabestaanden troost zullen zoeken en vinden bij de Heer van Hemel en aarde. Een neef van de overledene, de heer H. Beltman uit Wageningen sprak een persoonlijk woord en dankte voor de grote zorgen, die zijn oom heeft be toond na het overlijden van zijn vader. Hij noemde hem een christen van de daad. De heer B. H. Brouwer, hoofd der o.l. dorpsschool en van de zondagsschool richtte zich eveneens met een meer per soonlijk woord tot de nabestaanden en sprak daarna over de dienende taak van de heer Beltman voor de zondags school waarvan hij een van de oudste leiders was. Hij sprak woorden van dank en waardering en zeide dat de zondagsschool hem zal blijven geden ken. Ds. Broeijer sprak daarna naar aan leiding van het 73ste vers van Ps. 130 en van het evangelie van Johannes woorden van troost en herdenking tot de familie Beltman en wees er op, dat uit de gesproken woorden duidelijk is gebleken, welk een grote plaats de overledene in de harten van anderen heeft ingenomen. Op de nieuwe begraafplaats, waar heen een lange stoet zich voortbewoog hadden zich nog velen verzameld om de overledene de laatste eer te bewij zen. Aan de groeve, die met bloemen bedekt was, werd niet meer gesproken. Ds Broeijer besloot de plechtigheid, in stromende regen, met het „Onze Va der". De heer Beltman Jr. uit Wageningen dankte met een kort woord voor de eer aan de overledene bewezen. Van de gelegenheid om de familie Beltman in het. gebouw „Irene" te con doleren werd nog door velen gebruik gemaakt. In de nacht van maandag op dinsdag is tijdens een kort maar hevig onweer de kapitale boerderij van de heer G. B. Kemper aan de Haarlerweg in de buurt schap Espelo door blikseminslag een prooi der vlammen geworden en geheel verwoest. Dit geschiedde omstreeks 1 uur toen eigenlijk maar één harde donderslag werd gehoord. 'De oudste zoon, die boven sliep en door het geluid gewekt werd, rook terstond een scherpe brandlucht en waarschuwde onmiddellijk zijn beneden slapende ouders, broers en zusjes. Toen hij naar zijn slaapkamer terug ging om nog wat kleren te redden, had het vuur al zo om zich heengegrepen, dat hem de terugtocht was afgesneden en hij zich door uit het raam te springen in veiligheid moest stellen. .De brandweer, die vrij spoedig ter .plaatse was met de nevelbluswagen, wist onder leiding van haar commandant, de heer J. Louwerse, in eerste instantie de belendende schuren, kippenhokken en andere bedrijfsgebouwen te behouden en kon daarna met enkele stralen op de wa terleiding aan het eigenlijke blussings- werk beginnen. Van de boerderij kon echter niets meer behouden worden. Zij brandde tot de grond toe af, terwijl ook de gehele inboedel en inventaris, alsmede een grote hoeveelheid hooi verloren gin gen. Vier kalveren kwamen in de vlam men om. De gehele varkensstapel, waar onder veel jonge biggen, die in de bijge bouwen waren ondergebracht, werd tij dig losgelaten,, voor het geval deze ook in brand zouden geraken. De burgemeester, mr W. H. Enklaar, was geruime tijd op het terrein van de brand aanwezig. De schade wordt voorlopig geschat op f 80.000,-. Zij wordt voor een belangrijk deel door verzekering gedekt. De brandweer is nog bijna de gehele dag met de nablussing bezig geweest. De LRV „De Bergruiters" gaf woens dagavond op Kalfstermansweide in het kader van het VVV-vakantieprogramma een hippische demonstratie, waaraan een viertal ruiters van de Reit- und Fahr- verein „Niedergrafschaft" uit Uelsen (D.) zijn medewerking verleende. Het werd een aardige avond die door de kille weersomstandigheden niet zo druk bezocht was als andere jaren wel het .geval is geweest, maar waarvan de ruim tweehonderd bezoekers toch zeker zeer genoten hebben door hetgeen aan hippische sport geboden werd. Het pro gramma bestond uit iachtspringen, waar aan 17 ruiters en amazones deelnamen; uit een landen wedstrijd Holten-Uelsen tussen de vier beste ruiters, en uit een carrousselnummer, waarbij aile deeine- rnens zich aan het publiek presenteerden e/i talloze figuren op de weide gereden werden. De voorzitter-instructeur van „De Berg ruiters", de heer H. Beldman, heette de aanwezigen welkom en gaf via de ge luidsinstallatie van Radio ter Harmsel de nodige uitleg en toelichting, zodat het pu bliek een duidelijk beeld kreeg van de verrichtingen der ruiters. Er kwamen nogal wat jonge paarden in de ring, voor welke het door de regen glad geworden terrein wel een flinke handicap vormde, maar overigens werden tijdens de beide sprin'gnuimmers uitstekende prestaties geleverd. Bij het jachtspringen was de uitslag: 1 H. Schoneveld (Holten) op „Invasie" 29,2 sec., 0 fout; 2 J. Oostergetelo (Uelsen) op „Inge", 30 sec., 0 fout; 3 J- J. ter Horst Jr. (Rijssen) op „Pusta Koning", 28 sec. 4 fout; 4 W. Aaltink (Holten) op „Wuz- zelo", 34,1 sec., 0 fout. Bij de landen wedstrijd telden de drie beste prestaties. Zij werd gewonnen dooi de Holtenaren H. Schoneveld, J. J. ter Horst Jr. en W. Aaltink, die 20 straf pun ten kregen tegen Joh. Reurink op „Amor III", G- Elferink met „Fürsten- glud" en J. Oostergetelo met ..Inge", die 24 strafunten opliepen. Na de carroussel, die eindigde .met de posthoorngalop, heeft de heer Beijers de beide verenigingen bedankt voor deze aardige demonstratie en de zomergasten nog een prettige vakantie toegewenst. EXAMENCOMMISSIE BRANDWEER De heer J. Louwerse, gemeente-archi tect en commandant van de brandweer, is bij beschikking van de Minister van Bin nenlandse Zaken benoemd tot lid van de commissie voor de beoordeling van de bekwaamheid van brandweerpersoneel in de provincies Gelderland en Overijssel. FOKVEEBAG OP 8 SEPT. A.S. De jaarlijkse fokveedag georgani seerd door een commissie uit de beide fokverenigingen met medewerking van agrarische jongeren zal dit jaar worden gehouden op zaterdag, 8 sept. a.s. De commissie heeft besloten om naast de kampioenen en de reserve-kampioe nen der beide alhier gangbare veeslagen dit jaar ook voor elke veeslag - MRY en Fries-Hollands - de koe met de beste uier aan te wijzen. De vervoerskosten zullen dit jaar niet uitsluitend voor rekening van de deelnemers komen, maar geheel of ge- deeltelijk door de commissie worden betaald. Men hoopt op een zeer uitgebreide collectie puike dieren op deze fokvee dag en op een grote belangstelling van de zijde der veehouders tijdens de keu ring, welke weer zal plaats vinden in Kalfstermansweide. OFFICIËLE PUBLICATIES Burgemeester en Wethouders van Hol ten vestigen er de aandacht op, dat het de laastc tijd enige malen is voorgekomen, dat door enige perso nen getracht is gebruik te maken van het gemeentelijk natuurbad „Twen- haarsveld" op abonnementen, waar van zij niet de rechthebbenden wa ren. Deze abonnementen zijn toen enige tijd ingehouden. Wanneer dit ongeoorloofde gebruik zich in de toekomst zou herhalen, zul len strengere maatregelen getroffen moe ten worden. De kassière heeft opdracht op het juis te gebruik der abonnementen streng toe te zien. Holten, 6 augustus 1962. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. W. BEIJERS, loco-secretaris. COSTUUM GEWONNEN Door het kledingmagazijn Beltman was tijdens de braderie een herencos- tuum uitgeloofd voor degene, die van het in de etalage uitgestalde costuum de juiste maat en de juiste prijs wist op te geven, Beiden waren in een ver zegelde enveloppe ten gemeentehuize gedeponeerd. Bij de controle van de ingeleverde formulieren is gebleken, dat de heer G. J. Nijland, Neerdorp 81, de maat no. 48 juist en de prijs f 107,10 op 40 cent na nauwkeurig geschat heeft. Hij ver meldde nl. 107,50. Hij is daarmede de gelukkige bezit ter van het costuum geworden, dat hem door de heer H. Beldman jr. is uitgereikt. Blijkens het overzicht, van de gere gistreerde arbeidsreserve aan mannen over de maand juli van het gewestelijk arbeidsbureau te Deventer is in deze maand bedoelde arbeidsreserve met 80 gestegen (109-189). Deze stijging is ge heel het gevolg van de inschrijving van jeugdigen, die de LTS en andere scho len verlieten. Met het oog op de gun stige conjunctuur kan worden verwacht dat het aanbod zeer spoedig weer naar het niveau van de maand juni jl. zal te ruglopen (plm. 110). Onder het huidige aanbod zijn 88 personen begrepen, die als minder geschikt moeten worden aangemerkt. Vergeleken met juli 1961 is het aanbod thans 22 lager (211-189), waarvan 10 in de groep van jonger dan 19 jaar. De vraag naar arbeidskrachten is nog steeds hoog n.l. 782 mannen. In de ko mende maand is hierin een daling te verwachten, omdat de vraag voor plm. 67°/o betrekking heeft op jeugdigen, waarin gedeeltelijk kan worden voor zien. Eind juli 1961 bedroeg het aantal openstaande aanvragen aan mannen 877. Het aanbod van vrouwelijke krach ten steeg in de verslagmaand met 18 (13-31) uitsluitend door inschrijving van meisjes, die de verschillende on derwijsinrichtingen verlieten. De vraag bleef vrijwel gelijk (386-388). De werkelijke behoefte aan vrouwe lijke krachten is belangrijk hoger. Het aanbod van mannen geeft over de ver schillende tot het gewest behorende I gemeenten het volgende beeld: Deven- ter 142 (v.j. 162), Bathmen 4(8); Diepen- veen 11 (9); Holten 9 (8); Olst 11 (11); Raalte 12 (13); totaal 189 (v.j. 211). Hiervan waren werkloos t.m. 18 jaar: j 61-3-6-3-6-1 is 80 en 19 jaar en ouder 81-1-5-6-5-11 is 109. De arbeidsreserve aan mannen per 1000 mannelijke loontrekkenden be droeg per ultimo 1962 Deventer 10 (11). Bathmen 13 (27), Diepenveen 8 (6), Hol ten 11 (11), Olst 7 (7) en Raalte 5,(6). van het gewest 9 (10), der provincie 12 (13) en van het rijk 9 (10). STORINGEN DOOR DE STORM De zuidwester zomerstorm, die dins dagmiddag en -avond over ons land woedde, heeft in deze gemeente veel on gerief veroorzaakt aan de bewoners dei- buurtschappen, waar de bovengrondse leidingen van het elektrisch net door slaande en vallende takken onklaar wer den en veel zekeringen doorbrandden Het personeel van het GEB is tot in de nacht bezig geweest om de leidingen te repareren en de mensen weer van licht te voorzien. De heer W. Oolbekkink in de Kerk straat heropende daags voor de brade rie zijn geheel gemoderniseerde schoe nenzaak. Door bepaalde omstandighe den waren wij niet in de gelegenheid hierop even de aandacht te vestigen. Een vernieuwing van zijn zaak stond de heer Oolbekkink al lang voor ogen, maar in verband met de sanering van de dorpskern trachtte het gemeente bestuur met hem tot een vergelijk te komen cm het pand aan te kopen, waardoor hij in de gelegenheid zou zijn een geheel nieuwe zaak te bouwen. De beoogde transactie is niet tot stand gekomen, waarom de heer Oolbekkink besloot dan maar zijn bestaande zaak te moderniseren. Er is een aardige, eenvoudige, maar smaakvolle winkel ontstaan, met aan de zijde van de Kerkstraat en de Bin nenstraat flinke etalages, die voldoen de gelegenheid bieden om de zeer ge varieerde collectie modellen te étale ren. Het interieur biedt gelegenheid tot berging van een grote voorraad schoe nen, die in dozen geborgen, op een ge makkelijke wijze zijn te tonen aan de kooplustigen. De familie Oolbekkink mocht bij de heropening van vele zijden belangstel- Aangevoerd: 39 runderen. Prijzen: melk- en kalfkoeien van f 759 900 per stuk; pinken 500650 per stuk; graskalveren van 300ƒ450 per stuk. Overzicht handel: handel traag, prij zen aan de lage kant. In verband met mond- en klauwzeer geen aanvoer op de varkensmarkt. Bij de Kon. Uitgeverij van de Erven J. J. Tijl N.V. te Zwolle is dezer dagen verschenen de vijfde uitgebreide druk van het „Reisboek voor Overijssel." Het bevat in pocketvorm, in 279 blad zijden druks, een schat van gegevens over onze, in zo velerlei opzichten rijk gevarieerde provincie. Het hoofdmotief bij dit alles is het toerisme in al zijn aspecten, waardoor de Lezer een duidelijke indruk van het geen er in dat opzicht in ons gewest valt te genieten. Jan Louwen voert de reiziger in tal van korte, zeer lezenswaardige beschrij vingen, door het ganse gebied, dat zo ongeveer alle variëteiten in landschaps- vormen heeft, die - zoals hij schrijft - in ons land verspreid te vinden zijn. Een ontzaggelijke hoeveelheid zake lijke gegevens is voorts door de provin ciale V.V.V. in samenwerking met cie plaatselijke verenigingen voor vreem delingenverkeer in dit zeer hanteerbare boekje samengebracht. Het reisboek is verlucht met tal van foto's en een overzichtskaartje van de provincie. Het is voor de prijs van slechts f 2 75 verkrijgbaar ten kantore van de VVV aan de Gaardenstraat. CRITISCK VERSLAG DRTOIBANB- CONCOURS ANGERLO In „Het Maandblad" officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Fede- '•afie van Harmonie en Fanfaregezel- schaopen schreef de jury (Gerhard Boedijn. Oscar van Hemel en Gijsbert Uen-v1 and) over de drumband van „H. M.V." het volgende critisch verslag: Lopen- ..Wedslrijdmars no. 5" van A. van Veluwen: Een goed tempo; het tem- oo kan iets rustiger zijn. mede in het he'ang van de uitvoering, die overigens verdienstelijk was, n.l. duidelijk, dy namisch en gearticuleerd en met hel dere klank. De roffeltjes op de kwart noten kunnen nog scherper en geslote- ner. Ook de marsor^e was verzorgd. 35 punten. Staand: „Su Action" van Gerhard Boedijn. Tempo nu rustig en vrij con stant gehouden. Dynamiek en nuance ring correct en technisch in grote lijn mooi afgewerkt. Totaal indruk dan ook zeer goed. 37 punten. 35 plus 37 is 72 2 is 36 punten, eerste prijs. ling ondervinden waarbij haar meer dan 30 bloemstukken en bloemen wer den aangeboden en, behalve nog an dere cadeaus, een smaakvolle elektri sche klok. Vrijdag 3 augustus t.m. 12 augustus: Sme derij J. G. Maats gesloten. Zaterdagmiddag 11 augustus, 4 uur tot en met vrijdag 17 augustus: G. J. Schuppert, Oranjestraat, wegens va kantie gesloten. Maandag 13 t.m. woensdag 15 augustus Manufacturenhandel H. Roelofs wegens vakantie gesloten (zie adv.) Maandag 13 augustus t.m. 23 augustus Drogisterij „De Vijzel" wegens vakantie gesloten 'zie adv.) Zaterdag 18 augustus: Drumband „HMV" naar concours te Wierden. Zaterdag 18 (nam.) t.m. 25 augustus va kantie rijwielhandel enz. G. H. Kolkman» Larenseweg (zie adv.) Zaterdag 8 september Fokveedag in Kalf stermansweide. Ned. Herv. Kerk; Holten: 8.30 en 10 uur ds Beernink van Brugge. Extra collecte voor „Irene". Dijkerhoek: 9-30 uur ds Spaans. Extra collecte voor „Irene". Geref. Kerk: .9-30 en 2 uur ds Meima van Bunscho ten. Het éne offer is in beide diiensten bestemd voor de Kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerk; Nieuw-Heeten: 7 en 8.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis. Rijssen: 7 en 8.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis. Zondagsdienst dierenartsen: Weekeinde 11-12 augustus: dierenarts G. S. E. Veg- ter, tel. 394. Geboren: Adriana Johanna Cornelia dv W. J. Eshuis en H. Deijk, A. J. Goldstein- straat 27. Overleden: J. Pinkert echtgen. van B. J. Vukkink, oud 71 jr., Espelo 19. OndertrouwdJ. Ulfman, oud 24 j., wo nende te Holten en H. E. Klein Twennaar, oud 19 jaar, wonende te Markelo. Gehuwd: B. J. Kok, oud 25 jaar, wonende te Borculo en G. J. Ulfman, oud 19 jaar, wonende te Holten. Ingekomen: G. Roeterdink van Bathmen naar Kolweg 62. Opgave gevonden- en verloren voorwer pen. Inlichtingen dagelijks, doch uitslui tend tussen 9 en 12 en 14 tot 22 uur aan het groepsbureau der Rijkspolitie, Dorps straat 22, tel. 352, Gevonden: 1 portemonnaie met inh.; 1 fietspomp: onderdeel muziekstandaard; uiteinde knalpijp auto; damesrijwiel: 1 linker bruine damesschoen; 1 voetbal; 1 vulpen: 1 zakje hagelslag;. 1 mil. baret. Verloren: 1 bankbiljet; 1 kindertasje met inh.; 1 portemonnaie; 1 zilveren bedel armband; 1 kindersokje: 1 regenjas en 1 deken; 1 vulpotlood or. 1 spanningzoe ker; bovengebit; 1 zwart poesje; 1 kamp- boekie: 2 paspoorten; 1 kindervest; 1 fo totoestel. NOG EEN TIPPELAAR. In ons blad van 'vorige week deelden wij mede, dat vier Holtenaren hadden deelge nomen aan de Vierdaagse te Nijmegen, doch naar wij intussen vernamen was er nog een rijfde die voor de 4 maal 40 km. de wandelschoenen had aangetrokken, nl. de militair H. J. Stegeman, Lichtenberg. STENO ENGELS Mej. J. Cra.ns slaagde te Almelo voor het diploma stenografie Engels.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1