HOLTEN hield een geslaagde BRADERIEMWB^HB PROGRAMMA BOOD ELK WAT WILS In memoriam Henk Beltman KONING Mevrouw Leppink-8reukink (28) werd BRADEI1EK0NING1N eis Dick Jansen (20) SCHUTTERS- zitting woonruimte-commissie Zaterdag 4 augustus 1962 No. 31 Jaargang 14 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuvjsblad" te Holten, Telefoon 051^83 - 231^ Adv.-prijs 115 mm. (a contant) f2.50. Iedere mm. meer f 0.10 DICK JANSEN WERD SCHUT- TERSKONING Flinke deelname aan volksspelen. Dick Jansen uit de Stationsstraat te Holten heeft donderdagmiddag op het schietterrein in d<3 omgeving van het Industrieterrein met 'n welgericht schot de romp van de grote houten vogel, die op een staak van pl m. 10 meter hoogte was geplaatst, gemikt en hij mag zich voor de tijd van een jaar „Schuttersko- ning" van Holten noemen. Onder flinke belangstelling werd door de schutterskoning van 1961, Henk Bo- link, het eerste schot gelost; er werd snel voortgang gemaakt met dit schut- tersfestijn met het resultaat dat na pl.m. 2 uur het laatste restant, de romp, naar beneden stortte. Het was om precies te zijn het 280ste schot en. dit betekende voor Dick Jansen de titel en de eerste prijs van f75. Tevoren was door de heer A. Vincent de kop afgeschoten, de heren H. Bolink en Joh.. Paalman haalden resp. de lin ker- en rechtervleugel naar beneden en de heer A. Paalman nam de staart voor zijn rekening. Zij ontvingen resp. 30, 15, 15 en 10 gulden. 's Avonds namen de koning en zijn verloofde, mej. Bertha Bekkernens, plaats in een door twee prachtige paarden ge trokken open landauwer, waarna met Markelo's Fanfare en drumband voorop een rijtoer door het dorp werd gemaakt. Voordat de rijtoer begon reikte in hotel „Vosman" de voorzitter van de Schiet vereniging, de heer G. Breukink, aan de nieuwe koning de tekenen van zijn waar digheid uit en na de rijtoer kwamen de hoge gaüten met hun gevolg, waaronder de leden van de Schietvereniging „De Eendracht", in hotel „Vosman" samen en werd er gezellig feest gevierd. Er werden enkele vaatjes bier aangeboden, o.m. door de schutterskoning. VOKSSPELEN In „Kalfstermansweide" werden don derdagmiddag volksspelen en een behen digheidswedstrijd voor brommers gehou den. Hiervoor bestond flinke belangstel ling en er was een groot aantal deelne mers. De uitslagen luidden als volgt: Behendigheidswedstrijden voor brom mers: 1 Wim Derksen; 2 J. Plas, Rijs- sen; 3 H. W. Winkeldermaat, Laren (G.); 4 J. Jansen. Stoelendans: 1 Mevr. Bulsink-Pluym; 2 Jannie Schuppert; 3 mevr. Eeftink- Traanman; 4 Annelientje Dikkers. Blaasslaan: 1 Renger van Lindenberg; 2 Wim Klein Velderman; 3 Henk Vin cent. Fietsen met hindernissen: 1 Dries Wil- lems; 2 Jan Stam; 3 Jan Arfman; 4 Ri- nus Heyink. De geldprijzen die varieerden van tien tot één gulden werden namens de Bra derie-commissie door de heer J. Wiggers uitgereikt. SCELTER-jDEMON STR AHE Op de route Kerkhofsweg-Industrier straat-Waagweg gaf donderdagavond van 7 tot 8 uur de Zutfense Scelterclub een demonstratie, waarvoor eten grote be langstelling bestond. OFFICIëLE PUBLICATIE De Voorzitter van de Woonruimtecommis sie maakt bekend, dat de zitting der com missie niet op dinsdag 7 augustus a.s., maar op maandag 13 augustus d.a.v. zal worden gehouden, des avonds om 7,30 uur. Holten, 3 augustus 1962 De Voorzitter voornoemd, J. KROON BLOEMEN VOOR VIERDAAGSE-WANDELAARS De vier Holtenaren, welke deelnamen aan de Vierdaagse te Nijmegen, n.l. J. Paalman (2e keer), G. Nijland (2e keer), H. J. ten Wolthuis (voor het eerst) en W. Dijkslag (die reeds voor de vijfde maal deelnam) zijn zaterdagmiddag bij hun te rugkeer bij het station opgewacht door het bestuur van de WSV „De Trekkers", dat hun bij monde van zijn voorzitter, de heer G. Voortman, gelukwenste met het succesvol verloop en bloemen aanbood. In café „De Waag" van de heer J. Ha verslag werd de tippelaars, bij het uit wisselen van hun ervaringen, een con sumptie aangeboden. Henny van Geenhuizen, de oude titeldraagster, kroont haar opvolgster, mevr. J. LeppinkBreukink tot Holtens Braderie-koningin (Cliché: Deventer Dagblad) Dit zijn de 9 dames welke dinsdagavond meedongen naar de titel „Braderie-koningin 1962" WfMMÊÊ. H. J. Beltman De afgelopen nacht bereikte ons het ontstellend bericht dat op 51- jarige leeftijd in het St. Geertrui- dengasthuis te Deventer na een kortstondig ziekbed, plotseling is overleden, de heer H. J. Beltman, manufacturier aan de Dorpsstraat alhier. De overledene werd veertien dagen geleden ziek en was lijden de aan een te hoge bloeddruk. Nie mand kon toch nog voorzien, dat zijn ziekte zo'n ernstige wending zou nemen. Hij was zelfs al wat aan de beterende hand, toen zich dinsdagnacht een inzinking voor deed en de dokter overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk oordeelde. Daar is hij vannacht, waarschijnlijk ten gevolge van een hersenbloeding, overleden. De heer Beltman, was in onze gemeente een bekend zakenman, die zich ruim 25 jaar geleden als kleermaker en manufacturier ves tigde in het pand bij de viaduct. Na in de tweede wereldoorlog door zijn militaire dienst veel moeilijk heden in zijn zakendoen te hebben ondervonden, kon hij zich na de bevrijding geheel aan zijn zaak wijden en wist hij, nu enkele iaren kle den, een eigen pand te stichten in de Dorpsstraat. Henk Beltman was niet alleen een goed zakenman, hij had ook een scherp oog voor de maatschappelijke noden en behoeften van onze plaat selijke gemeenschap. Zich zelf zo weinig mogelijk op de voorgrond plaat send, ontplooide hij in de loop der jaren tal van initiatieven. Een van deze initiatieven was de oprichting van de openbare ulo-school, hetwelk, naar thans blijkt, met groot succes is bekroond. Daarvoor was hij reeds mede-oprichter van de oorspronkelijke openbare kleuterschool. Hij was voorzitter van de industriecommissie en als zodanig vond de be- voidering van de industrialisatie in onze gemeente in hem een krachtige pleitbezorger. ZOrg g0-d -°ok de jeuSd- HiJ heeft zich de laatste jaren als lid van de li enecommissie en van de z.g. commissie Klein Velderman bezig ge houden met een verantwoorde poging de jeugd op zondagavond van de straat te houden door het geven van filmvoorstellingen in „Irene". In de Holtense Handelsvereniging had hij, hoewel geen bestüurslid'zijn- de, een gezaghebbende stem. Hij was vanaf de oprichting lid van de Bra deriecommissie. De laatste braderie heeft hij niet meer mogen meemaken. Hij was een van de oprichters van onze krant, waaraan hij zijn hart verpand had. Henk Beltman was tal van jaren ambtsdrager in de Hervormde Kerk en ook op het terrein van de zondagsschool heeft hij verdienstelijk werk gedaan. Bij zijn 25-jarig jubileum als manufacturier heeft de burgemeester hem geschetst als een man met grote burgerzin, die niet in de eerste plaats zichzelf maar de gemeenschap zocht. Diep medeleven gaat uit naar zijn vrouw en béide zoons voor wie dit heengaan een smartelijk verlies en een harde slag betekent, maar ook naar zijn beide ouders, de heer en mevrouw Beltman, aan de Kolweg, voor wie dit verscheiden haast niet te dragen is. Voor enkele jaren verloren zij, op bijna de zelfde wijze, hun oudste zoon, thans hebben zij ook hun andere zoon verloren. Woorden zijn bij dit sterven een bijna ijdele taal. Moge Go<?hen allen de kracht en de troost schenken deze zware slag te boven te komen. De Braderie, een evenement dat plm. tien jaar geleden als de bekende padde stoel uit de grond rees doch in bijna alle plaatsen geen levensvatbaarheid bleek te bezitten groeide in HoKen steeds voorspoedig en wordt deze zomer in het kader van het WV-vakantieprogramma voor de achtste keer georganiseerd, thans door een Braderiecommissie zulks in tegenstelling met voorgaande jaren toen de organisatie in handen was van het bestuur der Holtense handelsver eniging. Dinsdagmiddag werd het festijn op Smidsbelt onder grote belangstelling ge opend door de secretaris van de VVV „Holtens-Belang", de heer J. Wiggers, die na een hartelijk woord van welkom, waarbij hij zich in het bijzonder richtte tot de loco-burgemeester de heer B. J. Veneklaas Slots en cle leden van de Braderiecommissie, welke commissie onder voorzitterschap van de heer H. Klein Velderman enorm veel voorbereidingen moest treffen en zeer veel werk heeft moeten verrichten. De heer Wiggers besloot zijn openingswoord met het uitspreken van de hoop dat ook deze braderie weer zou slagen en dat het een evenement mocht worden waarop de bezoekers, de standhouders en de organisatoren met genoegen en voldoening terug zullen zien. FOLKLORISTISCHE JEUGDGROEP In „Kalfstermansweide" aan de Stati onsstraat trad op de Jeugdgroep van de Folkloristische vereniging te Markelo. De kinderen (68 jaar) dansten op de muziek van spölleman Lierman Berends achtereenvolgens „Twee emmertjes water halen", „De Driekusman", ,,'k Moest dwalen", „De mosselman" enz. Zij oogst ten veel succes en vele malen een wel verdiend applaus. Kostelijk amuseerde de jeugd zich hierna in het Shetland Jeugdcircus met de pony's, het reken- paard „Paljas", de olympiadehondjes van Miss Betty, de goochelaar en de clown en de charmante jongleuses Silvia en Sil- vana. VERKIEZING BRADERIEKONINGIN De straten waren dinsdagavond ge vuld met opgeruimde en wuivende men sen, die de pas gekroonde braderie-ko ningin mevr. J. Leppink-Breukink uit de Smidsstraat gadesloegen of volgden. In gezetenen en zeer veel vakantiegasten waren op de been om het schouwspel van de open landauwer met de konin gin begeleid door de Holtense Muziek vereniging „H.M.V.", van nabij mee te maken. Mevr. Leppink was even. te voren in „Kalfstermansweide" door een jury van 14 zomergasten tot braderiekoningin 1962 gekozen. Een aardig moment vorm de de kroning van de nieuwe koningin door de aftredende koningin mej. Hennie van Geenhuizen. Van de kroning waren naar schatting pl.m. 2000 belangstellen den getuige en zij brachten de nieuwe koningin een hartelijke ovatie. De fees telijke rondgang door de druk bevolkte straten vormde het slot van het pro gramma van de eerste braderiedag. Van de gelegenheid om in Dorpshotel „Holterman" kennis te maken met de nieuwe koningin maakten zeer vele inge zetenen gebruik en ook veel zomergasten kwamen gelukwensen. Bloemen werden aangeboden door de heer Plekkenpol na mens de Larense Schotsers en door de administrateur van de VW „Holtens Belang", de heer G. Kers. Woensdagmid dag maakte de koningin in gezelschap van de heren Klein Velderman en Wig gers een rondgang over de braderie en tijdens deze wandeling werden door een groot aa[ntal standhouders geschenken aangeboden. (Cliché: Deventer Dagblad) TWEEDE BRADERIEDAG TROK DUIZENDEN BEZOEKERS JANNEN EN JENNEKES VONDEN ELKAAR Holten heeft woensdag op de tweede dag van de achtste braderie weer gezel lig feest gevierd met als hoogtepunt de Jenneskesmarkt, die 's avonds om 9 uur werd gehouden in het centrum van het dorp. Met omhoog gehouden plankjes, kartonnen borden en stroken papier werden de nummers zichtbaar gemaakt in de hoop, dat men spoedig de corres ponderende nummers zou ontmoeten. Het waren Géke Drost uit Leeuwarden en Marinus Veldhuis uit de Gaarden- straat te Holten, die zich als eerste paar 'aan de radiowagen Ibij de dorpstoren meldden. De tweede prijs werd gewon nen door Dinie Paalman, Neerdorp 53, en Gerhard Beldman, Kosterspad, de derde prijs was voor Annie Scholten uit de Pastoriestraat en Gerhard Beldman, die het geluk dus deze avond wel zeer op zijn hand had en de vierde prijs werd gewonnen door Annie Nijland, Neerdorp 81, en Jan Pasop, Borkeld 29. Zij ontvingen een prijs resp. van f50.f35.f15.en f5. DUIZEND BALONNEN Op „Kalfstermansweide" werden des middags door een groot aantal kinderen phm, 1000 ballonnetjes opgelaten, die voor het merendeel in zuid-oostelijke richting verdwenen. De ballonnetjes droegen als opschrift „Bezoekt Holten Overijssel". In de grote tent bracht 's middags om 3 uur de Winschoter Kunstrolschaats- club de show „IJsrevue op wieletjes" en 's avonds om 7 uur volgde een tweede show. Beide keren was er een flinke be langstelling en de club (meisjes en jon gens van 715 jaar) oogstte een enorm succes.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1