BEZOEKT DE BRADERIEWEEK TE HOLTEN VLAGGEN DIT, FEESTVERLICHTING SAN OF DE BRADERIE PROGRAMMA 4 Van 31 juli tot en met 4 augustus a.s. Raadpleeg onderstaand programma 17 '4 keRkBemchten van de 8ste HOLTENSE BRADERIE IlïlfSl! IIISilEllEHliEIBIf!! ZATERDAG 28 JULI 1962 No. 30 Jaargang: 14 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1,50 per kwartaal. Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten, Telefoon 05483234. Adv.-prijs 115 mm. (a contant) f 2,50. Iedere mm. meer f 0,10. Het is tot nu toe nog erg stil ge weest om de organisatie van de b derie. welke de volgende week zal worden gehouden zoals een uitgebreid programma elders in dti blad aangeeft Maar daarom hebben de organisato ren niet stil gezeten zij hebben hard gewerkt om verschillende evenemen ten op touw te zetten. BRADERIEKONINGIN De verkiezing van de braderieko ningin op Kalfstermansvveide - thans een traditie geworden bij dit feest - trekt altijd honderden toeschouwers cn- bij de rondgang door het dorp de ze keer weer in een open landauwer getuigt het publiek steeds weer van de grote sympathie en warmte, welke het voor het koninginnetje koestert. Iets nieuws is deze keer. dat de bra deriekoningin 1961. mej. Henny van Geenhuizen bij de verkiezing van haar opvolgster officieel aanwezig zal zijn. Zij wordt per landauwer afgehaald van hotel Vosman en zal de nieuwe ko ningin de gouden kroon op het hoofd drukken. Vooraf zal o.m. de Tirolerkapel van ,.HMV" concerteren op het podium in Kalfstermansweide. JENNEKESMARKT Dö plaatsruimte laat niet toe uit voerig in te gaan op alle evenemen ten, maar wij noemen toch nog even het optreden van de Winschoter Rol- schaatsclub op woensdag a.s. de bal lonwedstrijd voor de kinderen - alle kinderen kunnen meedoen - en 's avonds de Jennekesmarkt, een at- traktie voor de rijpere jeugd, die een enorm spectakel vormt om de oude dorpstoren. Er zijn drie flinke geldprij zen aan verbonden rn misschien wel een verloving in de toekomst als ge volg. SKELTERRACES Op donderdag volgt 's middags het Koningsschieten op liet Industrieter rein en 's avonds om 7 uur een de monstratie met skelters. Een race langs de Kerkhofsweg, Industriestr. enz. zoals in het programma is aan gegeven. Daarna wordt de nieuwe schutters- koning - ook weer in de landauwer - met muziek door het dorp gevoerd. Bijzonder aardig is ook het optreden op de eerste dag, van de jeugdgroep der Markelose Boerendansers - echt iets om te fotograferen - en de volks spelen op Kalfstermansweide op don derdagmiddag. Op de braderie zullen de talrijke stands de bezoekers veel afleiding bieden. Het was er tot nu toe altijd zeer gezellig. Ook is er in de ver schillende gelegenheden muziek en kan er gedanst worden. Een attractie is ook, vooral voor de jeugd, een rit met het braderietreinlje. VLAGGEN UIT Om het geheel een feestelijk aan zien te geven adviseren wij de dorpbe woners op en om de braderie de vlag gen uit te steken. Maar 's avonds wel even binnen halen, zo behoort het nu eenmaal. FEESTVERLICHTING Het gemeentehuis baadt thans reeds in een zee van licht door de feeërieke verlichting welke langs de gevellij nen enz. is aangebracht en ook ver schillende zakenpanden zijn reeds bij zonder aardig verlicht. Wij hopen dat nog tal van zakenlieden zullen volgen om hun panden een sprookjesachtig aanzien te geven. Voor de feestelijke verlichting van het braderieterrein zorgt de feestcommissie. De braderie wordt zaterdagavond met een uniek dansfeest in een grote tent op Kalfstermansweide besloten, waarover in ons volgende nummer nadere bijzonderheden zullen volgen. Moge ook het weer er aan mede werken, dat Holten weer een druk en gezellig dorpsfeest tegemoet gaat. BUNA f 2.600,— VOOR „10x10" De akties die door de verschillende scholen, verenigingen en clubs zijn gevoerd ten bate van de hongerende gebieden hebben het prachtige bedrag van bijna zes en twintig honderd gul den opgeleverd. De specificatie luidt als volgt Dansavond „The Sensation Rockets" f 325; dansavond ULO-school f 220.50 Collecte C.J.V. f 74.59; Huishoudschool f 422; Plattelands Jongeren f 215; Ulo spaarkaarlen-aktie f 468.90; Collecte C. J.V. f 156.50; Dansavond „Rainbow Quartet" f. 231Lagere scholen (spaar aktie f 60.41; Geref jeugd organisa tie f 151.50; C.J.V. afdeling Dijkerhoek f 122; Huishoudschool (spaarkaarten) f 42; Plattelands Jongeren f SO; Es- pclo f 27. „In hst Witte Paard" Vierde opvoering: Begunstigd door buitengewoon mooi weer hebben de toneelclub "OCH" en de Tirolerkapel van "HMV" woensdag avond in het "Sportdal" voor de 4e maal 't vrolijke spel "In het Witte Paard" op gevoerd. De plm. 500 bezoekers, waar onder een zeer groot aantal vakantiegas ten, toonden weer zeer veel waardering voor het spel en de muziek en onder streepten dit aan hot slot nog eens dui delijk met een daverend applaus. Namens de VVV "Holtens Belang" sprak de heer T. Wiggers, een woord van dank en hij wenste de zomergasten nog prettige dagen en mooi weer. «V iyrgerlajke Stand GEBOREN: Dina Willemina dv H. Kettelarij en T. Harmei ink, Holter- brock 88; Gerrit zv E. Stam en J. G. Hulsman, Look 63; Joke dv J. Kolk man en H. A. Vos. Haarstraat 23. ONDERTROUWD: B. J. Kok, oud 25 jr wonende te Borculo en G. J. Ulfman oud 19 jaar wonende te Holten. Bevolking INGEKOMEN: C. van Thiel en gez. v. Roosendaal en Nispen naar Holter- berg 26; T. Willemink en gez. van Bathmen naar Markepad 2; F. T. R. Haan en gez. van Laren naar Dijker- hoek 22; D. Aanstoot - Reterink van Rijssen naar Oranjestraat 27; J. Lan- deweerd van Hengelo naar Look 78; W. A. Aajtink van Hengelo naar Hol- terbroek 64; H. J. Dikkers van Wage ningen naar Dorpsstraat IS; II. Lep pink en gez. van Neede naar Diessen- plasstraat 13; G. J. Nikkels en gez. van Bathmen naar Dijkerhoek S3; N de Haan van Leeuwarden naar Hol- terbroek 15; B. W. Koetsier van Rijs sen naar Look S5; G. Paalman van Kampen naar H. J. Wansinkstraat 27 UITSTAPJE BOUWVAKPATROONS De I-Ioltense Bouwvakpatroons en hun dames maakten zaterdag 21 juli per OAD touringcar een uitstapje met als einddoel Arnhem en omgeving. Op de heenreis werd een bezoek ge bracht aan liet prachtige kasteel „De Cannenburgh" te Vaassen, de Hoge Veluwe en de militaire begraafplaats op de Grebbeberg bij Rhenen. Een boottochtje over de Rijn van de Westerbouwing naar Arnhem waar dë dames gelegenheid hadden om te winkelen betekende een pret tige afwisseling van de busreis, 's Avonds werd in Hotel „Industrie" in Lochem gegeten en deze laatste aanleg gaf tal van culinaire genietin gen. BOERDERIJBRANDEN MEI 1962 Blijkens een rapport van de Hoofdin specteur voor het Brandweerwezen van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in de maand mei 1962 13 boerderijen vernield of zwaar beschadigd door brand Twee van deze branden kwamen voor in Groningen, twee in Drente, één in Overijssel,, drie in Gelderland, één in Noord-Holland, één in Zeeland, twee in Noord-Brabant en één in Limburg. De directe schade door deze branden aangericht wordt geraamd op f. 634.500- Twee van deze branden werden veroor zaakt door het spelen met vuur, één door een dieselmotor, één vermoedelijk door kortsluiting, één door brandstich ting, één door blikseminslag, terwijl in zes gevallen de oorzaak onbekend bleef. Bij deze branden kwamen om: 44 koeien, 24 varkens en 450 stuks klein- en pluim vee. Holtens Studiefonds voor Papoea-jongeren De aktie, die de gemeentelijke diako- nalc commissie voor internationale hulp verlening jaarlijks organiseert ten bate van het "Holtens Studiefonds voor Pa poeajongeren" is voor 1962 zo goed als beëindigd. Doordat echter, in verband met de vakantie, niet alle bijdragen be reikbaar waren, kan de definitieve op brengst nog niet bekend gemaakt wor den. Wel kunnen wij berichten, dat de f. 4000- thans reeds is gepasseerd, zodat deze aktie in elk geval weer bijzonder geslaagd mag heten. 1-Iet spreekt natuur lijk vanzelf, dat giften of vaste jaarlijk se bijdragen op de rekening van "Hol lens Studiefonds voor Papoeajongeren" bij de Coöp. Boerenleenbank "Holten" te Holten (giro no. 875587) altijd van harte welkom blijven. Ned. Herv. Kerk: Holten: 8.30 uur Ds. Geertsema. 10 uur: Ds. Geertsema, Bediening H. Doop. Extra collecte voor de Zondag scholen. Geref. Kerk: Dijkerhoek: 9 uur Ds. Spaans van Bres- kens. Extra collecte voor "Bethanië". 9.30 en 3 uur Ds. J. Melse van Oenkerk. In beide diensten is het ene offer be stemd voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor "Eigen Kerkbouw". R.K. Kerk Rijssen: 7 en 8.30 uur H. Mis; 10 uur Hoogmis. R.K. Kerk Nieuw Ileeten: 7.30 uur H. Mis; 10 uur Hoogmis. Zondagsdienst Dierenartsen. Weekeinde 28-29 juli: Dierenarts G. S. E Vegter, tel. 394. Kopje koffie na Kerkdienst De Kerkeraad der Herv. Gemeente no digt, evenals vorig jaar, de zomergasten na de 2e dienst op een kopje koffie in het gebouw "Irene", waar zij tevens kunnen kennismaken met de predikant die in de ze dienst voorging. De komende weken zullen dat dan overwegend óók predi kanten zijn die hier hun vakantie door brengen. Geslaagd-bevorderd Aan de Ir. G. Hofstedeschool (UTS) te Hengelo slaagde voor het theoretisch eindexamen Bouwkunde, A. v.d. Boven- Lamp en voor het theoretisch eindexa men Werktuigbouwkunde M. Veldhuis. Bevorderd van schakelklas naar le klas Bouwkunde J. Meerman, Kerkstr. Van schakelklas naar le klas Elektro techniek G. Beldman, Kosterpad. Van le naar 2e kla9 Elektrotechniek G. J. Slui ter, Oranjestraat. Van le naar 2e klas Werktuigbouwkunde B. W. Wansink. Look 27. Puzzie-wandelfochf De Wandelsportvereniging "De Trek kers" organiseerde dinsdagavond in het kader van het VVV-vakantieprogramma haar tweede puzzle-wandeltocnt in dit seizoen waarvoor, vooral van de zijde van de zomergasten, grote belangstelling bestond. Zestig wandelaars namen aan de tocht, die door de Holterberg en ver volgens over de noordelijke zoom van de Holterenk liep, deel. Start en finish wa rn in cafe "De Waag" van de heer J. Haverslag, waar de voorzitter van "De Trekkers" de heer G, Voortman, na af loop de prijzen uitreikte. Zij bestonden uit bekertjes en aardige souvenirs. De uitslag van deze tocht was: 1. A. Godschalk, Bussum: 2. J. Boekenstein Haarlem: 3. J. Wagenaar Nijbeets: 4. A. Waardenburg Voorburg: 5. Joh. Wansink Holten: 6. J. Godschalk, Bussum 7. H. v. Veen, Groningen. Extra opvoering Op veler verzoek en gezien de steeds toenemende belangstelling besloten OCH en HMV tot het geven van een extra voorstelling op zaterdagavond 28 juli '62. Dit moet onherroepelijk de laatste op voering zijn en wij raden de degenen die nog niet in de gelegenheid waren om van dit vrolijke spel en de muziek te ge nieten aan, zaterdagavond deze laatste kans te benutten. OFFICIËLE PUBLIXATIE Torenwachter Bosbrandweer Voor de maanden augustus en sep tember e.k. wordt - voor de perioden, dat de uitkijktoren bezet moet wor den - gevraagd Een tijdelijke Torenwachter op een beloning van f 2.25 per uur voor volwassenen, gedurende de nor male diensturen. Ook jongeren komen in aanmerking. Bij brandgevaarlijk weer moet dienst worden gedaan van maandag tot en met vrijdag. Schriftelijke aanmeldingen, met op gave van leeftijd zo spoedig mogelijk aan de gemeente-secretarie. ANDERE GEDAANTE In verband met de sluiting van de drukkerij te Nijverdal, wegens vakantie van het personeel, zagen wij ons genood zaakt ons blad elders te laten drukken. Zodoende verschijnt het deze week in 'n andere gedaante. Juist voor de braderie konden wij onze krant niet missen. Daarom verheugt het ons, dat wij drukkerij Veldhuis te De venter bereid hebben gevonden de taak van Nijverdal over te nemen, waarvoor wij haar gaarne dank zeggen. Redactie Holtens Nieuwsblad. MARKTBERICHTEN Aangevoerd: 44 runderen. Prijzen: vette koeien van f. 3- tot f. 3,40 per kg. slachtgewicht. Melk- en kalf- koeien van f. 750- tot f. 950- per stuk. Pinken van f. 700- tot 850- p»r stuk. Graskalveren van f. 350- tot f. 525- per stuk. Overzicht handel: Rundvee: handel kalm prijzen onveranderd. In verband met mond- en klauwzeer geen aanvoer op de varkensmarkt. 17 WEEKAGENDA Zaterdag 28 juli 7.30 uur: Openlucht spel OCH-HMV in het sportdal (zie adv.) Maandag 30 juli t.m. vrijdag 3 aug: E. Achterkamp Larenseweg wegens vakantie gesloten (zie adv.) Zaterdag 23 juli om 8 uur Groot Va kantiebal. W.S.V. „De Trekkers" in Amicitia. Zaterdag 28 juli t.m. 6 aug. Smederij winkel G. H. Broekhuis, Dijkerhoek gesloten (zie adv.) Zondag 29 juli: Twente-toeTtocht van de M.A.C. „De Holterberg" voor auto's en motoren en brommers. Maandag 30 juli t.m. zaterdag 4 au- gustufc: Coop. Aan- en Verkoopvereni ging „Holten" gesloten. Maandag 30 juli 17 uur: Heropening schoenenzaak W. Oolbekkink, Kerk straat (zie adv.) Dinsdag 31 juli 's avonds 8 uur Her vatting repetities Chr. Gem. Zangver eniging ,.Soli Deo Gloria". Woensdag 1 aug. Heropening winkel E. J. Westerik, Larenseweg (t.m. 31 juli gesloten) Vrijdag 3 aug. t.m. 12 aug. Smederij J. G. Maats gesloten (zie adv) Zaterdag 4 aug. 17.30 uur bij café „De Poppe" voetbalwedstrijd Twente-veter comb, elftal - H.V.C. Sportclub Mar- kelo en Markelo Vooruit Maandag 6 t.m. vrijdag 10 aug. Gebr. Steunenberg. Larenseweg wegens va kantie gesloten (zie adv.) Geslaagden Mulo-diploma Van de Holtense openbare ulo-school slaagde woensdag te Deventer H. Stukker uit Markelo voor het diplo ma A met wiskunde. Tentzending De traditie geworden 4 avonden van bezinning in een grote tent op Kalf stermansweide zullen dit jaar gehou den worden van 12 tot en met 15 au gustus a.s. De drie plaatselijke zang verenigingen en de muziekvereniging H.M.V. hebben wederom hun mede werking toegezegd. Er zal nog een nader programma worden uitgegeven. op dinsdag 31 juli, woensdag 1 augustus en donderdag 2 augustus a.s. DINSDAG 31 JULI 15.00 uur: Officiële opening door de voorzitter van de Braderiecom missie op de Smidsbelt (centrum dorp). 16.00 uur: Optreden van de Jeugdgroep der Markelose Boerendansers in ouderwetse klederdracht op het podium in „Kalfstermansweide" 19.00 uur: Optreden van de Tirolerkapel van de Muziekvereniging „H.M.V." 19.30 uur: Afhalen van de Braderiekoningin 1961 vanaf hotel „Vosman" naar „Kalfstermansweide". 20.00 uur: Verkiezing Braderiekoningin 1962. 20.30 uur: Rondgang door het dorp in een open landauer met mede werking van de muziekvereniging „Orpheus" uit Bathmen en drum band. WOENSDAG 1 AUGUSTUS 14.00 uur: Ballonwedstrijd voor kinderen. Deelnemerskaarten een half uur van tevoren verkrijgbaar a 10 cent op het terrein (Kalfster mansweide). 15.00 uur: Optreden van de Winschoter Rolschaatsclub in de grote tent op „Kalfstermansweide". 19.00 uur: Tweede optreden Rolschaatskunstclub. 21.00 uur: Jennekesmarkt op het Braderieterrein, een spectaculair feest voor de rijpere jeugd rond de Dorpstoren en op de Braderie. met medewerking van de boerendansgroep „De Larense Schotsers". DONDERDAG 2 AUGUSTUS 14.00 uur: Afhalen van de Schutterskoning 1961 vanaf hotel „Vosman". 14.30 uur: Aanvang Koningschieten (Industrieterrein). 14.30 uur: Aanvang volksspelen in Kalfstermansweide o.a. behendig heidswedstrijd voor brommers, stoelendans etc. (Opgave op het terrein). 19.00 uur: Skelter-races (.demonstratie). Route Kerkhofsweg, Indu striestraat. Waagweg, Stationsstraat. Op de daa>- gelegen binnen terreinen wordt na 18.30 uur geen publiek meer toegelaten. 20.30 uur: Rondgang van de Schutterskoning met de „Fanfare" uit Markelo en de Tirolerkapel en de drumband van „H.M.V.". ZATERDAG 4 AUGUSTUS 19.30 uur: Unieke dansavond in de grote tent in „Kalfstermansweide" Eventuele wijzigingen voorbehouden en per luidsprekersinstallatie bekend tc maken.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1