Voorlopig Programma Holtense Braderie Eerste Papoea leerling nn de Holtense ULO geslaagd voer diploma A Agenda Mraderienununer- adv er teer der s9 attentie van Rijkspolitiekapel concerteerde Uitstapje Vrachtwagen contra luxe auto Wegomlegging Holterberg Naar de Vierdaagse Burgerlijke Stand advertenties uiterlijk woensdagavond kinnen zijn. Zaterdag 21 juli 1962 No. 29 Jaargang 14 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 ver kwartaal I Uitgave van de Stichting ,fioltens Nieuwsblad" Ite Holten, Telefoon 05)83 - 23)Adv.-prijs 1—15 mm. (a contant) f 2.50. Iedere mm. meer 0.10 Velen kwamen gelukwensen Op vrijdag 13 juli deed Hein Inggamer, de eerste Papoea-leerling van de Ulo, met •goed gevolg examen voor het diploma- A. 'Hein is geboren in de kampong Opiaref, waar hij het kleine schooltje bezocht. De heer B. A. Soer, onderwijzer aan de zen dingsschool te Biak, haalde hem naar de lagere school m deze plaats en zond hem vervolgens naar de Primaire Middelbare School te Hollandia. iNadat hij deze school, waarop geen Frans en Duits gegeven wordt, had door lopen, deelde de heer Soer, die inmiddels met verlof in Holten was. hem telegra fisch mede, dat hij op het vliegtuig kon stappen. De weg fnaar Nederland was vanuit Holten gebaand. In september 1960 kwam Hein Ingga mer op de Ulo te Holten. Hij zat een week in de eerste klas, tot de Kerstva kantie van dat jaar in de tweede, om aan het eind van de cursus over te gaan naai de vierde. Op het terras van het hotel „In het Witte Paard", dat in het Sportdal is gebouwd in verband met openluchtvoor stellingen door de toneelclub „O.C.H." en de Tiroler kapel van „H.M.V.". heeft zaterdagmiddag de Rijkspolitiekapel on der leiding van kaïpitein-dir. Hogervorst een zeer populair concert gegeven, waar voor goede belangstelling bestond. Om even over 4 uur stelden de kapel en de drumband onder leiding van de wachtmeester le klasse Groeneveld zich op aan het begin van de Rijssenseweg, waarna een mars werd gemaakt door het dorp. Voor het gemeentehuis werd halt ge houden en werden enkele nummers door kapel en band gespeeld voor de districts commandant Overste N. J. Bijlsma te Almelo, met toegevoegd off. luitenant van Dolderen. burgemeester en mevr. Enklaar, de wethouders Veneklaas Slots en Klein Velderman, de gemeente-secre taris de heer G. J. Langenbarg. de voor zitter van de kapel, majoor F. M. C. Of fermans, en. de groepscommandanten van de Rijkspolitie te Holten, Rijssen, Mar- kelo, Delden, Goor, Haaksbergen, Wier den en Diepenveen. Het concert in het Sportdal opende met de oude en toch altijd weer nieuwe en graag gehoorde „Florentiner" mars van Fucik. De wze waarop deze mars werd gebracht deed het beste verwach ten voor de volgende nummers, een ver wachten dat alleszins gerechtvaardigd bleek. Van de nummers, die gespeeld werden, noemen we „Second Suite", van Holst, „Hudson mars" van Everaarts, „Wiener Madeln" van Zieher en het ge zamenlijk optreden van kapel, trompet ters en drumband in „When the Saints go marching in" van Walters. Helaas moest het programma om des tijds wille worden bekort en kwam ook de toegift, die men gezien de spontane reacties van de pl.m. 300 belangstellenden gaarne had gegeven, er niet uit. Tijdens het diner (in marstempo) in Dorpshotel „Holterman" heeft burge meester Enklaar namens de vele vacan- tiegangers en de Holtenaren zijn grote waardering uitgesproken voor het op deden van het korps, dat men nog graag Dat hij zo snel het einddiploma kon halen, is niet alleen te danken aan de grote ij ver, die hij aan de dag legde, maar ook aan de toegewijde hulp, die hij van de onderwijzers mocht ontvangen. Het ontbrak Hein, die zich reeds vele vrienden in Holten heeft gemaakt, vrij dagavond niet aan belangstelling. Ook het Holtens Studiefonds voor Papoea-jon geren, waarvoor momenteel weer geld wordt ingezameld, liet zich vanzelfspre kend niet onbetuigd. Namens dit fonds kwam ds C. C. Ad- dink, Ned. Herv. predikant te Holten, Hein gelukwensen met het snelle succes en hij bood als blijk van waardering een boekenbon aan. Zeer velen kwamen in de loop van de avond en de volgende dagen Hein geluk wensen met het behaalde resultaat en velen deden hun felicitatie vergezeld gaan van een geschenk in de vorm van bloemen, een enveloppe met inhoud of een boekenbon. eens in Holten terug zal zien, zo moge lijk op een avond. De districtscommandant, overste N. J. Bijlsma, sprak woorden van lof. Het op treden van de kapel is buitengewoon in geslagen en het moet beslist niet bij deze ene keer blijven. Namens de kapel sprak majoor F. M. C. Offermans een hartelijk woord van dank voor de prettige ontvangst. Men bewaart aan Holten de beste herinne ringen en men zal t.z.t. hier graag nog eens concerteren. Zaterdag maakten de kinderen van in Holten, Rijssen en Wierden woonachtige leden van de Ned. Bond van Vervoersper- soneel per OAD-bus een uitstapje met als einddoel het Burgers Dierenpark. Er werd een boottochtje gemaakt naar de Westerbouwing en op de terugreis werd in Teuge een speeltuin bezocht waai de jeugd zich kostelijk amuseerde. Maandag 922 juli: Inning (per kwitan tie) van vaste jaarlijkse bijdragen en inzameling van losse giften ten bate van „Holtens Studiefonds voor Papoea-jon- geren". Zaterdag 14 t.m. zaterdag 21 juli: Voort gang van aktie ten bate van Holtens Studiefonds voor Papoea-jongeren. Maandag 16 juli21 juli: Vakantie N.V. Gebr. Dikkers, afd. Granen en Dijker- hoek. Van 16 juli tot 13 augustus: Dierenarts Oostenbrug afwezig (zie adv.). Zondag 29 juli: Twente-toertocht van de M.A.C. „De Holterberg" voor auto's en motoren en brommers. Maandag 23 t.m. 26 juli wegens vakantie gesloten H. Steunenberg en Zn Schoen- handel, Dorpsstraat 64 (zie adv.). Zaterdag 21 t.m. zaterdag 28 juli wegens vakantie gesloten Electro Techn. Bur. Jan van Bruggen (zie adv.). Van 21 juli t.m. 4 augustus wegens va kantie gesloten. De winkel aan de Kol- weg vanaf 21 t.m. 28 juli, constructie bedrijf Universal en smederij H. Klein Velderman (Kolweg) (zie adv.). Na 21 juli nog kortingen bij fa. Wonnink (zie adv.). Zaterdag 21 t.m. zaterdag 28 juli Oprui ming bij fa. J. W. Dollekamp en Zn (zie adv.). Zaterdag 4 t.m. maandag 3 augustus Smederij Maats wegens vakantie geslo ten. Zaterdag 21 juli t.m. zaterdag 28 juli fa. Fam. Van Bruggen wegens vakantie gesloten (zie adv.). Zaterdag 21 juli t.m. zaterdag 4 aug. Feestelijkheden, sportwedstrijden en amusement in Rijssen (zie adv.). Zaterdag 21 juli t.m. zaterdag 4 augustus Bedrijven Holtense Bouwvakpatroons wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 23 juli t.m. zaterdag 28 juli Filiaal Dijkerhoek Coöp. Aan- en Ver koopvereniging „Holten" gesloten (zie adv.). Dinsdag 24 juli van 19.3020.00 uur Zit tingsavond in Hotel Holterman. Dinsdag 24 juli: Puzzle wandeltocht W.S.V. „De Trekken,". Start tussen 19— 19.30 uur bij café „De Waag". Dinsdag 24 juli 's avonds 8 uur in de Ned. Herv. Kerk orgelconcert Sander van Mai'ion (zie adv.). Mlaandag 30 juli t.m. zaterdag 4 augustus Coöp. Aan- en Verkoop vereniging „Hol ten" gesloten (zie adv.). Zaterdag 28 juli om 8 uur Groot Vakan tiebal. W.S.V. „De Trekkers" in Amici- tia" (zie adv.). Heropening winkel vanaf 1 aug a.s. E. J. Westerik, Larenseweg (zie adv.). Van 27 t.m. 31 juli wegens vakantie gesloten' E. J. Westerik, Larenseweg 1. Zaterdag 4 augustus om 17.30 uur bij café „De Poppe" voetbalwedstrijd Twen- ■the-veter.-comb.elftal H.V.C.Sportclub Markelo en Markelo Vooruit. Donderdagmiddag om even over twaalf uur had op de Manenschijnsweg, ter hoogte van de boerderij van de landbou wer Nikkels een botsing plaats tussen een vrachtauto, bestuurd door H. W. H. Vr. te Holten en een luxe auto, bestuurd door B. J. P. te Dijkerhoek. V., die met de vrachtwagen uit de rich ting Espelo kwam, heeft, doordat de si tuatie ter plaatse niet geheel overzichte lijk is de luxe auto, die bijna in de berm stond, te laat opgemerkt. Hij probeerde door krachtig remmen een botsing te vooikomen. doch slaagde hierin niet door dat de wagen uit de koers raakte. De bumper drong in de linkerzijkant van de luxe auto, waardoor flinke averij ont stond. De vrachtwagen kwam met de ach terwielen in de bermsloot terecht, doch liep slechts zeer geringe schade op aan de bumper. Door de Rijkspolitie werd van het ge beurde proces-verbaal opgemaakt. 1 OFFICIËLE PUBLICATIES Burgemeester, en wethouders van Hol ten maken bekend, dat op woensdag 25 juli a.s. de Molenbelterweg vanaf de Bur gemeester v. d. Borchstraat (bij Rouwen- horst) tot aan de Koninginnelaan van 19 tot 23 uur voor het verkeer en het pu bliek gesloten zal zijn. Het verkeer van en naar de Holterberg zal gedurende die uren plaats vinden via de Koninginnelaan. Holten, 5 juli 1962. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester G. J. LANGENBARG, secretaris. Derde opvoering „In het Witte Paard" Begunstigd door mooi zomeravondweer hebben de toneelclub „OCH" en de Tiro- lerkapel van de Holtense muziekvereni ging „HMV" woensdagavond in het „Sportdal" voor de 3e maal het vrolijke spel „In het Witte Paard" opgevoerd. De plm. 350 bezoekers waaronder een groot aantal zomergasten toonden weer grote waardering voor het spel en de mu ziek en waren telkens gul met applaus. Namens de WV „Holtens Belang" sprak de heer W. ten Berge een hartelijk woord van dank. De 4e voorstelling zal worden gegeven op woensdagavond 25 juli. Aan de Vierdaagse, die van 2327 juli rond Nijmegen wordt gehouden, zullen de blauw-witte kleuren van onze plaatselijke wandelsportvereniging „De Trekkers" worden hoog gehouden door de heren G. Nijland (voor de 2e keer de 40 km), J. Paalman (55 km) en H. ten Wolthuis (40 km). Wij wensen het sportieve drietal veel succes en genoegen. GESLAAGD Voor het diploma „Technisch tekenaar carrosseriebouw" slaagde te Utrecht de heer G. J. Kromdijk, Borkeld 1. Ned. Herv. Kerk: Holten: 8.30 en 10 uur ds. Addink. Extra collecte voor „Kerk en Wereld". Dijkerhoek: 9.30 uur ds. Geertsema, van Stedum. Extra collecte „Kerk en Wereld". Geref. Kerk: 9.30 en 3 uur dr Kunst van Amsterdam. In beide diensten is het éne offer be stemd voor de Diaconie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerk Nieuw-Heeten: 7 en 8.30 uur H. Mis; 10 uur Hoogmis. Zondagsdienst dierenartsen weekeinde 21-22 juli: Dierenarts Th. A. Oosten- brug, tel. -515. WOORDBEDIENING GEREF. KERK Tijdens de vakantie van ds R. A. Hoog kamp zal in de Gereformeerde Kerk het Woord worden bediend door: dr P. G. Kunst van Amsterdam (22 juli) ds J. Melse te Oenkerk (29 juli) ds J. W. Dragt te Haren (Gr.) (5 augustus) ds K. Meima te Bunschoten (12 augustus) Gehuwd: H. W. Jansen, 27 jaar, te Hol ten J. Haverslag, 27 jaar, te Markelo; G. H. Bannink, 26 jaar te Holten en G. Rneterdink, 20 jaar, te Bathmen. Verloren voorwerpen: 1 jongensbril, 1 aktetas met inhoud, 1 beige regenjas. Gevonden voorwerpen: 1 ceintuur van regenjas, 2 contactsleuteltjes, 1 rol punt- draad, 1 blik groente, 1 zonnebril, 1 sjaal tje, 1 paar motorhandschoenen, 1 ball point. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten, doch uitsluitend tussen 913 en 1422 uur. Aangezien Holtens Nieuwsblad in de komende week eerder gedrukt zal worden, moeten Wilt U ons uw opdrachten zo vroeg mogelijk doen toe komen? Er kan dan veel zorg aan de opmaak van uw aankondigingen worden besteed. OP 31 JULI, 1 EN 2 AUGUSTUS 1962 a.s. DINSDAG 31 JULI: 15.00 uur: Officiële opening door de voorzitter van de Braderiecommis sie. 16.00 uur: Optreden van de Jeugdgroep Markelose Boerendansers de „Plajoma's" in ouderwetse klederdracht op het podium in „Kalf stermans weide" 19.00 uur: Optreden van de Tirolerkapel van de Muziekvereniging „H.M.V.". 19.30 uur: Afhalen van de Braderiekoningin 1961 vanaf hotel „Vosman" naar „Kalfstermansweide". Verkiezing Braderiekoningin 1962. Rondgang door het dorp met medewerking van muziekkorps en drumband. 20.00 uur; 20.30 uur: WOENSDAG 1 AUGUSTUS: 14.00 uur: Ballonwedstrijd voor kinderen. Deelnemerskaarten een half uur van te voren verkrijgbaar a 10 cent op het terrein (Kalf stermansweide). Optreden van de Winschoter Rolschaatsclub in de grote tent op „Kalfstermansweide". Tweede optreden Rolschaatskunstclub. Jennekesmarkt op het Braderieterrein, een spectaculair feest voor de rijpere jeugd rond de Dorpstoren en op de Braderie. 15.00 uur: 19.00 uur: 21.00 uur: DONDERDAG 2 AUGUSTUS: 14.00 uur: Afhalen van de Schutterskoning 1961 vanaf hotel „Vosman". 14.30 uur: Aanvang Koningschieten (Industrieterrein). 14.30 uur: Aanvang volksspelen in Kalfstermansweide o.a. behendig heidswedstrijd voor brommers, stoelendans etc. (Opgave op het terrein). 18.30 uur: Scelter-races (demonstraties). Route Kerkhofsweg, Industrie straat, Waagweg, Stationsstraat. Op de gelegen binnenter reinen wordt na 18.15 uur geen publiek meer toegelaten. 20.30 uur: Rondgang van de Schutterskoning met de „Fanfare" uit Markelo en de Tirolerkapel en drumband van „H.M.V.". ZATERDAG 4 AUGUSTUS: Unieke dansavond in de grote tent in „Kalfstermansweide".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1