ATTENTIE s.v.p. f IÏOLTEXS NIEUWSBLAD op 28 jyli a.s. met een speciaal braderienwmmer verschijnen I Scheidende onderwijzeres kreeg nieuwe fiets i VAKANTIE REDACTIE Afscheid OorpssehdoIIeerSingen Afscheid leerlingen „School met de Bijbel" AGENDA Burgerlijke Stand KERKDIENSTEN Wegomlegging Holterberg In afwijking van het vermelde in ons vorige num mer zal Zaterdag 14 juli 1962 No. 28 Jaargang 11 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting )yHoltens Nieuwsblad te HoltenTelefoon 05483 - 234 Adv.-prijs 115 mm. (a contant f 2.50. Iedere mm. meer f 0.10 Mejuffrouw W. E. WOLTERS, temid den van bloemen en eerste klassers. Holten. Mej. W. E. Walters, onder wijzeres aan de o.l. Dorpsschool te Holten heeft, wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd, na nog enige maanden in tijdelijke dienst te zijn ge weest, op vrijdag 6 juli haar taak neer gelegd. De vorige dag had zij alle leerlin gen van de school vergast op een Dik Trom-film, waarvan de kinderen uitbun dig hebben genoten, in het gebouw „Ire ne". Ook trakteerde zij de jeugd op ijs. De leerlingen hadden het hele toneelpo dium met ongeveer 100 boeketten bloe men versierd als spontane hulde voor de scheidende en beminde juffrouw. Des middags nam mejuffrouw Wolters afscheid in Dorpshotel Holterman in aan wezigheid van haar familie, het voltallig college van B. en W., personeel, oudercom missie, schoolschoonmaaksters en enkele andere genodigden. Het hoofd der school, de heer B. H. Brouwer, heette allen har telijk welkom en sprak woorden van dank en voldoening over de mogelijkheid om met elkaar een ogenblik samen te kunnen zijn om de scheidende onderwijzeres te kunnen huldigen. Hij zei er van overtuigd te zijn, dat verschillende aanwezigen be hoefte zouden gevoelen om aan mejuf frouw Wolters te willen zeggen, hoe zeer haar arbeid is gewaardeerd. Hierna las spreker een schrijven van de inspecteur van het lager onderwijs, de heer A. L. Dubel, voor, die onder meer haar grote ijver en toewijding daarin roemde. I SPREKERS Als eerste sprak mr. W. H. Enklaar na mens het gemeentebestuur. Hij releveerde haar loopbaan en roemde de vele voor treffelijke eigenschappen. Niet alleen het onderwijs diende zij, maar ook ontplooide mejuffrouw Wolters activiteiten buiten schoolverband. Speciaal vestigde spreker de aandacht op het bibliotheekwezen en de zwemsport. In liet bijzonder wees hij op de betekenis van het godsdienstonder wijs, dat zij namens de kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente al jaren aan haar klas gaf. Tevens memoreerde hij hoe ze in 1958 een koninklijke onderscheiding in goud ontving. Namens het gemeentebe stuur bood de burgemeester een fraaie Makkumer vaas aan. Ds. J. H. Israël sprak namens de ker keraad der N.H.G. woorden van dank voor hetgeen de scheidende onderwijzeres voor de kerk gedaan heeft door het geven van bijbelonderwijs en maakte deze dank zichtbaar door het aanbieden van het fo toboek „Twenthe, land van natuur en ar beid". De heer H. J. A. Koldeweij, oud hoofd der Dorpsschool, die 12 jaren met juf frouw Wolters heeft samengewerkt, on dervond van haar steeds grote steun. Door haar medewerking nam ook het be zoek aan de ouderavonden voortdurend toe. Hij bood een enveloppe met inhoud aan, met het verzoek daarvoor een ge dichtenbundel van Rispens te gaan kopen. Namens het personeel sprak de heer Brouwer. Hij belichtte de arbeid en de liefde voor de school, die de onderwijzeres aan de dag heeft gelegd. Hij noemde dc namen van collega's, die in de loop der jaren vertrokken en herinnerde aan het grote feest, zeven jaar geleden ter barer ere gegeven. Door haar verzoek om ma teriaal voor bijbelonderwijs is te Holten, in samenwerking met het hoofd der o.l.s. te Enter, wijlen de heer G. J. Beltman, de methode voor de aanvangsklassen „Verbroken Kluisters" tot stand gekomen, die nu voor de elfde maal gedrukt is. Hij dankte haar voor alles wat zij voor de school gedaan heeft en bood haar namens het personeel een gemakkelijke tuinstoel aan. NOG MEER CADEAUX De heer H. W. Venekiaas, voorzitter der oudercommissie, dankte vervolgens voor hetgeen in de 32 jaren gedaan werd. Steeds was de juffrouw paraat. Hij sprak de wens uit, dat God haar nog lang mocht sparen en dat zij mocht genieten van wel verdiende rust en pensioen. Namens de ouderoommissie bood hij een tuintafel aan. Hierna kwamen de twee jongste kin deren van de eerste klas binnen. Johanna Pasman en Wim den Heijer, zittend op een fonkelnieuwe fiets, die namens ouders en kinderen van de school werd aange boden. Als laatste sprak juffrouw Wolters. Zij herinnerde er aan 32 jaren als onderwij zeres te hebben gewerkt aan de school, waaraan ook haar vader eens werkte. Grote klassen, wel van 59 leerlingen, heeft ze gehad. Veel is haar bij gebleven.' Toen ze eens druk was, zei een der kinderen: „Doo ma hênig an, wie wocht wa". Veel goede herinneringen heeft ze ook aan de bibliotheek van Volksonderwijs, destijds ter plaatse opgebouwd. Aan de opvoeding en de ontwikkeling van velen in het dorp heeft ze mogen arbeiden. De verschrikke lijkste tijd was elk jaar het einde van de leercursus. Elk kind wil verhoogd wor den en weinig ouders toonden begrip als ze hoorden,, dat het beter was om de klas over te doenSympathie en meeleven van het merendeel der ouders hebben de moed er bij haar ingehouden. Zij dankte de autoriteiten voor het in haar gestelde ver trouwen, de oudercommissie voor haar sa menwerking, hoofd en collega's voor steun bij de dagelijkse arbeid en sprak de wens uit, dat de openbare school te Holten steeds toe moge nemen in bloei en dankte allenvoor hun aanwezigheid. MOOI SUCCES VOOR DRUMBAND De drumband van de Holtense Muziek vereniging ,,H.M.V." die 14 dagen geleden op het Fed. Muziekconcours te Angerlo (bij Doesburg) in de eerste afdeling een eerste prijs behaalde heeft zaterdag op ket concours te Rijssen weer een prachtig succes geboekt. Voor de lopende mars (4 onderdelen) en de stilstaande mars (3 on derdelen) kende de jury resp. 106 en 89 punten toe en plaatste op het critisch verslag onder opmerkingen de aanteke ning „Met lof". Lopende mars: Techn. en ritm uitvoering 10 10 9 Klankgehalte 10 9 9 Tempo 9 9 7 Ordelijk en gericht marcheren 8 8 8 Stilstaande mars: Techn. en ritm. uitvoering 10 10 10 Klankgehalte 10 10 9 Tempo 10 10 10 In nog geen drie jaar werd zes keer deel genomen aan een concours en vijf keer kwam de band met een eerste prijs thuis waarvan twee keer met de onderscheiding „met lof der jury." De aandacht wordt er op gevestigd, dat onze hoofdredacteur, de heer Beijers, tot en met 21 juli met va kantie afwezig zal zijn. Zijn taak wordt waargenomen door de heer J. Wiggers, Kolweg 14, telefoon 356, die ook zijn correspondentschappen verzorgt. Holten. Op donderdag 5 juli j.l. kwa men de leerlingen van de o.l. Dorpsschool voor het laatst samen in schoolverband. Om 4 uur -namen ze plaats in de hal. Per soneel en Oudercommissie waren even eens "aanwezig. Het hoofd der school, de heer B. H. Brouwer, wees de kinderen op het belangrijke van dit moment, nu er een periode werd afgegrendeld. Met volle kracht en blijdschap kunnen ze het nieu we tegemoet gaan, aldus spreker. Het oog van de school, die hen onderwees en mee opvoedde, zal hen trachten te volgen. Wij verwachten veel van jullie, zei hij, dat wil zeggen, dat er van jullie verwacht wordt om te bereiken wat mogelijk is. Dat ligt voor ieder weer anders, in verband met ontvangen gaven en omstandigheden. Wij denken niet in de eerste plaats aan hoge leerprestaties en rapportcijfers. De aanleg is immers verschillend, maar wij verwach ten, dat ieder zich volledig in zal zetten, nu er een nieuwe periode aanbreekt. Sport en spel behoeven niet te worden afge zworen, maar eerst plicht en dan genoe gen! MOEDIG VOORWAARTS Als de schooldeuren straks voor de laat ste maal dichtgaan na de wederzijdse handdruk ten afscheid, dan is de weg te rug onmogelijk. Dan is er nog alleen: voorwaarts! Bij dit alles, aldus de heer Brouwer, staan jullie niet alleen. Er zijn mensen, die willen helpen en de stem van Hem, Die al vroeg roept, blijft ook. Ver geet dat. niet, dat jullie horen bij Gods Koninkrijk. In Marcus 10 lees ik: „Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Konink rijk Gods. Jezus omarmde ze en zegende ze". Put hieruit kracht en ga rustig voor waarts. De banden met de Dorpsschool zullen weliswaar losser worden, maar blij ven bestaan. Banden, gedurende 6, 7 of 8 jaar gelegd, verdwijnen zo maar niet weer. Kleine stoutigheden, vroeg of laat door een enkele bedreven, zijn in het ver geetboek geraakt. Wij wensen, zonder ook ggmaar enig onderscheid, het beste voor de ptoekomst en Gods zegen. Wit. WAT GAAN ZE STRAKS DOEN? De voorzitter der Oudercommissie, de heer H. W. Veneklaas, richtte hierna nog enige woorden tot de vertrekkende leer lingen, op deze laatste schooldag. Hij liet het niet alleen bij beste wensen, maar bood namens de Oudercommissie een klein geschenk aan, in de vorm van een pocketboek of een atlas. Ook reikte hij het getuigschrift uit. De meeste leerlingen hadden hun keuze laten vallen op een Nederlands woorden boek. Enkelen hadden liever een vogel boek, een plantenboek, een puzzelboek, een kampeerboek of een boek met de wa pens der pl.m. 1000 Nederlandse gemeen ten. De kinderen trakteerden de aanwe zige volwassenen en elkaar. Om kwart voor vijf namen ze met een handdruk af scheid, het personeel nog bedankend voor het genoten onderwijs. Van de 22 vertrekkende jongens gaan er 2 naar een middelbare school, 3 naar het ulo. 9 naar een lagere technische school, 3 naar een landbouwschool, 1 naar een textielschool en 1 naar een opleidings school. Verder zijn er 3 leerplicht vrij, die geen verder onderwijs gaan volgen. Van de 19 meisjes gaan er 7 naar het ulo, 10 naar de landbouwhuishoudschool. 1 naar een Mtontessorischool en 1 volgt geen verder onderwijs meer. MOOI SUCCES Onze plaatsgenoot musicus-dirigent H. J. Fransen boekte met de muziekvereni ging „Kunstmin" te Gorssel op het Nat. Federatief Muziekconcours te Beltrum (bij Eibergen) een mooi succes door met 105 punten een eerste prijs te behalen in de Vaandelafdeling Harmonie. Donderdagavond 5 juli waren de leer lingen der zesde klasse met hun ouders en het bestuur en personeel der school in de hal samengekomen om afscheid van elkaar te nemen. Na het gebed vertelde de heer Kroon een bijbelverhaal. Hij had daarvoor de geschiedenis van de jonge Samuël geko zen, welk verhaal in het mooie glas-in- loodraam in de hal is uitgebeeld. Meester Kroon wees de jongens en meisjes op de overeenkomst tussen de opvoeding van Samuël en hen zelf. Hij riep hen op deze opvoeding trouw te blijven en in hun verdere leven te luisteren naar Gods Stem, zoals deze door Zijn Woord en Geest tot ons spreekt. Na de pauze werden de films „Prijs der Zee" -van Herman van der Horst en „Spel van ruimte en beschutting" van Bert Haanstra vertoond. Tussen beide films vertoonde de heer Jac. Louwerse een ze ventigtal prachtige dia's van de optocht op 30 april. Een krachtig applaus bewees hoe men dit gewaardeerd had. Voordat de diploma's werden uitgereikt kwamen Wim Addink en Dinie Stam aan de heer Kroon een grammofoonplaat aan bieden, namens de ouders wier kinderen door de heer Kroon voor het middelbaar onderwijs waren opgeleid. Ds. R.A. Hoog kamp dankte voor alles wat door hoofd en personegl voor de kinderen was ge daan. De heer G. W. Rietman, voorzitter van het schoolbestuur wees de jeugd op de betekenis van het mooie nieuwe getuig- schi-ift dat als een herinnering aan hun schooltijd zou worden uitgereikt en waar op het glas-in-loodraam staat afgebeeld, hen oproepend de les van dit raam in hun dagelijks leven in praktijk te brengen. De heer Kroon dankte allen voor hun goede woorden en mooie geschenken. Hij wenste de leerlingen allen succes bij de verdere studie en zei hen, dat het perso neel gaarne bereid is hen in de toekomst zo nodig, met raad en daad bij te staan. Met een handdruk aan alle onderwij zers namen allen tenslotte afscheid van de school, waar zij hun basis-onderwijs genoten, Zaterdag 7 t.m. maandag 16 juli: Smede rij Stokkers wegens vakantie ges'.oten (zie adv.). Maandag 922 juli: Inning (per kwitantie) van vaste jaarlijkse bijdragen en inza meling van losse giften ten bate van „Holtens Studiefonds voor Papoea-jon geren". Zaterdag 14 juli: Begin Opruiming bij Schoen'handel H. Steunenberg en Zoon, Dorpsstraat; Fa. Roelofs en Gebr. 'Schuppert (zie advertenties). Zaterdag 14 juli van 2-3 uur: Inschrijving van leerlingen Muziekschool Rijssen en Omstreken in de Chr. Uloschool te Rijssen. Zaterdag 14 juli, 16.30 uur: Concert van de Rij kspolitiekapel in het Sportdal; 16 uur: Mars door het dorp (zie vak. progr.) Zaterdag 14 juli: Overijsselrit K.N.M.V. afdeling Overijssel Zaterdag 14 juli: Begin Opruiming Fa. H. J. Oolbekkink, Oranjestraat (zie adv.). Zaterdag 14 juli: begint de opruiming bij Kledinghuis Henk Beltman (zie adv.). Zaterdag 14 juli: Grote opruiming bij fa. Dollekamp en Zn., Oranjestraat en Gebr. Steunenberg, Larenseweg. Zaterdag 14 juli om 8 uur: Dansavond Wandelsportvereniging „De Trekkers" in „Amicitia" (zie adv.). Zaterdag 14 en maandag 16 juli; Oprui ming dames- en herenconfectie bij Gebr. Schuppert (zie adv.). Zaterdag 14 t.m. zaterdag 21 juli: Voort gang van aktie ten bate van Holtens Studiefonds voor Papoea-jongeren. Zondagmiddag 15 juli: Muziek in café „De Poppe" (zie adv.). 15 en 16 juli: School- en Volksfeest Café Brinkman, Loc Bathmen (zie adv.). Maandag 16 juli—21 juli: Vakantie N.V. Gebr. Dikkers, afd. Granen en Dijker- hoek (zie adv.) Dinsdag 17 juli: „Feest voor de 'Huismoe ders" bij Gebr. Schuppert (zie adv.). Grote opruiming bij G. J. Schuppert, Oranjestraat (zie adv.). Van 16 juli tot 13 augustus: Dierenarts Oostenbrug afwezig (zie adv.). Dinsdag .17 juli: Opruiming bij W. Ool bekkink, schoenhandel, Kerkstraat (zie adv.). Zondag 29 juli: Twente-toertocht van de M.A.C. „De Kolterberg" voor auto's en motoren en brommers. Geboren: Gerrie Reinie, dv H. Jansen en G. Jansen, Espelo 27. Gerritdina Hendrika, dv W. Aalpol en J. G. Stevens, Beuséberg 113. Gerritjen Johanna, dv J. Bolink en H. B. Kevelam, Borkeld 79. Johanna Hendrika, dv G. Aanstoot en J. Timmerman, Look 64. Gehuwd: D. Nijland, 27 j. en J. J. Klein Horstman, 26 jr., beiden te Holten. BEVOLKING: Ingekomen: W. Marx van Bussum naar Zomerhuisjesterrein D l'3a. Vertrokken: A. M. Wegstapel van La- I renseweg 23 naar Uithuizen. H. J. Voordes van Oranjestraat 62 naar Hél- lendoom. Ned. Herv. Kerk; Holten: 8.30 en 10 uur ds Ewoldt van Kampen. Aan de uitgang collecte voor Kerk en Ziekenzorg. Om 19.30 uur Jeugddienst. Voorganger: ds De Jong van Lochem. Dijkerhoek: 9.30 uur ds Addink. Extra collecte voor Kerk en Ziekenzorg. Geref. Kerk: 9.30 en 3 uur ds Morsink van Aalten. In beide diensten is de derde collecte be stemd voor de Eigen Kerkbode. Bij de uitgang collecte voor Kerkbouw R.K. Kerk Nieuw-Heeten: 7 en 8.30 uur H. Mis; 10 uur Hoogmis. Zondagsdienst dierenartsen weekeinde 14-15 juli: Dierenarts G. S. E. Vegter, tel. 394. Gevonden: linker heren-handschoen; portemonnaie met inhoud; bril, dik, don ker montuur; sjaal; autoantenne; tiroler- hoedje (met lange veer). Verloren: regenbroek met jas; fototoes tel, in groen etui; alpinomuts; hooivork; padvindersriem met mes en fiuit; bruine regenjas. Inlichtingen dagelijks, doch uitsluitend tussen 9 en 12 en 14 tot 22 uur, aan het Groepsbureau der Rijkspolitie te Holten, Dorpsstraat 22, tel. 352. OFFICIËLE PUBLICATIE Burgemeester en wethouders van Hol ten maken bekend, dat op woensdag 18 juli a.s. de Molenbe'terweg vanaf de Bur gemeester v. d. Borchstraat (bij Rouwen- horst) tot aan de Koninginnelaan van 19 tot 23 uur voor het verkeer en het pu bliek gesloten zal zijn. Het verkeer van en naar de Holterberg zal gedurende die uren plaats vinden via de Koninginnelaan, Holten, 5 juli 1962. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. AFWEZIGHEID BURGEMEESTER De burgemeester van Holten maakt be kend, dat hij met vakantieverlof afwezig zal zijn van 16 juli tot 6 augustus e.k. De burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR. Advertenties en berichten voor dit nummer moeten uiter lijk WOENSDAG 25 JULI ter redactie en administratie zijn, maar bij voorkeur eerder. DE ADMINISTRATIE.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1