HOLTENS NIEUWSBLAD niet verschijnen ATTENTIE s.v.p. Afscheid Ingenieur Vogt Teiefoonkabelnet wordt uitgebreid Wegomlegging Holterberg Spreekuur gemeente-architect Bouwverordening weder verkrijgbaar Drumband naar concours Kleuters braohten juffrouw Aly hulde „In het Witte Paard" Geslaagd openluchtspel in het Sportdai VAKANTIE REDACTIE Eerste lustrum „De Halm" AGENDA KERKDIENSTEN 'MUMT BLRD Zaterdag 7 juli 1962 No. 27 Jaargang 14 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad te Molten, Telefoon 051^83 - 23Jf Adv.-prijs 115 mm. (d contant) f2.50. Iedere mm. meer f 0.10 Na een waarneming van bijna 3 jaar van het bedrijfsleiderschap van het G.E.B. heeft ing. H. H. Vogt woensdagmiddag afscheid genomen van het dagelijks be stuur onzer gemeente, de lichtcommissie en het personeel van het g.e.b. Vergezeld van zijn echtgenote werd de heer Vogt door het gemeentebestuur ont vangen in de raadzaal, waar hij door de burgemeester, mr. W. H. Enklaar werd toegesproken. Deze bracht hem dank voor de bereidwilligheid om gedurende de ziek te en na het overlijden van de bedrijfs leider van het g.e.b. wijlen de heer H. J.. Westerik, de leiding van het bedrijf zolang in handen te nemen Deze waarneming heeft veel langer geduurd, dan men aan vankelijk kon vermoeden en is bijna drie jaar geworden. Voor het gemeentebestuur betekende deze bereidheid een grote ge ruststelling, omdat de heer Vogt de ge meente vele jaren als adviserend inge nieur van de N.V. IJsselcentrale met raad en daad heeft gediend. De burgemeester wees daarbij op de kundige wijze waarop de heer Vogt de leiding van het bedrijf heeft gevoerd en roerde daarbij nog even aan hoe hij in Bathmen, als waarnemend burgemeester dier gemeente, van diens adviezen heeft mogen profiteren. Hij bood de heer Vogt als aandenken een vaas van Makkumer aardewerk en mevr. Vogt een boeket bloemen aan. Voorts kreeg de heer Vogt nog een exem plaar van het pas door de Holtense boek handel uitgegeven boekwerkje „Rondom de Holterberg".' De nieuwe bedrijfsleider, de heer A. S. van de Berg, heeft de heer Vogt, namens het gehele personeel, bedankt voor de prettige leiding en de goede onderlinge verstandhouding, alsmede voor de wijze waarop hij hem persoonlijk heeft inge werkt. Hij bood een boekenbon aan en mevrouw Vogt een bloemstuk aan. Ing. Vogt zei in zijn dankwoord met plezier de functie te hebben waargeno men. Het werk is hem gemakkelijk ge maakt door alle medewerkers met aan het hoofd de heer H. Huisman en in admini stratief opzicht door de heren J. Klaassens en P. Rijnsaardt van de hfdeling financiën ter secretarie. De vaas zal voor hem een blijvende en aangename herinnering zijn aan deze waarneming. Aan het slot der bijeenkomst hebben allen met een hand druk afscheid genomen van de heer en mevr. Vogt, die thans te Lochem wonen. Teneinde de mogelijkheden tot het ma ken van telefoonaansluitingen in verschil lende plaatsen in het telefoondistrict Hen gelo te verruimen, zal de PTT de kabel netten in die plaatsen gaan uitbreiden. Met de uitvoering van dit werk, waarbij ca. 125 km kabel zal worden gelegd en dat 2 a 3 maanden in beslag zal nemen, is inmiddels een begin gemaakt. De volgende voorzieningen zullen te Holten worden getroffen: een kabel zal worden gelegd langs de Gaardenstraat, Dorpsstraat, Rijksweg DeventerAlmelo en de Schoolweg en langs een gedeelte van de v. d. Boschstraat en de Raalter- weg. OFFICIËLE PUBLICATIES Burgemeester en wethouders van Hol ten maken bekend, dat op woensdag 11 juli a.s. de Molenbelterweg vanaf de Bur gemeester v. d. Borchstraat (bij Rouwen- horst) tot aan de Koninginnelaan van 19 tot 23 uur voor het verkeer en het pu bliek gesloten zal zijn. Het verkeer van en naar de Holterberg zal gedurende die uren plaats vinden via de Koninginnelaan. Holten, 5 juli 1962. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. Burgemeester en Wethouders van Hol ten brengen ter kennis van belangheb benden, dat de gemeente-architect, de ■heer J. Louwerse, van 9 tot en met 28 juli a.s. wegens vakantie afwezig zal zijn en derhalve geen spreekuur zal houden op 10, 17 en 24 juli a.s. Holten, 5 juli 1962. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. Burgemeester en Wethouders van Hol ten brengen ter kennis van belangheb benden, dat exemplaren van de bouw verordening weder ter gemeentesecreta rie verkrijgbaar zijn tegen betaling van de legeskosten ad f 1,50 per stuk. Holten, 5 juli 1962. Burgemeester en Wethouders vomoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. De drumband van KMV, die op zater dag 23 juni te Angerlo (bij Doesburg) zo'n prachtig succes behaalde, zal zater dag 7 juli deelnemen aan het concours, dat te Rijssen wordt gehouden in verband met het eerste lustrum van de jeugd drumband „Irene". 's Avonds om half acht maakt HMV een muzikale rondgang door Rijssen, waarna onder leiding van de heer J. Die penveen een populair concert wordt ge<- geven in het Volkspark. In de week van 23 tot en met 28 juli zal wegens verplichte aan eengesloten vakantie van het technisch personeel het Inzenders van nieuws, bijdragen en advertenties wordt vriendelijk verzocht hiermee rekening te willen houden. Daarna verschijnt de krant weer in gewone regelmaat. DE ADMINISTRATIE. i Woensdagmiddag werd ten gemeente huize het huwelijk voltrokken tussen mej. A. M. Wegstapel, oud-hoofdleidster der Christelijke kleuterschool en de heer B. G. Slager te Usquert (Gr.). Toen het bruidspaar na de huwelijks plechtigheid het gemeentehuis verliet, wachtte „juffrouw" Aly een bijzonder prettige verrassing. Al de kleuters, die zij de laatste tijd onder haar hoede heeft gehad, stonden voor het gemeentehuis opgesteld en vormden met vlaggetjes en andere ver sieringen een erehaag en zij zongen voor het jonge paar enkele leuke liedjes. Vrolijke koperklanken van vreemde bo dem stegen zaterdagavond uit het Sport dai op, dat aan de zijde van de Molenbel terweg was omgetoverd in een openlucht theater en waar in een geïmproviseerde muziektent een Tiroler-kapcl Tiroler wijsjes speelde. In dezelfde stijl was hier, bijzonder fraai en kunstzinnig, geflankeerd door de natuurlijke vegetatie van jong loof hout en dennengroen opgericht hotel „In het Witte Paard", waarin de toneelclub OCH onder regie van de heer W. ten Ber ge, het openluchtspel van deze naam op voerde, door Rosita Peters in het Neder lands bewerkt naar de operette „lm weis- sen Rössl" van de auteurs Blumenthal en Kadelburg. Een vrolijk spel in drie bedrijven ver meldde het programma en inderdaad gaf het stuk, dat door de Holtense dillettan- ten vlot werd opgevoerd, dikwijls aanlei ding tot vrolijke momenten, zonder in banaliteiten te vervallen. SPEL Het is een soel, waarin liefde, verliefd heid, materiële zorgen en tal van andere menselijke factoren een belangrijke plaats innemen en waarin mevr. A. Wier- bos-Koopman als de waardin Josefa Vo- gelhuber en de heer Jan Konijnenberg, als Leo Brandmeijer, de oberkeüner, op zeer bekwame wijze hun rol vertolkten. Waarmede niet gezegd wil zijn, dat ook de andere spelers en speelsters de hun toebedeelde rol niet op vaardige wijze voor het voetlicht brachten. Het was een bijzonder aardige vertoning, die door de gehele entourage en het zeer geslaagde decor veel waardering geoogst heeft bij de, ondanks de kille avondtemperatuur. vrij talrijke bezoekers. MUZIEK De Tiroler kapel werd gevormd doel ieden van de muziekvereniging HMV, die onder leiding van kapelmeester J. Die penveen, voor de aanvang, tijdens het stuk en in de pauze concerteerden. Holtens studiefonds voor Papoea-jongeren INZAMELING GELDEN VAN 9-21 JULI Op verzoek van de Diaconale Commissie voor Internationale Hulpverlening dei- Hervormde Gemeente alhier, die vorig jaar het Holtens Studiefonds voor Pa poeajongeren heeft gesticht, zullen van 921 juli a.s. enkele gepensioneerden rondgaan om (onder aanbieding van een kwitantie) de vaste jaarlijkse bijdragen voor dit fonds te innen en de vrije giften (desgewenst met kwitantie) in ontvangst te nemen. Tevens zullen nieuwe vaste jaarlijkse bijdragers zich bij deze ophalers kunnen opgeven. De Gemeentelijke Diaconale Commissie voor Internationale Hulpverle ning hoopt en verwacht dat de stroom van tientallen nieuwe vaste bijdragers die de laatste maanden is ontstaan, nog wat aan zal houden en dat velen, die vorig jaar nog wat aarzelend stonden thans begrijpen zullen, dat deze hulpverlening in Christus' Naam los staat van politiek, belangen en spanningen en dat het juist in die span ningen dringend nodig is, dat wij metter daad tonen, dat wij daadwerkelijk Nieuw Guinea willen dienen en de Papoea's wil len helpen bij het zélf bouwen aan de toekomst van hun land. Vermelden we nog, dat de overige rol len als volgt waren verdeeld: Wilhelm Giesecke, gloeilampenfabrikant, Jan Oos terkamp; Charlotte, zijn zuster, mevr. A. Bruintjes-Kleen, Otiilie, zijn dochter, Marietje ten Velde; Walter Hinzelman. leraar, Lieuwe Meinsma; Klaartje, zijn dochter, Betje Meerman; Mr Otto Siedler, advocaat, Jan Holterman; Arthur Sulz- heimer, Hendrik Kromdijk; Bach, bede laar, Gerrit Kooyman, Resi, zijn dochter Mini Koopman, Kracher, boswachter, jan Krikkink; Kathe, brievenbestelster, me vrouw Nijenrees-Jonker; Frans, kellner, Gerrit Nikkels; de Piccolo, Sietze Meins ma en Mitzi, het kamermeisje, mevr. M. Meinsma-Kooy. De grimering werd weer uitstekend verzorgd door de heer Joh. van Geenhui zen; de verlichting door de heer Kees van Bruggen; het geluid door Radio Ter Harmsel, terwijl de decors geschilderd waren door de heer H. H. J. Stukker en de kleding door eigen leden werd ver vaardigd. Aan het slot van de voorstelling werd mevr. Nijenrees-Jonker door de heer Oos terkamp gehuldigd voor haar 50ste optre den, waarbij hij haar een oorkonde en geschenk overhandigde en sprak de heer J. Wiggers namens de VW een dank woord. Het stuk wordt woensdagavond weer opgevoerd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat onze hoofdredacteur, de heer Beijers, van 7 tot en met 21 juli met vakantie afwezig zal zijn. Zijn taak wordt waargenomen door de heer J. Wiggers, Kolweg 14, telefoon 356, die ook zijn correspondentschappen gedurende deze periode zal verzor gen. OMZET STEEG MET HALF MILJOEN In Hotel „Hoog Holten" werd zaterdag avond het feit herdacht dat vijf jaar ge leden het moderne bedrijf van de Veren. Bakkerijen „De Halm" aan de Industrie straat officieel werd geopend. De voorzitter van het bestuur de heer D. J. Wansink, sprak een hartelijk woord van welkom en uitte zijn spijt over het feit dat de heren J. Wansink en H. Tul- Ier, resp. wegens ziekte en een overkomen ongeval op deze avond verstek moesten laten gaan. De directeur de heer J. Hospers, gaf hierna een uitvoerig overzicht van de ont wikkeling van het bedrijf in de achterlig gende 5 jaren. Het aantal personeelsleden steeg van 13 tot 26 en de omzet steeg sinds het eex-ste broodje werd gebakken met een half miljoen. Namens het personeel sprak de heer Joh. Aaftink een kort woord tot bestuur en di recteur en hij deed zijn gelukwens verge zeld gaan van een voorzittershamer en een fraaie opbergmap. Zaterdag 7 juli: Dansen in ,,'t Bonte Paard" (zie adv.). Zaterdag 7 juli 1513 uur: Jeugdhen- gelwedstrijd „De Rietvoorn" bij de Wip- pert. Zaterdag 7 juli; Gymnastiekdemonstratie van de Sportver. „Bato" in 't Sportdai (zie vik.progr.) Zaterdag 7 t.m. maandag 16 juli: Smede rij Stokkers wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 9 en dinsdag 10 juli: Kledinghuis Henk Beltman gesloten (zie adv.) Maandag 9 juli, Aanvang lotenverkoop Staatsloterij Maandag 922 juli: Inning (per kwitantie) van vaste jaarlijkse bijdragen en inza meling van losse giften ten bate van „Holtens Studiefonds voor Papoea-jon geren". Dinsdag 10 juli: Puzzle-wandeltocht van W.S.V. „De Trekkers" (zie vak.progr.) Woensdag 11 juli, 7.30 uur: Openlueht- spel O.C.H—H.M.V. in het Sportdai (zie vakprogr.) Donderdag 12 juli: Judo-demonstratie sportvereniging „Bafo" (z(ie vak.progr.) Zaterdag 14 juli, 16.30 uur: Concert van de Rijkspolitiekapel in het Sportdai; 16 uur: Mars door het dorp (zie vak. progr.) Zaterdag 14 juli: Overijsselrit K.N.M.V. afdeling Overijssel Zaterdag 14 juli: Begin Opruiming Fa. H. J. Oolbekkini:, Oranjestraat (zie adv.). Zaterdag 14 juli: Grote opruiming bij fa. Dollekamp en Zn., Oranjestraat en Gebr. Steunenberg, Larenseweg. Maandag 16 juli21 juli: Vakantie N.V. Gebr. Dikkers, afd. Granen en Dijker- hoek (zie adv.) Zondag 29 juli: Twente-toertocht van de M.A.C. „De Holterberg" voor auto's en motoren en brommers. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10 uur ds Addink. Aan de uitgang collecte voor de Varende Gemeente. Dijkerhoek. D.30 uur ds Israël. Extra collecte voor de Varende Gemeente. Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur ds Hoogkamp (Bediening Heilig Avondmaal en Dank zegging). Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerk Rijssen: 7 en 8.30 uur H. Mis; 10 uur Hoogmis. Il.K. Kerk Nieuw-IIeeten: 7.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis. Zondagsdienst dierenartsen weekeinde 7-8 juli: Th. A. Oostenbrug, tel. 515. Geboren: Maria Gerrftdina, dv. A. H.. J. Groteboer en J. E. van Schooten Anke Jantine, dv. A. Meijerink en H. J. Jansen. Jan, zv B. J. Kruimelaar en G. Knol Ondertrouwd: G. M. Bannink, 26 jr, wo nende te Holten en G. Roeterdink, 20 jr, wonende te Bathmen. D. Nijland, 27 jr, en J. J.Klein Horstman, 26 jr, beiden wonende te Holten H. W. Jansen, 27 jr, wonende te Holten en J. Haverslag, 27 jr, wonende te Markelo. Gehuwd: B. G. Slager, 36 jr, wonende te Usquert en A. H. Wegstapel, 33 jr, wo nende te Holten. H. J. Voordes, 25 jr, wonende te Holten en J. Hallink, 28 jr, wonende te Nijverdal (gem. Hellendoorn) Overleden: H. Lonink, 36 jr, Dijkerhoek 67, Holten, overleden te Zwolle BEVOLKING: Vertrokken: Mevr. G. van den Berg- Stukker van Kolweg 18 naar Ferwerdera- deel (F.) Ingekomen: A. W. Poppe en gezin van Nijverdal naar Diessenplasstraat 11 Gevonden: Zonnebril; kindeiqoortemon- naie, inh. f 0,35; gele plastic regenjas; portierkruk van auto, met slot; een paar bruin lederen glacé's. Verloren: Snoer donker kristallen kra len; bruin lederen heren por temonnaie m. inhoud; paar groene voorzetglazen voor bril. Verloren: een auto-antenne Komen anlopen: zwart poesje met wit te pootjes. Inlichtingen dagelijks op het Groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, uitslui tend van 8 tot 13 en van 14 tot 22 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1