Prachtig succes voor drumband iieuwe psifkaufcer m gebruik genomen I0EMDJI KERKDIENSTEN Vrijdag 29 juni verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard Promotie naar afdeling Uitmuntendheid Zegetocht door het dorp Verlangen middenstand gaat nog altijd naar dorpskern uit Burgerlijke Stand Zaterdag 30 juni 1962 No. 2G Jaargangl4 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting ,Jüoltens Nieuwsblad" te HoltenTelefoon 05^83 - 23Jf Adv.-prijs 115 mm. (a contant) f2.50. Iedere mm. meer f 0.10 Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. WIJZIGING UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN „IIOLTERBERG" Het hoofd van het 'gemeentebestuur van De drumband van de Holtense Muziek vereniging „H.M.V." heeft zaterdag op het Nationaal Federatief Muziekconcours van de Muziekvereniging „Nieuw Leven" te Angerlo (bij Doesburg) een prachtig suc ces geboekt door in de eerste afdeling een eerste prijs te behalen met 72 punten resp.. 35 voor de lopende en 37 voor de stilstaan de mars. De jongelui trommelden onder leiding van commandant-tamboermaitre L. Meins- ma rustig de punten bijeen die nodig wa ren voor een royale eerste prijs en pro motie naar de afd. „Uitmuntendheid".' De jury, die bestond uit de heren Ger hard Boedijn, Oscar van Hemel en Gijs- Bert Nieuwland kwam tot de volgende beoordeling: Lopende mars: Techn. en ritm. uitvoering 9 9 9 Klankgehalte 9 9 9 Tempo 8 8 8 Ordelijk en gericht marcheren 9 9 9 Stilstaande mars: Techn. en ritm. uitvoering 10 10 10 Klankgehalte 9 *9 9 Tempo 9 9 9 Correctheid 9 9 9 Bij de terugkeer in Holten stonden de drumband van de Chr. Muziekver. „Ad- vendo" te Nijverdal (van welke band de heer Bos ook leider is) en H.M.V." op de hoek bij Slotman gereed om de eerste prijswinnaars te begeleiden op hun zege tocht door het dorp. Op Smidsbelt werd even halt gehouden en hier kwam de band in actie. De beide concoursnummers wer den correct „gemaakt" en de vele belang stellenden die op en rond de Smidsbelt waren samengestroomd brachten een har telijke ovatie. In café M. Kalfsterman waar de offi ciële huldiging plaats vond voerde als le spreker het woord de voorzitter van „H. M.V." de heer A. Westerik. Hij verklaar de blij te zijn met het prachtige succes en hij richtte zich met zijn woorden van gelukwens in 't bijzonder tot de leider van de band de heer Bos te Nijverdal en de commandant de heer L. Meinsma. De heer Westerik deed zijn felicitatie verge zeld gaan van een enveloppe met inhoud. De heer J. Wiggers. voorzitter van de supportersvereniging wees op de prachtige „staat van dienst" van de band. In nog geen drie jaar werd vijf keer deelgenomen aan een concours en vier keer werd een eerste prijs behaald waarvan zelfs een keer met lof van de jury. Hij wenste de band veel succes in de op één na hoogste afdeling en hij bood namens de supportersvereniging een enve loppe met inhoud aan. De heer G. J. van Aefst dankte met enkele woorden voor de spontane huldiging en hij sprak een har telijk woord van dank aan de heer Bos aan wiens leiding het voor een belangrijk deel te danken is dat de band in Anger lo zo'n schitterend succes boekte. Hij bood de heer Bos een enveloppe met inhoud aan en offreerde mevr. Bos een doos bon bons. weest, indien men besloten had, het nieuwe postkantoor aan de drukke hoofdstraat te bouwen. Dat is de plaats niet meer voor zo'n gebouw, nu iedereen zo langzamerhand een auto heeft. Ook in Almelo heeft men niet aan een hoofd straat gebouwd. Wij zijn met deze plaats erg blij, aldus de heer Jeurgens, die zich overigens het standpunt van de midden stand best kon begrijpen. De nieuwe directeur, de heer J. Dek ker, heeft tenslotte alle aanwezigen dank gebracht voor hun belangstelling en de verzekering gegeven, dat hij en 't overige personeel hun uiterste best zul len doen om de grootst mogelijke service te geven. Hij dankte in het bijzonder de heer Louwerse voor de ondervonden medewerking en de heer Doosje, prees gastvrijheid. de hulpvaardigheid van de bestellers en dankte ook de familie Assink voor haar Burgemeester Enklaar was de eerste, die aan het loket in de glazen wand postzegels kocht en zich kon vergewis sen van de goede accommodatie, welke het nieuwe kantoor biedt. HET GEBOUW Dat kantoor heeft de vorm van een bungalow, omgeven door gazons met aan de achterzijde een aardige woning in hoogbouw, zodat het geheel- zich als het ware symmetrisch aanpast aan de stijl van het wijkgebouw. Een ruime wacht kamer met een aardig kantoor vormen het voorste deel. Daarachter bevindt zich een zeer ruime bestellerskamer en de sorteerafdeling met de wijksgewijze vakindeling. Alles is in fleurige lichte tinten ge houden, zodat het interieur met als meu bilering stalen bureaus enz. een keurig geheel vormt. In de Gaardenstraat zijn parkeerstro- ken aangebracht, zodat mobile P.T.T.- klanten geen belemmering voor 't steeds drukker wordende verkeer in deze straat behoeven te vormen. OFFICIËLE PUBLICATIES AANGIFTE LEERLINGEN OPENBARE KLEUTERSCHOOL Burgemeester en wethouders van Hol ten maken bekend, dat door de hcofd- leidster van de openbare kleuterschool op dinsdag 3 juli 1962 tussen 3.45 uur en 5 •uur zitting zal worde..: gehouden voor de inschrijving van leerlingen voor het nieu we cursusjaar. Om toegelaten te worden, moeten de kinderen de leeftijd van vier jaar heb ben bereikt. Belanghebbenden worden verzocht de aangifte niet uit te stellen tot na de va kantie. 'Men gelieve trouwboekje of geboorte bewijs mede te brengen. Holten, 28 juni 1962. JOH. DEKKER blii met nieuw kantoor de gemeente-architect, de heer Louwer se, en zijn naaste medewerkers. Na gewezen te hebben op dé grote veranderingen, welke zich in het postale verkeer in de loop der jaren hebben vol trokken, richtte hij zich in het bijzonder tot de oud-kantoorhouder en mevrouw Assink, die ook na hun pensionering de post zo'n gastvrij onderdak hebben ver schaft. Hij vond het nieuwe bedrijfsge bouw een bijzonder prettig aandoend geheel, bracht dank aan de aannemers en voor de inrichting aan de heer Doosje van de P.T.T. te Zwolle. De directeur, de heer J. Dekker, en zijn bestellers wenste hij evenals alle in gezetenen geluk met het nieuwe gebouw en zeide overtuigd te zijn, dat hierin een uitstekend dienstbetoon kan worden verwacht. BURGEMEESTER SPREEKT. De burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, ging uitvoerig in op de totstandkoming van het nieuwe postkantoor en ver klaarde, dat deze niet over rozen is ge gaan. In de Holtense raad kent men nauwelijks brandende problemen, maar hete vuren gestaan. De burgemeester voelde het min of meer als een discrimi natie, dat in Almelo en Zwolle wel door het Rijk wordt gebouwd, terwijl in een plaats als Holten de gemeente moet bouwen. Overigens heeft dit aan de goe de verstandhouding met het postdistrict geen afbreuk gedaan. Sprekende over de plaats waar het gebouw is verrezen gaf spreker als zijn persoonlijk oordeel, dat deze keuze goed Het gemeentebestuur is blij met de nieuwe huisvesting, die met twee loket ten ook een beter dienstbetoon mogelijk maakt. In 1957 is men begonnnen met 't eerste gesprek, nu in 1962 is men gereed. Het deed spr. genoegen, dat de heer Jeurgens juist voor zijn heengaan uit de P.T.T.-dienst, deze opening nog kon ver- richten. Hij wenste hem nog voorspoe dige jaz-en toe. De heer H. Dekker, directeur van het P.T.T.-kantoor Deventer, sprak nog een kort woord van gelukwens en hoopte, dat zijn naamgenoot, de plaatselijke di recteur de heer Dekker met zijn bestel- lers in het nieuwe gebouw een prettige tijd tegemoet gaan. Spreker was wel heel jaloers op het prachtige woonhuis bij het nieuwe kantoor. PROTESTACTIE Sprekende namens de Holtense win keliersvereniging zeide haar voorzitter, de heer H. J. Bouwhuis, dat hij on danks de destijds gevoerde protestactie, gaarne de uitnodiging voor deze opening had aanvaard. Niettemin bleef hij het betreuren, dat het nieuwe kantoor, waai-mede hij de P.T.T. gelukwenste, niet in de dorpskern is verrezen. De heer Bouwhuis hoopte, dat de woorden van de burgemeester in ver vulling zullen gaan, dat na verloop van I een aantal jaren toch nog een postkan toor in het dorpscentrum zal verrijzen. Hij bood namens de Holtense Handels vereniging bloemen aan. De oud-directeur, de heer J .H. As sink, sprak eveneens een kort woord en zeide zich bij zijn gelukwensen gaarne aan te sluiten bij de vorige sprekers, die hun waardering en bewondering heb ben uitgesproken voor het nieuwe ge bouw. Iiij hoopte, dat zijn opvolger en de bestellers hier even prettig zouden werken als hij en zijn echtgenote gedaan hadden. DE PLAATS De burgemeester, de heer Assink en de heer Bouwhuis dankend voor hun woorden, zei de heer Jeurgens, dat hij niet bijzonder te spreken zou zijn ge- Holten .brengt ter openbare kennis, dat het besluit van ce raad d.d. 29 januari '62, nr. 348, tot vaststelling van een herzic- ning van het uitbreidingsplan in onderde len „Holterberg", bij beschikking d.d. 7 mei 1962, 4e afdeling, nr. 27916, van ge deputeerde- staten der provincie Overijs sel is goedgekeurd:' Het besluit heeft betrekking op een wijziging van de bebouwing in de Holter- berg in verband met de voorgenomen bouw van een bestuurspost door de pro vincie Overijssel. Holten, 29 juni 1962. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, W. H. ENKLAAR. KLEUTERS DAGJE UIT 'De kleuters van de Christelijke Kleu terschool maakten woensdag' per OAD- touringcar en reisje naar Apeldoorn, waar een bezoek werd gebracht aan de kinderboerderij „Malkenschoten". On danks de minder gunstige weersomstan digheden hebben de kinderen zich kos telijk geamuseerd met de pony's, geitjes en in de speeltuin. Vrijdag 29 juni t. e. m. zaterdag 7 juli: Schoenhandel K. J. Oolbekkink, Oran jestraat 80, wegens vakantie gesloten. Vrijdag 29 juni t. e. m. zaterdag 7 juli: Fa. H. Kaan' en Zn., wegens vakantie gesloten. Voor gas geopend. Zatez-dag 30 juni, nm. 1.15 uur: Kringwed strijddag der P.J.G.O.-afdeling in kring II, Holten (zie ber.) Zondag 1 juli 8.30 uur: Filmavond in „Irene", (zie adv.) Maandag 2 juli tot en met zaterdag 7 juli: rijwielhandel Bets v. d. Bos wegens va kantie gesloten (zie adv.). Woensdag 4 juli, 's avonds 7.30 uur: Open luchtspel „In het Witte Paard" in het „Sportdal" Zaterdag 7 juli: Dansen in 't Bonte Paard Paard, (zie adv.) Zaterdag 7 juli 1518 uur: Jeugdhen- gelwedstrijd „De Rietvoorn" bij de Wip- pert. Maandag 922 juli: Inning (per kwitantie) van vaste jaarlijkse bijdragen en inza meling van losse giften ten bate van „Hollens Studiefonds voor Papoea=jon- geren". Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10 uur 'os Israël (Viering Heilig Avondmaal). Om 19,30 uur Jeugddienst. Voorganger: ds Loran van Bergentheim. Dijkerhoek: 10 uur ds Addink (Viering Heilig Avondmaal). Geref. Kerk. 8.30, 10 en 3 uur ds Hoog kamp. In de middagdienst voorberei ding Heilig Avondmaal. De derde col lecte is bestemd voor het Bouwfonds. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerk Rijssen: 7. 8.30 en 10 uur Hoogmis R.K. Kerk Niemv-Heeten: 7.30 en 10 uur: Hoogmis Zondagsdienst dierenartsen weekeinde 30 juni/1 juli; Dierenarts G. S. E. Veg- ter, tel. 394. Geboren: Janneke Geertruida, dv. S. Lubbersen en D. Brinkman, Neerdorp 93. Ondertrouwd: H. J. Voordes, 25 jr., wo nende te Holten en J. Hallink, 28 jr., wo nende te Hellcndoorn. BEVOLKING: Ingekomen: H. Post van Duitsland naar Holterberg 46 F. Claasen van Amster dam naar Holterberg 32 J. Dekker en gezin v. Hellendoom naar Gaardenstraat 35 J. L. Adriaanse van Warmond naar Holterberg 16. Vertrokken: Mevr. R. E. van Voorst van Beest van Holterberg 77 naar Apeldoorn. GEVONDEN EN VERLOREN Gevonden: 1 zonnebril, 1 motorbril 8 kaartjes met knopen, 1 badhanddoek met broekje, 2 portemonnaies in zwembad „,Twenhaarsveld", 3 zonnebrillen, (idem) Komen aanvliegen: 1 pauw. Verloren: 1 knalpijp van bromfiets, 1 handgreep van kofferdeksel (Morris), 1 zonnebril, 1 heren polshorloge gedeelte van rijwiel-koplamp, 1 kluwen' rood bin- dertouw, 1 gedeelte van aftak-as van tractor, 1 parelkettinkje, 1 huissleutel, 1 portemonnaie met inh., 1 ï-uitensnijder, 1 bonte schort. Weggevlogen: 1 licht.gele kanarie Mr. W. H. ENKLAAR burgemeester kunnen zijn, dat binnen niet zo'n heel lang tijdsverloop toch nog een plaats in het dorpscentrum zou moeten worden gezocht, maar dan in een gesaneerd dorpscentrum. Het gebouw, vriendelijk gelegen bij het wijkgebouw van het Groene Kruis en het nieuwe bankgebouw van de Coöp. Boerenleenbank, dat zijn voltooiing na dert, noemde hij een compliment voor de gemeente-architect, die zich op een goede wijze van zijn taak gekweten heeft. Met enthousiasme werd het nieuwe postkantoor te Holten in gebruik genomen. Holten. - Het nieuwe postkantoor in de Gaarden is woensdagmiddag in aan wezigheid van enkele P.T.T.-autoritei- ten, het dagelijks bestuur onzer gemeen te en tal van andere genodigden op eenvoudige wijze officieel in gebruik ge nomen, waarbij ook zij, die er dagelijks in zullen moeten werken de Holtense P.T.T.-ers niet ontbraken. Over de plaats, waar het moest verrij zen is, zoals men weet, vooral in mid denstandskringen nogal wat te doen ge weest en ook de gemeenteraad kon niet tot een éénstemmig besluit komen. Men verlangde een plaats in de dorpskern. Dit verlangen klonk woensdagmiddag nog even door in de toespraken, die bij de opening gehouden werden. DE ONTVANGST. Het was de directeur van het postdis trict Zwolle, de heer W. A. L. G. M. Jeui-gens, die per 1 juli met pensioen gaat, die de begroetingstoespraak hield en de samenwerking prees tussen het gemeentebestuur met zijn dienst van ge meentewerken en de P.T.T. Hij dankte daarvoor niet alleen het college van burgemeester en wethouders, maar ook is geweest, al zou het door de snelle ont wikkeling van de gemeente wel eens

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1