SB* Eerste diploma's school voor economisch en administratief onderwijs uitgereikt KERKDIENSTEN V. Vakantie- programma lÉaMMi w 4 laadswergaderïng Natuorfijkhruin BLRD AGENDA Burgerlijke Stand Het verdere programma luidt: Zaterdag 2& juni 1962 No. 25 Jaargang 14 LTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad." te Holten, Telefoon 051f83 - 23 Jf Adv.-prijs 1 15 mm. (a contant) f 2.50. Iedere mm. meer f 0.10 Holten. De Holtense school voor eco nomisch en administratief onderwijs, ver bonden aan de openbare Ulo-school, wel ke met enkele andere scholen in Neder land deelneemt aan het Ulo-experiment van het Pedagogisch Centrum van het NOV, heeft woensdag haar eerste ge slaagde leerlingen afgeleverd. Alle 15 jongens en meisjes, die aan het examen deelnamen, hebben met veel vrucht de lessen gevolgd en behaalden het diploma. Eén leerling kon wegens verblijf in het ziekenhuis niet aan het exaimen deelne men. Deze eerste diploma-uitreiking was de aanleiding, dat de gecommiteerden voor dit examen, mr. R. W. Bolt, secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Deventer, en de gemeente-secretaris, de heer G. J. Langenbarg, met het vol tallig onderwijzend personeel in de raad zaal bijeen kwamen om de geslaagden met de uitslag bekend te maken. De gemeente-secretaris voerde daarbij, wegens verhindering van de burgemees ter, namens het gemeentebestuur 'het woord, er op wijzende, dat deze, gezien zijn grote belangstelling voor het onder wijs, gaarne deze middag tegenwoordig had willen zijn, maar dat hem dit niet mogelijk was. Wat hier gebeurt is een unicum in den lande, omdat dit soort on derwijs, behalve in Rotterdam, nog ner gens in Nederland wordt gegeven Spreker wees de jongelui er op, dat zij wel in een bijzondere en bevoorrechte positie verkeren, omdat zij de pioniers vormen en voor degenen, die de komen de jaren dit getuigschrift ook nog zullen halen, de wegen banen, maar voor hen evenzeer de zaak kunnen verknoeien, wanneer de resultaten van hun werk in de praktijk minder gunstig zouden uitval len. Zij aanvaardden derhalve een grote verantwoordelijkheid, niet .alleen tegen over hen, die nog zullen volgen, maar zeer zeker ook tegenover de school en het onderwijzend personeel. De behaalde resultaten zijn voor een groot deel te danken aan de inspanning en de energie van het onderwijzend per soneel, met aan het hoofd de heer Sinne- Moment waarop het diploma door de gemeentesecretaris de heer G. J. aan de eerste jong-en wordt uitgereikt. Rechts van hem de heer Sinnema en de heer Bolt. angenbarg ma. Het gemeentebestuur is dit personeel dan ook zeer dankbaar voor de onvex-- moeide ijver om steeds de beste resulta ten voor de leerlingen te bereiken. Moei te noch inspanning is hen ooit teveel; het gehele experiment getuigt hiervan. DE PRAKTIJK. De gemeente-secretaris deed dan ook een beroep op de geslaagden om te to nen, wat zij met hetgeen zij geleerd heb ben, kunnen doen, aldus goede amhassa- deux-s vormende voor de school, die zij nu verlaten hebben. Spreker bracht tenslotte nog in het bij zonder dank aan mr. Bolt, dat hij als ver tegenwoordiger van het bedrijfsleven, als gecommiteerde heeft willen optreden. In een bijzonder vreugdevolle stem ming namen de jongelui daarna uit zijn handen het diploma en puntenlijstje in ontvangst. De heer Sinnema bracht daarna we derkerig dank ran het gemeentebestuur. Zonder zijn medewerking was dit onder wijs, waarvoor kosten noch moeite zijn gespaard niet mogelijk geweest. Voor een eerste keèr, is van de leerkrachten in de ze klas wel heel veel gevergd. De geslaagde jongelui wees hij er nog op, dat zij met het behalen van dit diplo ma dat, zodra het middelbaar beroeps onderwijs wordt ingevoerd, inwisselbaar is voor een rijksdiploma zouden kun nen denken, dat zij nu klaar zijn voor een beroep Dat beroep zullen zij in de praktijk nog moeten leren, maar de heer Sinnema hoopte wel, dat de waarde van deze opleiding spoedig in het bedrijfsle ven bekend zal worden, en dat allen zich cok voor het behalen van prakrijkdiplo ma's zullen willen inspannen DE GESLAAGDEN. De namen van de geslaagden zijn: Meisjes: M. Wansink, J. Stukker, Hol ten; L. Passeniér, Deventer; G. Nikkels, Batihmen; A. W. Koopman, Holten; B. W. Heijenk, Holten en H. J. Goorhuis, Mar- kelo. Jongens: H. Wansink, Holten; C. R. Stokkink, Lettele; B. v. d. Riet, Nijverdal; H. J. Reilink, Holten; H. Priem, Nijver- ook voor het behalen van praktijkdiplo- Achterkamp, Holten. De gemeenteraad komt dinsdag 26 juni а.s. 's avonds 8 uur in openbare zitting ten gemeentehuizc bijeen ter behandeling van de volgende (voorlopige) AGENDA: la. Ingekomen stukken; b. medelingen; 2. Notulen der openbare vergaderingen van 28 dec. 1961 en 29 jan. 1962; 3. Voorstel lot aankoop van de boerderij en grond van de heer T. Hofman, alhier. 4. Voorstel tot verkoop van grond aan de heer T. Bannink Mzn, alhier. 5. Voorstel tot verkoop van grond aan de N.V. Bimo te Ermelo Onderzoek geloofsbrieven der nieuw benoemde raadsleden 7. Voorstel lot het benoemen van de heer J. I-I. Paalman tot slachthuisax-beider- waagmeester. 8. Voorstel tot het benoemen van een ar beider op de wegen. 9. Voox'stel tot het benoemen van een on derwijzeres aan de o.l. dorpsschool. De voordracht luidt: 1. mej. C. S. S. Wilmink te Coevorden, 2. mej. A. G. Visch te De venter; 3 mej. A. P. Paardekoper te Vox-- den. 10. Voox'stel tot het verlenen van eervol ontslag aan de heer J. Sinnema als hoofd der openbare school voor uitgebreid lager onderwijs. 11. Voox'stel tot het benoemen van de heer H. J. I-Iiddink tot hoofd van de school voor uitgebi'eid lager onderwijs. 12. Vooi'slel tot het benoemen van de heer J. W. Feith tot onderwijzer aan de open bare school voor uitgebreid lager onder wijs, met het gelijktijdig vex-lenen van eervol ontslag als onderwijzer aan de o.l. dorpsschool. 13. Voorstel tot verlenging va ntrui- mingstermijn van de onbewoonbaar ver klaarde woningen Rietmolenstraat 3 en Lai'enseweg 25. 14. Voorstel tot het vex-lenen van een cre- diet ten behoeve van: a. het gedeeltelijk rioleren van de Oude Deventerweg, b. het doen van uitbreidingen van het g.e.b., c. ondex-houd van het openbaar slachthuis. 15. Rondvraag. veilig tegen zonverbranding Pigmaderm. Tube 2.95 - Flacon 7.50 en 2.95 Zaterdag 23 juni: Drumband HMV naar nationaal concours te Angerlo (G.). Zondagmiddag 24 juni: Muziek in café „De Poppe" (zie adv.) Zondag 24 juni 's avonds 7.30 uur: Film voorstelling in „Irene" Dindsdag 26 juni: 8 uur Raadsvergadering Donderdag 28 juni, 7—8 uur: Zitting ter Horst Co N.V. ten huize van de heer H. J. Beltman (zie adv.) Donderdag 28 juni: Het postkantoor is verplaatst naar de Gaardenstraat. Oude kantoor niet meer in gebruik. Vrijdag 29 juni t. en m. zaterdag 7 juli: Schoenhandel D. J. Oolbekkink, Oran jestraat 80, wegens vakantie gesloten (zie adv.) Vrijdag 29 juni t. en m. zaterdag 7 juli: Fa. H. Haan en Zn., wegens vakantie gesloten. Voor gas geopend( zie adv.) Zaterdag 30 juni, nm. 1.15 uur: Kringwed strijddag der P.J.G.O.-afdeling in kring II, Holten (zie ber.) Woensdag 4 juli, '5 avonds 7.30 uur: Open luchtspel „In het Witte Paard" in het „Sportdal" Maandag 922 juli: Inning (per kwitantie) van vaste jaarlijkse bijdragen en inza meling van losse giften ten bate van „Holtens Studiefonds voor Papoea-jon geren". Geboren: Jansje Margaretha, dv. H. Theijn en A. H. van der Pluijm, H. J. Wansinkstraat 20. Alina Jantina, dv. R. Nijmeijer en A. Scholman, H. J. Wan sinkstraat 21. Marinus, zv. J. Jansen en H. M. Haverslag, Espelo 63. Marie Thé- rèse, dv. H. Koopman en G. Manenschijn Doi-psstraat 16. Hendx-ik Dinant, zv. G. Rensen. Overleden: Levenloos geboren kind van J. W. Broekmaat en H. C. Schlahmilch. Ondertrouwd: B. G. Slager, oud, 36 jr. wonende te Usquert (Gx\) en A. M. Weg- stapel, oud 33 jr., wonende te Holten. Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10 uur: Ds. Ad- dink (bed. H. Doop) In beide diensten voorbereiding H. A. Gewone diaconie collecte' is bestemd voor kinderbescherming waarvoor fol ders en offei-zakjes werden uitgereikt. Extra collecte jeugdwerk Bijkerhoek: 9.30 uur: Ds. Israëi (voorber. H. Avondmaal). Gewone diaconie col lecte is bestemd voor Kinderbescher ming waarvoor folders en offerzakjes werden uitgereikt. Extra collecte voor jeugdwerk. Geref. Kerk: 9.30 en 3 uur (Bevestiging ambtsdragers) ds Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de geestelijke verzorging van Zee-, Land- en Luchtmacht. Bij de uit gang: collecte voor „Eigen Kerkbouw". R-X. Kerk Rijssexi: 7, 8.30 en 10 uur Hoogmis R.K. Kerk Nieuw-Heeten: 7.30 en 10 uur: Hoogmis Zondagsdienst dierenartsen weekeinde 23-24 juni: dierenarts Th. A. Oosten- 'brug, tel. 515. Gevonden: 1 paar motox-handschoenen; 1 kinderschoentje; 1 damesrijwiel: 1 .akte tas met inhoud; 1 zadeldekje; 1 kinder- vest; 1 gouden zegelring. Aan komen lopen: 1 klein zwart hondje; 1 jachthond; 1 Schotse collie. Verloren: 1 kinderschoentje; 1 zwem broek; 1 regen.jas; 1 polshorloge; 1 snoei- schaar; 1 huissleutel; 1 zonnebril. Weggevlogen: 1 kanarie. Inlichtingen dagelijks aan het groepsbu- reau der x-ijkspolitie te Holten van 922 uur, docht niet tussen 13 en 14 uur. W/WWV.WMWW, Hoewel de vakanties nog met in hun volle omvang zijn begonnen, verblijft er toch reeds een beduidend aantal zomergasten in onze gemeente, die wij zien wandelen, winkelen en fietsen en die hier temidden van het natuurschoon een rustxge en px-ettige vakantie hopen door te bx-engen. Wij willen hen er gaarne op wijzen, dat de plaatselijke verenigingen, evenals voorgaande jaren, ook dit jaar weer verschillende evenementen hopen te arran- ,en ten del,e dm indruk kunnen geven van hetgeen er in onze plaats op cultureel- en sportgebied leeft. ur 'aar zulIfn WÜ wederom aan alle hotels, pensions en andere vakantie verblijven een of meer exemplaren van ons blad doen toekomen, waarin het V VV-programma is opgenomen, waarbij wij een vriendelijk beroep doen op de eigenaren dezer bedrijven om ons blad aan de gasten door te geven. Elders in dit blad vindt men een meer uitvoerig overzicht van de komende evenementen. In dit programma wordt volstaan met de vermelding van het- geen er in de komende weken te doen is. Wij roepen onze zomergasten gaarne een hartelijk welkom toe en wensen hen een goede en prettige vakantie. VVV HOLTEKBERGRIT WOENSDAG 27 JUNI en volgende woensdagen wordt hij voldoende deelname de bekende VVV autobustocht georganiseerd over de Holterberg, Haarler- berg. Nijverdalse berg met prachtige vergezichten over Salland en Twente Er is een wandeling aan verbonden van pl.m. 20 minuten door de schone dreven langs de westelijke helling van de berg. De kosten bedragen f 1 05 en men kan zich zo spoedig mogelijk opgeven bij 't VVV-informatiekantoor Gaardenstraat, hoek Dorpsstraat. As. woensdag wordt een middagtocht gehouden om 2 uur. De volgende weken heeft men een keuze tussen middag- en avondtocht. De administra teur gaat mee voor een explicatie. OPENLUCHTSPEL ZATERDAG 30 JUNI, 's avonds 7.30 uur, zal de toneelclub „O.C.H." in samen werking met de muziekvereniging „H.M.V." in het Sportdal het bekende openluchtspel „lm weissen Rüssi" (In het witte Paard) opvoeren. Een zeer jolig en amusant spel, dat ieders hart bekoren zal. In het Sportdal verschijnt een compleet hotel en in de daarbij behorende muzxektent speelt de Tirolerkapel. Nadere bijzonderheden vindt men in een aankondiging in dit nummer en op de aanplakbiljetten. Kaarten zijn tegen gereduceerde prijs bij het VVV-kantoor verkrijgbaar. DINSDAG 3 JULI een openlucht-gymnasüek-demonstratie van de sportver- emging „Dato" in het Sportdal. WOENSDAG 4 JULI dc 2e opvoering van 't openluchtspel ,.Im weissen Rössl" in het Sportdal. VRIJDAG 6 JULI een puzzle-wandeltocht van de wandelsportvereniging „De Trekkers" langs de mooiste plekjes in de omgeving. VRIJDAG 6 JULI beginnen 's avonds 8 uur weer de rondleidingen in het natuur-historisch museum, dat een prachtige uitbreiding heeft "ondergaan en ook voor degenen, die het reeds bij een vorig verblijf in Holten bezoch ten, wat bijzonders te bieden heeft. Dc O.A.D. begint spoedig weer met het organiseren van bustochten naar Giet hoorn, Teckienburg en Sauerland in Duitslaixd. Inlichtingen worden ver strekt door de VVV. WW^A/WWvV^AAAAAAJVSAAv^^A/Vv^AAA^vVV^.^Av^/VVWW^A^v^A/VVVW

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1