„Be Vrijheid" bekte geede bedrijfsresultaten HarkeSsse ouders, wees! verstandig Zwemlessen Natuurbad Twenhaarsveld *fejUQdm puistjes AGENDA Qurgevlijke Mr, W. H. Enklaar gehuldigd bij zijn afscheid als waarnemend burgemeester van Bathmen ROL Met de „Waterman" naar Engeland P^TBABYDERH ouee.rot het nemen van zwemlessen Vermijdt op 30 juni a.s. hoofdweg Zwolle-Meppel iN DIT BLRD Zaterdag 16 juni 1962 No. 24 Jaargang 14 LTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uittreding uit Ysaiactaverband volledig geaccepteerd Gestreefd wordt naar vijfdaagse werkweek In de woensdagavond in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman gehouden ledenvergadering van de Coöperatieve Zuivelfabriek „De Vrijheid" heeft het bestuur door overlegging van de balans en verlies- en winstrekening de resultaten van het bedrijf over het afgelopen jaar aan de leden en leveran ciers bekend gemaakt. De directeur, de heer C. Broersma, heeft daarbij een toelichting gegeven en enkele belangrijke mededelingen gedaan. Omtrent de uittreding uit het Ysaiactaverband, waartoe in een buitengewone ledenvergadering onlangs werd besloten, deelde hij o.m. mede, dat men in een *n 3anVar' gehouden vergadering van deze combinatie het standpunt van „De Vrijheid" heeft weten te respecteren, waarna na na wederzijds goedvinden een modus is gevonden voor een redelijke scheiding. De officiële afwikke ling, waaromtrent de voorwaarden vastliggen, zal nog nader plaats vinden. De credieten voor een gewijzigde bedrijfsvoering en de daarmede samen hangende verbouwing om te geraken tot de invoering van de vijfdaagse werk week, welke eveneens in deze buitengewone ledenvergadering werden toege staan, zijn nog niet gebruikt, maar er staan wel plannen op stapel om binnen afzienbare tijd tot uitvoering daarvan over te gaan. De fabriek heeft zich inmiddels aangesloten bij de onlangs opgerichte wei- verwerkingscoöperatie Gelderland en Overijssel te Borculo, deelde de direc teur nog mede. Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad te Holten, Telefoon 05)83 - 234 Adv.-prijs 115 mm. (a contant) f2.50. Iedere mm. meer f 0.10 De vergadering, die onder leiding stond van de 2e voorzitter, de heer G. Stam, wegens verhindering van de heer J. H. Sprokkereef, was niet druk be zocht. GUNSTIGE MELKOPBRENGST Uit de toelichting op de resultatenre kening bleek, dat de gemiddelde melk- gelduitkering met inbegrip van de uit keringen uit het L.E.F. en het Zuivel- fonds, bij 3.70 °/o vet f 26.36 per 100 kg. bedragen hebben, terwijl het landelijk gemiddelde f 26.50 bedroeg. Hieruit blijkt o.m., dat het bedrijf gunstige re sultaten voor de leden en leveranciers heeft afgeworpen. De onkosten bedroegen met inbegrip van de afschrijvingen ad f 97.000 f 4.39 per 100 kg. (v.j. f 3.95). De gebouwen, terreinen en machines staan op de balans voor f 180.000, de woningen en winkel voor f 77.000. AANVOER EN PRODUCTIE Wat de' aanvoer en productie betreft deelde de directeur mede, dat de totale melkaanvoer 15.249.127 kg.bedroeg te gen vorige jaar 15.021.290 kg. Het ge middelde vetgehalte beliep 3.64 °/o (v.j. 3.54 Het gemiddelde eiwitgehalte, dat dit jaar voor het eerst voor de uitbetaling 'meetelde, bedroeg 3.32 vermoedelijk overeenkomende met het gewestelijk en landelijk percentage. De productie van boter werd inge krompen ten behoeve van de kaaspro ductie, zij bedroeg 270.920 kg. (vorig jaar 342.869 kg.). De kwaliteit was zo danig, dat in verband met de wekelijk se G.O.Z.-keuringen een zilveren me daille werd behaald. Een bijzonder aar dig succes voor het betrokken bedrijfs- personeel en directie. Dc kaasproductie bedroeg 89.878 st. Gouda volvet (v.j. 68.185), 9116 Edam mer 40 (v.j. 6171) en 25.947 broodka zen 40 °/o (v.j. 25.460). In Ysaiactaverband werd in Holten en Wijhe 6.1 miljoen kg. melkpoeder ge fabriceerd (v.j. 8.4 miljoen kg.). In 's Heerenberg werd voor gezamenlijke rekening nog 18 miljoen kg. zg. spray poeder gemaakt. MELKAANVOER NOG STIJGENDE Na vaststelling van balans- en resul tatenrekening deed de heer Broersma nog enkele mededelingen omtrent de erheid -HuidqezondhoTd law nsjsi-fcafe? Drumband naar Angerlo Zaterdag 23 juni gaat de drumband van „H.M.V." naar Angerlo (bij Doesburg) waar zal worden deelgenomen aan het Nat. Federatief Muziekconcours. Ongetwijfeld zullen weer een aantal in gezetenen de band vergezellen naar 't concours. Voor hen die niet over een eigen vervoermiddel beschikken kan een plaats je voor plm. 10 personen gereserveerd worden in de bus. Opgave kan plaats hebben bij de heren G. Brands, Pastoriestraat 10 en J. Wig- gers, Kolweg 14, tel. 356. De 10-jarige Ina Klein Nagelvoort, wo nende Kolweg 30 ontving van het Hoofd kwartier van de M-brigade te Rijswijk bericht dat de jury haar opstel over de parachutiste Willy Geertsema had beloond met een gratis 2-daagse zeereis met het prachtige stoomschip „Waterman". Er zal een bezoek worden gebracht aan de Belgische badplaats Zeebrugge en Dover, een haven in het Engelse graaf schap Kent. De „Waterman" vertrekt op maandag 30 juli uit Rotterdam. Hartelijk gefelici teerd M-brigadiertjc en veel plezier. huidige situatie. In vergelijking met de vorige periode bedroeg de melkaanvoer tot heden 2Vè procent meer dan toen. De maximum- aanvoer per dag steeg boven de 60.000 kg. De kwaliteit van de producten is tot heden buitengewoon goed geweest. Spreker ging wat dieper in op de huidige nationale en internationale marktsituatie, die verre van rooskleurig is, en lichtte zijn gehoor in over het Franse streven, onder leiding van pre sident De Gaulle Frankrijk weer een leidende plaats in Europa te bezorgen, waarbij met name de agrarische pro ductie sterk wordt gestimuleerd, zodat dit land van een importerend land, voor tal van producten een exporterend land is geworden. Ook de E.E.G. kwam hier bij ter sprake. Met betrekking tot de veeziektebe- strijding werd t.a.v. de Abortus nog medegedeeld, dat 3 erkenningen werden ingetrokken en 5 verstrekt. Nadat bij de bespreking van de ver schillende onderwerpen nog tal van vragen waren gesteld en beantwoord, bracht voorzitter Stam de directie en het personeel dank voor de behaalde resul taten in het afgelopen bedrijfsjaar. In de laatste raadsvergadering, die onze burgemeester, Mr. W. H. Enklaar donder dagavond presideerde als waarnemend- burgemeester van Bathmen - na geduren de de periode van 3 april 1960 tot dat mo ment als zodanig actief werkzaam te zijn geweest - is hij door de Bathmense vroede vaderen en het voltallig gemeenteperso- neel, dat aan het slot van de zitting ter vergadering kwam, op warme wijze ge huldigd. De oudste wethouder en loco-burge meester, de heer G. J. M. Volkers, heeft in een hartelijke toespraak Mr. Enklaar dank gebracht voor de prettige samen werking en voor het vele, dat hij in deze korte spanne tijds in het belang van de gemeente tot stand heeft helpen brengen. Hij noemde daarbij o.m. de woningwet- bouw, de voorbereiding van de riolering van het dorp en de stichting van een wa terzuiveringsinstallatie, de stichting van de lagere landbouwschool, de reorganisa tie ter secretarie, enz. Hij bood de heer Enklaar, namens de raad en de burgerij, een goud-gemonteerde vulpen als herinnnerir.g aan zijn ambts periode als waarnemend burgervader aan. Ook het oudste raadslid, de heer H. Wormeester, voerde het woord en wees op de prettige verstandhouding, welke er in de vergadering en onder zijn leiding steeds heeft geheerst. Hij bracht Mr. En klaar dank voor zijn grote activiteit in het belang der gemeente aan de dag gelegd. Hierna werd mede namens het gehele personeel het woord gevoerd door de loco secretaris, de heer M. J. J. Pakkert, die verklaarde, dat Mr. Enklaar ondanks zijn reeds drukke werkkring veel tijd en aan dacht heeft besteed aan de opbouw van de administratie en de opbouw der ge meentediensten en allen steeds op zo'n prettige wijze met raad en daad terzijde heeft gestaan. Veel belangstelling toonde hij ook voor het persoonlijk leven van de ambtenaren. Hij bracht hem dank voor alles wat men van hem ondervonden had en bood hem, onder het uitspreken van de de wens, dat Mr. Enklaar onder Gods zegen, nog vele, jaren burgemeester van Holten mag zijn, een goud-gemonteerde ballpoint aan. Aan mevrouw Enklaar, die deze laatste bijeen- De behandeling 'van een verzoek schrift in de raad van Markelo heeft aan het licht gebracht, dat de kosten voort vloeiende uit het besluit van de Marke- lose ouders om hun dochters naar de huishoudschool in Lochem te sturen f 11.500.hebben bedragen en dat de ouders zelf daarin f 5040.hebben bij gedragen. Het reisfonds, dat hiexwoor gevoivnd werd, zit nu met een tekort van f 6460.en het stichtingsbestuur vraagt hiervoor een subsidie van het gemeentebestuur. Het zijn flinke bedra gen, waarvoor een offer van de ouders en van de gemeenschap wordt ge vraagd. Deze situatie is ontstaan, zoals men weet, doordat deze ouders, verbolgen over het besluit yan de O.L.M. een nieuwe indeling van 't landbouwonder wijs tot stand te brengen en de Marke- lose huishoudschool naar Holten over te plaatsen, weigeren hun kinderen naar de Holtense school te zenden. Wij kunnen ons levendig voorstellen, dat dit besluit, om deze bloeiende school uit de gemeente weg te nemen, gi'ote be roering onder de Mai-kelose agrarische bevolking heeft verwekt. Toen het belicht kwam, dat de lagere landbouwschool in Holten zou worden opgeheven, heeft de betrokken bevol kingsgroep en heeft 't gemeentebestuur ook krachtig geprotesteerd tegen deze opheffing. Men was er toen nog niet zeker van wat men weer zou krijgen. Het levenspatroon van de plattelands bevolking, met riame van de boeren stand, ondei-gaat zienderogen belang rijke veranderingen en dit heeft de O.L.M. voor het zeer moeilijke pi-obleem gesteld, om der wille van de levensvat baarheid van de door haar beheerde lagei-e landbouwscholen en landbouw- huishoudscholen in deze contreien een concentratie van het landbouwondeir- wijs toe te passen. Mai'kelo heeft zijn lagere landbouw school behouden, Holten heeft de land bouwschool verloren en er een huis houdschool voor in de plaats gekregen, Bathmen kreeg de toegezegde huishoud school niet, maar behield zijn lagere landbouwschool. Het hoofdbestuur van de O.L.M. heeft hierin, naar onze stellige overtui ging, naar eer en geweten en zonder aanzien des persoons der gemeenten, moeten wij zeggen gehandeld. Men kan deze gang van zaken betreu ren en er zich, in eerste instantie, ern stig tegen verzetten, maar als de dingen eenmaal een feit geworden zijn, moet men zich ten slotte er ook bij kunnen neerleggen. Zo is het nu eenmaal in het leven. De Holtense boeiren zenden hun zoons naar de lagere landbouwscholen in Markelo of Bathmen, al naar gelang waar zij woonachtig zijn. Is het nu voor de Markelose ouders zo moeilijk hun dochtei's naar de huishoudschool in Hol ten te sturen? Holten heeft hen in deze toch niets aangedaan. De verstandhouding tussen beide gemeenten is altijd goed geweest. Moet deze nu door dit besluit van de O.L.M. vertroebeld worden? Hier is een zeer moeilijke beslissing gevallen. Slechts de toekomst zal kun nen bewijzen, dat het een goede beslis sing is geweest. Wij zouden de Mai'kelose ouders daar om gaai-ne willen toeroepen: „Weest verstandig, zendt Uw dochters met in gang van het nieuwe cursusjaar naar de Holtense huishoudschool. Maakt geen onnodige kosten, maar laat uw kindei-en profiteren van deze goed geoutilleerde school, waarin volop ruimte is en waai- aan verbonden een team van uitsteken de leerkrachten. Zendt ze naar de school, welke zij, met het oog op het drukke verkeer, langs de kortste weg, op een veilige wijze kunnen bereiken, zoals meer kinderen uit Markelo een Holtense school bezoeken." Het zal de verhoudingen, met name in O.L.M.-verband, weer tot goede en juiste pi-oporties doen terugkeren en de vi'ede in de harten herstellen. OFFICIËLE PUBLICATIE Het Gemeentebestuur van Holten vestigt er de aandacht op, dat er momenteel een goede gelegenheid is voor in het natuurbad Twenhaarsveld. Aanmelding dient te geschieden bij de chef-zwemmeester, de heer G. van Lemel, aldaai', die tevens de nodige inlichtingen verstrekt omtrent de tarieven. Holten, 15 juni 1962. Het Gemeentebestuur voornoemd, W. H. ENKLAAR, Bui'gemeester. G. J. LANGENDARG, Secretaris. komst van de Bathmense raad bijwoonde werden bloemen aangeboden. Ook de gemeente-architect, de heer G. J. R. Wibbelink voerde nog het woord en zeide dat de waarnemend burgemeester door zijn activiteit veel werk voor de dienst van openbare werken heeft moge lijk gemaakt. Ook namens de brandweer bracht hij de heengaande burgemeester dank voor de prettige samenwerking. Burgemeester Enklaar heeft tenslotte het gehele gezelschap, waarbij zich ook de rijkspolitie had gevoegd, toegesproken en de ï'aadsleden, het gehele gemeenteperso- neel en allen, waarmede hij in aanraking kwam, dank gebracht voor de goede sa menwerking, voor de mooie cadeaus en de sprekers voor hun waarderende woorden aan zijn adres geuit. Hij sprak ten slotte de beste wensen uit voor de toekomst van de gemeente Bath men. MOOIE OPBRENGST VOOR HET ROODE KRUIS De onlangs gehouden collecte voor het Roode Kruis, waaraan in het bijzonder de heren H. Bosman, A. Fransen, J. H. Janssen, G. J. Nekkers en H. J. Pinkert als de inzamelaars van de geldzakjes hun beste krachten hebben gegeven, heeft een bedrag van f 1496.33 opge bracht. HENGELWEDSTRIJD IN DE SCHIPBEEK De Holtense Hengelaarsvereniging opent het clubseizoen met een hengel- wedstrijd zondagmoi-gen tussen 7 en 10 uur bij de Roudaalterbrug in de Schip beek. Zij heeft voorts nog drie andere wedstrijden in de komende maanden op het programma staan, waaronder een wedstrijd voor jeugdleden op 7 juli a.s. PUROL-POEDER STUDIEFONDS PAPOEA- JONGEREN GROEIT Van de zijde van de Diaconale Com missie voor Internationale Hulpverle ning der Herv. Gemeente te Holten wordt vernomen, dat in de laatste maanden weer tientallen nieuwe vaste bijdragers geworven zijn voor het Hol tense Studiefonds voor Papoea-jonge ren, dat deze commissie het vorige jaar heeft gesticht. Het vaste bedrag, waar het fonds op rekenen mag is hierdoor weer met en kele honderden guldens vermeerderd. Dit mag wel verstaan worden als een verblijdend teken, dat in de gemeente verstaan wordt, dat deze hulp, die daad werkelijk bouwt aan de toekomst van Nieuw-Guinea, door moet gaan. Ook zal de goodwill, die de in Holten verblijven de Papoea-jongeren hier voor hun volk gekweekt hebben, wel niet vreemd zijn aan de groei van dit fonds. De Diaconale Commissie voornoemd ziet de in de maand juli te houden in zameling ten bate van het Papoea-stu diefonds dan ook met vertrouwen tege moet. In verband met de wederom te ver wachten zeer grote verkeersdrukte op de rijksweg 31 Zwolle-Meppel na afloop van de a.s. T.T.-races te Assen - 30 juni a.s. - wordt bestuurders van motor- en andere voertuigen, in de meest uitgebreide zin van het woord, die om hun bestemming te bereiken, gebruik willen maken van de hoofdverkeersweg Zwolle-Meppel, aange- raden op 30 juni a.s. van 17.3022.00 uur zoveel mogelijk en doenlijk het berijden van genoemde rijksweg in noordelijke richting te vex-mijden door zo mogelijk ge bruik te maken van binnenwegen, die de streekbewoners zeker kennen. Een en ander uiteraard in het belang van deze bestuui-ders zelve, daar grotere wachttijden in verband met mogelijke stagnaties zelfs van langere duur niet uitgesloten zijn. Voor het verkeer komende uit weste lijke richting (o.a. Hattem-Zwolle en Zwolle) en uit zuidelijke richting o.a. De- ventei--Zwolle, Raalte-Zwolle) zou aange raden kunnen worden via Zwartsluis te lijden. Het oostelijke verkeer (o.a. Ommen- Meppel, Avereest-Meppel) zou alsdan de route via Balkbrug-Zuidwolde dienen te nemen. ■TiMniCie6e'UcA6e*x. M Zondag 17 juni, 2 uur: Songfestival tijdens school- en volksfeest Larense Broek (zie adv.) Zondag 17 juni, 7-10 uur v.m.: Hengel- wedstrijd van „De Rietvoorn" bij de Roudaalterbrug in de Schipbeek Maandag 18 juni, 8 uur: Bijeenkomst be stuur V.V.V. met de plaatselijke veren, voor vakantieprogramma in hotel Hol- terman. Maandag 18 juni t.m. vrijdag 22 juni: W. Beldman, Markeloseweg wegens vakan tie gesloten (zie adv.) Maandag 18 t.m. zaterdag 23 juni: Winkel fa. H. Stokkers, Oranjestraat, wegens vakantie gesloten (zie adv.) Woensdag 20 juni, 78 uur: Zitting ter Horst Co, Kledingmagazijn Beltman, Dorpsstraat (zie adv.) Zaterdag 23 juni: Drumband HMV naar nationaal concours te Angerlo (G.). Maandag 922 juli: Inning (per kwitantie) van vaste jaarlijkse bijdragen en inza meling van losse giften ten bate van „Holtens Studiefonds voor Papoea-jon geren". Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Beernink uit Brugge en 10 uur Ds Israël. Extra collecte voor „Irene". „Irene", 10 uur Jongerendienst. Dijkerhoek. 9.30 uur Ds Addink. Extra collecte voor „Irene". Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds G. de Jong van Neede. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Theologische Hoge school te Kampen. Bij de uitgang col lecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerk Rijssen: 7, 3.30 en 10 uur Hoogmis R.K. Kerk Nieuw-Heeten: 7.30 en 10 uur: Hoogmis Zondagsdienst dierenartsen weekeinde 16-17 juni: Dierenarts Th. A. Oosten- brug, tel. 515. Geboren: Teunis Johan, zv. T. Deijk en A. Vincent, Burg. v. d. Borchstraat 41 Hendrik, zv. F. Klein Teeselink en W. Markvoort, Beuseberg 174. Overleden: W. H. Marsman, wed. van J. Smale, oud 83 jr., Dijkerhoek 56. Gehuwd: H. J. Paalman, 27 jr., en D. Scheperman, 22 jr., beiden wonende te Holten. J. Sluiter, 25 jr. en M. Aaltink, 21 jr., beiden wonende te Holten. BEVOLKING: Ingekomen: H. van Dijk van Het Bildt naar Holterberg 26 ('t Lösse Hoes) A. F. Goldstein en dochter van Waardenburg n. Dorpsstraat 65. Vertrokken: H. A. Jongman van Holter berg 19 naar Hengelo O. G. Struik van Espelo 3 naar Soest. Gevonden: een herenpyama, een paar sokken, een tandenborstel; een rood lede ren kinderportemonnaie; 1 bankbiljet van 10,een knipmes: een geel kinder truitje; een herenpolshorloge; een sleutel tje, no. 609; een blauwe zwembroek, een geblokte handdoek; herenregenjas (bruin-groen) groene kanarie; zwarte poes, met witte bef; zwart-witte duif. een dubbele bruine fietstas inh. boeket bloemen. Verloren: een blauwe zwembroek ,een geblokte badhanddoek; een donkerbruin omslagportemonnaie, inh. 30 ct; een sola- massief drinkbeker „Wim" en datum; een rijwielpompje (verchroomd); een draad- harige foxterrier, roepnaam Cracker wit- zwart; een blauw-witte zwembroek in handdoek; een bruine damesregenmantel; bruine plastic damesportemonnaie, inh. ongeveer 9; een regenbx-oek, een blauwe overal, een paar sandalen. Inlichtingen dagelijks op het groepsbu- reau der rijkspolitie te Holten, Dorpsstr. nr. 22. Echter alleen tussen 913 uur en 14—22 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1