m Schoolreisje van de School met de Bijbel AGENDA Hurgerlifkë Pinksteren het feest van de Heilige Geest Het aardgas zit al in de buizen De A.B.V.A. vergaderde Veertig jaar bij de Rijkswaterstaat Officiële publikatie Tijdelijke bijstandsregeling voor minder-validen KERKDIENSTEN ZATERDAG 9 JUNI 1962 No. 23 Jaargang 14 NS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal j TJitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad te HoltenTelefoon 05Jf83 - 231f Adv.-prijs 1—15 mm. (a contant) f2.50. Iedere mm. meer f 0.10 */S/VWVVWVA*A*<VvVWWNA*/VVVwVSAA**/V\VV\AA/WSAAAA/WsA*VVVN Woon ook in onze harten, Heer! „Een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken" Hand. 2 6. Als de Here Jezus bijzondere dagen geeft, is de duivel ook bijzonder actief. Dat lezen we al in de beschrijving van het eerste Pinksterfeest, Hand. 2 1—13. Jezus Christus is op Hemelvaartsdag naar de hemel gegaan, en doet de Heilige Geest op aarde komen in de harten van allen die er op wachten. Wat een blijdschap bij deze mensen en wat zijn ze er dankbaar voor. Zij moeten er van spreken, en dan doet de Heilige Geest met dat spreken van de discipelen een wonder. Er waren in Jeruzalem op die feestdag ook veel vreemdelingen en wat voor taal zij ook hebben, zij horen het spreken der discipelen alsof het gesproken wordt in hun moedertaal. Zij worden als het ware ieder persoonlijk aangesproken, net als wij op Pinksteren in onze moedertaal worden aangesproken door de Bijbel. Waarom dat gebeurt? Opdat wij de blijde boodschap van Gods genade en Jezus Christus zullen horen en geloven. Wat doen wij nu met die boodschap? Er waren toen mensen die zeiden dat de discipelen dronken waren. Zo kan men zich nu ook van het Pinksterevangelie afmaken door niet naar de kerk te gaan en de Bijbel dicht te laten. Wie leest er nu nog in de Bijbel? Maar als men de Bijbel niet meer leest, dan sluit men ook het Evangelie van Jezus Christus buiten zijn leven. Terwijl Jezus nog wel in de wereld kwam om zondaren te redden van het eeuwig verderf. Wij weten allemaal wat een prachtige instelling „Het Roode Kruis" is. Hoeveel mensen immers worden er door geholpen. Maar dat „Roode Kruis" kan alleen wat doen voor de lichamen der mensen. Jezus Christus kwam in de wereld om mensen te redden voor de eeuwigheid. Daarover wil de Heilige Geest met ons spreken door de Bijbel. Bedroeven wij de Heilige Geest niet door hart en oren voor die boodschap te sluiten. De tijd kan komen dat wij niet meer in de Bijbel kunnen lezen en zelfs niet meer kunnen bidden. Die tijd kan zelfs heel dichtbij zijn. En kunnen wij dan het leven verlaten zonder Jezus Christus? Is ieder er zo gerust op, dat het dan ook goed is? Over enkele dagen is het weer Pinksterfeest. Ontmoeten wij de Heilige Geest en de Bijbel ook in de kerk. Denken wij er allen nog eens goed over na hoe wij het feest van Pinksteren zullen vieren. Allen een gezegend Pinksterfeest. Woon ook in onze harten, Heer! Met uw genadekracht. En maak ons temp'len, Hem ter eer, Die alles heeft volbracht! Leer ons geloven in de Zoon, Bereid ons voor het feest, Dat eens gevierd wordt voor de troon Van Vader, Zoon en Geest! Holten. R. A. H. Nadat in de afgelopen maanden hard gewerkt i9 aan de aanleg van het distri butienet, zal thans spoedig het moment zijn aangebroken, dat de eerste ingezete nen van het aardgas gebruik zullen kun nen maken. Reeds zijn de nodige persproeven geno men en is het gas in de leidingen gelaten, zodat op het moment de opzichter-gasfit ter van het gemeentelijk energiebedrijf, de heer H. Slagter in de H. J. Wansink- straat, van het aardgas gebruik kan ma ken, zij het dat ten zijnen huize de nodige controle wordt uitgeoefend op de druk en de juiste samenstelling van het gas. Het gehele net is, wat men noemt ,.af- gelucht" en bij de ingezetenen, die zich voor aansluiting aan het distributienet hebben opgegeven, wordt hard gewerkt om de binnenleidingen in gereedheid te brengen, zodat zij terstond van het gas kunnen profiteren. Na de Pinksterdagen zijn deze aanslui tingen te verwachten en wordt een toon- zaallje ingericht in de serre van café Maats om de belanghebbenden een beeld te geven van de toestellen, die voor di verse doeleinden verkrijgbaar zullen zijn. Ook is van de zijde van het bedrijf de nodige schriftelijke voorbereiding te ver wachten, zodat ieder vertrouwd gemaakt zal worden met het gebruik van het aard gas. DIPLOMA RADIO-MONTEUR De heer Joh. van Bruggen te Holten slaagde te 's-Gravenhage voor het di ploma radio-monteur van het N.R.G. VERKIEZING AMBTSDRAGERS GEREF. KERK Tijdens de zondagvoormiddag na de kerkdienst in gebouw „Rehoboth" gehou den stemming zijn tot ouderlingen geko zen de 'heren D. Beldman, Markeloseweg en E. H. Hulsman, Dijkerhoek. Als dia kenen werden gekozen de lieren J. W. Aansloot H.J.zn. en G. J. Ekkelkamp. In een druk bezochte jaarvergadering, welke gehouden werd in hotel Holterman, heeft de afdeling Holten van de Algeme ne Bond van Ambtenaren maandagavond haar belangen besproken en heeft het be stuur rekening en verantwoording afge legd over het afgelopen jaar. De voorzitter, de heer H. W. Goorman, wees erin zijn openingswoord o.m. op, dat 1961 een zeer druk en bewogen hondsjaar is geweest, waarin o.a. de vijfdaagse werk week tot stand kwam, de werkclassificatie en de verdienstebeloning werden inge voerd en een salarisverbetering tot stand kwam, waarbij voor Holten bereikt werd, dat voor de weekloners de 3e loongroep kon worden afgeschaft en een betere wachtdienstregeling" kon worden inge voerd. Spreker herdacht het overlijden van de heer A. J. Oolbekkink, besteller der PTT en wees op de groei der afdeling door de toetreding van 10 nieuwe leden. Op lan delijk niveau is het aantal bondsleden de 80.000 genaderd. De afdeling telt thans 46 leden. De secretaris, de heer Beijers, scheiste in een uitvoerig overzicht het werk van de afdeling, waarin hij dieper inging op de door de voorzitter aangehaalde moderne loonmethodieken als werkclassificatie en prestatiebeloning, die voor het betreffend personeel over het algemeen goede resul taten hebben afgeworpen. Ook in het ge organiseerde overleg wei-den goede resul taten bereikt, al bleven er verschillende wensen over. Blijkens het financieel verslag van de penningmeester, de heer J. Aanstoot be droegen de inkomsten f 1807.06 en de uit gaven f 1831.49, zodat de rekening sloot met een nadelig saldo van f 24.43. Na ver slag van de kascommissie bestaande uit de heren G. Jansen en H. Heijenk werd aan de penningmeester onder dankzegging voor zijn beheer decharge verleend. In de plaats van dhr. I-I. Heyenk werd tot lid van de kascommissie aangewezen de heer A. Boele. de heer E. Arentsen Vrijdag van de vorige week herdacht de heer E. Arentsen, opzichter C bij de Rijkswaterstaat alhier, zijn 40-jarig dienst jubileum onder grote belangstel ling van de zijde van zijn superieuren en collega's. De heer Arentsen is als jongmaatje bij de rijkswaterstaat gekomen, vandaar dat hij, na geleidelijk in rang te zijn op geklommen, thans op 55-jarige leeftijd reeds 40 dienstjaren achter de rug heeft. Hij had diverse standplaatsen in Gel derland en Overijssel en was o.m. van 1933 tot 1956 afwisselend gestationeerd in Goor en Diepenheim, waar hij een belangrijk aandeel heeft gehad in het verzetswerk tijdens de tweede wereld oorlog en waarbij zijn zorgen in 't laat ste stadium van de bezetting vooral zijn uitgegaan naar het ondergedoken spoor wegpersoneel. Hij was om de beurt werkzaam bij de zg. droge en natte waterstaat en heeft in deze laatste sector medegewerkt aan de aanleg van het Twente-Rijnkanaal. In 1956 werd hij overgeplaatst naar Hol ten, waar hij in de dienstkring Rijssen het toezicht heeft op de wegen, het daar op werkzame personeel en het materieel, en de organisatie van de gladheidsbe- strijding. Het jubileum werd vrijdagmorgen herdacht in hotel Holterman, waar de jubilaris en zijn echtgenote met beide dochters genodigd waren en waar de hoofdingenieur-directeur in de directie Overijssel, Ir. W. C. Engelen, in een persoonlijk woord tot de jubilaris mee deelde, dat het H.M. de Koningin had behaagd, de heer Arentsen te begiftigen met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Hij her innerde er aan, dat het nog maar één maal in zijn directie is voorgevallen, dat iemand op zo betrekkelijk jonge leef tijd zijn 40-jarig dienstjubileum vierde en speldde daarna de heer Arentsen het eremetaal op de borst. De hoofdingenieur in het arrondisse ment Almelo, Ir. W. L. C. Lindenburg. schetste vervolgens de levensloop en de grote verdiensten van de jubilaris, die zich door zelfstudie van arbeider heeft opgewerkt tot de opzichtersrang en als zodanig door zijn superieuren zowel als door zijn collega's zeer gewaardeerd woi-dt. De'heer J. van Rooijen, waterstaat kundig ambtenaar le klas te Almelo, bood de jubilaris namens het personeel van de dienstkring Rijssen met een toe passelijk woord een gouden vulpen en zilveren ballpoint aan. Behalve de opzichters, kantonniers en chauffeurs waren ook de bureelchefs van de kantoren te Zwolle en Almelo overgekomen. De heer Arentsen heeft dank gebracht aan H.M. de Koningin en haar adviseurs voor de verleende koninklijke onder scheiding, aan zijn superieuren voor hun waarderende woorden en aan de schen kers van de cadeaus voor hun hartelijke belangstelling. Dinsdagmorgen om 7.40 uur hadden de vierde en vijfde klassers zich bij de ,,Oude School" verzameld voor hun jaar lijkse schoolreisje. Het hoopgevende weerbericht heeft zich niet onbetuigd gelaten. Regenkleding was de gehele dag overbodig. Om acht uur begon, in een gereser veerd gedeelte van de diensttrein, de reis naar Amsterdam en omgeving. Eindpunt van de vrolijke treinreis was Haarlem. Van hieruit ging het per bus naar de speeltuin ,De Zoete Inval', waar het vallen en opstaan bij verschillende toestellen enthousiast beoefend werd. Per bus werd de tocht voortgezet, nu naar de luchthaven Schiphol. Wat een reus is zo'n DC 8. Met de Schiphol-ex- pres werd alles rustig bekeken en van af het platform kon iedereen het landen en opstijgen van de toestellen van aller lei nationaliteiten rustig volgen. Van de triumph der techniek terug naar de natuur. Met de bussen naar Ar- tis. Hier trokken allereerst de aquaria bijzondere belangstelling. Kleine zwe vende diamanten, logge stekelroggen of andere zeemonsters wedijverden om de aandacht. Het voeren van de zeehonden, apen die het niet samen eens waren of speelse jonge leeuwen, alles was even boeiend. De zon bleef de Holtense jeugd vrien delijk volgen, zodat de tocht van Artis naar het Centraal Station met de rond vaartboot een extra genot was. Door de grachten met zijn woonarken, ophaal bruggen en herenhuizen, de havens met allerlei soorten boten, dokken, kranen en wat er meer bij hoort. Een geparkeer de auto met de plaatsnaam „Holten" werd natuurlijk met gejuich gepasseerd. Toen was het evenwel tijd geworden om de terugreis te gaan maken. Bij het station wei'd afscheid genomen van de rondvaartboot en liet de trein niet lang meer op zich wachten. Wat kun je in een trein veel spelletjes doen! In Deventer werd overgestapt voor het laatste ge- Bij de bestuursverkiezing werden de he ren G. Brands en G. Wittenberg bij enkele candidaatstelling herkozen. In de plaats van de heer H. J. Bekkernens, die zich wegens het bei-eiken van de pensioenge rechtigde leeftijd niet herkiesbaar stelde, werd benoemd verklaard de heer G. W. Bekkernens voor de afdeling staatsbosbe heer. In de plaats van de heer J. Aanstoot, die met het oog op zijn leeftijd bedankte, werd gekozen de heer P. Viet, die het penningmeesterschap op zich zal nemen. Tot l'eden van de commissie voor het G.O. werden herbenoemd de heren H. W. Goorman en W. Beijers en als plaatsverv. leden de heren H. Huisman en G. Linde. De voorzitter bracht de scheidende be stuursleden dank voor hun werk in het belang van de afdeling, onder aanbieding van een geschenk. Bij de rondvraag werden tal van onder wei-pen besproken betreffende de arbeids voorwaarden van het personeel en zijn rechtspositieregeling. deelte. Met ijs werden hier de stemban den nog opnieuw in orde gebracht, om zingend Holten weer binnen te rijden, waar veel ouders hun kinderen op het station opwachtten. Een goedverzorgde reis door de Ned. Spoorwegen die, gelukkig zonder onge lukken, weer tot het verleden behoort. SPREEKUUR GEMEENTE-ARCHITECT De gemeente-architect, hoofd van ge meentewerken. maakt bekend, dat hij op dinsdag 12 juni, a.s. geen spreekuur zal houden in verband met afwezigheid. Holten, 8 juni 1962. De gemeente-architect voornoemd, Jac. Louwerse Er is een belangrijke sociale maatregel tot stand gekomen voor hen,, die niet %Tol- ledig aan het arbeidsproces kunnen deel nemen. De minister van maatschappelijk werk heeft n.I. vastgesteld de „Tijdelijke bijstandregeling voor minder-validen" die een belangrijke tegemoetkoming kan be tekenen voor gezinnen, waarvan gehandi capte kinderen deel uitmaken of waarin dergelijke huisgenoten zijn opgenomen, mits zij meerderjarig zijn. Op grond van dc bepalingen van deze regeling kan n.I. een uitkering worden verstrekt aan een ongehuwde meerder- jarige-minder valide beneden 65 jaar. die in het gezinsverband van een onderhouds plichtige verwant leeft en die tengevolge van belemmeringen en tekortkoming in zijn vermogens,, geen regelmatige arbeid kan verrichten. De uitkering kan periodiek plaats heb ben en bedraagt f 20,per week. even tueel vermeerderd met een premie wegens vrijwillige verzekering bij een algemeen ziekenfonds en voor aanvullende verzeke ring. Daarnaast kunnen (ook bijzondere uitkeringen worden verstrekt. De uitvoering van de regeling is opge dragen aan de gemeentebestux-en. Het is daax-om wenselijk, dat zij, die menen voor een dergelijke uitkering in aanmei'king te komen, daarvan zo spoedg mogelijk aan gifte doen ter gemeente-secretai-ie, afd. sociale zaken. De gemeentebesturen moe ten per 15 juli a.s. een opgave verstx-ekken van de gedane aanvragen. TWEEDE PRIJS Op het songfestival, georganiseex-d dooi de vex-eniging „Damovo" te Dalfsen. be haalden „The Sensation Rockets" uit Hol ten in de afdeling bandjes met zangers de tweede prijs. Op Hemelvaax-tsdag had de voori-onde plaats en behoorden de Holtense jongelui tot de 10 finalisten. Zaterdagmiddag wisten zij met „Wis- péring Plope", gezongen door de „Kettely Sistex-s" en niet „Ginny come lately", ge zongen door Henk Broekmaat. de tweede prijs te veroveren. Zaterdag 9 juni van 10 tot 5 uur: Inleve ren vakantie-zegelboekjes en werkne- merskaart Bouwnijverheid en Neven- bedrijven bij P. F. van Doorn, H. J. Wansinkstraat 25. Zaterdag 9 juni, 36 uur: Inwisseling va kantiebonnen bouw- en nevenbedrijven bij J. H. Da'.igremond. Zaterdag 9 juni om 5 uur: Laatste gele genheid inlevering vakantiebonnen landbouw 1961/'62 bij H. Soer. Zaterdag 9 t.m. zaterdag 16 juni: Tand arts H. F. Steunenberg afwezig (zie ad vertentie). Maandag 11 juni—15 juni: Salon Kapper Di-ent wegens vakantie gesloten (zie adv.) Maandag 11 t.m. zaterdag 16 juni: Huis- aan-huis-collecte ten bate van het Al gemeen Sociaal Fonds voor de Volks gezondheid „Draagt Elkanders Las ten", instelling van het CNV. (Zie ad vertentie en bericht). Woensdag 13 juni om 7.30 uur; Leden vergadering Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" in het café van de heer M. Kalfsterman. Zatei'dag 16 juni: Laatste dag inlevering inschrijvingsbx-iefjes voor staanplaatsen openluchtspel (zie adv.). Zaterdag 23 juni: Drumband HMV naar nationaal concours te Angerlo (G.). Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10 uur ds Israël. In de dienst van 8.30 uur: me dewerking van het Kerkoor. Aan de uitgang van alle Pinksterdiensten zal een extra collecte gehouden worden voor Noodlijdende Kerken en Personen. Dijkerhoek. J.30 uur ds Addink. Col lecte voor Noodlijdende Kerken en Per sonen. 2e Pinksterdag: Holten: 10 uur ds Rol- danus. Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur ds Hoogkamp. 2e Pinksterdag: 9 uur Zangdienst. Tijdens de Pinksterdagen is de derde collecte bestemd voor de Zending op Soemba. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". Zondagsdienst dierenartsen: Weekeinde 9-10 juni: Dierenarts Th. A. Oosten- brug, tel. 515. NA DE TWEEDE KERKDIENST De kerkeraad der Hervormde Gemeen te alhier iheett besloten om met ingang van Eerste Pinxsterdag weer te beginnen met de gasten in onze gemeente na de tweede kerkdienst een kop koffie aan te bieden. Vorig jaar is dit hier voor het eerst gebeurd. De reakties van hen, die hun vakantie of vrije dagen in Holten doorbx-achten, waren zeer enthousiast, terwijl de leden van de Herv. Vrouwen groep het van hun kant een zeer prettige bezigheid vonden. Het is goed op deze wijze contact te hebben met hen. die el ders wonen. De kerkex-aad hoopt, dat vele gasten na de tweede kei-kdienst in „Irene" komen! „Irene" ligt viak 'bij de kerk (aan de Zuidkant). Geboren: Diederik Johan, zv G. J. Hoekman en J. E. Teeselink, Holterbroek 94. Hendrikxs Christiaan, zv H. Stege- man en H. J. Baltus, Beuseberg 138. Ondertrouwd: J. Sluiter. 25 jr., land bouwer en M. Aaltink, 21 jr., zonder be roep, .beiden te Holten. Overleden: T. Stam, echtgen. van H. Hulsman, 67 jr., Beuseberg 136. J. Paalman, wed. v. H. J. Pekkei'iet, 79 jr., Look 72. BEVOLKING: Ingekomen: J. Jonker van Borne naar Holteuberg 36 (De Blikhorst). Vertrokken: B. F. X. Tuts en gezin van Holterbei-g 26 naar Gorssel. Inlichtingen dagelijks (uitsluitend tus sen 9 en 12 en 14 tot 22 uur) aan het groepsbureau der rijkspolitie te Holten, telefoon 352. Gevonden: 1 sjaaltje, 1 damesregenjas, 1 poi-temonnaie met. inh„ 1 zilveren an tieke ai'mband. 1 portierkruk van auto. 1 kinderportemonnaie met inh„ 1 bal. Aan komen lopen: 1 jachthond. Aan komen vliegen: 1 gele kanarie Verloren: 1.handtasje met inh. 1 etui met sleutels, 1 mohair das. 1 spatlap. 1 dames schoen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1