Schoolreis Rotterdam Oonoours-Hippique „Bergruiters" Een offer voor het Rode Kruis Slotavond 10 x 10 aktie slaagde uitstekend Reünie Ruiterhuwelijk Nederlands statiebezoek aan Oostenrijk Verkeersexamen AGENDA KERKDIENSTEN ZATERDAG 26 MEI 1962 No. 21 Jaargang 14 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten, Telefoon 051f83 - 23Jf Adv.-prijs 115 mm. (d contant) f 2.50. Iedere mm. meer f 0.10 Met ongeduld was de 24ste mei ver wacht door de leerlingen van de middel klassen der o.l. dorpsschool. Een hoogte punt in het kinderleven, zo'n treinreis naar Rotterdam! Er was voor gespaard door velen, enkele kinderen betaalden lie ver ineens. Nu was het zover. Het weer was prachtig. Tegen twintig over achten rolde de kindertrein uit Twenthe binnen. Op het perron te Holten stonden veel be langstellenden voor een groet en daar gin gen de jongelui westwaarts. Er zaten ook scholieren uit Hengelo, Almelo, Vriezen- veen, Haaksbergen en Oldenzaal in de speciale trein. Allerlei was er te zien on derweg. Tegen ruim elf uur was de dier gaarde Blijdorp bereikt. De ruime speel tuin had direct zuigkracht. Om even over twaalf werd de Holter jeugd gevoederd en gedrenkt. Niets belette toen om de wande ling door de dierentuin te beginnen. Me vrouw de Winter-Lammers, die tot aller verrassing de Holtenaren had verwel komd en hen een hele tijd gezelschap had gehouden, nam afscheid, nageoogd door haar talrijke kennissen. Blijdorp. De kinderen zagen veel. Weinig ont ging hen. De logge olifanten stonden als standbeelden te zonnen op de grote zand vlakte voor hun tehuis, naast de lodderige nijlpaarden, die het water vaarwel had den gezegd. Leeuwen, tijgers, jakhalzen, beren, wolven, zebra's, runderen, kame len, gnoe's, zeeleeuwen, okapi's, bisons, zebu'soch, och, wat een dieren leven er op de aardbodem! Reptielen en vogels, een gebouw met tropische hitte en tropi sche planten, verder diorama's en niet te vergeten de speeltuin! Euromast en rondvaart. Per tram ging de schare naar dé Euro mast een groot gevaarte van beton en staal. Trappenklimmend tot de comman dobrug, liftend naar de top was de rege ling voor de jeugd. Onvergetelijk panora ma over Rotterdam. Het vliegdekschip Clemenceau en vele andere schepen lagen stevig gemeerd. Kranen, dokken, opslag plaatsen, rijnaken, sleepboten, te veel om te kijken. Met een Spidoboot werd alles nog van dichterbij aanschouwd, deinend over de golven van de havens. De trein wachtte weer en' tegen half negen kwa men alle 99 kinderen met hun 8 geleiders weer behouden in Holten terug. Verschil lende kinderen hadden nog nooit eerder in'een trein of boot gezeten. Voor hen was het wel een bijzondere belevenis ge weest! De afdeling Holten van het Roode Kruis houdt in de periode van 28 mei tot en met 9 juni haar jaarlijkse collecte. Niet minder dan 5 ingezetenen, nl. de heren H. Bosman, A. Fransen, J. H. Jans sen, J. Pinkert en G. J. Nekkers, hebben zich bereid verklaard om de per circu laire via de PTT toegezonden collectezak jes bij de ingezetenen op te halen. De oorlogstaken van het Roode Kruis zijn voldoende bekend en ook de belang rijke vredestaken bij watersnoodrampen, bloedtransfusiedienst, hoornvliestrans plantatie, welfaredienst, boottochten voor invaliden en uitzendingen naar het Henri Dunanthuis, zijn al dikwijls onder ieders aandacht gebracht. Wat steeds weer opvalt, is de snelle en energieke wijze waarop door het Ned, Roode Kruis, niet alleen in het binnenland maar ook bij rampen elders, hulp wordt geboden. Dat is alleen mogelijk wanneer zij over voldoende gelden beschikt om dergelijke hulp en de organisatie daarvan in de perfectie te doen verlopen. Want snelle hulp is dubbele hulp. Die hulp aan de lijdende mensheid kan het Roóde Kruis - uw Roode Kruis - alleen maar bieden als U hem daartoe de middelen verschaft. Aarzel dus niet om het collectezakje goed te bedenken. De door het „Rainbow Quartet" geor ganiseerde slotavond van de 10 x 10-actie zaterdagavond is een zeer geslaagde dans avond geworden voor de talrijke 'jonge lui, die Amicitia bezochten. Voortal het optreden van „Rosita and her Heartbreakers",' zoals deze aardige band van jongelui van Ned. Indonesische origine uit Rijssen thans heet, was een groot succes en heeft veel tot de prettige stemming, die er heerste bijgedragen. Tot voor kort droeg het gezelslchap de naam van „Rosita and her Rocking Gang" maar sedert het een contract heeft afge sloten om een jaar lang elke zondagavond in de Festlandhalle in Recklinghausen (Did) op te treden, heeft men de naam, die volgens Rosita wat nozemachtig aandeed, veranderd. De band won onlangs in En schede een le prijs. Rosita, die de band leidt en zelf uit Losser komt, won de 3e prijs van het door het geillustreerde tijd schrift „Romance" georganiseerde song festival, aldaar. Het zangeresje en haar band oogstten telkens een hartelijk ap plaus. Na het optreden van het Rijssense ge zelschap werd de avond verder verzorgd door „The Sensation Rockets" uit Holten onder leiding van Tonny Brands. Gerry Kettelarij zong enkele liedjes uit haar re pertoire, terwijl Henk Broekmaat, Tonny Brands en Frits Osterkamp zorgden voor een vöcale begeleiding van de verschil lende dansnummers. De avond heeft 230,opgebracht, waarmede 't „Rainbow Quartet" de 2000 heèft volgemaakt. De stand is nu ruim f 2300,terwijl van enkele C.J.V.-afd- de spaargelden nog worden ingewacht. Henny Achterkamp heeft de avond met een woord van welkom geopend, de heer ten Berge dank gebracht voor het gratis beschikbaar stellen van de zaal en de ulo leerlingen bedankt voor het ontwerpen van een reclameplaat. Oud-artilleristen gediend hebbende vóór 1940 te Ede bij 4 en 8 R.V.A. opgelet: in augustus a.s. is er een grote Reüniedag te Ede. Inlichtingen hierover bij: L. van Rij, Mathenesserstraat 2, Rotterdam-7. Zegt het voort!!! OPERETTE IN AMICITIA De jaarlijkse -operette-uitvoering van de kinderen der o.l. dorpsschool onder leiding van de dames Wolters is een tra ditie geworden. I-Iét" is hartverwarmend de jeugd al spelend en zingend bezig te zien, gestoken in kleurrijke costuumpjes met op de achtergrond aardige decors. Velen wil len deze voorstelling niet missen. De komende voorstelling vindt, blijkens een aankondiging in dit nummer, plaats op dinsdag, 29 mei in Amicitia. Donderdagmorgen zijn op het gemeen tehuis te Holten onder grote belangstel ling in het huwelijk getreden Willy Aaltje Slijkhuis uit Espelo. en Johan Herman Bronsvoort uit Markelo. De bruidegom is sedert tal van jaren lid van de L-R.V. ,De Bergruiters" die met hun prachtige rossinanten een ere haag voor het bruidspaar vormden toen de jongelui het bordes van het gemeente huis bestegen als bruid en bruidegom en toen zij als gehuwd paar het huis der ge meente weer verlieten. Natuurlijk trokken de ruiters en ama zones" in hun smetteloze rijcostuums een extra grote toeloop van nieuwsgierigen, waarbij 't vrouwelijk element het sterkst vertegenwoordigd was. Dit kwam zeker gedeeltelijk, doordat de bruid presidente is van de vereniging van Plattelands meisjes, plaatselijke afdeling der PJGO. Beiden zijn 24 jaar. Het burgerlijk huwelijk werd voltrok ken door de gemeente-secretaris, de heer G. J. Langenbarg. De kerkelijke inzege ning geschiedde door Ds. C. C. Addink in de Ned- Herv. Kerk. Het bruidje droeg bij haar prachtig bruidstoilet een boeket rode rozen. Aan het Nationaal concours hippique dat op Hemelvaartsdag bij café „De Pop- pe" wordt gehouden, door de Landelijke Rij vereniging „Bergruiters" zal worden deelgenomen door de landelijke rijveren. „Diepenheim" te Diepenheim, „Markelo" te Markelo, „Zeven Buurtschappen" te Delden, „Looleeruiters" te Almelo, „Es- ruiters" te Wierden, „Hertruiters" te Hel- lendoorn en „Bergruiters" te Holten. 's Morgens worden o.a. de drêssuurproe- ven gehouden voor acht- en viertallen. De vereniging te Holten, Markelo, Del den en Wierden komen uit in de klasse „Licht" terwijl voor de klasse „Midden" staat ingeschreven het achttal van de „Hertruiters" uit Hellendoorn. Bij de viertallen zullen Diepenheim en Holten om de punten en de fraaie beker strijden. Het Bergruitersachttal wordt gevormd door Hettie Krekel, W. Aaltink, G. Beid- Het Koninklijk Paar en de Prinsessen werd een ont vangst aangeboden in het Paleis Schönbrunn le Wenen. II.M. de Koningin onderhoudt zich met de Oostenrijk se president dr. Scharff, Links: Z.K.1I. de Prins, ge heel links de Prinsessen Beatrix en Irene. man. G. Bolink, J. J. ter Horst, J. Müller, H. Schonveld en H. Vruwink. De jury bestaat uit mej. H. E. J. M. ten Bos, Almelo. R. Blaauwendraad, Wou denberg (Federatie vertegenwoordiger); J. Bos, Groenekan: K. Coppoolse. Breuke- len; M. Doornekamp, Jutphaas; J. Oost veen, De Meex-n; J. Struik, Holten en J. van Soesbergen, Achterveld. Het middagprogramma: pax-ade, sprin gen (licht, midden en zwaar) zal worden afgewisseld met demonstraties door de windhondenrenclub „Rijssen." Al met al een evenement waarvoor ongetwijfeld weer vele honderden belangstellenden zullen komen. Nadat enige tijd geleden het schriftelijk gedeelte van het verkeersexamen was af gelegd, namen dinsdag 92 kindex-en uit het dorp en de buurtschappen deel aan het praktisch gedeelte, t.w. 5 uit Espelo. 16 uit Dij kei-hoek, 33 van de School met de Bijbel en 38 van de Dorpsschool- Het bestuur van de plaatselijke afdeling had een en ander na ovex-leg met de politie en de hoofden van scholen geregeld. Er wa ren langs de te rijden x-oute vex-schilende extra borden geplaatst, vexiteerslichten en een aantal controleurs op belangxijke punten. Op het kruispunt Lax-ense weg- Dorpsstiaat regelde een agent het vei-keer. Voor de meeste leerlingen werd het een prettige dag, want 42 reden de x-oute fout loos. Bovendien waren er nog een zeven tal, die zowel in het schriftelijk als in het praktische examen geen enkele fout had den gemaakt. Het wax-en Dinie Luggen- hox-st. Alie Tiekink, Catx-ientje Snel. Wim Kettelarij, Jan Kevelam, Ineke Kevelam, Jan Struik en in Espelo Minie Reusen. De dames Bal en Petter zaten met de hex-en Hol en Witmer in de telcommissie. Tegen 12 uur was de administratie gereed en 's middags kwamen de voox-zitter van de afdeling voor Veilig Verkeer, de heer W. ten Berge en de adjudant van politie, de heer Petter op de scholen de diploma's reeds uitreiken. Ze wezen op de beteke nis van vei'keei'slessen, op de grote waar de van het kennen der verkeersregels, maar voox-al op het belang van de toe passing van het geleex-de op de weg. Het niet toepassen brengt anderen in gevaar en men loopt zelf risico het leven te ver liezen of letsel te bekomen- De jeugd en vooral de gediplomeex-de jeugd moet een voorbeeld geven aan ouderen en jongex-en, die de x-egels nog niet kennen. Alle deel nemers ontvingen nog een x-ccp chocolade. Een boekenbon kregen de genoemde 7 fortuinlijke leerlingen nog extra. Zaterdag 26 mei: Verkooplokaal W. ten Brink te Goor de gehele dag gesloten (zie adv.) Zaterdagavond 26 mei: Dansen in hotel „Müller" (zie adv.) Zondag 27 mei 7.30 uur: Film in „Irene" (zie adv.) Maandagavond 28 mei van 79 uur in café „De Poppe" aanmelden nieuwe le den Voetbalclub „Markelo Vooruit" (zie adv.) Maandag 28 mei tot 9 juni: Collecte Ned. Roode Kruis Dinsdag 29 mei, 20 uur: Kinderoperette in „Amicitia" met opvoering van- „Max-jo- lijntje in sprookjesland"'. Woensdag 30 mei: Gemeentex-aadsverkie- zing Donderdag 31 mei (Hemelvaartsdag): Con- coux-s hippique Landelijke Rijvereniging „Bergruiters" bij café „De Poppe". Vrijdag 1 juni, 11 uur: Aanbesteding secretariswoning (zie adv.) Zaterdag 2 juni: Dansen in café ,,'t Bonte Paard". Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10 uur (Bed. H. Doop) ds Addink. Collecte voor nieuw „Ruimzicht". Dijkerhoek. 10 uur ds Israël. Exti-a col lecte voor „Bethanië". Hemel vaai'tsdag: Holten. 10 uur ds Israël. Geref. Kerk. 10 en 3 uur ds Hoogkamp. In beide diensten is de dei-de collecte bestemd voor Hulpbehoevende Kerken in de classis Deventer. Bij de uitgang: collecte voor „Eigen Kerkbouw". Hemelvaartsdag 9 uur ds Hoogkamp. Zondagsdienst dierenartsen: Weekeinde 26-27 mei: Dierenarts Th. A. Oosten- brug. tel. 515. Geboren: Gerda Willemina, dv. H. J. Aanstoot en D. B. Hakkert Gerrit Hendrik, zv. H. Landeweerd en G. Hulsman, geb. te Almelo. Ondertrouwd: H. J. Paalman, 27 jr., en D. Scheperman, 22 jr., beiden wo nende in Holten.. Gehuwd: G. J. Ulfman. 21 jr., wo nende te Max-kelo en G. E. W. Dikkers, 21 jr., wonende te Holten J. H. Bx-onsvoort, 24 jr., wonende te Marke lo en W. A. Slijkhuis, 24 jr., wonende te Holten H. J. Aaltink, 22 jr., en M. ten Dam, 20 jr., beiden wonende te Holten. Overleden: G. Sluiter, 72 jaar, Hol- terbroek 90. BEVOLKING: Ingekomen: H. L. Kluin en zn. van Raalte naar Diessenplasstraat 15; E. C. van der Erf van Haarlem naar Diessen plasstraat 15. Vertrokken J. H. Wolthuis van Haar- straat 3 naar Wierden Gevonden: 1 plastic regenjas, 1 wieldop van auto, 1 herensjaal, 1 badmintonx-acket, 1 regenbroek, 1 metalen duimstok. Verloren: 2 portemonnaies met inhoud, 1 suède herenjasje, 1 hangertje van bedel- armbandje, 2 regenbroeken. 1 draion meisjesvest, 1 groentemandje. Inlichtingen dagelijks op het gx-oepsbureau der x-ijkspolitie te Holten, doch. uitsluitend tussen 913 en 1422 uui\ VIER GOUDEN ECHTPAREN Holten telde vorige week vrijdag vier gouden eohtpax-en, zoals wij reeds eerder gemeld hebben. Het waren het echtpaar E. Achterkamp en A. Achtexdïamp-Broek- maat. A. Bekkernens en Jonkvr. J. Bek- kei-nens-van Coevex-den. H. G. Jansen en A. Jansen-Koopman en B. J. Vukkink en J. Vukkink-Pinkert, die hun 50-jax-ige hu- wel ijksvei-bintexiis herdachten. Het heeft deze families niet aan be langstelling ontbx-oken. Namens de ker- keraad der Herv. Gemeente werden de echtparen Jansen en Vukkink bezocht door ds Addink: ds Israël kwam het echt paar Achteikamp met deze heugelijke dag gelukwensen en ds Broeyer bezocht het echtpaar Bekkernens op het erve „De Px-euter". 's Avonds bracht de muziekvereniging KMV het laatstgenoemde gouden paar een sexenade tijdens de bruiloft in ..Ami citia". zodat vrolijke klanken in Holtens straten te horen waren. Burgemeester mr En-klaar, heeft mede namens het gemeentebestuur van zijn be langstelling doen -blijken en de gouden paren een bezoek gebracht. Het echtpaar Jansen vierde zijn feest vrijdag in de intieme familiekring en hield maandag in café Maats receptie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1