m mm Landbouuvhuishoudsehool officieel geopend Meisjes uit de gehele streek kunnen er een uitstekende opleiding ontvangen ZATERDAG 19 MEI 1962 No. 20 Jaargang 11 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad te Holten, Telefoon 05^83 - 23 j Adv.-prijs 115 mm. (d contant) f2.50. Iedere mm. meer f 0.10 In de niet vlaggen getooide Oranjestraat is maandagmiddag de tot landbouw- huishoudschool verbouwde voormalige landbouwschool op feestelijke wijze offi cieel geopend. Zij draagt nu de naam „De Noordenbarg". Het „naoberschap" is bij de bewo ners van de Noordenbarg, zoals dit dorpsdeel van heel vroeger af genoemd wordt, in hoge ere, vandaar al die vlaggen bij deze openingsplechtigheid. Deze middag droeg helemaal een feestelijk karakter door de smaakvolle cor sage, die alle bezoekers door de leerlingen van de school bij de ingang van de feestzaal van hotel Vosman, dank zij de attente zorgen van de directrice en haar staf werd opgespeld en door de toespraken, die werden gehouden. Er is aan de totstandkoming van deze modern geoutilleerde streekschool een hele geschiedenis voorafgegaan, die de belangstellende lezer in de loop der laatste jaren heeft kunnen volgen. Zij telt thans 62 leerlingen, welk aantal nog belangrijk zal kunnen toenemen, zodra de Markelose ouders, die hun kinderen, uit verzet te gen de opheffing van de school aldaar, thans naar Lochem sturen, zouden willen besluiten de gemakkelijker te bereiken Holtense school voor hun dochters te kie zen. Uit de deze middag gehouden toespraken is nog eens weer nadrukkelijk geble ken, dat het beleid van de OLM ten aanzien van het landbouwonderwijs geen wil lekeurig beleid is geweest, maar dat het werd ingegeven door de ontwikkeling, welke zich in de landbouw voltrekt en die vorming van grotere gebieden nood zakelijk maakt, om de scholen te kunnen bevolken. Deze scholen zijn streekscho len, welke men moet zien als een gezamenlijk bezit van de gehele bevolking der streek. DE OPENING. De officiële opening van de huishoud school geschiedde namens de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, door mej. A. K. van der Bout, inspectrice van het nijverheidsonderwijs te Deventer in een zeer druk bezochte bijeenkomst in de zaal van hotel Vosman. Behalve het bijna voltallige hoofdbe stuur van de O.L.M., het dagelijks be stuur der gemeente, de leden van de com missie van bijstand, vertegenwoordigers der agrarische organisaties uit de gehele omgeving, zakenlieden en onderwijsmen sen, waren ook de meeste ouders der leer lingen en de leerlingen zelf aanwezig. Het bestuur van de afdeling Markelo van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen had een schriftelijke felicitatie gezonden. De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van de commissie van bijstand, de heer J. I-I. Sprokkereef, die een harte lijk dankwoord aan tal van personen die aan de totstandkoming van de school hebben meegewerkt, er zijn vreugde over uitsprak dat de school thans zover ge reed is, dat zij officieel geopend eri het on derwijs met succes gegeven kan worden. Naast de vele officiële personen tot welke hij een woord van welkom richtte, be groette hij nog in het bijzonder Mr. G. Vixseboxse, lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, die hij dankte voor de steun bij de totstandkoming der school ondervonden. De ouders zegde hij gaarne toe, dat de commissie en de staf van do centen alles zullen doen om het land- bouwhuishoudonderwijs voor de leerlin gen de beste resultaten te doen afwerpen. TOESPRAAK VOORZITTER O.L.M. De voorzitter van de O.L.M., de heer D. J. Jonkhans, dankte de inspectrice, mej. van der Bout, voor de grote modewerking die de O.L.M. bij de totstandkoming van deze school van haar heeft mogen onder vinden. Deze school, aldus de heer Jonk hans, is - zoals u aanstonds zult - zien - aangepast aan de modernste eisen en de directrice mej. Molanus en haar staf zul len zeker alles in het werk stellen om in deze prettige omgeving dat onderwijs te geven, dat deze generatie nodig zal heb ben voor de toekomst. Een oud Twents gezegde luidt, dat de vrouw er met haar schort in het voorhuis meer kan uitdragen, dan de boer er met 2 paarden door de baanderdeur kan inrij den. Men wil hiermee zeggen, dat naast het feit, dat het belangrijk is. dat er vol doende geld voor de huishouding beschik baar is, het minstens zo belangrijk is, dat het geld zo doelmatig mogelijk besteed wordt. Het landbouwhuishoudonderwijs op onze scholen is, aldus de heer Jonk hans, hierop gericht. Voorgeschiedenis. Na over de inhoud van dit onderwijs te hebben gesproken en gewezen 'te hebben op de grote medewerking, welke ook van het gemeen tellest uur van Holten en met name van de burgemeester, Mr. Enklaar, werd ondevonden, kwam de heer Jonk hans nog even 'te spreken over de voor geschiedenis van deze school. U- allen weet aldus spreker, dat dit gebouw tot voor kort dflenst deed als lagere landbouw school en dat ik geen geheim verklap, wanneer ik zeg, dat de opheffing van deze landbouwschool aan -veel kritiek heeft bloot gestaan. De O.L.M. heeft gemeend dit besluit te moeten nemen, omdat zij zich verantwoordelijk achtte voor goed onderwijs in de gehele zuid-westhoek van de provincie. Een waarborg voor de goe de onderwijsmogelijkheden is daarbij een aanbod van een vrij groot aanlal leerlin gen op langere 'termijn. Om dit op het platteland te kunnen bereiken, zal men moeten uitgaan van -vrij grote gebieden. Met dit doel voor ogen heeft de O.L.M., aldus de heer Jonkhans, in deze omgeving baar reorganisatieplan doorgevoerd. Of schoon de toekomst ons alleen kan leren of dit beleid goed is geweest, gelooft spre ker, dat het in de gegeven omstandighe den alleen maar wenselijk is, dat men het oog op deze toekomst richt. Men behoeft daarbij geen helderziende te zijn, wan neer men van deze toekomst verwacht, dat ook op het platteland de kleinere ge meenschappen over zullen gaan in grote re. In de afzet en de aankoop van zowel agrarische als andere producten ontwik kelt zich daarbij reeds een duidelijke lijn. Het onderwijs zou tekort schieten, wan neer het zich daar niet bij aanpaste en achter bleef. Dit alles neemt niet weg, aldus spr., dat wij begrip hebben voor het feit, dat het moeilijk is ergens afstand van te moeten doen. Wij komen in deze maat schappij echter niet verder wanneer wij te lang bij dc pakken blijven neerzitten. De heer Jonkhans wikle dan ook graag een beroep op heel de bevolking van de zuid-westhoek van Overijssel doen om de landbouwhuishoudscholen in Goor en Hol ten, alsmede de lagere landbouwscholen in Markelo en Bathmen een warm hart toe te dragen. Een intensieve samenwer king zal hierbij meer dan ooit noodzake lijk zijn. HET ONDERWIJS. Voordat de inspectrice, mej. van der Mej. Van der Bout spreekt de openings rede uit. Verder van links naar rechts: de heren D. J. Jonkhans, voorzitter der OLM; J. H. Sprokkereef, voorzitter van de Commissie van Bijstand; Mr. W. H. Enklaar, burgemeester van Holten en voorzitter van de Commissie voor het Landbouwonderwijs der OLM, en nog even zichtbaar Mr. G. Vixseboxse, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Bout, na een korte pauze tot de officiële opening overging, gaf zij een kort histo risch overzicht van de gang van zaken bij het landbouwonderwijs en wees zij er cp. dat het in Holten, vanaf september be helpen is geweest. Dat behelpen heeft zijn goede zijde ook, omdat men hetgeen met moeite worai vorkregen meestal meer waardeert. Zij bracht dank aan de directrice mej. Molanus en haar staf voor de wijze waarop zij zich door de moeilijk heden heen geslagen hebben. Bij de primaire opleiding in de le en 2e klas, die aansluit op de Ge klas van de la gere school, staat de algemene ontwikke ling voorop. In de maatschappij die komt is een goede algemene opleiding zeker noodzakelijk. Daarnaast moet de prakti sche vaardigheid worden verwezenlijkt, n.l. de 'huishoudelijke en naaldvakken. Het is zeker nog niet het moment voor de meisjes om de totaliteit van de huishou ding te overzien maar wel wordt hen vaar digheid geleerd in deze vakken hetgeen inhoudt, dat ze voor iets of voor iemand moeten zorgen. Zorg voor de voeding, zorg voor de kleding enz. Dat is veel meer dan alleen maar koken enz. Naast deze praktische opleiding komt de esthetische vorming, muziek, handenarbeid,, tuin werk, bloemen schikken. Het zelf iets cre- eren door b.v. handenarbeid is in een we reld die over steeds meer vrije tijd be- J schikt van groot belang. I Juffr. van der Bout vroeg de ouders met belangstelling te luisteren naar het geen de kinderen hebben te vertellen en hen een rustig plekje te geven voor hun huiswerk. Het is van enorme invloed op de prestaties van het kind op school. VERDERE OPLEIDING. Zij wees voorts nog op de 3-jarige op leiding, de z.g. assistentenklas die de leerlingen moet opvoeden tot zelfstandig heid en volwassenheid. Overwogen wordt een verlenging van de leerplichtwet, maar het zou bijzonder plezierig zijn, indien de ouders er zelf toe zouden willen over gaan hun kinderen vrijwillig deze oplei ding te laten volgen. Na deze assistentenklas volgt nog dc mogelijkheid voor opleiding voor de ver zorgende beroepen. Dit vraagt een zekere rijpheid. De directrice wil de ouders hier gaarne over inlichten op de ouderavon den die worden gehouden. Na er nog op gewezen te hebben, dat Holten thans beschikt over twee scholen voor voortgezet onderwijs, een zeer be kende u.l.o. en de huishoudschool, sprak zij de gelukwensen uit aan de O.L.M. en het gemeentebestuur en o.m. tot de voor zitter van de Commissie van Bijstand voor het landbouwonderwijs der O.L.M., Mr. Enklaar, Holtens burgervader. Namens de Minister verklaarde zij dc school voor geopend. Onder leiding van de heer Cammeraat zongen de leerlingen toen hun eerste schoollied de talrijke aanwezigen toe. „Nimmer is de dag te lang" klonk het uit zestig kelen. Een veelbelovend geluid voor jonge mensen, die straks de maat schappij in stappen. RIJ VAN SPREKERS. Een ondanks de inachtgenomen zelfbe perking toch nog lange rij van sprekers •bood 'haar gelukwensen aan. De eerste spreker was de burgemees ter, Mr. W. H. Enklaar, die zich de vraag stelde wie hij nu wel het eerst moest ge lukwensen: de OLM of zich zelf, of Hol ten, dat deze school tot stand gekomen is. Hij hield het maar bij de gehele streek, bij ieder, die jonge dochters heeft. Bij de gelukwens aan de OLM past ook dank, dat zij tenslotte Holten in staat gesteld heeft deze school te stichten. Ook Mr. Enklaar haakte even in op het beleid, dat de OLM ten aanzien van het landbouwbeleid heeft ge voerd. Wij zijn conservatief geweest, behoudend, aldus spreker, omdat wij houden wilden wat wij hadden. U hebt tegen al die onwillige mensen in, toch de lijn van Uw beleid vast gehouden. Nu de kruitdamp opge trokken is, wilde spreker wel zeggen dankbaar te zijn, dat deze school hier gekomen is. We leven in een tijd van z.g. schaalvergroting en daarbij moet men .over de gemeentegrenzen heen durven te zien. Als we het zo zien, dan kunnen we ook allemaal vrede hebben met de beslissingen, welke gevallen zijn. Wij althans hebben de spons over de lei gehaald. Bathmen heeft wel even sip gekeken en er is ook spijt bij onze nabuur Markelo, die zijn school heeft zien vertrekken. Het leek Holtens burgervader het bes te, dat deze drie gemeenten een jumelage houden, zoals Markelo die onlangs met de Franse gemeente Sancerre hield, waarbij de belangen van het agrarisch onderwijs zeker een punt van bespreking zouden kunnen zijn. De burgemeester bracht vooral dank aan mejuffrouw Van der Bout, die de steun èn toeverlaat is geweest bij de bouwplannen en het op gang brengen van de school. Ook de heer Kreulen van de OLM en de secretaresse, mej. Schef- fer, bracht spreker bijzondere woorden van dank, in aansluiting aan hetgeen daarover deze morgen in de hoofdibe- stuursvergadering reeds is gezegd. Wat spreker zich dankbaar realiseert, is het feit, dat dit geen school alleen van beton en steen is, maar dat daarin een team van zeer capabele leerkrachten zijn beste krachten geeft aan de vorming van de vrouwelijke jeugd uit de gehele streek. want dit is niet alleen de school voor Hol ten, maar ook voor Bathmen en Markelo, evenals de lagere landbouwscholen te Bathmen en Markelo er mede zijn voor Holten. CADEAUS. Ds. Israël bood namens de kerkeraad der Hervormde (Gemeente boeken met daarenboven een Bijbeltje aan tot gees telijke verrijking der leerlingen. De heer J. Kroon, hoofd der School met de Bijbel, sprak mede namens de col legae schoolhoofden de beste wensen voor de school, die de naam „Noordenbarg" zal dragen. De heer G. Slam, voorzitter der Coöpe ratieve Aankoopvereniging, bood namens de drie plaatselijke coöperaties nevens zijn gelukwensen een cadeau onder cou vert aan. De heer L. C. van de Bovenkamp, ar chitect der school, sprak woorden van gelukwens en dankte in het bijzonder de inspectrice en de directrice voor de on dervonden medewerking. Hij bood mede namens de opzichter, aannemers en. on deraannemers een trap aan. Sprekende namens de ouders bood de heer A. Nekkers bij de gelukwensen eveneens een geschenk onder couvert aan. Nog spraken de heer G. J. Wesseldijk, namens de Holtense OLM-afdeling; mevr. Stegeman uit Bathmen namens de ver schillende afdelingen van de Plattelands vrouwen in Holten en Bathmen en na mens de PJGO-afdelingen dezer plaat sen, en de heer B. J. J. Groot Bronsvoort namens de OLM-afdeling te Bathmen. Tenslotte werd nog het woord gevoerd door de directrice der school, mej. C. Mo lanus. Zij heeft allen, die de school hiel pen tot stand brengen en verbouwen, lof toegezwaaid en de ouders gezegd, dat het team van leerkrachten zich verantwoor delijk voelt voor de opleiding der meis jes. Zij hoopte ook op een goede ver standhouding met de ouders. Zij schonk de OLM een ets, die een plaats in de school zal krijgen. DE SCHOOL. Nadat de heer Jonkhans de sprekers en spreeksters dank had gebracht voor hun goede woorden, en cadeaus, waaronder met name genoemd van J. W. H. Slotman, J. Dolman, de Fa. Gebr. Wansink en an dere zakenlieden, werd een bezoek ge bracht aan het schoolgebouw, waar de leerlingen een erehaag vormden en Ger- da Tuitert mej. Van der Bout de schaar aanbood, waarmede zij het lint doorknip te en zich een grote zonnebloem opende, welke nog even de toegang versperde. De ruime en prachtige school werd door allen bezichtigd en in het overblijflokaal werden verversingen en door de leerlin gen gemaakte slaatjes geserveerd, die zich goed lieten smaken. Er was door de leerlingen onder leiding van de leer krachten bijzonder veel werk gemaakt van deze ontvangst. Blijkens de marmeren gedenksteen in de hal van de school werd zij in 1951 ge sticht als lagere landbouwschool. Elf jaar later, n.l. op 5 september 1961, kreeg zij een andere bestemming, maar behield zij de oorspronkelijke doelstelling: de ver heffing van de boerenstand. Mogen allen, die hier werekn en een opleiding ontvangen, daartoe heel veel bijdragen. De inspectrice van het Nijverheidson derwijs, mej. A. K. van der Bout, begeeft zich door een haag van leerlingen naar het schoolgebouw om de grote bloem en daarmee de toegang tot de school te ope nen. Achter haar de directrice, mej, Mo lanus.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1