7 Jubileumfeest 3§ april f PROGRAMMA Vrijimllige Ruilverkaveling AGENDA AL«MEMS<: OPROEP j Burgerlijke Stand KERKDIENSTEN Koninklijke onderscheiding voor de heer Koldeweij 30 april: Verjaardag van H.M. Koningin Juliana Gevonden en verloren voorwerpen aan de gang naar het Monument H der gevallen Strijders H ZATERDAG 28 APRIL 1962 No. 17 Jaargang 14 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting ,Moltens Nieuwsblad" Holten, Telefoon 05Jf83 - 234 Adv.-prijs 115 mm. (a contant) f 2.50. Iedere mm. meer f 0.10 Enorm aantal wagens De optochtcommissie vergaderde op woensdagavond in hotel Holterman, aan gevuld met de hoofden der lagere scho len en een afgevaardigde van het politie corps. Bij afwezigheid van de voorzitter, de heer W. Beijers. leidde de heer B. H. Brouwer de vergadering. De volgende regelingen werden, getroffen: 1 Gezien de grote deelname, vooral van wagens, moet rekening worden gehou den met een optocht van een kleine ki lometer lengte. Mede gelet op het ver keer door de hoofdslagader werd als route vastgesteld: Schoolstraat. Gaar- denstraat, Dorpsstraat, Kolweg, Rijs- senseweg, Oranjestraat, Rietmolen straat, Pastoriestraat, Larense weg en Schoolstraat. 2 Voor de opstelling uiterlijk 12.45 uur rijden alle wagens de Pastoriestraat in bij garage Muller, deze straat door tot Rietmolenstraat en dan de Schoolstr. in. De wagen, die het eerst komt, rijdt de Schoolstraat in tot het stopbord voor de Larense weg. De daarna ko mende wagens stellen, zich daarachter op, in volgorde van aankomst. Tussen de wagens 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8. enz. wordt plm. 25 meter ruimte gelaten, om schoolkinderen tussen te voegen. De opstelling zal vermoedelijk de gehele Schoolstraat en Pastoriestraat in beslag nemen. Herauten van de „De Bergruiters" ope nen de optocht. 3 Een twintigtal begeleiders lopen naast de stoet en zorgen voor het goede ver loop. Als kenteken dragen ze een rozet. De EHBO zal om medewerking worden gevraagd. 4 Als de optocht door de Oranjestraat is teruggekeerd en door de Rietmolen- straat in de Pastoriestraat komt, dan blijft de voorste wagen staan, de twee de passeert links en stelt zich voor de eerste op. De derde stelt zich voor de tweede op. de vierde voor de derde enz. tot de 28ste wagen voorop staat. De lo pende groepjes worden gerekend bij de voor hen rijdende wagen.. Pas als de laatste wagen geparkeerd is, kan ie der zijns weegs gaan en wordt de op tocht geacht ontbonden te zijn. 5 Alle aan de optocht deelnemende kin deren krijgen prijzen of prijsjes. Alle deelnemende wagens en. lopende groe pen krijgen prijzen. Los van bovenstaande vergadering wordt nog het volgende medegedeeld: 1. Tijdens het vuurwerk dient men zich strikt te houden aan de regels van de ordecommissie die kenbaar ds aan feest- rozet. 2. De schoolkinderen van Dijkerhoek en Espelo worden om 8.10 uur bij hun scholen verwachtr De leerlingen van de school met de Bijbel om 8.20 uur en die der Dorpsschool om 8.30 uur. Geboren: Hendrik, zv H. Stam en R. Klompenmaker Overleden: G- Poliste, Kolweg 68, overl. te Deventer. Ondertrouwd: M. Legtenberg, oud 25 jr. wonende te Rijssen en W. H. Veneklaas, oud 23 jr., wonende te Holten Gehuwd: F. Petter, oud 26 jr, wonende te Oldenbroek en J. T. Wansink, oud 23 jr., wonende te Holten. H. W. Groot Wesseldijk, oud 26 jr., wonende te Laren (Gld) en G- M. N. Arfman, oud 24 jr., wo nende te Holten H. J S. Bouwhuis, oud 23 jr, en J. C. Crans, oud 22 jr., bei den wonende te Holten. BEVOLKING: Ingekomen: H. A. Jongman, van Hen gelo O. naar Holterberg 19 A. H. Jong man van Hengelo O. naar Holterberg 19. Zondag 29 april 1962 Ned- Herv. Kerk Holten: 8.30 uur: Ds. Addink. 10.00 uur: Ds. Addink (Bediening H. Doop). Aan de uitgang beide diensten: Collecte voor „Irene". 19.30 uur: Jeugddienst: Ds. Monteban van Almelo. Aan de uitgang: Collecte voor Jeugdwerk. DIJKERHOEK: 10.00 uur: Ds. Israël. Aan de uitgang: Collecte voor „Irene". Gereformeerde Kerk: 10 en 3 uur: Ds. H. Brinkman van Rijssen In beide diensten is de 3e collecte bestemd voor de Geref. Jeugd Organisatie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw" Vrijdag 4 mei 1962 HOLTEN: plm. 20.15 uur: Interkerkelijke dienst in de Gereformeerde Kerk. Liturg: Ds. Hoog kamp. Predicatór: Ds. Addink. Zondagsdienst dierenartsen: Weekeinde 28-29 april dierenarts Th. A. Oostenbrug, tel. 515. VAN DE FEESTELIJKHEDEN OP MAANDAG 30 APRIL A.S. TER GELEGENHEID VAN HET ZILVEREN HUWELIJKSFEEST VAN H.M. KONINGIN JULIANA EN Z.K.H. PRINS BERNHARD 9 uur: Aubade van de schooljeugd voor het gemeentehuis. X 2 uur: Grote allegorische optocht (opstelling uiterlijk 12.45 uur). X Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar een bericht X elders in dit nummer. X Pl.m. 3.30 uur: Demonstratie vendelzwaaien in het Sportdal door het St. Gangulphus- en St. Laurentius Gilde uit Huissen, na een X korte rondgang door het dorp. 7.30 uur: 'Toneelvoorstellingen en gelegenheid tot dansen in verschillen- de zalen. X O.C.H. speelt in Rehoboth het blijspel in 3 bedrijven „Drie is X te veel". X C.O.C. speelt in Irene het blijspel in 3 bedrijven „De Sukkel". Entree f 1.25. X 10.15 uur:Taptoe van de Muziekvereniging „Ii.M.V." met drumband op X het plein voor de zuivelfabriek „De Vrijheid". Stationsstraat. 11 uur: Groot vuurwerk op de achtergrond van Kalfstermansweide. Hierover sprak dinsdagavond de heer Voshaar, landmeter bij de Ned. Heide Mij. op een voorlichtingsavond die belegd was in hotel Holterman door de besturen van de O.L.M. afd., C.B.T.B. afd. en de bestu ren van de Bedrijfsverenigingen. De heer Voshaar begon met er op te wijzen dat er 2 methoden zijn van ruil verkaveling, nl. de wettelijke of verplichte en de vrijwillige. De vrijwillige ruilverka veling is iets van de laatste 10 jaren, de wettelijke is van veel oudere datum. Het doel van beide systemen is echter hetzelfde, nl. o.m. grotere kavels, minder verspreide ligging van de bedrijfsgedeel- ten, betere wegen, betere waterbeheersing enz. Dit alles met het oog op productie verhoging en kostprijsverlaging. Hoe komt een vrijwillige ruilverkave ling tot stand? Door belanghebbenden wordt een contactcommissie ingesteld. Daar bij een vrijwillige verkaveling men de medewerking moet hebben van 100 der eigenaren in dit bepaalde gebied ge legen, is het de taak van de contactcomm. met eventuele weigeraars tc trachten lot een accoord te geraken. Voorts dient een garantiefonds te wor den gevormd, waarin 20,per ha. moet worden gestort. Indien na de voorberei dende werkzaam lieden door de nerl. heide mij. verricht, het. plan niei haalbaar blijkt te zijn, dan is het fonds er om de voorbe reidende werkzaamheden te financieren. Wordt het plan wel aangenomen, dan worden de gemaakte kosten door het Rijk betaald. De ned. heide mij. neemt in overleg met de contact-cie. de wensen van partijen op en maakt aan de hand daarvan een voor lopig indelingsplan met een begroting voor de uit te voeren werken. Voor dit: voorlopig plan met begroting wordt de goedkeuring van de C.C.C. ge vraagd en liet door de Cultuur-Technische Dienst te betalen subsidiepercentage vast gesteld. Wanneer dit percentage en de principiële goedkeuring zijn verkregen weet men dus wat de kosten zullen wor den en hoe de nieuwe indeling wordt. De overeenkomst wordt dan door alle belang hebbenden getekend, waarbij tevens de contactcie. gemachtigd wordt de werken volgens de begroting te doen uitvoeren. Voordat men tekent weet men dus waar men de grond na de verkaveling heeft liggen en tevens wat de kosten zijn, zulks in tegenstelling met een wettelijke ver kaveling. De te betalen kosten worden uitge smeerd over een periode van 30 jaar en bedragen 2.% rente en 2.Y* ^aflossing totaal dus 5 per jaar. Wat de grootte van hol: te verkavelen OFFICIËLE PUBLICATIES ALARM BIJ BOSBRAND De commandant van de brandweer maakt aan de leden van de bosbrandweer en aan het personeel van de huisbrandweer be kend, dat, zoals op de bindingsavond van de bosbrandweer is medegedeeld, op za terdagmiddag 12.00 uur precies het nieuw alarm voor bosbrand beproefd zal worden met de sirene. Dit zal dus zijn een op- en neergaande toon, die tot stilstand komt en daarna nogmaals opnieuw weer begint. Men lette dus op deze onderbreking. De commandant van de brandweer J. Louwerse De burgemeester van Holten brengt ter kennis van houders van verlof- en ver gunningslokaliteiten dat het sluitingsuur op maandag' 30 april a.s. is verlengd to; 2 uur 's nachts- De burgemeester voornoemd Mr. W. H. Enklaar GOUDEN MEDAILLE IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU Tijdens een donderdagavond in de raads zaal gehouden bijeenkomst heeft burge meester Mr. W. II. Enklaar mededeling gedaan van de koninklijke onderscheiding welke de heer H. J. A. Koldewey, oud- hoofd van de o.l. dorpsschool, is ten deel gevallen. In zijn toespraak bij de uitreiking wees burgemeester Enklaar op de grote ver diensten van de heer Koldeweij die niets te veel was als hij de gemeenschap van dienst kon zijn en als bestuurslid van tal van verenigingen heeft U veel en belang rijk werk verricht. In alle stilte en be scheidenheid steeds bereid om uw taak en opdracht te vervullen en in grote plichts getrouwheid steeds actief op velerlei ter rein. Het landbouwonderwijs had uw bij zondere liefde en belangstelling en reeds in 1913 toen U werd benoemd tot hoofd van de o.l. school te Enter lukte het U een aantal jonge boeren samen te bren gen op een landbouwcursus en later hield U cursus in Rijssen (tuinbouw), Goor, Wierden, Markelo en Holten waar U in 1938 werd benoemd tot hoofd van de o.l. school. Met uw rijke gaven van hoofd en hart is U de bevolking van Enter en Holten tot zegen geweest en U verdiend het tenvolle dat op deze avond de schijnwerper op u wordt gericht zo besloot mr. Enklaar en ik weet mij de tolk van zeer velen als ik U van harte gelukwens met deze konink lijke onderscheiding die U met ere kunt dragen. De burgemeeste'r reikte hierna de on derscheiding uit en bood een fraai boeket tulpen aan aan mevr. Koldeweij. Gelukwensen De heer B. H. Brouwer, die namens de Oudercommissie o.l. dorpschool, Volkson derwijs en de Hol tense Oranjevereniging het woord voerde deed zijn gelukwens vergezeld gaan van de kleine gouden draagmedaille. De heer J. W- Wesseldijk feliciteerde namens de plaatselijke afd. van de Overijsselse Landbouwmaatschap- pij (O.L.M.) en verder werden nog geluk wensen uitgesproken door de heer C. Westra te Nijverdal als afgevaardigde van het Provinciaal bestuur O.L.M., door de heer J. Kroon, namens de Chr. Oranje vereniging, door de -inspecteur bij het Landbouw Onderwijs de heer van der Wal en door mevrouw Nagelhout-Klijzing namens de Commissie Naai- en Handwer- onderwijs. In zijn dankwoord zei de heer Kolde weij dat hij een koninklijke onderschei ding niet had vexlangd, maar dat hij deze niettemin in grote dankbaarheid wilde aanvaarden. Spreker bracht H.M. de Ko ningin en mr. H. W. Enklaar dank voor de hoge onderscheiding waardoor hij volko men werd verrast. Om plm- 8 uur werd de bijeenkomst even onderbroken voor het in ontvangst nemen van de muzikale hulde van de plaatselijke muziekvereniging „H.M.V." en de drumband. gebied betreft is men niet erg gebonden. Een oppervlakte van 20 ha. indien van meer dan 2 eigenaren kan reeds voor een vrijwillige verkaveling in aanmerking komen, terwijl men dit gebied verder zo groot kan maken als men wil, zonder re kening te moeten houden met buurt- schapsgrenzen of vorm van het te verka velen gebied. Na de duidelijke en leerzame uiteen zetting van de heer Voshaar werden door deze nog verschillende dia's vertoond van gebieden, zoals die er uitzagen voor en na de verkaveling. Het grote voordeel van verkaveling springt wel zeer duidelijk in het oog. Er werd een druk gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het stellen van vragen, welke alle uitvoerig werden beantwoord. De heer J. W. Wesseldijk bij wie de lei ding van deze vergadering berustte, heeft de heer Voshaar dank gebracht voor zijn gehouden causerie en de aanwezigen ge adviseerd het gehoorde in eigen kring te overdenken, opdat in de komende herfst de nu opgenomen draad opnieuw kan worden opgevat. (foto Max Koot) Zaterdag 28 april: Wandeltocht W.S.V. „De Trekkers". Zaterdag 28 april: Bal van de W.S.V. „De Trekkers" in Amicitia (zie adv.) Zaterdag 28 april van 2 tot 4 uur: Verzil vering vakantiebonnen Bouwnijverheid voor 2e Paasdag en Koninginnedag, P. F. van Doorn, H. J. Wansinkstraat 25. Maandag 30 april: Alle winkels en zaken gesloten (zie adv.). Maandag 30 april: Geen zitting H-H. Dok toren in het St. Jozefziekenhuis te De venter (zie adv.) Maandag 30 april: 7.30 uur. Groot Oranje Bal in „Amicitia" (zie adv.) Maandag 30 april: 7 Uur. Dansavond met o.a. Twistkampioenschappen in feestzaal „Vosman" Maandag 30 april en dinsdag 1 mei: „Bergruiters" naar Uelsen (Did.) voor deelname aan het internationaal con- cours-hippique, georganiseerd door de Reit- und Fahrvërein der Niedergraf- schaft „Uelsen". Woensdag 2 mei: 7-8 uur. Zitting ter Horst Co. kledinghuis H. J. Beltman (zie adv.) Woensdag 2 en donderdag 3 mei: Herijk van maten en gewichten enz. in „Ami citia" Donderdag 3 mei: Jaarvergadering schaak club „De Pioniers" in hotel Holterman. Donderdag 3 mei, 's avonds om 8 uur: Al gemene Ledenvergadering Coöp. Boe renleenbank „Holten" in café M. Kalf- sterman (zie adv.). Vrijdag 4 mei, 7-30 uur: Stille tocht naar het monument der gevallenen aan de Molenbei terweg Zaterdag 5 mei 1962: Dansen in ,,'t Bonte Paard". Zaterdag 5 mei: Laatste dag inleveren vorderingen commissie jubileumfeest (zie adv.) Maandag 7 mei 8 uur: Bijeenkomst Jonge Kerk in Irene. Donderdag 10 mei, 8 uur: Vergadering van de Hervormde Vrouwenvereniging in „Irene" Zaterdag 12 mei: Lompeninzamelingsaktie ten bate van „HMV". Gevonden: 1 boodschappentas, 1 manches terbroek en jasje, 1 passer, 1 wieldop, 1 schroevedraaier, 1 damesrijwiel (blijven staan). Verloren: 1 oorknop, 1 portefeuille met inhoud, 1 plastic regenjas, 1 blauwe KLM-tas, 1 contactsleuteltje van auto, 1 portefeuille met rijbewijs enz., 1 schakelarmband, 1 badtas, 1 damespolshorloge, 1 bruine por- temonnaie, 1 houten klep van een aan hangwagen. Inlichtingen uitsluitend aan het Groeps- bureau van 9-12 en van 14-22 uur. LID COMMISSIE VAN TOEZICHT Bij beschikking van de Minister van Landbouw is onze plaatsgenoot de heer J. H. Sprokkereef benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht op de Rijks Mid delbare Landbouwschool te Hengelo (O.) VOOR DE GENERALE KAS Van Hervormde zijde verzoekt men ons mede te delen, dat de jonge lidmaten uit wijk I, die de opgehaalde gelden voor de Generale kas nog niet hebben afgedragen dit kunnen doen op zaterdag, 28 april en zaterdag, 5 mei 's middags van 2-3 uur bij de kerkelijk ontvanger, de heer H. Soer, Larenseweg 3. Alle oud-strijders en alle ingezetenen worden hierbij opgeroepen om deel H te nemen aan de Molenbelterweg op vrijdag 4 mei. Verzamelen om 19.30 uur bij de H Herv. Kerk.. De burgers worden verzocht zich onderweg bij de stoet aan H te sluiten. Na afloop der herdenking om pl.m. 20.15 uur vindt een in ter-kerkelijke dienst plaats in de Geref. Kerk. We Liturg: Ds. R. A. Hoogkamp, Geref. Predikant. Predicatór: Ds. C. C. Addink, Herv. predikant. 3 Mogen wij allen verzoeken aan deze herdenking deel te nemen? De Bond van Oud-Strijders, Indonesië-Strijders en de B.S. U

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1