meren Uit Hoftens historie MEIMARKT IMels in de wasmachine OOTSE TEUtt naar het eiland Orob&ma DigillliMIIIIMIIIMIMilllMMIIIIMlIllllillllllllllUllllilitt l«BIUIIWllliOIIU!lil!liMIIII!iniWU!in!»l!Wg!lllWIMIIIl!WW!liDI!ll!l Er dreigt gevaar Bijeenkomst textielarbeiders Voetbal "ZeiKtd' puistjes PJGO soeelde voor 10 x 10 Spit, Spierpijn Zaterdag 1-1 april 19C2 HOLTENS NIEUWSBLAD pagina 3 DE VERJAARDAG VAN TANTE GRADA Tante Grada hield op haar verjaardag van gezelligheid en aangezien zij geen naaste familie had dan haar nicht Gar- ritjen, wilde zij er een mooie dag van maken. Geert was des morgens vroeg al even wezen feliciteren, en had meteen gevraagd of 'de vrijer van Sientje ook mee mocht komen. Toen de schouten weduwe de naam Bolstaart hoorde, ging zij aan de tafel zitten. Een diepe denk- rimpel in haar voorhoofd. Wat schort er aan tante? vroeg Geert. Niks jongen, laat mij even nadenken. Met haar rechter wijsvinger tekende zij in gedachten zo'n vijf minuten lang kringetjes op het ronde tafelblad, en ze was er. Heel ver weg waren de Bolstaarten nog familie van haar. Haar overgrootmoeder was ook een Bolstaart geweest, dus ordelijke, de gelijke en oppassende familie. En dat beestenkopen dan?, wilde Geert weten. Jongen, zei tante Grada, in arbeid en handel zit niets onterends. Dus laat Arie meekomen. Geert ging naar huis. Hij vertelde niets van het gesprek dat hij met tante had gehad. Tegen tien uur zou het wezen, want tante Grada had die dag drie hulpen. Het ging zo Geert het ver wacht had, wat nicht wel zeggen zou van Arie Bolstaart. Ja, de kinderen keken haar om beurten aan. Arie was nog even mee naar Sanders veebeslag. Ik kan je de verzekering geven moeder, dat Arie van harte welkom is. Vanouds waren de Bolstaarten nog familie van tante. Watte? riep Garritjen ten hoogste ver baasd. Dan zijn ze ook familie van mij. Sientje roep gauw Arië dat hij -hier komt. Even later kwam Sientje terug met San- der en Arie. Jongen ik moet je eens wat zeggen. Vader en ik hebben het uitste kend gevonden dat jullie met elkaar ver kering hebt en dat je tezijnertijd een flink paar mag worden. Sientje gaf eerst haar moeder een klinkende zoen en toen liep ze naar de deel waar vader Egbert bezig was zijn pijp schoon te maken met een strohalm. Sientje sloeg haar beide armen om haar vaders hals en bedankte hem hartelijk, dat hij had goedgevonden dat Arie met haar verkering had. Egbert-oom grauwde maar wat. Hij begreep het niet. Het was dan zover. De hele fa mi lip Egbert-oom ging in optocht naar het schoutenhuis. Berend, Jan cn Geert namen hun muziekinstrumenten mee. Toen allen bij tante in de kamer ge zeten waren trokken de studenten los. Lang zal tante leven! enz. Tante Grada keek bewonderend naar de Bolstaart. Wat was de jongen knap. De schout van Rijssen kwam met vrouw en twee zoons om tante Grada te feliciteren. Dat ge beurde meer, dat gelijkstaande overheids personen gezellig met elkaar omgingen. De Rijssener schout had twee zoons, zoals gezegd, die de leeftijd hadden dat ze achter de meisjes aanliepen. En Bram, de oudste zoon van de schout, vond dè zure Roelofje een schat van een meid. Toen Bram een half jaar verkering had met Roelofje, vroegen de Holter jongens hem hoe het ging en hij gaf ten ant woord dat zij in het vrijen best meeviel. Het andere zou later wel komen. Hoofd zaak was dat er bij Egbert-oom flink wat geld zat. Garritjen vond het fijn. dat Roelofje 'n beste beurt maakte. TWEE JAAR LATER Weer was het mei. Een droge, schrale meimaand. Sander en de Bolstaart had den handen vol werk. Overal moest vee worden opgeruimd. Lucas, de vrijer van Kootje, trok er zich niets van aan. Sinds een jaar had hij op aandrang van Kootje er het schepersbedrijf aan gegeven. Hij was schapenkoopman geworden. Garrit jen had bij het vernemen van dit besluit zitten blazen als een kat. Een zoon bees tenkoper, een schoonzoon idem, en als klap op de vuurpeil een schapenkoopman als schoonzoon. Kootje, die flink van zich af kon bijten, viel tegen haar moeder uit, dat zij maar eens af moest wachten wat er van haar studerende zoons terecht zou komen. DONDERDAG 19 APItïL A.S. RUNDVEE, KRAMEN, BLOEMEN, PLANTEN ENZ. (Geen biggen) Tijdens de jaarvergadering van het Groene Kruis zal dokter G. J. H. Hofte Koesveld, directeur-arts van de Prov. vereniging „Het Groene Kruis" te Zwol- le, maandagavond in hotel Holterman een causerie houden, verduidelijkt met een film, over bovenstaand onderwerp. Ongeveer 2200 mensen komen per jaar om tengevolge van een of ander verkeersongeval. Meer dan 1500 per jaar verliezen hun leven tengevolge van ongevallen in en om het huis, tijdens recreatie e.d. Hieronder vormen de kinderen en speciaal de kleuters en jonge kinderen de grootste groep. Ongevallen vormen verreweg de be langrijkste doodsoorzaak van onze kin deren. 2500 kinderen worden jaarlijks blij vend invalide tengevolge van ongeval len. Verreweg het grootste deel van de ongevallen bij kinderen is te voorko men. Wat doen wij hieraan? Wat kunnen wij hieraan doen? Over dit zo uitermate belangrijk pro bleem handelt bovengenoemde inleiding en de film „ER DREIGT GEVAAR". Garritjen begon te zeveren van giftig heid. toen ze Kootje toebeet: schapenhan delaar konden ze altijd nog worden. Geert was de eerste die afgestudeerd was. Hij kwam thuis bij vader en moeder. Op de vraag van Garritjen, wat hij nu wilde uitvoeren, antwoordde Geert, dat hij voorlopig eens wilde rusten. Hij wist nu 'genoeg. Op de vraag van Garritjen ho:e< het dan later moest als hij eens ge trouwd was, viel Geert woedend uit, dat hij niet zo gek zou zijn om een vrouw aan de haak te slaan. Eerst is het liefde, riep Geert, en later gaat de liefde over en blijf je met een kijvend wijf en een hok vol kinders zitten. Geert, je moet je schamen! schreeuwde Garritjen. Waar om, riep Geert. Hebben je vader en ik er soms niet veel geld tegenaan gegooid om je te laten leren, om wat te worden in de maatschappij? Heb ik er soms om gevraagd, bitste Geert terug en wat die maatschappij betreft die is zo rot als»een mispel. Nee moeder zanik niet en laat mij met rust! Het is allang geen geheim meer dat de grote revoluties op modeterrein zich in mindere mate in de modelijn vol trekken dan wel in het verschijnen van steeds nieuwe weefsels. Natuurlijk zijn er gematigde wijzigingen in het mode silhouet gesignaleerd zoals de iets wij dere rok en de gedeeltelijke terugkeer tot de natuurlijke taille. Maar opzien barender zijn de mogelijkheden in de fabricage van nieuwe stoffen die ons elk seizoen opnieuw voor de meest op windende verrassingen stellen. Op dit gebied voltrekt zich een voortdurende evolutie in kleuren, dessins, weefsel structuur en materiaalkeus die vaak verbazingwekkend is. De nieuwste sen satie is wel het zogenoemde Jersey Pren uit Dralon. Een tricotweefsel waarin „Moltopren" verwerkt is. Hier door ontstaan een stof die ons de veder lichte, warme mantels en korte jasjes schenkt, die zo'n heerlijke volumineuze indruk maken en een luxueus cachet geven. De algemene voorliefde in dit seizoen gaat uit naar weefsels met „Brei-effect" vandaar dat deze stof die niet alleen zeer modieus maar bovendien uitzon derlijk practisch is, met groot enthou siasme verwelkomd werd door de mo- moderne vrouw die prijs stelt op een uiterst verzorgd voorkomen. Want stelt u eens voor: deze jersey-mantels, korte jasjes, strandpakjes, herencolberts, win terjassen en auto-coats kan men onbe zorgd in de wasmachine stoppen! Daar bij verliezen ze niets van hun perfecte pasvorm en elegante afwerking. Dit is inderdaad sensationeel nieuws als we bedenken dat de traditionele liefde die iedere vrouw toedroeg aan jersey tot nu toe een nogal ongelukkige was. Reeds na korte tijd begon het ge liefde kledingstuk uit te zakken, „aan te hangen" en futloos te worden. Bij de eerste de beste vlek moest het gestoomd worden, een kostbare aangelegenheid. Een mooie, flatteuze en zeer geliefde stof dus maar niet bepaald practisch. Al deze bezwaren zijn nu weggeval len. Men kan zonder zorgen een mantel gemaakt van Jersey-Pren dragen in de teerste besmettelijkste tinten. Deze beeldige nieuwe kleuren zullen in 't ko mende voorjaar gelanceerd worden. De herfstmodellen die nu op de markt zijn tonen winterse visgraatdessins en warm ruig tweedeffecten. Door het zeer geringe gewicht van deze stof kan men meerdere jassen in Zaterdag van de vorige week verga derde in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman de afdeling Holten van de Algemene Bond voor het Tex tiel- en Kledingbedrijf „De Eendracht", onder voorzitterschap van de heer II. Koopman. Plet eerste punt op de agenda vormde de verkiezing van een voorzitter in ver band met het bedanken als zodanig van de heer J. Mossink. In zijn plaats werd met meerderheid van stemmen gekozen de heer J. Bosschers, Beuseberg. Mededeling werd gedaan, dat in de fabriekskern van Ter Horst Co. N.V. te Holten thans zijn aangewezen van de A.B.T.K. „De Eendracht" de heer H. Koopman, van de R.K. Textielbedrijfs- bond „St. Lambertus" de heer H. Lam- merting, en van de Chr. Textielbedrijf s- bond „Unitas" de heer J. Kolkman. Als afgevaardigde in de N.V.V. be- stuurdersbond werd aangewezen de heer H. Kettelarij en als plaatsvervanger de heer H. Koopman. Besloten werd om te trachten een af deling van de jongerenorganisatie van het N.V.V. „Jonge Strijd" te stichten, waarvoor als contactpersoon werd aan gewezen de heer Henny Grootherder. De districtsbestuurder van „De Een dracht", de heer B. Nijkamp uit Almelo, hield vervolgens een inleiding over de loonpolitiek en andere punten betref fende de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in het textiel- en kleding bedrijf. PROGRAMMA Zaterdag: De Zweef aHolten a 4.15 SVVN aHolten b 4.15 Holten cHector a 4.15 Holten dSDOL a 3.— Zondag: Holten IManderveen I 2.30 SOS II—Holten II 12.— RKSV II—Holten III 2..30 En Geert bleef in het ouderlijk huis. Vader zat in de ene hoek van de haard en Geert in de andere. Voor zichzelf was hij iemker, hield een grote koppel ganzen maar verder leidde hij het leven van een vrijgezel in goede doen. Berend had een baan in Deventer ge kregen. Plij had verkering met Lucretia, de schele dochter van een. bergevaarder. Hij had goede vooruitzichten en zou eer lang wel grootburger van Deventer wor den. Jan was in maart vertrokken om planter te worden in de Oost. Op het einde van mei gebeurde er iets wat de hele familie van Egbert-oom deed kraken in de voegen. De sehoutinne was na een ziekte van acht dagen gestorven. Heel Holten was er vol van. Ën niet al leen van het sterfgeval, maar ook van de te verwachten erfenis die de familie Egbert-oom ten deel zou vallen. De bruiloft van Kootje met Harm Slijper, de schapenkoper, moest er voor uitge steld worden, minstens een half jaar. Egbert-oom zat aan het haardvuur te jammeren, dat het hem zo speet, dat nicht gestorven was, maar ondertussen zat hij sluw te berekenen hoe groot de erfenis zou zijn. VAN COEVERDEN een koffer meenemen, een groot voor de o.a. bij luchtreizen. Ook angst voor kreuken en vlekken is overbodig ge worden. Jersey-Pren is precies dat ma teriaal dat op de textielmarkt in een reeds lang gevoelde behoefte voorziet. Het leent zich bij uitstek voor het ver vaardigen van kledingstukken die er „tailor-made" uitzien: b.v. elegante verwerking met dikke stiksels, gevoerde kragen, zakken en manchetten. De na delen van een dergelijke werkwijze, die de kleding zwaar en ongemakkelijk in het dragen maakt, vervallen bij deze zeer lichte stof. Jersey-Pren is ook reeds als meter- stof op de markt gebracht. Men moet daarbij wel bedenken dat het enige vaardigheid met de naald vergt van wege de elasticiteit en de noodzaak de ze stof van voering te voorzien. Wij raden een ieder aan eens kennis te maken met dit nieuwe weefsel. Een paar kledingstukken gemaakt van dit materiaal zullen een sieraad zijn in de garderobe van iedereen die zich warm en toch heerlijk licht wil keden. Is het niet ongelooflijk: het gewicht van een dergelijke jas bedraagt nau welijks 700 gram. Van de tot nu toe gebruikte winterstoffen weegt één me ter al hetzelfde. En dat bij gelijke warmtecapaciteit. 31. Ook dc twee Jannen op Oroboma. „Ziezo!" zei Bram Steng, toen de eerste vreugde over het weerzien een beetje was geluwd. „Nu moesten we dit eiland maar eens aan een onderzoek gaan on derwerpen. Ik heb honger, Ootje Teur, en het moet al gek wezen, als we hier of daar niet iets te eten vinden!" „Dat dacht ik ook!" antwoordde Oot je, die zijn maag ook begon te voelen. 7*^" PUROL-POEDER In een uitwisselingsprogramma in het kader van de 10 x 10-aktie tussen de P.J.G.O.-afdeling „Jong Holten" en „Jong Bathmen gaven de Bathmense agrarische jongeren zaterdagavond in Amicitia een toneeluitvoering, die ver zorgd werd door de toneelclub uit Loo- Bathmen en waaraan medewerking werd verleend voor het muzikale ge deelte door „The Sensation Rockets" uit Holten. Het werd een gezellige avond, die aanvankelijk niet zo druk bezocht was, omdat het verschillende jongelui meer om het dansen te doen was, maar waar op de gastspelers uit Bathmen goed spel te zien gaven. Zij brachten voor het voetlicht „E>e vluchtelinge" een spel van spanningen in 3 bedrijven van de auteur C. van Lingen, onder regie van de heer T. Nikkels. De oud-voorzitter van „Jong Holten" de heer Joh. Nikkels, die de leiding van deze avond had en haar met een kort welkomstwoord opende, bood de dames- dilletanten na afloop bloemen en de heren een doosje sigaretten aan. Het stuk „De vluchtelinge" handelt over een ouderloos meisje Rita Ver meulen, dat haar voogd ontvlucht, die meer oog heeft voor het vermogen dat het meisje bezit, dan voor haar opvoe ding. Zij wordt liefderijk opgenomen in het gezin van de familie Huizing, waarvan de zoon Dolf verkering heeft met een meisje, Ans, dat door het ver blijf van Rita, jaloers wordt en daar door tot handelingen komt, die niet sympathiek zijn. Nadat de voogd, War ring getracht heeft zijn pupil weer on der zijn gezag te krijgen o.a. door voor te wenden naar Australië te willen emigreren, waarbij het zelfs zover komt, dat zij in een zomerhuisje wordt opgesloten en haar vrienden denken, dat zij met een auto in het Noordzee kanaal verdronken is, weet de politie na veel inspanning het geval te ont raadselen, waarbij blijkt dat Ans een brief van Rita heeft achtergehouden. Dolf breekt met Ans en verloofd zich tenslotte met Rita. De rol van Rita werd gespeeld door mej. R. Haarman en die van Ans door mej. J. Haarman. De heer Warring was de heer W. Schutte, de heer en mevr. Huizing de heer J. Smale en mej. D. Nijland. De rol van Dolf werd vertolkt door de heer W. Harmelink, van dokter de Smet. politie-arts door de heer G. „Wat vruchten of zo! Ik heb echt trek in een appel of een peer.... of aardbeien met slagroom. Maar.Toen ze een uur aan het zoeken waren geweest hadden ze nog niets eetbaars gevonden. Het eiland Oroboma bleek helemaal te bestaan uit kleine en grotere bergen met allemaal grote diepe gaten erin en het leek er veel op, dat er nog geen grassprietje groeien wilde. Nu moesten we maar weer eens gaan zien, waar de twee inbrekers in die van Schooten en van brigadier Wijk- stra, door de heer W. Roeterdink. De spelers en speelsters oogstten na ieder bedrijf een hartelijk applaus voor hun goede spel. Na de gebruikelijke verloting werd nog geruime tijd gezellig gedanst op de muziek van de band „The Sensation Rockets" onder leiding van Tonnie Brands, Henk Broekmaat en Frits Oos terkamp. De netto-opbrengst van de 10 x 10-aktie bedraagt f 215,Weer een mooie bijdrage in de pot. DE TONGBLAAR WOEDT VOORT Het afgelopen weekend zijn weer twee nieuwe gevallen van mond- en klauw zeer geconstateerd en wel onder de varkens op de bedrijven van de heren J. Vincent, Beuseberg 23 en J. H. Aan stoot, Borkeld 67. De aanwezige var kens zijn ter slachting van de bedrijven afgevoerd. CANDIDATENLIJST PvdA De afdeling Holten van de Partij van de Arbeid hield maandagavond in café „De Waag" van de heer J. Haverslag een goed bezochte ledenvergadering, waarin o.m. de candidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing werd vastge steld. In zijn openingswoord wees de voorz. de heer H. Soer, op de gunstige verkie zingsuitslag van 28 maart, die 1 zetel meer in de Staten opleverde, dan men z.i. oorspronkelijk verwacht had en op de gunstige uitslag der stemming in eigen plaats, waarbij het hoogste aantal stemmen, n.l 901, werd behaald dat ooit bereikt werd. Hij sprak de hoop uit, dat de kiezers, die voor de Partij van de Arbeid gekozen hebben bij de komende raadsverkiezing eveneens principieel partij zullen kiezen. Hij wenste de se cretaris der afdeling, de heer W. Beij- ers geluk, met zijn benoeming tot lid van de prov. staten. Deze gaf daarna een toelichting op de verkiezingsuitslag en de wijze waar op de laatste vier zetels aan de zes daarvoor op de nominatie staande can- didaten van de partij waren toegewe zen. Mededeling werd gedaan van de grote demonstratie welke op zaterdag 14 april te Amsterdam zal worden ge houden in verband met de ontwikke ling van het vraagstuk Nieuw-Guinea en van de petitionnementsactie, welke de Partij van de Arbeid in verband met dit vraagstuk wil gaan voeren. Na ampele besprekingen werd de vol gende candidatenlijst vastgesteld: 1. H. Soer (aftr.), 2. A. Jansen (aftr.), 3. G. Brands (aftr.), 4. H. Meermran, 5. me vrouw B. Broere-Bos, 6. L. Veneklaas, 7. G. van den Bos, 8. G. L. Scholten, 9. J. Calkhven, 10. J. ten Wolthuis. 11. H. D. Stukker en 12. P. Viet Ten slotte had nog een gedachtenwis- seling plaats met de raadsfractie over het gevoerde beleid in de raad over het afgelopen jaar. DICK MULLER VOORZITTER KNMV OVERIJSSEL In verband met het bedanken als zo danig van de heer J. F. A. Wing A.ester te Zwolle is in de gehouden bestuurs vergadering van de gewestelijke afde ling van de K.N.M.V. tot voorzitter be noemd onze plaatsgenoot, de heer Dick Muller. De heer Muller, die voornemens is binnen afzienbare tijd de wedstrijd sport vaarwel te zeggen, wordt hier mede tevens ambtshalve hoofdbestuurs lid van de K.N.M.V. De Overijsselrit, welke oorspronke lijk gepland was op 12 mei, juist voor het grote jaarlijkse motorsportevene ment in Markelo, zal nu zeer waar schijnlijk gehouden worden op 1 sep tember a.s., veertien dagen voor de in ternationale motorzesdaagse, welke dit jaar van 14—21 september a.s. in Gar- misch Partenkirchen (Did.) gehouden zal worden. De Overijsselrit zal waar schijnlijk voor de deelnemers aan de motorzesdaagse als een verplichte rit worden aangewezen. PLATTELANDSBIBLIOTHEEK De bibliothecaresse van de Platte landsbibliotheek verzoekt ons mede te delen, dat het ruilen van de boeken in verband met Goede Vrijdag niet op a.s. vrijdag, maar op woensdag 18 april a.s. moet geschieden. en reumatische pijnen wrijft U eveneens weg met tijd gebleven waren. Je weet nog wel, dat hun motorbootje ook schipbreuk ge leden had, en dat ze op de deur van de kajuit, waarop ze zich drijvende ge houden hadden, ronddobberden. En het toeval wilde, dat ook de twee Jannen op Oroboma aanspoelden. Ach, de we reld is maar klein, nietwaar? Ze werden na een poosje ook wakker en namen hetzelfde besluit als Ootje Teur en Bram Steng, namelijk om op zoek te gaan naar voedsel. /VVWVWWWVVWW^VWVWVWNAN/WWWVVVWWVSWVWWVWVWV

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 3