ixitïW- KALISTERMAN DANSEN Openbare II.LO.-school Holten Aangifte van leerlingen Pasen 1962 SLAGERIJ HARRY GAZAN 1 "5 1 Jongens en meisjes/vrouwen de 99Enkeo99 lenst u else mm uw haard? L i. 111111 BAL agent i Gebr.West sink l mirers en wmiml B. Schuttert N.V. GEBR. KLIJNSMA flinke arbeidskrachten V. MEVROUW, LANDBOUWKUfSHOUDSCHOOL HOLTEN JANNINK'S TEXTIEL- en NETTENBEDRIJF N.V. enige flinke jongens enige flinke meisjes Aangifte lm leerlingen 4 Hotel Muller Slaatje! Slaatje! AFWASBARE twee huluen in de huishouding één verpleeghulp ömbirieren Vöor de boer Zaterdag 14 april l'Joli HOLTENS NJEUWSDLA O AfdelingEconomisch-administratief beroepsonderwijs Deze afdeling geeft sterk op het bedrijfsleven gericht onderwijs in de economisch-administratieve richting. Naast de vakken Ned. Taal, Duits en Engels wordt rui me aandacht besteed aan de handelsvakken en het ge bruik van de moderne kanoormachines. De opleiding duurt 2 jaar. Tot het le leerjaar kunnen leerlingen worden toegela ten, die drie klassen van een ULO-school met goed ge volg doorlopen hebben. Tot het tweede leerjaar worden leerlingen toegelaten, die in het bezit zijn van het Mulo-diploma. Aangifte zo spoedig mogelijk voor 15 mei a.s. bij het hoofd der school J. Sinnema, Holtei'berg 24, Holten, telefoon school 05483-603, huis 05483-431. Inlichtingen worden zowel telefonisch als schriftelijk gaarne verstrekt. BETONF ABRIEKEN Hoogeveen en Markelo VRAAGT voor haar bediijf te Markelo Inlichtingen hierover kunt u krijgen in café Ha- j verslag te Holten op dinsdag 17 april, alwaar I iemand van ons bedrijf aanwezig is. Uw keurslager heeft voor U RUND of VARKENSROLLADE per Vz kg 2.58 HEERLIJK KALFSVLEES vanaf 2.80 per Vz kg CARBONADE BIEFSTUK FRICANDEAU enz. enz. HEERLIJKE BRAADKUIKENS per Vz kg 1.98 SOEPCOMPLEET KIPPENPOULET enz. VOOR ONDER DE EIEREN: HAM, 150 gram RAUWE HAM, 100 gram UIT ONZE CONSERVEN AFDELING: 1 literblik DOPERWTJES, fijn nu 0.98 1 literblik SPERCIEBONEN nu 0.89 pot WORTELTJES nu 0.59 1 literblik ANANAS nu 1.49 1 literblik APPELMOES nu 0.89 VOOR UW GEMAK ALLES ONDER ééN DAK! De Keurslager wenst u allen prettige Paasdagen. Mevrouw, de Keurslager, ook uw voorkeur-slager! 0.69 0.78 Telefoon 372 DINSDAG t.m. DONDERDAG a.s.: 500 gram VERSE WORST L75 j! 500 gram GEHAKT 1.60 i 1 kg KINNEBAKSPEK Oranjestraat 54 - Telefoon 05483-342 GOOR dochteronderneming van N.V Rubberfabriek VREDESTEIN Geplaatst kunnen worden voor het in een rustige omgeving ver richten van werkzaamheden, hetgeen hoofdzakelijk zittend kan geschieden. Werkzaamheden in dagdienst. Zaterdags vrij. Reiskosten worden vergoed. Goede beloning en sociale voorwaarden. Aanmelding aan het kantoor van onze N.V., Wa terstraat 15. Voor het vegen van uw schoorsteen naar LARENSEWEG 1. Wij maken hem voor u schoon met de nieuwste schoorsteenreiniger Beleefd aanbevelend, E. J. WESTERIK, Telefoon 532. VLEESWARENFABRIEK vraagt voor zo spoedig mogelijk en voor de verpakkingsafdeling. Aanmelden dagelijks aan de fabriek. ^VWvW/W/i IQEROlfZILMETA Alleenverkoop voor Holten: Vanaf heden tot en met 15 mei a.s. bestaat er aan de school gelegenheid tot de voor het cursusjaar 1962-1963. De aangifte kan geschieden elke maandag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Opgave is mogelijk voor: a. Ie en 2e jaars primaire opleiding; b. huishoudassistenten (3e klas); c. middag- en avondcursussen koken en naaien, d. kook- of bakcursus voor mannen. Bij afname van 1000 liter: BELANGRIJKE KORTING! Belt U even no. 350 Beuseberg 163 Hc Haardbrandolie Zaterdag 14 april in Amieita van de WSW „De Trekkers" MUZIEK: THE SEVEN SWEETH SWINGERS Grote Levens-, annex Brand- en Varia- verzekeringsmaalschappij zoekt als bijverdienste, Holten of omgeving. Hulp inspecteur aanwezig. Brieven onder no. 144 aan Adm. Holtens Nieuws blad, Kolweg 19, Holten. Paasmaandag 's middags en 's avonds dansen in Muziek: „THE WHIT'S COMMETS" U: Wat uw moestuin u oog niet kan bieden heeft Slaatje volop: VERSE GROENTEN, als: sla, andijvie, spinazie enz. enz. VOOR DE KOMENDE PAASDAGEN: SINAASAPPELEN 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 voor 1.— EXTRA AANBIEDING: Bij aankoop van een fles WIJN voor 2.85 een heel blik AARDBEIEN voor slechts 65 cent Volop DIEPVRIESGROENTEN. Ruim gesorteerd in BLIKGROENTEN. Een heel blik DOPPERS voor 0.69 BANANEN, DRUIVEN. Beleefd aanbevelend, J. ZOETBROOD Zn., Stationsstr. 11, Tel. 216. SLAATJE wenst u nu reeds prettige Paasdagen. A -A A jék. A. A, Spiegelglad, geen krimpnaden, beslist vochtdicht, diverse tinten, gegarandeerd kleurecht. Ook voor bedrijfsgedeelten ideaal. Heeft u vochtige muren in uw woon huis. Wij maken ze kurkdroog en. ze blijven kurkdroog. Board laat op de duur vocht door, deze deklaag beslist niet. Rechtstreekse uitvoering door ons bedrijf geeft 20 30% besparing. Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij: STUCADOORSBEDRIJF Borkeld. Holten, Telefoon 05483-503 GEVRAAGD in de Doopsgezinde Stichting voor Oude ren, huize „Salland" te Colmschale bij Deventer „130 bewoners" goede voorwaarden. Aanmelden bij de waarn. directrice, telefoon nr. 06711- 241. Op een politiebureau in Londen werd een grote bos sleutels aange geven als gevonden voorwerp. Het duurde enige tijd voor de eigenaar van deze sleutels zich kwam mel den. Het bleek de cipier van een gevangenis te zijn en de verloren sleutels pasten op alle cellen. Bij een bedrijf in Groningen is een uit 1924 daterende schuld voldaan van f 2,43. In dit jaar kon namelijk op een vordering van f 2,60 slechts 17 cent worden uitgekeerd. De fa milie voelde alsnog behoefte om nu het tekort aan te zuiveren. Een firma in reinigingsstoffen in Florence (V.S.) heeft het volgende waarschuwingsbord naast een van de snelwegen geplaatst: „Rij voor zichtig, bloedvlekken zijn moeilijk te verwijderen!" Dames die naaldhakken dragen, zul len voortaan het gebouw van de provinciale administratie van Transvaal niet meer naar binnen mogen, om de kostbare vloerbedek king te sparen. In een café in Pre toria moet de vloer om de 2 a 3 maanden vernieuwd worden we- i gens beschadiging door naaldhak- ken. In Londen maken vier studenten aanspraak op het wereldrecord nonstop-bridge. Zij hebben het 90 uren achtereen gespeeld. De op- j brengst was voor liefdadige doel einden. Iedere keer wanneer de ijshockey- ploeg van Katteholm in Zweden in de wedstrijd tegen Barnsbro in de aanval was, viel het licht uit. Bij een ingesteld onderzoek kwam aan het licht, dat de bediening van de verlichting in handen was van een vurige aanhanger van Barnsbro. Een caféhouder in Dallas (VS) tapt voortaan niet meer per glas, maar per minuut. De klant betaalt voor een aantal minuten en mag in die tijd zoveel drinken als hij zelf wil (en kan!) Een Amerikaanse firma heeft eet bare hoeden op de markt gebracht. De produkten worden zowel fraai als voedzaam genoemd. Ze worden vervaardigd uit gedroogde vruch ten. Een uitkomst voor die mensen die van pure opwinding hun hoed opeten. Voor de voetbalwedstrijd Atalanta- Milaan was zoveel belangstelling, dat de kijkers tot op de lijnen van het speelveld stonden. Het bleek niet mogelijk om de mensen te be wegen enkele stappen achteruit te doen, om de spelers in de gelegen heid te stellen hun spel te spelen. Er bleef daarom niets anders over dan de wedstrijd af te gelasten. HET ZAAIEN DER SNIJMAIS Het meest geschikte tijdstip voor het zaaien van snijmais is 20 april1 mei. In mei zaaien kan ook goed, maar men zal rekening moeten houden met de kans op oogstderving. De meest gewenste hoeveelheid zaai zaad is 40-45 kg per ha en de rij af stand liefst plm. 70 cm, maar beslist niet nauwer dan 66 cm, daar men an ders last krijgt met het oogsten. Lang niet alle zaaimachines zijn ge schikt voor het zaaien van mais. Vorig jaar is de mais hoofdzakelijk gezamen lijk laten zaaien door een loonwerker van elders. De ervaringen van vorig jaar hier mede zijn goed. Ook dit jaar bestaat weer de mogelijkheid om de mais te la ten zaaien. Dezelfde loonwerker wil dit weer verzorgen en de afspraak is in de week van 2428 april. Degenen die hier gebruik van willen maken worden dringend verzocht dit liefst zo spoedig mogelijk op te geven aan de secretaris der Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting de heer J. A. Kolk man, B 29, tel. 559 of aan ondergeteken de. Degenen die dit reeds opgegeven heb ben behoeven dit niet voor de tweede keer te doen. Wanneer u zorgt het land en het zaad klaar te hebben op tijd dan zal de loonwerker voor de rest zorgen. Bedrijf.svoorlichter, J. W. Lubbersen tel. K 6704—438 KOPZIEKTE ONDER MELKVEE Elk jaar weer vallen er slachtoffers onder het melkvee aan de kopziekte. Hoewel niet precies de oorzaak van deze ziekte bekend is, kunnen wel ver schillende maatregelen getroffen wor den, waardoor het risico aanmerkelijk verminderd. le Bemesting van percelen, welke al leen worden geweid. A. De kans voor het optreden van kop ziekte wordt aanmerkelijk vergroot, wanneer het kaligetal van het grasland hoog is. Geef daarom vooral niet te veel kali. Een gift van 150 kg kali 40' is in normale omstandigheden voldoende. Een gier bemesting bevat 2 a 2 l/z keer zoveel kali dan genoemd is, wat dus in houd, dat het zeer riskant is om deze percelen te gieren. Is er stalmest gege ven, dan is in de Kali-behoefte en te vens in de Fosfaat-behoefte van het gras reeds ruim voorzien, zodat geen aanvulling van kunstmest kali nodig is. B. Het is bekend, dat koeien, welke lij den aan kopziekte een te laag magne siumgehalte in het bloed hebben. Ook in het gras van percelen, waarin de kopziekte voorkomt, is het Magnesium gehalte te laag. Bij onderzoek is geble ken, dat het Magnesiumgehalte van het gras is te verhogen, door 300 a 400 kg Kieseriet per ha te geven. Voor de wei- depercelen adviseren wij u deze gift te geven. Voor het op peil houden van de Magnesium toestand verdient het aan beveling gebruik te maken van de nieu we Magnesiumhoudende stikstofmest stof „Magnesamon". Deze meststof be vat 20'' stikstof en 10% Mg.O. 2e Bijvoeding in de weide. A. Zorg tijdens de stalperiode voor vol doende mineralen. B. Goede resultaten zijn te bereiken met Magnesiumhoudende koekjes, in de eerste 4—6 weken van de weideperiode (niet geven aan hoogdrachtige dieren). C. Het verdient aanbeveling, om naast het gewone drinkwater een bak met pe- kelwater in de weide te plaatsen. Dit kunt U maken, door 2 kg zout in 100 liter water te doen. Door deze maatre gelen te treffen, welke zeer weinig kos ten, kunt U misschien een grote schade voorkomen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 2