li" |jj |f 1 I® feestviering op 30 april Misbruik van het voetbalterrein T entoonsf ellingen Daling arbeidsreserve verloopt trager 1Ü8 mÈ w WÊ - r Abonnementsgeld Vreemd bezoek AGENDA KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand Gevonden en verloren voorwerpen Personeel van „De Halm" een dagje uit ZATERDAG 14 APRIL 1962 No. 15 Jaargang 11 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad te HoltenTelefoon 05^83 - 23^ Adv.-prijs 115 mm. (d contant) 2.50. Iedere mm. meer f 0.10 In een druk bezochte vergadering van de leden der Beide Oranjeverenigingen en afgevaardigden van de schoolfeest commissies in onze gemeente heeft het bestuur van de Oranjefeestcommissie, die zich belast heeft met de organisatie van de feestelijkheden op 30 april a.s. in verband met de herdenking van het zilveren huwelijksfeest van Koningin en Prins zijn plannen ontvouwd en zijn verschillende commissies samengesteld die het feestcomité bij haar taak zullen assisteren. De vergadering had plaats in hotel Holterman. Bij de opening der vergadering kon de voorzitter, burgemeester Enklaar de verheugende mededeling doen dat de geldinzameling welke voor de feest viering is gehouden f 3277,35 heeft op gebracht en dat de drie plaatselijke coöperaties f 275,zullen bijdragen in de feestviering. In een kort resumé gaf deze daarna een overzicht van het programma dat voor deze dag is opgesteld en dat voor de voormiddag o.m. bevat de aubade van de schooljeugd voor het gemeente-} huis, een gezamenlijke feestviering van de jeugd in verschillende zalen met filmvoorstellingen en tractaties, 's mid dags een allegorische optocht van schooljeugd en ouderen, daarna een de monstratie van het St. Gangulphus- en St. Laurentius Gilde uit Huissen bij Arnhem in het Sportdal met daaraan voorafgaande een rondgang door het dorp en 's avonds toneelvoorstellingen in twee zalen, gelegenheid tot dansen, een taptoe van H.M.V. en aan het slot een groot vuurwerk. Vervolgens werd een optocht-com missie benoemd, welke onder leiding van de heer Beijers, het verloop van de optocht en de inschakeling in deze op tocht van de deelnemende schoolkinde ren, zal regelen. Zij zal bestaan uit de heren A. Rietman, H. Soer. G. J. Aaf- tink, H. D. Stukker, J. H. Bosschers, E. Stam, R. Jansen, mevr. G. Reilink- Braakman, mevr. A.. Wansink- van de Brink. Deze commissie zal verder wor- den bijgestaan door de hoofden van scholen, de heren B. H. Brouwen, J. Kroon, J. W. Witmer en F. J. Hol, in verband met de deelname van de schooljeugd, die zich reeds in groten ge tale heeft opgegeven. Aanmelding optocht De datum van aanmelding voor de optocht werd bepaald op uiterlijk za terdag, 21 april a.s. (Zie nadere mede delingen elders in dit nummer). Door de voorzitter werd de suggestie gedaan, dat de feestcommissies in Es- pelo en Dijkerhoek met een wagen zul len uitkomen en dat ook de verenigin gen, met groepen en wagens zullen deelnemen. Besloten werd, dat het bestuur der feestcommissie de nodige juryleden uit andere plaatsen zal aanzoeken. De commissie van ontvangst van de vendelzwaaiers uit Huissen zal bestaan uit de heren H. J. A. Koldeweij, A. M. Dollekamp en G. van den Bos. Tot leden van de terreincommissie werden benoemd de heren H. Rozen- dom. B. J. Meijer, J. Wissink, H. W. Wesseldijk, H. Sigger, W. Veltkamp, ten Have. Voorts werd een commissie aangewe zen voor het handhaven van de orde tijdens de taptoe en het vuurwerk. Zij zal bestaan o.m. uit de heren J. Aan stoot, E. Aaltink, L. Veneklaas, A. J. Aanstoot, H. W. Veneklaas, L. M. Mol. Behalve voor de feestviering der kin deren zal ook zoveel mogelijk geld be schikbaar worden gesteld voor prijzen voor de optocht om de deelnemers enigs zins in de kosten tegemoet te komen. Het bestuur zal nog overgaan tot verhuring van kraampjes voor kleine eetwaren in het Sportdal en op de Smidsbelt en van een rijwielstalling in het dorpscentrum. (Men zie de aankon diging in dit nummer). De voorzitter bracht aan het slot de zer bijeenkomst, die een vlot verloop had, de commissieleden dank, die de gelden ingezameld hebben Verwacht wordt, dat het gemeentebestuur ook een financiële bijdrage voor de feeste lijkheden zal schenken. Enkele belangrijke punten voor de feestviering op 30 april Het officiële programma wordt nog nader bekend gemaakt. Opgave voor deelname aan de allego rische optocht kan geschieden tot en met 21 april a.s. bij de heren A. Riet man, Look 25, H. Soer, Larenseweg 3, G. J. Aaftink, Beuseberg 16, R. Jansen, E 27, mevr. A. Wansinkv. d. Brink, Dorpsstraat en bij de hoofden van scholen. Op de feestcommissies van Dijkerhoek en Espelo en op alle verenigingen wordt een dringend beroep gedaan deel te nemen aan de optocht. Het is reeds bekend, dat de brandweer zich heeft aangemeld om aan deze optocht deel te nemen. Zo kunnen talrijke in stanties en verenigingen volgen en een goed voorbeeld geven. Inschrijvingen voor staanplaatsen met kraampjes in het Sportdal, op de Smidsbelt en in Kalfstermansweide moeten uiterlijk 20 april a.s. ingele verd worden bij de secretaris, de heer J. Beldman, Rörikstraat 10. De vergadering van de optochtcom missie is bepaald op woensdag 25 april a.s. des avonds 8 uur in hotel Holter man. De burgerij wordt verzocht op deze feestelijke dag de vlaggen uit te ste ken. Bijdragen voor de feestviering worden nog gaarne ingewacht bij de penning meester, de heer J. B. Schuppert, Kos terspad 7. De voetbalvereniging „Holten" heeft zich in de afgelopen jaren veel moeite en kosten getroost om haar speelterrein in het Sportdal zo goed mogelijk op peil te houden. Dat is geen gemakkelijke taak, omdat door de regen in de winter periode en door de droogte in de zomer het gras voor de doelpalen bijna niet houdbaar is. Het bestuur doet dan ook een drin gend beroep op de jeugd, die onge vraagd regelmatig van het terrein ge bruik maakt, om niet op het hoofdter rein te voetballen, maar van het neven terrein gebruik te maken, waardoor het voetbalveld, dat voor de wedstrijden is bestemd, zoveel mogelijk gespaard kan worden. Mocht dit verzoek, dat wij hierbij overbrengen, niet worden opgevolgd, dan zal het bestuur van „Holten" zich genoodzaakt zien, hoezeer hun dat zou spijten, het ongeoi'ganiseerde voetbal len volkomen te verbieden. Het is daar om te hopen, dat de adspirant-voetbal- lers met dit verzoek rekening zullen houden. In de Muntentoren te Deventer hou den Groningse, Friese en Drentse kuns tenaars de tentoonstelling Ku(n)stvaart. De opening vindt plaats op 13 april a.s. 's avonds om 8 uur, waarbij de heer A. Boerma, organisator van deze coas- terreizen, het woord zal voeren. De tentoonstelling is geopend van 1430 april a.s. dagelijks ook de beide Paasdagen van 25 uur. Woensdagavond bovendien van 7-9 uur. UITSLAG SCHAAKWEDSTRIJDEN ic De uitslagen van de donderdagavond in het clublokaal hotel Holterman ge speelde schaakwedstrijden voor de on derlinge competitie van de schaakclub „De Pioniers" luiden als volgt: A. J. C. BrandsG. W. Knapen 10 A. de VriesA. H. van de Bosch 01 H. Roelofsmevr. Hol 10 H. StukkerG. J. Kromdijk 10 W. G. Maats—W. G. v.d. Hurk 0—1 F. J. Hol—G. J. Hoeve 0—1 G. A. Brands—H. H. J. Stukker 11—0 Blijkens het overzicht van de gere gistreerde arbeidsreserve aan mannen over de maand maart van het geweste lijk arbeidsbureau Deventer bedroeg het totaal beschikbaar aanbod 180 te gen 159 op 31 maart van het vorige jaar. Deze cijfers zijn verdeeld over de gemeenten in het rayon Deventer 134 (116), Bathmen 1 (1), Diepenveen 5 (5), Holten 12 (11), Olst 8 (7) en Raalte 20 (19). Hiervan waren jonger dan 19 jaar in Deventer 4. Van 19 jaar en ouder de overige aantallen. De arbeidsreserve aan mannen per 1000 mannelijke afhankelijke leden der beroepsbevolking (löontrekkenden) be droeg voor Deventer 9 (8), Bathmen 3 (3), Diepenveen 3 (4), Holten 15 (15), Olst 5 (5), en Raalte 9 (9). Voor het ge west was dit aantal 9 (8), voor de pro vincie 14 (15) en voor het rijk 12 (13). /fik JIMMY, HET RUIMTEMANNETJE IS GEARRIVEERD. Modern speelgoed, geheel in ruimtesfeer, is momenteel in Parijs te koop. Het is een robotje, Jimmy; een ruimtevaardertje, die vlammen kan spuiten, zijn ogen zijn lichtend en hij beweegt zich onafhankelijk voort, bip-bip-geluiden makend. Het mannetje heeft veel cusses. Twee jonge parisienes in de ban van Jimmy's charmes. Alhoewel de daling van het geregis treerde aanbod in deze verslagmaand niet onbelangrijk is te noemen - vorige maand 216, thans 180 - was deze in de zelfde verslagperiode in 1961 toch veel groter (232 op 153). Dit belangrijke verschil is toe te schrijven aan het feit, dat in februari 1961 de werkloosheid in de bouwbedrij ven aanmerkelijk hoger was dan in '62 (63 - 25). Per ultimo maart 1962 is de werkloosheid in de bouwbedrijven van weinig betekenis meer n.l. 9 en daalde in deze verslagmaand met 16 (25 - 9). Toch is ten spijt van de grote vraag naar arbeidskrachten de geregistreerde arbeidsreserve hoger dan eind maart 1961. Toen bedroeg het aantal 159, ter wijl nu 180 mannen als werkloos staan ingeschreven. Het verschil is hoofdza kelijk toe te schrijven aan een hoger aanbod in de sector handel (plus 11, vertegenwoordigers) en de groep min der geschikten (plus 14). Uit de toene ming in deze laatste categorie kan de conclusie getrokken worden, dat het bedrijfsleven in het aannemen van per soneel steeds selectiever wordt. Momen teel bedraagt het aanbod van minder geschikte arbeidskrachten rond 60% van het totale aanbod. Een verdere da ling van de geregistreerde arbeidsre serve wordt in april wel verwacht. De openstaande aanvragen liepen slechts weinig terug (680-669). Het is te verwachten, dat in de komende maanden de vraag naar arbeidskrach-, ten nog wel wat zal toenemen. Vreemde arbeidskrachten werden in de laatste maanden niet meer aangetrokken. In de werkloosheid onder de vrouwe lijke arbeidskrachten kwam weinig ver andering. Het aanbod daalde met 6. De vraag is nog groot (476) en steeg in de maand maart met 12. VRIJWILLIGE RU ILVERKA VELING De besturen van de plaatselijke be drijfsverenigingen Holten en Dijker hoek de C.B.T.B. en O.L.M. afd. hebben het initiatief genomen tot het houden van een voorlichtingsvergadering inza ke vrijwillige ruilverkaveling. Een terzake deskundige spreker van de Ned. Heide Mij. is bereid gevonden hierover eeri duidelijke uiteenzetting te geven, toegelicht met dia's van reeds tot stand gekomen verkavelingen. Mede door de op komst zijnde aanleg van het nieuwe tracé van de Rijksweg E 8, \yaardoor tal van stukken land zullen worden doorsneden, meenden de besturen dat de boeren in elk geval deskundig moeten worden voorgelicht welke mogelijkheden, voor een even tuele ruilverkaveling, er voor Holten aanwezig zijn. LAATSTE HERINNERING Abonné's op Holtens Nieuwsblad BUITEN DE GEMEENTE HOLTEN worden beleefd verzocht hun abonne mentsgeld (per halfjaar f 3,of voor het gehele jaar f 6,te willen voldoen op girorekening no. 875587 van de Coöp. Boerenleenbank te Holten. Bij het overmaken even vermelden: Abonne mentsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 18 april а.s. nog niet in ons bezit zijn, dan ont vangt men een postkwitantie (plus 40 ct inningskosten). Vertrouwende op aller welwillende medewerking, ADM. HOLTENS NIEUWSBLAD. OFFICIËLE PUBLICATIE Stemmen bij volmacht 1. De burgemeester van Holten brengt ingevolge artikel K 3 der kieswet ter openbare kennis, dat ter secretarie de zer gemeente kosteloos verkrijgbaar zijn de formulieren voor de verzoek schriften om bij de a.s. verkiezing van de leden van de gemeenteraad bij vol macht te stemmen. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 16 mei 1962 door de kiezer worden in gediend bij burgemeester en wethou ders der gemeente in welker kiezers- register hij op de dag der kandidaat stelling is opgenomen. 3. Bij het verzoekschrift moet een ver klaring van de gemachtigde worden in gediend, dat deze bereid is als zodanig op te treden. 4. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag der kandidaatstelling zijn opge nomen in het kiezersregister, waarin de naam van de verzoeker voorkomt, en bevoegd zijn tot het deelnemen aan de zelfde verkiezing. 5. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzigingen als gemachtigde aanne men. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. Holten, 9 april 1962. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. OFFICIËLE PUBLICATIE UITLOTING EN RENTEBETALING OBLIGATIELENING 1952, GROOT f 60.000,— Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in een op 10 april gehouden openbare vergadering van hun college zijn uitgeloot de obli gaties nrs. 27 en 38 van de obligatie lening 1952, oorspronkelijk groot f 60.000,—. Het bedrag dezer obligaties is op 1 mei a.s. betaalbaar gesteld bij de ge meente-ontvanger tegen inwisseling van de uitgelote obligaties. De rente van deze lening is op 30 april a.s. betaalbaar tegen inwisseling van rente-coupon nr. 10. Holten, II april 1962. Burgem. en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burg. G. J. Langenberg, secr. In de nacht van maandag op dinsdag hebben een of meer onbekenden, waar schijnlijk zijn het er twee geweest, met een gestolen auto een bezoek gebracht in de omgeving van het gemeentelijk abattoir, 's Morgens werd althans een gloednieuwe Opel Rekord aangetroffen, die vast in de modder zat achter de Vleeswarenfabriek „De Enkco" aan de Spoorstraat. De auto bleek bij nader onderzoek te zijn gestolen in Enschede en toe te behoren aan een inwoner van Roermond. Blijkbaar heeft men ter plaatse willen keren en is de auto zo diep weggezakt in de weke bodem, dat zij er niet meer uit te krijgen was. Dit moet ongeveer gebeurd zijn tussen 11 uur en half twee. Tezelfder tijd hebben onbekenden zich toegang verschaft tot het darmen- verwerkingsbedrijf van dc heer J. J. Godeschalk in de onmiddellijke nabij heid van de plaats waar de auto in de modder is blijven steken, en daar een broek, een jas en een trui van een van de bedienden van de heer G. ontvreemd. Een op de hoek van de Larenseweg en de Haarstraat geparkeerde personen auto van de fa. J. Krekel Zn., alhier, bleek dezelfde morgen te zijn verdwe nen en men heeft hem nog niet op kunnen sporen. Het moet waarschijn lijk worden geacht, dat dc bezoekers van de omgeving van het slachthuis, toen zij niet meer de beschikking had den over de gestolen wagen, deze auto hebben meegenomen om zich uit de voeten te maken. Van de daders ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Zaterdag 14 april, 7.30 uur: Bal van de WSV „De Trekkers" in „Amieitia". Maandag 16 april, 7.30 uur: Ouderavond van de o.l. school te Espelo. Maandag 16 april, 8 uur: Jaarlijkse le denvergadering van de vereniging „Het Groene Kruis" in hotel Holterman met lezing en film van dokter Hofte Koes- veld (zie adv.). Maandag 16 april. 8 uur: Ledenvergade ring Holtense Handelsvereniging in ho tel Vosman. Maandag 16 april: Paaswijding van de Hervormde Vrouwengroepen Holten en Dijkerhoek te Colmschate. Vertrek: 7 uur vanaf de Smidsbeld. Dinsdag 17 april, 8 uur: Voorlichtingsver gadering over vrijwillige ruilverkave ling in hotel Holterman (zie adv. en bericht). Woensdag 18 april: Boeken ruilen van de Plattelandsbibliotheek (zie bericht). Woensdag 18 april: Zitting van Ter Horst 6 Co. in kledingmagazijn Henk Belt man (zie adv.). Donderdag 19 april, 8 uur: Vergadering Bond van Plattelandsvrouwen te Es pelo. Spreker: de heer H. Wisselink uit Bathmen. Vrijdag 20 april: Laatste dag voor inleve ring inschrijvingen staanplaatsen voor de feestviering van 30 april. Zaterdag 21 april: Laatste dag voor opga ve voor de allegorische optocht van 30 april a.s- Paasmaandag: 's middags en 's avonds: Dansen in hotel „Müller". Muziek: „The With's Commets" (zie adv.). Dinsdag 24 april, 7.45 uur: Bindingsavond van de bosbrandweer in „Amieitia". Maandag 30 april en dinsdag 1 mei: „Bergruiters" naar Uelsen (Did.) voor deelname aan het internationaal con- cours-hippique, georganiseerd door de Reit- und Fahrverein der Niedergraf- sc'naft, „Uelsen". Donderdag 3 mei, 's avonds om 8 uur: Al gemene Ledenvergadering Coöp. Boe renleenbank Holten" in café M. Kalf- sterman (zie adv.). Zaterdag 5 mei: Lompeninzamelingsaktie ten bate van „HMV". Ned. ïïerv. Kerk. Holten. 10 uur Ds. Is raël (Bevestiging nieuwe lidmaten) en 3 uur Ds. Addink (Bevestiging nieuwe lidmaten). Aan de uitgang in beide diensten: Collecte voor provinciaal ker- kewerk. Goede Vrijdag: 10 uur Ds- Addink (Viering en Dank zegging Heil'g Avondmaal) en 's avonds 7 uur Ds- Israël (Viering en Dankzeg ging Heilig Avondmaal). Dijkex-hoek. Zondag: Zie Holten. Goede Vrijdag: 10 uur Ds. Israël (Viering en Dankzeg ging Heilig Avondmaal). Geref. Kerk. 9 30 en 3 uur Ds. Hoogkamp (Bediening Heilig Avondmaal). Bij de uitgang: collecte voor „Eigen Kerk- bouw". Goede Vrijdag: 10 uur Ds. Hoogkamp, j Zondagsdienst dierenartsen: Weekeinde 14-15 april: Th. A- Oostenbrug, tel. 515. Geboren: Hendrika Willemina, dv G. H. Schooien en A. Tuitert, Zomer- i huisjesterrein K 16a. Gea, dv J. B. Schuppert en C. Meijer, Kosterspad 7. Overleden: G. J. Nikkels, oud 88 jaar Dijkerhoek 83. Bevolking. Ingekomen: A. A. Jansen, j e.v. Smit van Twello naar Pastoriestr. 11. A. J. Bieleman van Bathmen naar Oranjestraat 43. B. J. Wissink van j Eibergen naar Oranjestraat 56. W. Kruik van Rhenen naar Neerdorp 78. Gevonden: sjaal; bromfietsslot met sleutels; duimstok; waterpas. Verloren: damesschoen: zwarte regen broek: herenrijwiel. Inlichtingen: dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, doch uitsluitend tussen 9-13 en 14-22 uur. Directie en personeel van de Verenigde Bakkerijen „De Halm" maakten woens dag met hun dames per „HAVT'-touring- car hun jaarlijks uitstapje. Om 7 uur werd gestart, waarna in vlot tempo naar Utrecht werd gereden, waar in het restau rant ,.'t Kalfje" koffie werd gedronken. Na een gezellig half uurtje werd koers gezet naar de Residentie, waar een be zoek werd gebracht aan „Madurodam". In Hillegom werd de reis onderbroken voor een koffiemaaltijd in „Treslong", waarna een bezoek werd gebracht aan de Keukenhof en Schiphol. Op de thuisreis wachtte in Laren (N.-H.) een royaal verzorgde dis, terwijl in de „Olde Herberg" in Teuge nog even werd „aangelegd". 't Was bij elven toen het gezelschap hoogst voldaan weer in Holten arriveerde.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1