Jubileumfeest 30 april Toneeluitvoering met dansavond voor 10 x 10 Om II gaat het! KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand Gevonden en verloren voorwerpen In de jaarvergadering nam „Jong Holten" afscheid van Siaar voorzitter Voor het Nationaal Geschenk De minister en zijn bed AGENDA Kandidaatstelling ZATERDAG 7 APRIL 1962 No. 14 Jaargang 14 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad te Holten, Telefoon 05^83 - 23) Adv.-prijs 115 mm. (a contant) f2.50. Iedere mm. meer fO.10 JEUGDPROGRAMMA Des morgens om 9 uur zal er door de leerlingen der diverse scholen een aubade gezongen worden voor het gemeentehuis alhier. Te zingen liederen zijn: 1 Prijs de Heer (Ps. 146 1), 2 Jubileumliedje, vzn 1, 2 en 3, 3 Sallandlied, vzn 1, 2 en 3, 4 Wilhelmus, vzn 1 en 6. Daarna begeven de leerlingen van de scholen voor gewoon lager onderwijs zich naar 2 zalen, gesplitst naar de leeftijden in de klassen 1, 2, 3 en 4, 5, 6. De leer lingen der Landbouwhuishoudschool en Uloschool gaan samen naar een andere zaal. Voor de jongere kinderen treedt Henri Nolles op, met poppenkast, gooche len en buikspreken. De hogere klassen krijgen de film „Jimmy wint de race"' te zien en de jongelui van Ulo en Huishoud school mogen zich verlustigen met het volgen van de film „High society". Optocht De jeugd kan vanzelfsprekend uitko men met versierde wagens e.d., maar evenals bij de schoolfeesten worden ze ook gaarne verwacht met versierde fiet sen, karretjes, autopeds, mandjes, boogjes, groepjes, paren, enkelingen, enz. Voor de deelnemers is weer een lawine van prijs- Zoals wij in ons vorige nummer in het kort reeds hebben vermeld organiseert de Vereniging „Jong Hol ten" in samenwerking met de Plat- telandsmeïsjes zaterdagavond in Amicitia een toneel- en dansavond voor de actie 10 x 10. De toneeluitvoering wordt verzorgt door de Bathmense PJGO-afdeling „Jong Bathmen" in samenwerking met toneelclub uit Loo. Opgevoerd wordt een spel van spanningen in drie bedrijven „De vluchtelinge" van de auteur C. van Lingen. Het muzikale gedeelte wordt ver zorgd door de Holterise band „The Sentation Rockets" met vocale me dewerking van Tony Brands, Henk Broekmaat en Frits Oosterkamp. Er is een kleine kans dat ook Gerry Kettelarij, de Larense Siw Malquist, zal optreden. Het belooft een gezellige avond te worden, waarvoor de kaarten in voorverkoop reeds te krijgen zijn in hotel Holterman en bij de bestuurs leden der organiserende verenigin gen. Men verwacht dat vele jongelui van de partij zullen zijn. De avond begint om 8 uur. U vei'zekert zich tegen allerlei, b.v. ziektekosten, gevolgen van brand, diefstal, ongevallen enz. U treft maatregelen in uw huis, u sluit de deur toch als u weggaat, u sluit uw waterleiding af als het vriest. Tegen de gevaren die u kent, treft u maatregelen. Thans kunt u zich beschermen tegen de gevolgen van een kernexplosie door kennis te nemen van de gevaren daarvan en de maatregelen, die daartegen geno men kunnen worden om u te beveiligen. Enkele weken geleden hebt u in dit blad kunnen lezen, dat zich in Holten een groep dames bereid heeft verklaard een cursus als voorlichtster voor de Indivi duele Zelfbescherming (I.Z.B.) te volgen. Deze dames zijn nu begonnen ter wille van U deze voorlichting tc geven. Zij kun nen dit echter niet alleen. De voorlichting zal worden gegeven in de vorm van huiskamergespi-ekken, die 114 uur duren. Hiertoe worden groe pen vrouwen uitgenodigd deze gesprek ken bij te wonen. Mocht er op enigen onder u een beroep worden gedaan te helpen zulk een groep te vormen of uw huiskamer ter beschik king te stellen, zegt u dan niet neen! Wanneer ieder op eigen wijze oen steentje bijdraagt deze voorlichting tot haar recht te doen komen, dan zal dit de veiligheid van allen verhogen. Het is niet waar om te zeggen dat er tegen de gevolgen van kernontploffingen niets te doen is. Wij zijn het aan onszelf verplicht te doen wat in ons vermogen ligt om te zorgen dat wij voorbereid zijn. De verantwoordelijkheid, welke wij voor ons gezin hebben te dragen, legt ons de plicht op ons- op de hoogte te stellen van de maati^egelen die wij treffen kunnen om de gevaren, die ons kunnen bedreigen, zo goed mogelijk het hoofd lo kunnen bieden. C. P. K. Enklaarvan Andel jes beschikbaar in de vorm van bedragjes in geld. Met het oog op het bepalen van het aantal juryleden is het noodzakelijk, dat de deelnemers onder de scholieren zich voor de paasvakantie even aanmel den voor de optocht bij het personeel van eigen school, daar 30 april in de vakantie valt. Er dient te worden vermeld voor welke rubriek men meedingt. Voor op stelling, keuringsterrein en tijdstip raad plege men nadei'e publikaties in dit blad. Spontane medewerking gevraagd De jeugd zal haar enthousiasme voor deze dingen kennende zeker op deze dag in grote getale en met vele variaties aanwezig zijn. Wil de opzet van de feest commissie echter slagen zij wil daar voor een zo groot mogelijk bedrag be schikbaar stellen dan moeten echter alle hens aan dek komen. Dan moet de gehele Holtense burgerij nu met spoed aan de slag om ideeën te verzamelen en wagens en tractoren reserveren om op 30 april een prachtige optocht samen te stellen. Wij weten dat dit niet zo'n eenvoudige zaak is en dat de weersomstandigheden momenteel niet aanlokkelijk zijn voor een dergelijke massale demonstratie, maar dat weer kan op 30 april prachtig en stra lend zijn en Plolten moet toch laten zien, zoals dat vroeger zo vaak gebeurd is, dat zij in het maken van prachtige wagens en groepen toch wel iets presteren kan. Het kan een grote vr-eugde zijn aan een dergelijke opzet mede te werken, dat we ten tal van oudere Holtenaren nog zeer goed uit eigen ervaring. Toen trokken stoeten van 20 en meer wagens en tal van loslopde groepen door ons dox'p en stond het langs de straten zwart van de mensen. Holtenai-en, ook al is het jaargetijde voor dit doel misschien wat vroeg, laat zien dat dit voor u geen beletsel behoeft te zijn om ter gelegenheid van het zilve ren huwelijksfeest van Koningin en Prins met iets moois en iets origineels naar vo ren te komen. Wij rekenen op een mooie optocht. Ned. Hcrv. Kerk. Holten. 9 en 10.30 uur Ds. Israël. Aan de uitgang in beide diensten: Coilecte voor Gezinsverzor ging. Om 10 uur: Jongerendienst in „Irene". Dijkerhoek. 10 uur Ds. Broeyer. Aan de uitgang: Collecte voor Gezinsverzor ging- Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds. Hoogkamp. (Voorbereiding Heilig Avondmaal en Openbare Geloofsbelijdenis). In beide diensten is de derde collecte bestemd voor het Eigen Kerkblad. Bij de uit gang: Collecte voor „Eigen Kerkbouw" Zondagsdienst dierenartsen: Weekeinde 7-8 april: Dierenarts G. S. E- Vegter, tel. 394. Geboren: Janetta, dv M. Meijerink en G- J. Hulsman, Espelo 67. Gehuwd: T. A- van Dijk, 26 jr., Ensche de en F. A. Jongman, 25 jr., 'Holten. BEVOLKING: Ingekomen: P. Hazemeijer van Hengelo (O.) naar Holterberg 67. In de donderdagavond der vorige week in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman gehouden jaarvergadering van de P.J.G.O.-afdeling „Jong Holten" heeft de heer Joh. Nikkels afscheid genomen als voorzitter der afdeling en werd zijn opvolger, de heer W. Aalpol, als zodanig geïnstalleerd. Als bestuursleden traden even eens af de heren J. B. Veneklaas en T. Stegink. Er zijn bij die gelegenheid waarderende woorden gesproken aan het adres van de heer Nikkels voor de uitstekende leiding, welke hij een aantal jaren aan de afdeling gegeven heeft. Ook de beide andere bestuursleden werd dank gebracht voor hun arbeid. Vooi'dat het zover was, werd echter een belangrijk deel van de agenda afge werkt en liet de heer Nikkels in zijn openingswoord de voornaamste gebeur tenissen van het afgelopen jaar de re vue passeren. Hij besprak daarbij de buitenlandse en binnenlandse politieke situatie, om ten slotte te belanden bij hetgeen in eigen gemeente aan belang rijke gebeurtenissen plaats vond. Daar bij memoreei'de hij de toewijzing van de landbouwhuishoudschool, het 40-jarige correspondentschap voor de landbouw van de heer TI. J. A. Koldeweij, de ope ning van het natuurbad, het jubileum der plattelandsvrouwen, de mijlpaal bij de boerenleenbank met 11 miljoen spaargeld en opening van het VVV- kantoor en de industrievestiging in onze gemeente. Hij heette in het bijzonder welkom de heren J. Stam en M. Bouwhuis van de Coöp. Aan- en Verkoopvereniging en de afgevaardigden van de O.L.M. afde ling, de heren D. B. Nijland en J. W. Wesseldijk. Jeugdbesturen Spi-eker deed vervolgens o.m. mede deling, dat er candidaten zullen worden gesteld voor de jeugdbesturen in de coöperaties in onze plaats. De secretaris, de heer L. H. Rensen, bracht vervolgens een uitvoerig jaar verslag uit, waarin hij een overzicht gaf van de uitkomsten van de landbouw en veeteelt in het afgelopen jaar en van de tali-ijke activiteiten der vereniging, die vele facetten hadden. De vereniging telde aan het einde van het jaar 108 leden en bezit o.a. een zaaimachine, een schoffeltuig en een vatsproeier, welke geplaatst zijn bij de heer A. Reilink. Het financieel verslag werd uitgebracht door de penningm. de heer J. B. Veneklaas, dat een batig saldo vertoonde. Nadat de kascommissie, bestaande uit de heren J. Klein Ovink en B. J. Ool- bekkink een gunstig rapport had uitge bracht, werd aan secretaris en penning meester dank gebracht voor hun uit voerige verslagen. Besloten werd nog een reisje te ma ken naar de bollenvelden, Schevenin- gen en Madurodam. In de vergadering gaven zich reeds oen aantal deelnemers op. Na het financiële verslag had de De collecte, welke de vorige week bij de stembus is gehouden ten bate van het Nationaal Geschenk voor on ze Koningin en Prins heeft f 978.96 opgebracht. Ik wil gaarne onze vrouwen- en meisjes verenigingen dank brengen voor het belangrijke aandeel, dat zij bij het houden van deze collecte heb ben willen bijdragen. Hen, die in de collectebussen of ferden, mogen de voldoening heb ben, dat hun bijdrage een ondex-deel vox-mt van ons Nationaal Geschenk aan Koningin en l^ins, dat wil ge tuigen, dat ons voS, in politiek en ï'eligie verdeeld, in zijn liefde jegens het Koningshuis eensgezind is. De Bui'gemeester van Holten. W. H. ENKLAAR. A/WWN/WvWWVVWAWNp^V>A/WV Gevonden: Ring met steen; twee wol len sjaals; rechter rubberlaars. VeiToren: Twee houten zitbanken; een bi'uine portemonnaie met inhoud; groene vulpen. Weggelopen: ponypaard. Inlichtingen: uitsluitend van 912 en 1422 uur, dagelijks aan het Groepsbu- reau der Rijkspolitie te Holten. DIPLOMA M.L.S. Voor het einddiploma van de Rijks Middelbai-e Landbouwschool slaagden te Hengelo de Holtenaren J. Reilink, H. J. Rietberg en E. W. Vincent. overdracht van het voorzitterschap plaats waarvan wij in de aanhef reeds melding hebben gemaakt. Bij die ge legenheid wenste de scheidende voorzit ter zijn opvolger sterkte en veel succes toe. Na de pauze heeft mevrouw A. Wan- sink-van den Brink, met haar toestel de film vertoond welke destijds in op dracht van H.M.V. over Holten ver vaardigd is. Beelden uit het verleden gaven de jongere generatie een indruk van de toen heersende omstandigheden. Nadat de voorzitter mevr. Wansink dank had gebracht voor deze filmverto ning werd ten slotte nog de samenstel ling van het nieuwe bestuur bekend ge maakt. Het zal bestaan uit W. Aalpol, voorz., G. J. Beltman, 2e voovz., L. H. Rensen, seer., A. D. Jansen, 2e seci\, G. Mekenkamp, penningm. en J. Rensink en J. Stevens leden. RESERVE RIJKSPOLITIE De heer G. D. W. Brink, reserve wacht meester der Rijkspolitie te Holten slaagde voor het diploma buitengewoon geoefend man. Mevr. Mary Edusei (38) vertoeft enige tijd in Londen en kocht daar een gouden bed in een winkel in Oxfordstreet voor de lieve som van f 30.000. Haar echtgenoot, Krobo Edusei, de Ghanese minister van Onderwijs, kwam dit ter ore en belde naar Londen met het verzoek het gouden bed af te be stellen. Mevrouw Edusei weigerde dit. De minister wordt nu min of meer voor de keus gesteld, of zijn vrouw met gouden bed of zijn hoge functie in een regering, die versobering eist op alle gebied. Foto: Het gouden bed van f 30.000.en in de inzet: de heer en mevr. Edusei. Zaterdag 7 apnl om half acht: Dansavond in Feestzaal „Vosman" (zie adv.). Zaterdagavond 7 april om 8 uur in zaal „Amicitia": Toneeluitvoering door „Jong Bathmen" ten bate van de aktie „10 X 10". Na afloop dansen. (Zie bericht on der „Voor 10 x 10"). Zaterdag 7 april: Bal in ,,'t Bonte Paard". Dinsdag 10 april, 19.30 uur: Bak- en braaddemonstratie voor de huisvrouw in „Amicitia" in het kader van de lan delijke vleespropaganda- Dinsdag 10 april, 8 uur: Vergadering van de Oranjefeestcommissie in hotel Hol terman. Woensdag 11 april: Door „De Halm" wordt niet gebakken en bezoi-gd (zie adv.). Zaterdag 14 april. 7.30 uur: Bal van de WSV „De Trekkers" in „Amicitia". Maandag 16 apxül: Paaswijding van de Hervormde Vrouwengroepen Holten en Dijkerhoek te Colmschate. Maandag 30 april en dinsdag 1 mei: „Bergruiters" naar Uelsen (Did.) voor deelname aan het intexmatonaal con- cours-hippique, georganiseerd door de Reit- und Fahrverein der Niedei-graf- schaft „Uelsen". Donderdag 3 mei, 's avonds om 8 uur: Al gemene Ledenvergadering Coöp. Boe- x-enleenbank „Holten" in café M. Kalf- steiman (zie adv.). OFFICIËLE PUBLICATIE Verkiezing van de leden van de gemeenteraad De burgemeester van Holten brengt het volgende ter openbax-e kennis: 1. Op dinsdag 17 april 1962 zal de kan didaatstelling voor de verkiezing van de leden van de gemeentex'aad plaatshebben. 2. Op die dag kunnen van des voormid dags 9 tot des namiddags 5 uur bij de voorzitter van het stembui'eau of bij daartoe aangewezen leden van het (de) hooföistembureau(s), ter gemeentesecre- tax-ie lijsten van kandidaten (model G 5) worden ingeleverd. 3. Iedere lijst moet worden ondexde- kend door ten mixxste vijfentwintig kie zers, die binnen de kieskring, waarvoor die lijst geldt, kiesgerechtigd zijn voor de gemeenteraad. Voor een kieskring, die op de dag der kandidaatstelling 1200 of minder kiezers telt, kan echter worden volstaan met de ondertekeifing van J/50 gedeelte van de ze kiezers. 4. Een kiezer mag niet meer dan één lijst ondertekenen. 5- De namen der kandidaten moeten op de lijst worden geplaatst in de volgorde, waarin de ondertekenaars aan hen de voorkeur geven. 6. Op dezelfde lijst mogen worden ge plaatst de namen, van ten hoogste vijf kandidaten meer dan het aantal te ver vullen plaatsen bedraagt. Heeft de ge meente meer dan 20.000 zielen en is zij in twee, resp. drie kieskringen verdeeld, dan mogen op een lijst worden geplaatst ten hoogste vijf kandidaten meer dan de helft, resp. een derde van het aantal te vervullen plaatsen bedraagt (eventuele breuken worden vex-waaxToosd). Op een lijst mogen echter nimmer meer dan twintig kandidaten worden geplaatst. 7. Is een gemeente met meer dan 20.000 zielen niet in kieskringen verdeeld, dan mogen op een lijst, welke door ten minste tien leden van de raad voor een voorkeur nummer wordt aanbevolen, de namen van ten hoogste veertig kandidaten wor den geplaatst. In dit geval dient de aan beveling voor het voorkeurnummer tege lijk met de kandidatenlijst te worden in gediend. 8. De naam van een kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één van de lijs ten, welke bij de voorzitter van eenzelfde hoofdstembureau zijn ingeleverd. 9. De kandidaten moeten op de lijst worden vermeld met naam, voorletters (welke geheel of ten dele door de voorna men mogen worden vervangen), jaar en datum van geboorte, alsmede woonplaats en adres. 10. Gehuwde vrouwen en weduwen moeten op de jijst worden vermeld, het zij met de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot, onder toevoeging van haar eigen naam, voorafgegaan door het woord „geboren" of een afkorting van dit woord, hetzij met haar eigen naam, gevolgd door de woorden „echtge note van" of „weduwe van" of een afkor ting van deze woorden en de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot. Aan de naam van een ongehuwde vrouw wordt het woord „mejuffrouw" of een af korting van dit woord toegevoegd, tenzij het betreft een vrouwelijke kandidaat met een adellijke titel of predikaat. 11. Bij de lijst moet worden overgelegd een schriftelijke verklaring (model G 12) van iedere daax-pp voorkomende kandi daat, dat hij bewilligt in zijn kandidaat stelling op deze lijst. Een dergelijke ver klaring kan niet worden ingetrokken. 12. Indien de kandidaat zich buiten het rijk n Europa bevindt, is de onder 11 be doelde verklaring niet aan enig formulier gebonden en kan zij ook telegrafisch wor den gedaan. 13. Op de lijst van kandidaten kunnen de ondertekenaars schriftelijk een ge machtigde en desgewenst diens plaatsver vanger aanwijzen, bevoegd tot het verbin den van de lijst. Lijsten, ingediend in eenzelfde kieskring, kunnen niet worden verbonden. 14. Indien degene die de lijst inlevert daartoe gemachtigd is, kan hij boven -de lijst van kandidaten de naam of aandui ding van de desbetreffende politieke groepering plaatsen. Deze machtiging (model G 2-2) moet bij de inlevering van de lijst worden overgelegd alsmede, indien het betreft, de raad ener gemeente die in kieskringen is verdeeld, een door de voorzitter van het centraal stembureau afgegeven bewijs van registratie (model G 13) van de naam of aanduiding der po litieke groepering. 15. De inlevering van de lijst moet per soonlijk geschieden door een kiezer, be voegd tot deelneming aan de verkiezing van de leden van de gemeenteraad bin nen de kieskx-ing waarin de lijst wordt in geleverd. De kandidaten kunnen bij de inlevering tegenwoordig zijn. 16- De tot invulling 'bestemde formulie ren voor de lijsten van kandidaten (mo del G 5), voor de schriftelijke verklaring, genoemd onder 11 (model G 12) en voor - de machtiging, bedoeld onder 14 (model G 2-2) zijn vanaf heden tot en met de dag der kandidaatstelling ter secretarie dezer gemeente kosteloos voor de kiezers ver krijgbaar. Holten, 26 maart 1962. De burgemeester voornoemd, W. IT. ENKLAAR.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1