School met de Bijbel hield jaarvergadering Voorj aars-modeshow Woimink Gezellige avond in AGENDA Espelose plattelands vrouwen naar de Haarlemse voorjaarsbeurs Nieuwe stoffen en modellen voor zomer 1962 Muziek, film eo toneel Judo erg in trek W oningwetwoningen aanbesteed Burgerlijke Stand KERKDIENSTEN Gevonden en verloren voorwerpen Heup gebroken ZATERDAG 10 MAART 1962 No. 10 Jaargang 14 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.50 per "kwartaal Uitgave van de Stichting ,JIoltens Nieuwsblad" te Holten, Telefoon 05If83 - 23 k Adv.-prijs 115 mm. (d contant) f 2.50. Iedere mm. meer f 0.10 Maandag 5 maart startte een bus van de OAD met een 50-tal Espelose platte landsvrouwen en enkele andere belang stellenden, om naar de Haarlemse voor jaarsbeurs te gaan. Aanvankelijk leek het slecht weer, maar dit viel mee. 's Middags scheen de zon en was het prachtig weer. De enige pech die kwam, was dat er 's morgens bij Hoevelaken een voorruit barstte, doordat er een steentje tegenaan kwam en de ruit geheel vernield werd. Het tochtte hierdoor en enkele dames zetten de para plu op, wat wel op carnaval leek, maar 't hielp tegen de koude wind. In Hoeve laken werd op een andere bus gewacht, hetgeen ruim drie kwartier duurde. Daar na ging het verder en om ongeveer half twaalf kwam men op de beurs aan en konden de vrouwen en meisjes hun hart ophalen aan alles wat er te zien was. Vervolgens werd de markt bezocht, daarna Vroom en Dreesman, waar het wel wat drukker was dan in Espelo. Om on geveer half vier kwamen allen weer in het beursgebouw bij elkaar en werd nog een modeshow bezocht. Om ruim vijf uur werd de thuisreis aanvaard. Deze ging over Amsterdam, waar mevr. Hol allerlei bezienswaardigheden aanwees, wat zeer gewaardeerd werd. 't Was ongeveer half negen toen men weer in Espelo terug kwam en allen een gezellige dag achter de rug hadden. In de hal van de school werd donder dagavond de jaarvergadering gehouden van de Vereniging tot Stichting en In standhouding ener School met de Bijbel te Holten, onder presidium van de heer G. W. Rietman, die deze zeer druk be zochte bijeenkomst opende met gebed en schriftlezing (Openbaringen 14, de verzen 6-13), nadat gezongen was Gezang 174, vers 1. De heer Rietman sprak hierna een woord van welkom en stond in zijn openings woord stil bij het overlijden van de heer H. J. Westerik die 17 jaar met grote liefde en toewijding als bestuurslid zijn beste krachten aan de school en de vereniging heeft gegeven. Hij diende het christelijk onderwijs met al zijn gaven van hoofd en hart, en niets was hem teveel als een beroep op hem werd gedaan. Met grote dankbaarheid ge denken we zijn persoon en zijn werk, zo besloot de heer Rietman. Nadat de notulen waren gelezen door de secretaris, de heer Rietman, sprak onderwijzer A. Kruissink over het onderwerp: „Godsdienstige op voeding en onderwijs thuis en op school". Indien iemand de christelijke levensbe schouwing aanhangt, gelooft hij dat de zin van het leven is God te dienen en de naaste lief te hebben als zich zelf. Dat wil niet zeggen dat andere waarden zoals hulpvaardigheid, geleerdheid enz. van geen betekenis zijn. Integendeel, maar het gaat om de vraag wat het hoogste goed is, wat de meeste waarde heeft. Wie dit moeilijke opvoedingsdoel aan vaardt, wat toch mag worden verwacht van die ouders, die hun kinderen naar de De reeks van mode-shows die alom in den lande het gehele jaar door worden gehouden, wordt ook in Holten weer voortgezet met een avond-show op maan dag 19 maart in zaal „Amlcitia", gepre senteerd door Wonnink's modemagazijn. Reeds meer dan 10 jaar geeft deze firma haar shows hier ter plaatse en we mogen gerust zeggen met overweldigend succes. De nieuwe lijnen en stoffen, die de ontwerpers en stoffenfabrikanten voor deze zomer in dameskleding brengen, zijn zeer gevarieerd. Dat onze Nederl. Conf. Industrie ook dit jaar de mode op de voet bleef volgen, komt goed in deze zomercollectie naar voren. Het zal u op deze show dan ook zeker opvallen, dat de ideeën en de kleu rencombinaties een prachtig geheel vor men. De mantelcostuums zijn bijzonder chique in de fantasie kamgaren kwali teiten, terwijl we in de tweedstoffen tal loze sportieve modellen aantreffen. Deze collectie is met bijzondere zorg samen gesteld. Ook de mantelmode heeft weer nieuwe aspecten gekregen. De redingotelijn staat boven aan bij de vex-schillende modellen. De prachtige afwerking en coupe van de kledingstukken vragen wel de bijzondere aandacht! Te zien zijn er verder zéér aantrekke lijke japonnen. Frivool en echt vrouwe lijk. De ontwerpers hebben zich dit keer zeer verdiept in het spel met ruches, plis- sé's, strikjes, smokwerk, broderie en ap- pliqué's. De rokken blijven op de gewone lengte. We zien hier de prinsessenlijn veel toegepast. Er zijn dit jaar veel favo riete kleuren. Om een ereplaatsje op het palet van de modekleuren wedijveren o.a. blauw, geel, oranje, wit, rose en nog an dere frisse tinten. Ook de collectie blazers, jacks en suède-jasjes, zullen wij in diverse uitvoe ringen kunnen bewondex-en. Natuurlijk ontbreekt ook de nieuwe teenagermode niet op deze avond. Rest ons tot slot er op te wijzen dat op dit modeappèl de exclusieve rokken, blouses, jumpei's en vesten zeker niet zul len ontbreken. Wij x-aden onze lezex-essen aan vooral zelf kennis te nemen van dit mode- gebeuren. Nadere bijzonderheden vindt men in een aankondiging in dit blad. „School met de Bijbel" sturen, moet het toch wel vreemd in de oren klinken, dat er twee opvattingen zijn. De één zegt maak toch niet zo'n drukte over opvoeden, ieder kind heeft de eigenschappen van vader en moeder, waar niets aan te vex-anderen is. Als we ze maar voeden, opvoeden heeft toch geen zin. Een andere mening is, dat elk kind bij de geboorte precies hetzelfde is. Er wordt dus in 't geheel geen reke ning gehouden met de erfelijke factoren- In welke richting we het kind nu maar opvoeden, die kant gaat het ook op. We kunnen dus van het kind maken wat we zelf willen. Wat zou dat een grote verant woordelijkheid met zich meebrengen, want zou het kind later het verkeerde pad op gaan dan zou dit volkomen onze schuld zijn. Vader en moeder weten heus wel dat elk kind weer anders is. Wat bij de een niet helpt is bij de ander juist het pro bate opvoedingsmiddel. Elk kind is een persoonlijkheid in kiem en deze kiem moet tot ontwikkeling ge bracht worden door de opvoeding, voor kinderen van christenouders door de gods dienstige opvoeding naar de belofte ge daan bij de doop ze naar vermogen te on derwijzen en te doen onderwijzen in de dingen van Gods Koninkrijk; opvoeden zoals God het eist. Nu is de taak der opvoeding in haar volle omvang, zo omvangrijk geworden, dat de meeste ouders deze niet meer kun nen vervullen. Zij moeten daai'om een deel van die taak overdragen aan onderwij zers en onderwijzeressen van dc school waarin men een verlengstuk kan zien van het gezin. Het onderwijzend personeel mag voor zover het in haar vermogen ligt arbeiden aan het welzijn, ja zelfs aan het eeuwig welzijn van de kindex-en. Zij worden ons toevertrouwd om hen voor zover het in ons vermogen ligt, tot Hem te brengen die zo duidelijk heeft gezegd: „Laat de kin- derkens tot Mij komen en verhindert ze niet, want voor 2ouanigen is hel Konink- x-ijk Gods". JAARVERSLAG De secretaris de heer J. Meerman liet hierna in een uitvoerig vex-slag de voor naamste dingen op schoolgebied de x-evue passeren. Dank werd gebracht aan het personeel dat onder leiding van het hoofd de heer J. Kroon, zijn moeilijke en ver antwoordelijke taak met opgewektheid en grote toewijding vervulde. Dank werd verder gebracht aan de schoolschoon- maaksters de dames Kolkman en Plekken- pol en aan tuinman H. Nijkamp. FINANCIëN. Blijkens het financieel overzicht van de penningmeester, de heer A. Koopman, stemmen de financiële uitkomsten over het afgelopen jaar tot tevredenheid. De commissie voor kascontrole, die be stond uit de heren H. Beltman en A. Nek kers had boeken en bescheiden in orde be vonden, weshalve werd de penningmeester onder dank voor het vele en belangrijke werk decharge verleend voor zijn beheer. Als leden van de controlecommissie 1962 werden benoemd de heren H. Beltman en D- Meuleman. Bij BESTUURSVERKIEZING de gehouden bestuursverkiezing werd de aftredende voorzitter de heer G. W. Rietman met bijna algemene stemmen herkozen, terwijl in de vacature ontstaan door het overlijden van de heer H. J. Wes terik uit het dubbeltal D. J. Bronsvoort en D. Meuleman met 83 stemmen eerst genoemde werd gekozen. Op de heer Meu leman werden 57 stemmen uitgebracht. DS. F. J. BROEIJER SPRAK SLOTWOORD Nadat een tweetal prachtige kleuren films („Elia, een onbevreesd profeet en" „Waar Jezus leefde") waren vertoond sprak ds. F. J. Bx-oeijer, ned. herv. pred. te Nijverdal een slotwoord naar aanleiding van het door hem gelezen schriftgedeelte Lukas 10 38-42. Ds. Broeijer wees in zijn toespraak op de vooruitgang die op het terrein van het onderwijs sinds de laatste wereldoorlog is geboekt. Moderne onderwijsmethoden in moderne schoolgebouwen- We moeten bij al deze dingen oppassen dat we de hoofd zaak niet uit het oog verliezen. Het gaat in de eerste plaats niet om de scholen. Het gaat er om en moet er om blijven gaan dat we zitten aan de voeten van Je zus. Een ding is nodig en dat is dat we bij Hem zijn. Wanneer wij zitten aan de voe ten van onze Heiland 'klinkt in onze ge- zinnen het lied „Ik weet dat mijn Verlos ser leeft". Nadat Ds. Broeijer was voorgegaan in dankgebed werd deze jaarvergadering be sloten met het zingen van Psalm 89 7. Op initiatief van het bestuur van de Holtense Muziekvereniging „H.M.V." werd vrijdagavond in samenwex-king met de Volksfeestcommissie te Dijkerhoek in de feestzaal van café „Het Bonte Paax-d" een gezellige avond belegd waarvoor een flinke belangstelling bestond, een feit waarover de voorzitter, de heer H. Kers zijn vreugde over uitsprak. De heer Kers sprak een hartelijk woord van dank tot „H.M.V." voor het genomen initiatief en hij hoopte dat deze avond mocht resulte- x-en in versteviging van de banden van vriendschap tussen ,,'t meziek" en „Die- kerhoek". Nadat de voox-zitter van „H.M.V." de heer A. Westerik gewezen had op de pret- tige samenwerking tussen Dijkex-hoek en „H.'M.V." en de medewex-king die men steeeds weer in ruime mate in Dijkerhoek ondervindt bx'acht het cox-ps o.l.v. de heer J. Diepenveen een licht programma ten gehore, waarvan buitengewoon werd ge noten. De max-sen werden pittig en vlot gespeeld en ook enkele niet direkt beken de, doch prettig in het gehoor liggende werken kwamen goed door. Voox'dat de toneelgx-oep van „Holtens Gemengd Koor" het blijspel „O, die man nen" voor het voetlicht bracht, werd door mevrouw A. Wansink- v.d. Bi'ink de film vertoond die in 1950 werd gemaakt in Holten en de buurtschappen. Al met al een zeer geslaagde avond. Voox-zitter Kers was ongetwijfeld de tolk van iedei-, toen Nu de Judoclub enige weken op gang is, kan met gi'ote tevredenheid gezegd worden, dat de belangstelling in Holten voor deze sport bijzonder groot is. Elke week melden zich weer nieuwe leerlingen aan. Jammer is echter, dat deze nieuwe lingen dan in een gx-oep komen, die al ta melijk ver gevox-dex-d is, zodat zij zich niet aan het niveau kunnen aanpassen. Degenen die zich alsnog als lid willen opgeven, kunnen dit tenslotte nog doen a.s. dinsdagavond 13 maart, in de gym nastiekzaal, Tuinstraat. De lesuren zijn (dinsdags): jongens en meisjes tot plm. 15 jaar: 78 uur; dames (voorlopig) ook van 78 uur; heren vanaf plm. 16 jaar 89 uur. Contributie f 6-50 per maand. Na deze datum (13 maart dus) zullen voorlopig geen leden meer worden aan genomen; er zal dan een zgn. wachtlijst ingesteld worden. Eventueel kan dan te zijnertijd een nieuwe groep geformeerd worden. hij in een kort slotwoord woorden van dank sprak tot allen die medewerking hadden vex-leend. In de pauze werd een verloting gehou den en werd tevens een consumptie aan geboden. De vorige week woensdag werd door het gemeentebestuur ten gemeentehuize onderhands aanbesteed de bouw van 10 woningwetwoningen in het complex Kol- weg II onder architectuur van de gemeen- te-ai-chitect, de heer Jac. Louwerse. Ingeschreven werd als volgt: Complex I de bóuw, met uitzondering van het schil- derwex-k: V/. Meerman en J. Voordes f 149.000,-. Fa. Koopman en Zn, f 147.393,-, B. J. Vukkink f 143.250,-. fa. A. W. Nijen- huis en Zn, Markelo f 138.980,-, Fa. A. J. Bomans en Zn, Max-kelo f 138.979,-, E. Achtex-kamp en A.M. Dollekamp f 135.267. Perceel II, schilderwex-k: W. Koopman f 14.500,-, Gebr. Maats f 12.746,-, G. J. Ger- vedink Nijhuis en Zn f 12.537,-, A. v. d- Steeg, Twello f 10.600,-. De totale begx-oting bedx-oeg f 131.000, De gunning is in beraad gehouden. Geboren: Damianus Joseph, zv H. J. Beijer en J. J. Klunder, Gaai-denstraat 36. - Hendrika, dv J. Oolbekkink en M. Tem mink, Holtex-broek 28. BEVOLKING: Ingekomen: J. G. M. Ovex-beek en ge zin van Zwolle naar Haarsti-aat 15, H. H. J. Crans van Almelo naar Holtex-berg 51, G. Traanman-Kosterbok van Rijs- sen naar Pastoriestraat 29. Vex-trokken: J. M. de Lang van Gaar- denstraat 4 naar Tilburg. B. J .Wissink van Oranjestraat 9 naar Eibergen. J. B. Reef en gezin van Oranjestx-aat 9 naar Goox\ A. Kessel en gezin van Holtex*- berg 26 naar Oisterwijk. W. J. C. Strij- ker van Holtex-berg 46 naar Enschede. W. M. en E. Reeves van Kolweg 15 naar Nijmegen. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds. Broeyer en 7 uur Ds. Addink. Extra collecte: Jeugdwerk. Na-inlevering of- fex-zakjes Voorjaarszendingscollecte. Om 10 uur Jongerendienst in „Irene". Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink. Bij de uitgang: extra collecte Jeugdwerk. Na- inlevering offerzakjes Voorjaarszen dingscollecte. Gerei'. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Christelijke Kleuter school. Bij de uitgang: collecte voor ..Eigen Kerkbouw". Biddag: 's Avonds om 7.30 uur Ds. Hoogkamp. Collecte voor de geestelijke verzorging van verstrooide Gereformeerden in Frankrijk. Zondagsdienst dierenartsen. Weekeinde 10-11 maart: Dierenarts G. S. E. Veg- ter, tel. 394. Zaterdag 10 maart, 8 uur: Bal van de WSV „De Trekkers" in „Amicitia" (zie adv.). Zondag 11 maart: 7.30 uur: Filmavond in „Irene" (zie adv.) Maandag 12 maart: 7-45 uur: Alg. leden vergadering afd. O.L.M. in café M. Kalf- stex-man Maandag 12 maart, 4 uur: Voorjaarsstie- renkeuring Zwartbont-veeslag bij KI- stal Dijkerhoek. Maandag 12 maart, 7.30 uur: Forumavond A.R. Kiesvereniging in gebouw „Reho- both". Maandag 12 maart, des avonds om 8 uur: Jaarvergedering WV „Holtens Be lang" in café Maats. Dinsdag 13 maart: 7.30 uur: Ouderavond openbare uTl.o.-school in Amicitia Dinsdag 13 maart: dokter Nagelhout af wezig (zie adv.) Dinsdag 13 maart: Geen vergadering Her vormde Vrouwenvereniging te Dijker hoek. Dinsdag 13 maart, 7.15 uur: Jaarfeest CJV „Dorp" voor donateurs en genodigden in gebouw „Irene" (zie adv.). Woensdag 14 maart (Biddag) van 10-17 uur: Grote vex-koping van Amerikaanse Legergoederen bij de fa. A. Mulder, Ox-anjestraat (zie adv.). Woensdag 14 maart, 7.30 uur: Jaarfeest CJV „Dorp" in gebouw „Irene" (zie adv.). Donderdag 15 en vrijdag 16 maart: Film avond School met de Bijbel (De dappere rekruut) Donderdag 15 maart, 7.30 uur: Herv. Ge meenteavond in „Irene" (met forum). Vrijdag 16 maax-t, 's avonds 7.30 uxxr: Jaarlijkse gemeentevergadering Gere- fox-meerde Kerk in gebouw „Rehoboth". Zaterdag 17 maart, des avonds om 7.30 uur: Uitvoering van de Dijkerhoekse Toneelclub in „Het Bonte Paard". Na afloop: bal. Zaterdag 17 maart, 8 uur: Dansavond van de Sociëteit „Holten" in zaal „De Wielen", Holterberg, met de „River- town Jazzband" Zaterdagavond 17 maart: Dansen in hotel „Müller (zie adv.). Maandag 19 maart, 8 uur: Voorjaarsmode show fa. Wonnink in Amicitia (zie adv.) Donderdag 22 maart: Jaarlijkse uitvoe ring Gymnastiekvereniging „BATO". Zaterdag 24 maart: Jaarlijkse uitvoering Gymnastiekvereniging „BATO". Donderdag 22 maart, 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging in „Irene". Spreker ds Ponsteen van Borne over „Reis en verblijf van emigranten in Canada". Zaterdagavond 24 maart: Dansen in hotel „Müller". Maandag 2 april, 8 uur: Lezing en demon- monstratie v. d. heer Grutterink over sportvisserij voor „De Rietvoorn" in hotel Holterman. Maandag 2 april: Lezing van mevr. Lede- boer-Tideman, vrouwenarts te Wierden voor leden en niet-leden van de Dijker- hoekse Plattelandsvrouwen in 't Bonte Paard. Zaterdag 14 apx-il, 7.30 uur: Bal van de W.S.V. „De Trekkers" in Amicitia- Gevonden: rechter kinderhandschoen (grijs); Grolse wanten; schooletui met in houd; slagersmes; grijze glacé's. Verloren: Bril in rood etui; aktetas, in houdende schildersgereedschap; ix>de por- temonnaie met inhoud; bruine portemon- naie met inhoud; grijze herenglacé's; al pinomuts (zwart). Inlichtingen dagelijks op het Groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, Dorps- sti-aat 22, uitsluitend van 8 tot 13 en van 14 tot 22 uur. Tijdens het schoonmaken van de con sistorie der gereformeerde kerk kwam de kosteres mevr. Aanstoot-Kolkman bij het vex-plaatsen van stoelen zo ongelukkig te vallen dat zij de linkerheup brak. Zij werd na voorlopig door dr. J. P. Nagel hout te zijn behandeld naar het Sint Geer truiden Ziekenhuis te Deventer overge bracht.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1