'ëmmSê Familie-avond Chris lelijke Besturenbond Veilig Verkeersavond Vamor rij school „Kolkman" wSÊÊÊÊBKÊSBÊÊ ?$m „De rauwe grond" werd prima gespeeld door de „N.T.V." van Nijverdal Dansavond 10 x 10 actie AGENDA KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand Gevonden en verloren voorwerpen Aanbesteding dekstal Coöp. K.l.-vereniging Filmnieuws Marleentje ZATERDAG 24 FEBRUARI 19G2 No. 8 .Jaargang 14 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting ,JIoltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 - 23fy Adv.-prijs 115 mm. (a contant) f 2.50. Iedere mm. meer fO.10 In het gebouw „Rehoboth" werd don derdagavond de jaarlijkse „Familie-avond" gehouden van de plaatselijke afdeling van het Chr- Nationaal Vakverbond. De voor zitter van de Chr. Besturen Bond de heer J. Beldman opende deze matig bezochte bijeenkomst met gebed en schriftlezing (Psalm 100) nadat gezongen was Ps. 75 vers 1. Na een kort woord van welkom waarbij de heer Beldman zich in 't bijzonder richt te tot de spreker voor deze avond de heer J. H. Krooshof, districtsbestuurder C-N.V. te Bilthoven en de Nijverdalse Toneelver. werd het woord gegeven aan de heer Krooshof die in een korte toespraak aan dacht schonk aan het principe van de Chr. Vakbeweging waarvoor helaas minder be langstelling bestaat dan enkele jaren ge leden. Men is. op tijd met het betalen van de contributie en present op een gezellige avond maar overlopen van dankbaarheid en blaken van ijver voor de christelijke vakbeweging, die uniek is in de wereld, is er bij heel veel leden niet meer bij- Als men vraagt om hun belangstelling en me dewerking krijgt men te horen, daar ben ik niet geschikt voor. Laat me rustig zit ten bij de haard en laat me genieten van radio en t.v. Men ziet niet in welk een groot gevaar er schuilt in zulk een slappe houding. We moeten ons meer bewust zijn van onze verantwoordelijkheid. Het gaat er om mogelijkheden te scheppen om te leven nu en in de toekomst. Ook om als christen te leven. Wij zijn verantwoordelijk voor het welzijn van onze gezinnen en onze naaste. Wij hebben van onze voortrekkers de christelijke, vakbeweging als een erfstuk- ontvangen en op ons rust de grote taak en verantwoording om deze fakkel over te dragen aan een jonge generatie, zo be sloot de heer. Krooshof zijn korte maar, boeiende rede. „De rauwe grond". De Nijverdalse Toneelvereniging „NTV" bracht hierna voor het voetlicht het to neelstuk „De rauwe grond" van A. v. d- Lugt. In dit stuk wordt ons het boerenleven geschilderd. Door de lage prijzen en slechte oogsten in de laatste jaren zijn verschil lende boeren failliet gegaan of zoals men bij de boeren zegt „aan de plank gegaan", lepe Damsma (Henny Zandbergen) een echte boer met hart voor z'n bedrijf en verknocht aan zijn land, wordt ook door faillisement bedreigd als hij er. na een brand, waartegen hij onvoldoende verze kerd is, niet bovenop kan komen. Zijn vrouw Lobke (Dien Kcrkdijk-Nijman) weet ondanks alles haar man te steunen en ook te kalmeren. Zelfs als de marskra mer Kasper Sietsma (Henk Valk) langs komt is er voor hem een kop koffie. Kas per kan dan ook niet nalaten te zinspelen op het feit, dat hem bij de schatrijke boer Douwe Fopkens (Wim Slettenhaar) geen koffie werd aangeboden. Douwe en Peit Fopkens (Dick Tijhuis) zijn twee rijke en grote boeren uit de buurt. Douwe, we duwnaar, koud. hard en zakelijk, denkt alleen aan geld en goed. Zelfs het huwe lijk van zijn zoon Wiebe (Jo Beldman) die verloofd is met Maaike (Riet Kerkdijk) de dochter van Damsma, wil hij hieraan op offeren. Het zou hem dan ook zeer welkom zijn als Damsma zijn bedrijfje zou moe ten verkopen. Peit Fopkens, de vrijgezel, is met hetzelfde sop overgoten als zijn broer. Op listige manier tracht hij nog zijn broer een slag voor te zijn door een on derhands bod aan Damsma te doen. Damsma worstelt om zich staande te houden. Onder de druk van de ellende vraagt hij nog bij de Fopkens om een voorschot, waarbij hij evenwel vergeet dat de rijkaards „loeren" op zijn grond. Als een faillisement onvermijdelijk, lijkt, wil Maaike de verloving met Wiebe ver breken. Wiebe doorziet de reden en zegt haar tot vrouw te willen, ook al wordt de boerde rij van haar vader verkocht en ondanks de weerstand van zijn eigen vader. Hij vraagt zijn vader om Damsma te helpen en stelt hem na een felle woorden wisseling voor de keus of Damsma te hel pen of hij gaat de deur uit en laat de boerderij verkavelen om zijn moeders erf deel te kunnen krijgen. Tenslotte gaat Douwe Fopkens door de knieën en hij helpt Damsma. De weg ligt nu vrij voor Maaike en Wiebe om te trouwen. Hiermede kwam toch nog een „happy end" aan een stuk dat van begin tot einde boeide. Voorzitter Beldman was zonder twijfel de tolk van allen toen hij een har telijk woord van dank sprak tot de dames en heren van de ..N-T.V." voor de wijze waarop het- stuk werd vertolkt. De „familie-avond" werd door de heer R. Reinink met dankgebed gesloten. De jongelui - leerlingen van de hoogste klas van de ULO-school - die zaterdag avond ten bate van de actie 10 x 10 een dansavond organiseerden in zaal „Amici- tia" mogen met vreugde en genoegen te rugzien op het door hen op touw gezette evenement. Het is een echte sfeervolle avond ge- woi'den, die geopend werd door Hennie Achterkamp, die woorden van dank sprak tot de heer W. ten Berge voor het gratis beschikbaar stellen van de zaal en tot de heer F. Groenewoudt voor het tekenen van de reclame affiches. Aan de actie 10 x 10 kon ruim f 233,worden afgedragen. Hulde! - I In het RAI-gebouw in de hoofdstad is men druk bezig met het inrichten van de Be- dryfs Automobielenlcntoonstelling, die donderdag j.I. door minister Korthals officieel werd geopend. Het personeel van deze stand was druk in de weer met het in- en uitwendig poetsen van een der vele trucks. Zaterdag 24 februari van 2.30-4.30 uur: Receptie 40-jarig jubileum HVC in café Maats. Zaterdagavond 24 februari: Dansen in hotel „Müller". Zaterdag 24 februari, des avonds om half acht in „Irene" te Holten: Kleurenfilm „Fonkelend Diadeem". Zaterdag 24 februari, 7.30 uur: Feest avond leden en genodigden 40-jarig ju bileum van HVC in „Amicitia". Dinsdag 27 februari om 8 uur in gebouw „Bethanië": vergadering Hervormde Vrouwenvereniging Dijkerhoek. Donderdag 1 maart: 8 uur, Ouderavond o.l. Dorpsschool in de hal der school. Donderdag 1 maart: Ouderavond O.L. School te Dijkerhoek. Aanvang 8 uur. Vrijdag 2 maart, aanvang half acht: Uit voering van de CJV „De Vrienden schaar" in gebouw „Irene" (zie adv.). Vrijdag 2 maart om 7.30 uur in zaal „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek: Populair concert door de Holtense Muziekver eniging HMV. Na het concert vertoning dorpsfilm en toneelspel door toneel groep HGK. Zatei'dag 3 maart: Feestavond donateurs van HVC en eventueel niet-begunsti- gers in „Amicitia" (zie bericht). Zaterdag 3 maart: Dansen in ,,'t Bonte Paard." Donderdag 8 maart, 2.30 uur: Vooi-jaai-s- stierenkeui'ing MRIJ-veeslag bij KI-stal Dijkerhoek. Donderdag 8 maart: n.m. 7.30 uur, Jaar- vei-gadex-ing School met de Bijbel in de hal van de school. Donderdag 8 maart, 8 uur: Filmavond in de Dorpsschool. Vrijdag 9 maart, des avonds om 8 uur in gebouw „Rehoboth": Vrouwenwereld- gebedsdag. Vrijdag 9 maai-t, des avonds om 8 uur in gebouw „Bethanië" te Dijkerhoek: Vrouwenwereldgebedsdag. Maandag 12 maart, 4 uur: Voorjaarsstie- renkeuring Zwartbont-veeslag bij KI- stal Dijkerhoek. Maandag 12 maart', des avonds om 8 uur: Jaarvex'gadex'ing VVV „Holtens Be lang" in café Maats. Donderdag 15 maart, 7.30 uur: Herv. Ge meenteavond in „Irene" (met forum). Zaterdag 17 maart, des avonds om 7.30 uur: Uitvoering van de Dijkerhoekse Toneelclub in „Het Bonte Paai'd". Na afloop: bal. Zaterdag 17 maax-t: Dansavond met ex clusief oxkest in „de Wielen" van de Sociëteit Holten. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds. Bi-oeyer en 7 uur Ds. Addink. Extra collecte voor het Ned. Bijbelgenoot schap. Om 10 uur Jonge x-endicnst in „Irene". Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink. Extra collecte voor het Ned. Bijbelgenoot schap. Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de geestelijke verzorging van ziekenhuispatiënten en -personeel. Bij de uitgang: collecte voor „Eigen Kerkbouw". Zondagsdienst dierenartsen. Weekeinde 24-25 februari: Diex-enarts G. S. E. Veg- tel, tel. 394. Geboreix: Berend Jan, zv H. Tempel man en J. Paalman, Dij kei-hoek 24. Herman, zv B. J. Dij kink en D. C. Eshuis, Dorpsstraat 56. Robei-t Jan, zv J. de Lange en D. Indoen, Holterberg 26, gebo ren te Deventer. Gerard Simon, zv T. A. Oostenbrug en G. H. Bongenaai'. Dies- senplassti-aat 2, geboren te Deventer. Gehuwd: L. Wolfslag, 24 ji\. Eindho ven en G. G. Westex-ik, 22 jr., Holten. Overleden: G. H. Graven, 73 jr., echt genoot van J. Dijkjans, Beuseberg 17 - H. Tukkers, 80 jaar, echtgenoot van G. A. Meijer, Kerkstraat 13. BEVOLKING: Ingekomen: H. J. Oolbekkink van Eind hoven naar Kerkstx-aat 11. Gevonden: sleutel; bril met hoornen montuur; portemonnaie met inhoud; he renrijwiel, merk Gazelle; meetinstrument; wit rijwielpompje; zwart gebreide dames handschoen; zakmes. Verloren: maandkaart O AD; 2 studie boeken; 3 portemonnaies met inhoud; por tefeuille met inhoud. Inlichtingen; dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie tussen 9-12 en 14- 22 uur. Ludmilla Tcherina is een jonge balletdanseres en ze woont te Parijs. Tot nu toe zul len vele mensen haar slcchs gekend hebben als een danseres van Russische afkomst. Zij heeft echter altijd geschilderd en beslist niet onverdienstelijk, zodat er nu een expositie van haar schilderijen is geopend. Ludmilla Tcherina bij één van haar schilderijen. Door Vamorrij school „Kolkman" werd woensdagavond in café „De Waag" een Veiligverkeersavond gehouden, waarvoor een flinke belangstelling bestond en dit was voor de heer Kolkman een reden om zijn vreugde over uit te spreken. Hij sprak vei-der een hartelijk woord van welkom tot de vele leerlingen en oud-leerlingen en x-ichtte zich in 't bijzonder tot de heer T. Mïaandagmiddag had ten kantore der vereniging bij onderhandse inschrijving de aanbesteding plaats van het bouwen van een dekstal voor i-ekening van de Coöp. K.I. Vereniging „'Zuidwest Ovex-ijssel", Hol- terbroek 84 te Holten onder architectuur van het architectenbux-eau L. C. van de Bovenkamp en M. van Guilik te Holten. In geschreven werd als volgt: Perceel I, de bouw zonder het schilder werk: Fa. E. Achtei-kamp M. Dollekamp te Holten f 41.357,— Fa- A. J. Bomans te Markelo f39.190.Fa. Jansen Klein Velderman te Holten f 38.490,— Fa. A. Koopman Zonen te Holten f 38.200,A. Vukkink te Holten f37.925,— en fa. Gebr. Obdeijn te Lettéle f 36.948, Perceel II, schilderwerk, Gebr- Maats te Holten f 1597,—. De begroting voor de per celen I en II was resp. f 39.392,en f 1729. De gunning is in beraad gehouden. Wie kent ze niet, de populaire jongens boeken van KaxT May? Wie heeft er niet gelezen en gehoord over Winnetou en Old Shattei"hand. Namen, die ook heden ten dage vele anderen nog herinneren; aan hun jeugd. Lectuur die iedere echte sportieve Hollandse jongen bij wijze van spreken verslindt. Probleemloos, inder daad, maar dan toch altijd met een strek king waai'bij het slechte en verkeerde uit eindelijk veroordeeld of gestraft wordt. Vanzelfsprekend was deze stof bij uit stek geschikt om verfilmd te worden. En de droomfabrieken van Hollywood hebben daar door de loop der jaren heen een dankbaar gebruik van gemaakt. En zo verschenen er talloze Western's en India- nenfilms op het witte doek en het succes hiervan heeft nimmer opgehouden te be staan. In Gebouw „Irene" draait deze week de grote Indianenfilm „Fort Dobbs". Een film met sportieve actie en sensatie, die het hart van iedei'e jongen sneller zal doen kloppen. Want van alle kanten loerde de dood, maar hij gaf geen kamp. Slechts zelfvertrouwen en z'n revolver konden hem redden in een sti'ijd, die bij voox-baat verloren scheen. Maar meer willen we van de inhoud van deze opwindende film niet verklappen. Fort Dobbs is een kei van een film, booi'devol spanning en sensatie .waarvan de jeugd met volle teugen zal genieten! H. Ramselaar te Amersfoort, propagandist bij het Verbond voor Veilig Verkeer.. Nadat de heer Ramselaar het doel van deze avond had uiteengezet en in 't kort had gewezen op de vele maatregelen die worden genomen om te komen tot een grotei-e verkeersveiligheid werden ver toond de films „Eén van de vijf bent U" (een automobilistenfilm, die verschillende rijmethoden behandelt); „Drie turven hoog" ('n instructieve verkeersfilm,, welke de dreigende gevaren, in 't bijzonder voor kinderen toont); „Slechts een paar regels" (ter attentie van voetgangers, met in de hoofdrol de komiek Bueno Mosquita. „Waarom dan wel?" (een vergelijking tus sen het gedrag op het sportveld en in het verkeer); „Eén minuut op de eeuwigheid" (overwegbeveiliging bij de spoorwegen). Het filmprogramma werd besloten met de aardige film „Oom Joachim's testa ment". Al met al een gezellige en tevens zeer leex'zame avond. 't Is zeven uur de dag' breekt aan. Marleentje is vroeg opgestaan: Zij heeft in stilte thee gezet En dekt de tafel, vlug en net! Haar ouders slapen x-ustjg voort. Heeft Moe de wekker niet gehoord?? Nu zal zij hen toch moeten wekken, Want vader moet op tijd vertrekken; Hij moet zich haasten naar de trein, Om tijdig op zijn werk te zijn! Nu nadert zij het grote bed: „Heeft u de wekker niet gezet? Hier is uw thee en uw beschuit: „Kom vadertje! U moeder uit!!! Terwijl U opstaat en U kleedt Maak ik uw pakje brood gereed! De thex-mosfles heb ik al klaar: 't Komt alles netjes voor elkaar!" En vader kijkt in 't rond - verschrikt, Maar door de lange slaap verkwikt Rekt hij zich eerst behaag'lijk uit; Geniet zijn thee en zijn beschuit; Dan zegt hij: ,,'k Ben nog nét op tijd, Dank zij die lieve kleine meid!" I. C. Boers-Bloem Aangevoerd 79 runderen. - Prijzen: 8 vette koeien van 3,- tot ƒ3,20 per kg. slachtgewicht; 38 melk- en kalfkoeien van ƒ950,- tot ƒ1150,-- per stuk; 15 pinken van ƒ550,- tot ƒ750,-- per stuk; 18 graskalveren van 300,- tot 450,-- per stuk. Ovei'zicht handel: rundveehandel goed, prijzen iets hoger. In verband met mond- en klauwzeer geen aanvoer op de varkensmarkt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1