I ...üjÜf^ÏÉ Vergadering ANAB afdeling Zuivel NÜ^dampo Feestelijkheden voor het Koninklijk paar Accountantskantoor Konijnenbelt ALLE BELASTINGZAKEN Gevonden en verloren voorwerpen y verkouden Dansavond 10 x 10 actie AGENDA KERKDIENSTEN Teenagersbw voor de actie 10 x 10 was een succes ZATERDAG 17 FEBRUARI 1962 No. 7 Jaargang 14 HOLTENS NIEUWSBLAD ttsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting .flattens Nieuwsbod contant) 2.50. Iedere te Holten, Telefoon 05)83 - 23) J mm. meer O.iO LID NED. INST. v. BELASTINGCONSULENTEN LID BOND VAN LANDBOUW-ACCOUNTANTS Telefoon 05486-3074. Nijverdal Regelmatig zittingen te Holten in café Kalfsterman en te Dijkerhoek in café „Het Bonte Paard". De jaarlijkse feestelijke bijeenkomst van de afdeling zuivel van de federatie Almelo van de A.N.A.B. had dit jaar plaas in het gebouw Irene, waar de zui- velbewerkers uit de gehele omtrek bij eenkwamen om de voorstelling bij te wo nen van het gezelschap Tetman en Jarich de Vries, die een geheel tournee voor de Agrarische Bedrijfsbond verzorgen met het cabaretprogramma „Jaar in jaar tut". Het openingswoord werd gesproken door de federatie voorzitter, de heer J- Vos ui4 Hellendoorn, die daarna het woord gaf aan de secretaris van de A.N.A.B., de heer S. v. d. Ploeg uit Utrecht. De heer van der Ploeg herinnerde aan de opstelling van de nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomsten, waarbij men nu al rekening dient te houden met de ont wikkeling, welke zich nog pas in de toe komst zal voordoen. Aan de hand van een uitspraak van president Kennedy van Amerika, onlangs gedaan in het Congres, toonde spreker aan, dat b.v. door con sumptiestimulering werkloosheid kan worden bestreden. Sprekende over het boteroverschot zei de heer Van der Ploeg, dat het beter is dit in ons land al etende op te maken dan de boter voor een lage prijs naar Enge land te laten gaan. De werknemers-orga nisaties hebben voorgesteld de prijs op 75 ct. te stellen. De Minister heeft dit niet geaccepteerd. Nu stellen werkgevers en werknemers voor de prijs op 62 a 63 ct. per pakje te bepalen. Maar de Minister heeft ook dat voorstel niet aanvaard. Straks komt het zover dat een pakje bo ter bij het loonzakje wordt afgegeven. Dat pakje boter heeft echter alles met de C.A.O. te maken. Uitvoerig ging spreker daarbij in op de invoering van de vijfdaagse werkweek. Als de zaterdag-, zondag- en maandag- nachtarbeid zwaarder wordt belast zullen de onderdenemrs tot de conclusie komen, dat liet installeren van tanks in de fa brieken goedkoper is dan de arbeidslo nen, welke moeten worden uitbetaald. Er zal nog wel een jaartje overheen gaan, maar spreker is niet pessimistisch. Er wordt nu al de nodige druk uitgeoefend bij de onderhandelingen van de c.a.o.'s. Het gezelschap Tetman en Jarich de Vries met Rients Gratama, Fokje Miede- ma en Jetske Zijlstra, die in Holten nog niet voor het voetlicht traden en Cor Huisman aan de piano brachten hierna een vlot programma, dat bij de talrijke bezoekers zeer in de smaak viel. Even werden nog korte episoden opgehaald uit vroegere stukken, als „De tijd zal het le ren" en „De tijd staat niet stil" enz., die hier reeds vaker op de planken werden gebracht, maar daarna volgden vlotte schetsjes en. aardige zang, die van een verzorgd en plezierig karakter waren. „Gelukkig Nieuwjaar en gelukkige va der" van de drie heren van het gezelschap was zeej- vermakelijk, maar ook de beide vrouwelijke artisten bleken in „Mens, erger je niet" over prima spelcapaciteiten te beschikken. Plet bloemetje 's mor gens na het feest, gebracht door dominee, werd maar moeilijk aanvaard. Jarich de Vries toonde zich in „Vaderzorgen op de vrije zaterdagmorgen" bijna een echte filosoof. „Gedane zaken nemen geen keer" en „Heet geblakerd" waren leuke scènes. Het publiek beloonde de spelers dan ook telkens met een dankbaar applaus. Op 13 febr. werd op een vergadering van de besturen der beide Oranjevereni gingen, na overleg met de hoofden van de lagere scholen, besloten de nationale feestdag tot viering van het 25-jarig hu welijksfeest van het Koninklijk Paar (30 april) ook voor Holten tot een, echte feestdag te maken. Een voorlopig programma werd opge steld. 's Morgens feestelijkheden voor de leerlingen van alle scholen in de gemeen te, door de gezamenlijke feestcommissies van die scholen voor te bereiden. Daarna een optocht met versierde wa gens, karren, fietsen, enz. voor jong en oud. Prijzen worden beschikbaar gesteld. Verder hoopt men op een feestterrein te zorgen voor verschillende attracties; o.a. wil men zo mogelijk het corps mare chaussees uit Apeldoorn laten optreden. Ook zijn genoemd: vendelzwaaien, blaas- trappen, stoelendans, hardlopen, enz. Een commissie is benoemd, die in over leg zal treden met de besturen van de plaatselijke verenigingen om te bereiken, dat 's avonds in verschillende zalen stuk ken worden opgevoerd. Met „H.M.V." zal gesproken worden over een te houden taptoe, terwijl men de avond, als de financiën dit toelaten, graag zou willen besluiten met een. vuurwerk. De burgemeester heeft zich bereid ver- Gevonden: sjaal (blauw-grijs); een paar Grolse wanten; pijp; een paar gele kinderwantjes. Verloren: leren tas met inhoud; rose zijden sjaal; rechter blauwe vuisthand schoen; etui, inhoudende papieren; witte portemonnaie met inhoud; rode porte- monnaie met inhoud. Weggelopen: soort herdershond, zwart bruin, reu, „Alex" met leren zwarte hals band. Inlichtingen; dagelijks (uitsluitend tus sen 8 en 12 en 14 tot 22 uur) aan het Groepsbureau der Rijkspolitie te Holten, Dorpsstraat 22, tel. 352. klaard als voorzitter van de gezamen lijke feestcommissies en Oranjevereni gingen op te treden. Voor de uitvoering van de plannen is heel wat geld nodig. Binnenkort zal met lijsten worden gecollecteerd bij alle in woners van Holten. Men hoopt, dat ieder naar vermogen bijdraagt, opdat geldgebi'ek de plannen niet doen stranden. Door het grote succes van de teenager show van de afgelopen zaterdag, waar van de opbrengst ad pl.m. f 350.ten goede komt aan de 10 x 10 actie, hebben enkele jongelui besloten zaterdag a.s. in Amicitia een dansavond te houden, waar van de baten eveneens aan deze actie ten goede zullen komen. De bands „The Sensation Rockets" uit Holten en „La Quintos" uit Markelo zul len, versterkt met drums, hun instrumen tale medewerking verlenen. Het zal echter geen gewoon bal wor den, want het dansen zal afgewissjeld worden door het optreden van de La- rense Siw Malquist, Gerry Kettelarij en door zang van Tony Brands, Henk Broek- maat en Frits Oosterkamp uit Holten en van Jan Dollekamp. de zingende „sailor- man" uit Markelo. De organisatoren hopen er een echte sfeervolle avond van te maken. Kaarten zijn nu reeds in voorverkoop te krijgen (a fl.25) bij Minie Wansink, Dorpsstraat, Janny Stukker, Burg. v. d. Borchstraat, Henny Achterkamp, Kerk straat 22, bij kledingmagazijn Henk Belt man en, indien nog voorradig, aan de zaal. De avond begint om half acht. De actie 10 x 10, in het gehele land in vol le gang, is zaterdagavond van de vorige week ook hier van start gegaan. Een groep musicerende Holtense jongelui or ganiseerde met medewerking van muziek bands uit Nijverdal en Markelo een teen agershow, die klonk als een klok. Vierhonderd tieners hadden een plaat sje gevonden in Irene, dat ook tot de laatste plaats toe bezet was. Er werd ge speeld en gezongen, gejoeld en geapplau- diseerd dat het een lust was, want de teenagers staken hun mening over liet zeer gevarieerde programma niet onder stoelen of banken. Het was een avond van de jeugd, vóór de jeugd, waaraan natuurlijk wel wat regie-foutjes kleefden maar die door de bezoekers hogelijk ge waardeerd werden. De avond werd geopend door de heer Beijers, die zijn waardering uitsprak voor dit initiatief voor de hongerlijdende bevolking van de onderontwikkelde lan den, daarbij wees op het belang van de geldelijke opbrengst, maar ook op het feit clat de jeugd zelf hierdoor bepaald wordt bij de problemen waarvoor de wereld staat, omdat de jonge mensen van heden straks degenen zullen zijn, die de verant woordelijke posten van de huidige oudere generatie zullen moeten overnemen. Spreker heette in het bijzonder welkom burgemeester Enklaar en Ds Israël. Tony Brands bi-acht dank voor de vrijwel belangloze medewerking, welke men van alle zijden mocht ontvangen om cle kos ten zo gering mogelijk te doen zijn, om Zaterdag 17 febr, 7.30 uur: Dansavond voor de actie 10 x 10 in Amicitia (zie bericht). Miaandag 19 februari: Fa. Joh. Aanstoot, Larenseweg, de gehele dag gesloten (zie advertentie). Woensdag 21 febr., 7.45 uur in gebouw „Rehoboth" vergadering Chr. Platte landsvrouwen. Spiv: Ds. H. Postma, Vrij Evang. pred. te Nijverdal. Onderwerp: „De vrouw als priesteres thuis." Woensdag 21 febr., 8 uur: Verkeerscompe- titie M.A.C. „De Holterberg" in café Vruggink. Woensdagavond 21 februari om 7.45 uur in café „De Waag": Veilig Verkeers- avond Vamor-rij school „Kolkman". Spreker: de heer v. d. Scheer, propa gandist Verbond voor Veilig Verkeer. Vertoning diverse verkeersfilms (zie adv.) Donderdag 22 febr., 7.30 uur: Toneelavond Chr. Nationaal Vakverbond in gebouw „Rehoboth" (zie bericht en advertentie). Donderdag 22 februari, des avonds om half acht in „Bethanië" te Dijkerhoek: Kleurenfilm „Fonkelend Diadeem" Donderdag 22 februari, 7.30 u. in Dorps hotel Holterman: Vergadering Platte landsmeisjes. Lezing door mej. A. G. Meutstege te Arnhem over: „Aanleg en onderhoud van de tuin". Vrijdag 23 februari, 7.30 uur: Jeugdpro gramma ter gelegenheid van het 40- jarig bestaan van HVC (zie bericht). Vrijdag 23 februari, des avonds om half acht in de School te Espelo: Kleuren film „Fonkelend Diadeem". Vrijdag 23 februari, 8 uur in „Irene": Vergadering der Hervormde Vrouwen vereniging van Markelo en Holten. Onderwerp: „Opleiding der Wika". Zaterdag 24 februari van 2.30-4.30 uur: Receptie 40-jarig jubileum HVC in café Maats (zie bericht). Zaterdagavond 24 februari: Dansen in hotel „Müller". Zaterdag 24 februari, des avonds om half acht in „Irene" te Holten: Kleurenfilm „Fonkelend Diadeem". Zaterdag 24 februari, 7.30 uur: Feest avond leden en genodigden 40-jarig ju bileum van HVC in „Amicitia". Donderdag 1 maart: 8 uur, Ouderavond o.l. Dorpsschool in de hal der school. Donderdag 1 maart: Ouderavond O.L. School te Dijkerhoek. Aanvang 8 uur. Vrijdag 2 maart, aanvang half acht: Uit voering van de CJV „De Vrienden schaar" in gebouw „Irene". Zaterdag 3 maart: Feestavond donateurs van HVC en eventueel niet-begunsti- gers in „Amicitia" (zie bericht). Zaterdag 3 maart: Dansen in ,,'t Bonte Paard." Donderdag 8 maart, 2.30 uur: Voorjaars- stierenkeuring MRIJ-veeslag bij KI-stal Dijkerhoek. daardoor een zo groot mogelijk bedrag te kunnen afdragen. Na de muzikale opening met pianospel van Willemien Kevelam, zong Ans Beu- mer - door het uitvallen van de Rocking Gang uit Rijssen - met begeleiding van de Holtense 'Sensation Rockets' „I'm gon na knock on your door", „Seemann" en „Mama" en later met Dika ter Harmsel „Michaël" en „Little ship". Een heel an der repertoire brachten de Tegehaja's (muziek en zang) met „Pilou-hé", „Gita ren klingen leise durch die Nacht" en na de pauze „La Paloma", „Seemann" en dergelijke liedjes. Gerry Kettelarij, de Larense Siw Mal quist, zoals ze werd aangeduid, zong met begeleding van de electrische guitaren van de „Sensation Rockets" een aantal aardige nummers. „Lilliput", „Tanze mit mir in den Morgen" en „My Bonny". En zo volgde nog het optreden van de „Los Quintos" uit Markelo en de „Rocking Saints" uit Nijverdal, die verschillende nummers speelden en ook de zang van Tony Brands, Henk Broekmaat, Frits Oosterkamp en een onbekend gebleven Markelose zanger begeleidden. Tony Brand zong o.m. „I need your Love to night", „I cannot find a true love" en „Oh Boy", Henk Broekmaat o.a. „Little Lister", „Slippy Shick" en Frits Ooster kamp „Who late the shake go on", waar mede zij veel bijval oogstten. Ook de Tegehaja's kwamen voor de twee de maal met enkele aardige nummers voor het voetlicht van een heel ander Donderdag 8 maart: n.m. 7.30 uur, Jaar vergadering School met de Bijbel in de hal van de school. Donderdag 8 maart, 8 uur: Filmavond in de Dorpsschool. Vrijdag 9 maart: Vrouwen-Wereldgebeds- dag. Maandag 12 maart, 4 uur: Voorjaarsstie- renkeuring Zwartbont-veeslag bij KI- stal Dijkerhoek. Maandag 12 maart, des avonds om 8 uur: Jaarvergadering WV „Holtens Be lang" in café Maats. Donderdag 15 maart, 7.30 uur: Herv. Ge meenteavond in „Irene" (met forum). Zaterdag 17 maart: Dansavond met ex clusief orkest in „de Wielen" van de Sociëteit Holten. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds. Ad- dink (Bevestiging ambtsdragers) en 7 uur mej. Holtrop, Vicaris te Olst. Jeugddienst. Onderwerp: „Het geheim van de woensdag". In beide diensten is de gewone diaconie-collecte bestemd voor Internationale Hulpverlening. In de avonddienst is de collecte bij de uit gang bestemd voor de jeugddiensten. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Israël. Gewone diaconie-collecte is bestemd voor Inter nationale Hulpverlening. Om 19 uur: zie Holten. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Horlings van Elim (Dr.). In beide diensten is de der de collecte bestemd voor de hulpbehoe vende kerken in de provincie. Bij de uitgang: collecte voor Eigen Kerkbouw. Zondagsdienst dierenartsen. Weekeinde 17-18 februari: Dierenarts Th. A. Oos- tenbrug, tel. 515. Officiële publikaties LAATSTE HERINNERING AANGIFTE HONDENBELASTING 1962 'Burgemeester en Wethouders van Hol ten brengen houders van honden in de zin van de verordening op de heffing van hondenbelasting in deze gemeente in herinnering hun verplichting van het hebben van honden elk jaar aangifte te doen vóór 1 maart en wel ter gemeente secretarie afdeling financiën van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur (achteringang van het ge meentehuis). Betaling der belasting dient gelijktijdig te geschieden ten kantore van de gemeen te-ontvanger ter zelfde plaatse. De aandacht wordt daarbij gevestigd op de volgende bepalingen: le Onder het verlaagde tarief vallen enkele honden, uitsluitend gehou den ten dienste van de landbouw of enig bedrijf van nijverheid of ter bewaking van gebouwen of erven; 2e Zij, die in de loop van het jaar hou der van één of meer honden wor den of zij, wier hond in de loop van het jaar een bestemming krijgt,' niet genoemd onder ten eerste, zijn verplicht daarvan binnen 14 dagen aangifte te doen ter gemeentesecre tarie. 3e In geval van verzuim van tijdige aangifte of in geval van een onjuis te aangifte kan, ongeacht de moge lijkheid van strafveiwolging, de aan slag worden verviervoudigd. Holten, 16 februari 1962. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN VOOR HET DORP HOLTEN Het hoofd van het gemeentebestuur van Holten brengt ter openbare kennis, dat het besluit van de raad d.d. 26 oktober 1961, nr. 2719, tot vaststelling van een herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Holten, bij. be schikking d.d. 29 januari 1962, 4e afde ling, nr. 18828, van gëdeputeerde staten der provincie Overijssel is goedgekeurd. 'Het besluit 'heeft betrekking op een wij ziging van de bebouwing van een perceel bouwterrein, gelegen tussen de School straat en de Pastoriestraat in verband met de bouw van een leeszaal en biblio theek aldaar. Holten, 14 februari 1962. 'Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, W. H. ENKLAAR. genre. Janny Brouwer en Greet Ras brachten o.m. „Ich bin für die Liebe nicht zu jung" en „Little Ship". „The Sensation Rockets" sloten de avond en oogstten een enorme bijval. /--s (Foto: J. Hamelberg) Zondag IS februari hoopt H. K. H. Prinses Marijke haar vijftiende verjaardag te vieren

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1