laegd Filmcommissie schonk urige zieke W-toestel VOOR DE BOER Huwelijksfeest Koniiïkïijk Paar Voorlichtingsavond teelt van snijmais Slotuitkering melkprijs garantie 1960-1961 vastgesteld Gevonden en verloren voorwerpen Jaarvergadering P.V. „Bergvfiegers" Ledental moet omhoog 50 jaar getrouwd AGENDA KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand zaterdag 10 februari 1962 No. 6 Jaargang 14 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad te Holten, Telefoon 05^83 - 234 Adv.-prijs 115 mm. (d contant) 2.50. Iedere mm. meer 0.10 Hel was woensdag bij het vallen van de avond in de woning van de familie Nek kers aan de Borkeldsweg een vreugdevol maar ook even een ontroerend moment, toen een kleine deputatie uit de Holtense gemeenschap zo mogen we het wel stellen de moeder •van het gezin mevr. T. Nekkers-Nijenhuis, die reeds meer dan 13 jaar liggend patiënte is, een fonkel nieuw televisietoestel kwam aanbieden. Het waren de leden van de Irene-film- commissie, in de wandeling naar haar initiatiefnemer de commissie Klein Vel- derman genoemd, die deze piëteitvolle daad kwamen verrichten en daarmede een gevoel van innige dankbaarheid op wekten in hét hart van deze vrouw en moeder in het gezin, die in het leven zo veel moet ontberen en haar lot toch zo geduldig en moedig weet te dragen. In het najaar van 1960 besloten de he ren H. Klein Velderman, H. J. Beltman, G. J. Langenbarg, D. J. Wansink en A. Westerik het initiatief te nemen tot het geven van filmvoorstellingen op zondag avond in het jeugdgebouw Irene om daar mede de jeugd, die zich vaak doelloos en zeer veel gerucht makend in bepaalde delen van ons dorp ophield, zo mogelijk van de straat te houden. Men zocht daar voor contact met de kerkeraad der Herv. Gemeente en de Irenecommissie, welke het gebouw beheert, en vond daar na am pele overwegingen een willig oor, om tot het beoogde doel te geraken. De bespre king van deze plannen, waarbij ook nog even dansen op zaterdagavond werd ge noemd, vond in sommige kringen een nog al kritisch onthaal. Maar de commissie zette daarmede een niet onbelangrijk financieel risico op haar conto nemend door. Zij oogstte zoveel succes, dat de meeste filmavonden vrijwel steeds goed bezocht waren, dat het op zondagavond veel rustiger in ons dorp was en dat zij ten slotte nog zo goed boerde, dat er zelfs een batig saldo ontstond. Lichtstraaltje Dit nu was voor ons aanleiding, zo ver klaarde de heer Klein Velderman ten hui ze van de familie Nekkers, bij de aanbie ding van het t.v.-toestel, om met dit be drag iets goeds te doen, om daarmede een lichtstraaltje in de woning van een lang durige zieke te brengen en hem of haar gelukkig te maken. Iemand die al zoveel mist in het leven, komt zo'n prettig ge schenk toe. Door het ene belangrijke doel na te streven kon men het andere verwezen lijken. De heer Klein Velderman wees er nog op, dat de levering van het prachtige Philipstoestel onder de plaatselijke han delaren was geloot en dat de heer tor Harmsel de levering kon worden opgedra gen, maar hij sprak tevens de hoop uit, dat de bundeling van de jeugd nog eens weer een belangrijk geschenk voor een zieke zou kunnen worden gegeven, want ons werk gaat door. Op maandag 12 februari a.s. wordt een ledenvergadering gehouden van de Holtense Oranjevereniging. Met het oog op feestelijkheden in verband met het 25-jarig huwelijk van het Koninklijk Paar, is het gewenst, dat alle leden aanwezig zijn. Men zie de advertentie in dit blad. MAAR 53 SOLDATEN? Het aantal ingeschrevenen voor de lich ting 1964 bedraagt in onze gemeente maar 53. Het zijn de jongelieden, geboren in het op een na laatste oorlogsjaar. De televisiebeelden op het scherm slo ten zich prachtig bij het prettig moment van de aanbieding aan, want bij „Pas op, Swiebertje" in het jeugdprogramma van de NCRV, wat het net feest. De verbouw van snijmais staat in het teken van de belangstelling. De reden hiervan is, dat dit gewas weinig arbeid vraagt en een hoge opbrengst geeft aan goed voeder. Het afgelopen jaar is er ook in Holten wat ervaring mee opgedaan. Het is te verwachten, dat deze teelt zich zal uit breiden. De Rijkslandbouwvoorlichting in sa menwerking met de, Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting organiseert voor alle belangstellenden een voorlichtings avond omtrent deze teelt. De heer E. Habers, bedrijfsdeskundige van de R.L.V.D. te Hengelo, zal een korte in leiding houden omtrent de mogelijkhe den van deze teelt en de bedrijfsorgani satie, die hiermede verband houdt. Ondergetekende zal daarna verslag uitbrengen van de in het afgelopen jaar opgedane ervaringen in het rayon. Een ieder zal tot slot ruim mogelijk heid hebben tot het stellen van vragen. Deze voorlichtingsavond zal gehou den worden op maandagavond 12 febr. in hotel Holterman. Aanvang 7.30 uur. Bedrijfs voorlichter J. W. LUBBERSEN. VOOR HET WERELD DIACONAAT De zondag 4 februari in de geref. kerk vooi» het werelddiaconaat gehouden collec te heeft ;t prachtige bedrag van f 1240.35 opgebracht. VOOR DE BOER Minister Marijnen zal aldus deelt het ministerie van landbouw en visserij mee de melkprijsgarantie 1960-61 financieel doen afwikkelen met een slotuitkering van ongeveer één cent per kg in het melk prijsjaar 1960-61 afgeleverde melk (52 cent per 100 kg melk, vermeerderd met 12 cent per procent vet per 100 kg melk). Tot nu toe is aan voorschot op de eindafrekening ongeveer vier cent per kg melk betaald (f 2.per 100 kg melk, vermeerderd met f 0.53 per procent vet per 100 kg melk). De rechthebbenden kunnen de slotbe paling binnen een maand tegemoet zien. Ruim 310 miljoen gulden De hoeveelheid melk, waarop de garan tie van toepassing is, heeft gedurende het in november van het vorig jaar geëindig de melkprijsjaar 1960-61 ruim 6,2 miljard kg bedragen. De volle garantie f 28.50 per 100 kg melk met 3,7% vet strekt zich evenwél uit tot 5,1 miljard kg, waar van de opbrengst op f 22,418 per 100 kg is berekend. Dientengevolge is de bijbe taling uit het Landbouw-Egalisatiefonds op de gegarandeerde hoeveelheid bepaald op f 6,082 per 100 kg. Over 6,2 miljard kg is dit f 4,925 per 100 kg. Het totale met de melkprijsgarantie gemoeide bedrag is f 310.182.000. Gevonden: rechter gebreide kinder vuisthandschoen; heren polshorloge; wit fietspompje. Verloren: wieldop Volkswagen; grijs gebreide dames vingerhandschoen; para- pluiehoes; rapport gezinsverzorging; akte tas, lichtbruin; blauw gebreide vinger handschoen; wollen das met diverse kleu ren; onderdeel van bandrecorder; achter klep laadbak vrachtauto. Inlichtingen dagelijks op het Groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, Dorps straat 22, uitsluitend van 8.30 tot 13.00 en van 14.00 tot 22.00 uur. De leden van de Postduivenvereni ging „Bergvliegers" kwamen woens dagavond in jaarvergadering bijeen in café Kalfsterman. Na een kort welkomstwoord door de voorzitter, de heer L. Gazan, las de secretaris, de heer G. Steunenberg, de notulen en het jaarverslag, waaruit o.m. bleek, dat in het afgelopen jaar het ledental was gedaald. Het vliegseizoen 1961 bracht niet minder dan 1377 duiven in de lucht. De kampioenstitels werden als volgt behaald: Afd. „Vitesse": J. Schoneveld. Afd. „Mid Fond": H. J. Aaftink. Afd. „Fond": J. Schoneveld. „Jonge duiven": J. Schoneveld. „Na-vluchten": C. W. Reeves. „Kampioen-generaal": 1 J. Schone veld; 2 G. Veldhuis; 3 C. W. Reeves. Kampioen vogel tot 400 km.: C. W. Reeves. Kampioenvogel boven 400 km.: J. Schoneveld. Kampioenvogel jonge duif: J. Scho neveld. De heer Gazan sprak een hartelijk woord van dank tot de secretaris, de heer Steunenberg, voor het samenstel len en lezen van het uitvoerige jaarver slag en hij deed tevens een dringend be roep op de leden om zich in te zetten voor ledenwerving. Uit het door de penningmeester, de heer J. Aaftink, uitgebrachte financieel verslag bleek, dat 1961 kon worden af gesloten met een klein batig saldo. De commissie voor kascontrole had boeken en bescheiden in orde bevon den, weshalve werd de penningmeester onder dank voor het gevoerde beheer décharge verleend. De boeken en bescheiden betreffende het boekjaar 1962 zullen worden gecon troleerd door de heren G. Veldhuis en C. W. Reeves. Het 12!/2-jarig bestaan van de vereni ging (medio maart a.s.) zal t.z.t. worden herdacht met een jubileumvlucht. Zaterdag 3 februari herdacht het echt paar lis. Willems en Joh. Willems-Koop- man, Deventerweg 25, zijn gouden huwe- lijskfeest. Beide echtelieden zijn 72 jaar en mogen zich nog in een goede gezond heid verheugen. Zij kregen heel wat belangstelling op deze dag van familie, buren, kennissen en tal van zakenlieden, die kwamen feli citeren. Namens de Herv. kerkeraad bracht ds. C. C. Addink de gelukwensen over. Tot onze spijt vernamen wij van het feest zo laat, dat wij niet meer in de ge legenheid waren een foto van het gouden paar te publiceren. Gaarne bieden wij ech ter nog wel onze hartelijke gelukwensen aan. Zaterdag 10 februari: Aktie 10 x 10 in ge bouw „Irene" Zondag 11 februari, 7.30 uur: Feestavond Loo en omstreken in zaal Braakhekke te Bathmen (zie adv.). Zondag 11 februari, 7.30 uur: Filmvoor stelling in „Irene" (zie adv.). Maandag 12 februari, 7.30 uur: Voorlich tingsavond teelt van snijmais in hotel Holterman (zie bericht). Maandag 12 feoruari, 8 uur: Ledenverga dering Holtense Oranjevereniging in Stationskoffiehuis Kalfsterman (zie ad vertentie). Dinsdag 13 februari, 8 uur: Judo-demon stratie in het Gymnastieklokaal aan de Tuinstraat (zie bericht en adv.). Dinsdag 13 februari, 's avonds om 8 uur: Vergadering Hervormde Vrouwenver eniging Dijkerhoek in „Betnanië". Donderdag 15 februari, 7.45 uur: Verga dering Geref. Vrouwenvereniging „Priscilla" in gebouw „Rehoboth". Donderdag 15 februari: Filmavond Dorps school. Aanvang 8 uur. Donderdag 15 februari, 7.30 uur: Leden vergadering afd. Holten Bond van Plat telandsvrouwen in hotel Holterman. Spreekster: mej. Rottink uit Delden. Donderdag 15 februari, 8 uur: Ledenver gadering Onderlinge Paardenverzeke- ring in café Jansen (zie adv.). Donderdag 15 februari, 8 uur in café „De~ Waag": Gecombineerde ledenvergade ring Plattelandsmeisjes en „Jong Hol ten". Verkeersquiz onder leiding van de heer G. Hosmar, wachtmeester der Rijkspolitie. Donderdag 15 en vrijdag 16 februari: n.m. 7.45 uur. Filmavond School met de Bij bel: Dr. Solm. Vrijdag 16 februari van 7-9 uur: Afhalen kaarten donateurs HVC bij H. W. Tul- Ier (zie bericht). Donderdag 22 februari: 's avonds 7.30 uur, Ledenvergadering afd. Holten Chr. Nat. Vakverbond in gebouw „Rehoboth". Donderdag 22 februari, des avonds om half acht in „Bethanië" te Dijkerhoek: Kleurenfilm „Fonkelend Diadeem" Donderdag 22 februari, 7.30 u. in Dorps hotel Holterman: Vergadering Platte landsmeisjes. Lezing door mej. A. G. Meutstege te Arnhem over: „Aanleg en onderhoud van de tuin". Vrijdag 23 februari, 7.30 uur: Jeugdpro gramma ter gelegenheid van het 40- jarig bestaan van HVC (zie bericht). Vrijdag 23 februari, des avonds om half acht in de School te Espelo: Kleuren film „Fonkelend Diadeem". Vrijdag 23 februari, 8 uur in „Irene": Vergadering der Hervormde Vrouwen vereniging van Markelo en Holten. Onderwerp: „Opleiding der Wika". Zaterdag 24 februari van 2.30-4.30 uur: Receptie 40-jarig jubileum HVC in café Maats (zie bericht). Zaterdagavond 24 februari: Dansen in hotel „Müller". Zaterdag 24 februari, des avonds om half acht in „Irene" te Holten: Kleurenfilm „Fonkelend Diadeem". Zaterdag 24 februari, 7.30 uur: Feest avond leden en genodigden 40-jarig ju bileum van HVC in „Amicitia". Donderdag 1 maart: 8 uur, Ouderavond o.l. Dorpsschool in de hal der school. Zaterdag 3 maart: Feestavond donateurs van HVC en tventueel niet-begunsti- gers in „Amicitia" (zie bericht). Donderdag 8 maart, 2.30 uur: Voorjaars- stierenkeuring MRIJ-veeslag bij KI-stal Dijkerhoek. Donderdag 8 maart: n.m. 7.30 uur, Jaar vergadering School met de Bijbel in de hal van de school. Donderdag 8 maart, 8 uur: Filmavond in de Dorpsschool. Maandag 12 maart, 4 uur: Voorjaarsstie- renkeuring Zwartbont-veeslag bij KI- stal Dijkerhoek. Donderdag 15 maart, 7.30 uur: Herv. Ge meenteavond in „Irene" (met forum). Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds. Is raël (Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal) en 7 uur Ds. Onstenk van Bathmen (Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal). Om 10 uur Jonge- rendienst in „Irene". Dijkerhoek. 10 uur Ds. Schellingerhout van Markelo (Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal). Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor het Evangelisatiewerk in de classis Deventer. Bij de uitgang col lecte voor „Eigen Kerkbouw". Zondagsdienst dierenartsen. Weekeinde 10-11 februari: Dierenarts G. S. E. Veg- ter, tel. 394. Geboren: Karin, dv H. Jalving en J. Drogt, Kosterspad 6. Arend Jan, zv D. Aanstoot en J. F. Veneklaas, Beuseberg 65, geboren te Deventer. Ondertrouwd: F. Klein Teeselink, 21 jr. en W. Markvoort, 19 jr., beiden te Holten. J. Foks, 26 jr., Holten en J. Raad, 19 jr., Borne. Overleden: G. Slotman, 68 jr., ev M. Heijnen, Burg. v. d. Borchstraat 10. BEVOLKING: Ingekomen: W. Sprokkereef en gezin van 's-Gravenhage naar Haarstraat 13. C. Prins van Almelo naar Holterberg 25. B. H. Klein Nagelvoort van Markelo naar Bessinkpasstraat 18. H. J. Bolink van Markelo naar Look 66. G. G. Wes terik van Eindhoven naar Larenseweg 1. J. T. Kramer en gezin van Nieuwer- Amstel naar Holterberg 35f. P. H. Cammeraat en .gezin van Voorst naar Gaardenstraat 22. J. Jonink van Losser naar Beuseberg 68. Vertrokken: J. Landeweerd van Look 78 naar Hengelo (O.W. A. Aaltink v. Holterbroek 64 naar Hengelo (O.). Dit is een van de 10 modellen die de mode-ontwerper Ernst Jan Beeuwkes heeft vervaardigd voor de Katoenshow 1962. Het is een uit een rok en een jasje bestaand marine-kleurig reis-pakje, dat zonder bloes gedragen kan worden. Een bijzonderheid van het jasje is zijn cape-vorm aan de achterzijde. De verwerkte katoenen stof is van een zware, soepel vallende glanzende kwaliteit. (model „Embassy. Club")

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1