K®ï!Damp« Uit het plaatselijk Parlement De mtbreidmgsplannen van Ter Horst Co. Bmracfiï letten KERKDIENSTEN Dek Holten krijgt een IS x 10 aetie AGENDA Burgerlijke Stand Gevonden en verloren voorwerpen Filmnieuws Ook Uw familieberichten plaatsen wij gaarne in dit blad ZATERDAG 3 FEBRUARI 19G2 No. 5 Jaargang 14 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting Hollens Nieuwsblad" te Holten, Telefoon 05Jf83 - 231/. Adv.-prijs 115 mm. (a contantf2.50. Iedere mm. meer f 0.10 Opzichter-gasfitter benoemd Verkoop van grond Onderhandse opdracht aan de Firma J. W. Klein Horstman en Zoon De „vroedschap" die maandag 20 jan. des avonds om 8 uur in voltallige zitting onder voorzitterschap van burgemeester Mr. W. H. Enklaar. vergaderde ter behan deling van een „licht gewicht" agenda, benoemde uit de voordracht van B. en W. te weten de heren H- Slagter te Havelte (Dr.) en A. G. van Essen te Deventer de heer Slagter tot opzichter-gasfitter bij het gemeentelijk gasbedrijf. Vier van de raadsleden brachten hun stem uit op de heer van Essen. De voor zitter deelde i.v.m. deze benoeming nog mede dat met de aanleg van het buizen net van het ftardgas-distributiebedrijf goede vorderingen worden gemaakt en aan de nieuw benoemde functionaris zal men spoedig behoefte hebben. NIEUWE PLANNEN HORST EN CO. VAN TER Een bericht in „Holtens Nieuwsblad" van zaterdag 27 januari waarin medede ling werd gedaan van de plannen van de Kon. Jutespinnerij- en Weverij ter Horst en Co. N-V. te Rijssen om in de nabijheid van de fabriek aan de Industriestraat te Holten een afzonderlijk naaiatelier te ope nen en meisjes en vrouwen de gelegen heid te schenken om in eigen tijd in de modern ingerichte huishoudschool van het bedrijf te Rijssen een volledige opleiding in koken, knippen etc. te volgen zou aan leiding kunnen geven tot misverstand en men zou kunnen denken aan konsekwen- ties voor de huishoudschool te Holten wat beslist niet het geval is. De school in de Oranjestraat is in de eerste plaats be stemd voor meisjes die nog leerplichtig zijn en dus niet in de industrie mogen werken, terwijl de school van de fa. Ter Horst is bedoeld voor vrouwen en meis jes, die hun huishoudkundige kennis nog zouden wlilen ophalen, dus in het alge meen voor meer oudere dames. Met de activiteit van de fa. Ter Horst mogen we als Holtenaren blij zijn en het is te hopen dat een flink aantal vrouwen en meisjes zich aanmelden, zodat de nieuwbouwplan- nen gerealiseerd zullen worden. VERKOOP VAN GROND Op voorstel van B. en W. besloot de raad tot verkoop van een perceel bouw terrein in het complex „Kolweg II" groot 920 m2, aan de heer H. W. Dijkgraaf te Amstelveen voor de prijs van f 12.420, (f 13,50 per m2). Voorts werd besloten tot verkoop van een strook grond groot plm. 1500 m2 aan de autoweg ter hoogte van hotel „In den Swarten Ruyter" aan de heer D. J. Wansink te Holten voor f 4500,- onder voorwaarde dat binnen een jaar op dit perceel een huis moet worden ge bouwd. "Deze verkoop werd een feit, na dat de voorzitter op een vraag van de heer H. Soer had geantwoord, dat bij ver breding van de autoweg geen moeilijkhe den zullen rijzen als gevolg van deze ver koop. Aan het gemeentepersoneel werd een voorschot op de te verwachten sala risverhoging toegekend van vier procent, zoals ook bij het Rijk het geval zal zijn. BEZWAARSCHRIFTEN ONGEGROND Door de heer H. Hartsuiker, Oranje straat 5 en mej. A. Bosman, Oranjestraat 78 werd een bezwaarschrift ingediend, resp. tegen de hondenbelasting en de we gen- en rioolbelasting. De heer Hartsuiker vroeg vrijstelling omdat hij z'n hond zou willen beschouwen als bedrijfshond (nodig om de schooljeugd buiten de schuur te houden), terwijl mej. Bosman niet wens te te betalen omdat zij een kleine duizend gulden had moeten betalen voor verbe tering van haar woning. In beide gevallen ging de raad accoord met het voorstel om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. SUPER ONRENDABELE GEBIEDEN Met de Waterleiding Maatschappij „Over ijssel" N.V. werd een nieuwe overeen komst aangegaan voor het hebben van buizen in gemeentegrond. Ook verklaarde de raad zich akkoord met een verhoging van f 4 op f 8 per aansluiting in de z.g.n. „super-onrendabele" gebieden, omdat de waterleidingbedrijven in de grote steden niet bereid zijn gevonden 125.000 gulden in de exploitatie van deze gebieden in de provincie bij te dragen. De onkosten voor aansluiting van 192 percelen worden hier door f 1550,hoger, doch uiteindelijk zal de bijdrage oplopen tot f 3200, De heer Soer noemde het besluit van de grote stadsgemeenten om financieel aan het pi'oject „super-onrendabele" gebieden niet mee te werken „kleinzielig", doch de voorzitter was het hiermee niet eens- Wanneer er in deze gemeenten uit het wa ter een douceurtje „druppelt" komt dit heel goed van pas, want een gemeente als Deventer legt ieder jaar tonnen bij op 't Ziekenhuis en de Stadsschouwburg en vraagt ons ook niet om het verlies te hel pen dragen. ONDERHANDSE OPDRACHT Een voorstel van B. en W. om voor de som van f 11096 aan de fa.. J. W. Klein Horstman de verharding van de Dennen boomstraat onderhands op te dragen ont moette geen enkel bezwaar en eveneens fiatteerde de raad het voorstel om 10 woningwetwoningen te bouwen in 't com plex „Kolweg II" ten zuiden van hel weg getje naar de woning van wijlen de heer F. J. Vrugteveen. In verband met deze bouw werd betreffende de indeling een enquête gehouden onder de woningzoe kenden naar aanleiding waarvan B. en W. voorstellen om 4 woningen te bouwen met eetkeuken en 6 met grote woonkamer. De aanbesteding zal t-z.t. plaats hebben on der de Holtense aannemers en de Marke- lose aannemersfirma Bomans en Nijenhuis Het bouwen van de nieuwe ULO-school zal worden aanbesteed onder de Holtense aannemers A. Koopmans en Zn., T. Koop man en Zn., A. Vukkink en de fa. Roelofs en Haase te Rijssen. CONCURRENTIE VOOR „BATO" Bij de rondvraag zei de heer Soer het te betreuren, dat B. en W. het'gymnastiek lokaal beschikbaar stelden aan particu lieren voor ritmische oefeningen en huis- vrouwengymnastiek. Hij zag hierin een ernstige concurrentie voor „BATO" die met moeite het geld bijeen brengt om haar leden te laten turnen. Het gevaar dreigt dat „BATO" leden verliest en dit zou jammer zijn. Burgemeester Enklaar was van mening dat het met de concurrentie voor „BATO" nog wel mee zou vallen. Wanneer er aan vragen binnen komen om het lokaal te mogen huren moeten die worden bekeken en ingewilligd als er geen redenen zijn om hierop afwijzend te beschikken. Naar aanleiding van een informatie van de heer Soer over de riolering van de Oude Deventerweg deelde de Voorzitter mede dat dit plan nog niet helemaal in kannen en kruiken is. Het onderzoek is gaande en men streeft naar een oplossing van de moeilijkheden die niet gering zijn. De heer G. Landeweerd vroeg aandacht voor de zeer gevaarlijke situatie die zich voordoet aan het begin van de Beuseber- gerweg. De weg is smal en uitwijken in de berm, die op sommige plaatsen een modderpoel gelijk is, is haast niet moge lijk. Op dit weggedeelte waar dagelijks grote vrachtwagens en luxe auto's passe ren dreigen in 't bijzonder voor de school kinderen en fietsers grote gevaren. De heer A. Westerik die dagelijks dit weg gedeelte passeert sloot zich bij de woor den van de heer Landeweerd aan en hij zou om aan de wensen van omwonenden tegemoet te komen een paar lichtpunten willen plaatsen. Nadat de Voorzitter had beloofd een on derzoek te zullen instellen, en het oudste raadslid de heer M. Teeselink namens de raad het college van B. en W. had gefe liciteerd met de 6000ste inwoner volgde sluiting der vergadering. Hoestdrank in tabletvorm. 95ct zondag 4 februari 1962 Ned. Herv. Kerk- Holten. 10 uur ds Ad- dink (voorber. H. Avondmaal); 19 uur: ds Israël (voorber. H. Avondmaal) Dijkerhoek: 10 uur: ds Israël (voorber. H. Avondmaal) Aan de uitgang collecte regionale com missie boen het IJ. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Wereldhulp-aktie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". terblijven bij de 10 x 10 actie, welke over al in de lande gevoerd wordt ten bate van de hongerende gebieden in de wereld. Zij willen er toe bijdragen, dat al hun leef tijdgenoten hun bijdrage offeren voor dit goede doel, maar zeker ook niet de oude- ren voorbijgaan om hen bij deze actie te steunen. „The Sensation Rockets", de band die zich op de ulo-avonden onlangs zo voor treffelijk geweerd heeft, gaat op zaterdag 10 februari a.s., met medewerking van een groot aantal jongelui en bands uit Rijs sen, Markelo en Nijverdal, een knalavond geven, waaraan ook de Holtense Tegeha- ja's, overal bekend om hun optreden in C.J.V.-verband, hun medewerking zullen verlenen. De avond begint om 8 uur, de toegangs prijs bedraagt f 1.en f 1.25 en de ge hele opbrengst zal bestemd worden voor de actie 10 x 10. Men verwacht niet alleen de teenagers maar ook de ouderen, die samen zullen De oproep van Ter Horst Co. N.V. om werkneemsters voor de uitbreiding, welke zij beoogt bij haar bestaande juteweverij, alhier, met een naaiatelier in een geheel afzonderlijk te stichten, naar de eisen des tijds ingericht, gebouw, is niet zonder resultaat gebleven. Reeds hebben zich een aantal meisjes aangemeld en zijn door gehuwde vrou wen inlichtingen gevraagd, die natuurlijk uitvoerig verstrekt zullen worden. Wat bij de omschrijving van de nieuwe plannen in ons blad van de vorige week niet helemaal uit de verf is gekomen, is de mogelijkheid om ook halve dagen in het nieuwe bedrijf te werken. Het is de bedrijfsleiding natuurlijk niet onbekend, dat het werken voor gehuwde vrouwen in een naaiatelier gedurende de gehele dag moeilijkheden in de gezinnen zou kunnen opleveren. Het kan zelfs niet de bedoeling zijn, dat de huisvrouw zich gedurende de gehele dag aan haar gezin onttrekt. Niettemin is het bekend, dat er vrou wen zijn, die toch wel een gedeelte van de dag, door werk buitenshuis, produktief zouden willen maken om daarmede het gezinsbudget te versterken, zodat men er wat ruimer van leven kan, en b.v. de kin deren wat kan laten leren. Die mogelijkheid wordt in Nederland steeds meer opengesteld en bij een tele visiereportage, welke onlangs gehouden werd, is gebleken, dat vele vrouwen zich daar zelfs zeer goed onder bevinden en de eenmaal aangenomen taak zelfs niet meer terzijde zouden willen zetten. Zelfs ten aanzien van een volle dagtaak bleek dit het geval te zijn- Een moeilijkheid bleek hier sterk naar voren te springen, dat was de verzorging van kleine kinderen. Bij het verrichten van een halve dag taak buitenshuis, behoeft dit echter niet zulke belangrijke bezwaren op te leveren, vooral in gezinnen waarin de kinderen al wat groter zijn en zich enkele uren zelf wel kunnen redden tot moeder thuis komt. Dit is natuurlijk een zaak, die ieder gezin, in nauw overleg, zelf moet uitdok teren, maar wanneer de plannen van de bedrijfsleiding van ter Horst Co zouden doorgaan, dan zou ook voor de Holtense vrouwen in deze een mogelijkheid gescha pen worden. Met een aantal jongere werk krachten zou hier dan weer een - zij het bescheiden - maar aantrekkelijk bedrijf gesticht kunnen worden- Daarover vindt men nog nadere inlichtingen in een aan kondiging in dit blad. kunnen luisteren naar en genieten van 't uitgebreide programma dat gegeven zal worden. Medewerking verlenen o.m. Gerry Ket- telarij van de Wippert als de Larense Sem Malquist, Ans Beumer uit Rijssen met haar jazz-songs, de ulo-sisters (Jan- ny Brouwer, piano en Geetje Ras, man doline) en Willemina Kevelam aan de vleugel. Als bands treden voorts op de „Rocking Saints" uit Markelo, de „Rocking Gang" uit Rijssen en „Los Quintos" uit Markelo. Het wordt straks kaarten vooruit be stellen. OFFICIËLE PUBLICATIES HERZIENING VAN HET UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN „HOLTERBERG" Het hoofd van het gemeentebestuur van Holten brengt ter openbare kennis, dat vanaf 3 februari 1962 gedurende veertien dagen ter gemeentesecretarie voor een ie der ter inzage ligt het besluit van de raad dier gemeente d.d. 29 januari 1962, nr. 348 tot vaststelling van een herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen „Hol- terberg". Het besluit heeft betrekking op een wij ziging van de bestemming van de kadas trale percelen sectie A, nrs. 1287 en 1408 op de Holterberg, gelegen aan de autoweg naar Nijverdal, in verband met de bouw van een bestuurspost aldaar door de pro vincie Overijssel. Binnen zes weken na afloop van boven genoemde termijn kunnen belanghebben den, die zich mei bezwaren tot de raad hebben gewend, bij gedeputeerde staten van Overijssel bezwaren tegen dit besluit indienen. Holten, 30 januari 1962- Het hoofd van het gemeentbeestuur voor noemd, W. H. Enklaar. ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN Weekeinde 34 februari: Dierenarts: Th. A. Oostenbrug, telefoon 515. De achttien verdiepingen tellende kan toorflat voor de firma van Ommeren aan de Westerlaan is vrijwel gereed en zal midden april in gebruik worden genomen. In het gebouw bevinden zich veertien étages voor kantoren, terwijl één étage voor woonruimte is ingericht. Het gebouw is totaal 60 meter hoog. Op het dak is een helihaven gebouwd. Op name vanaf de Euromast. Zaterdag 3 februari: Dansen in ,,'t Bonte Paard". Zondag 4 februari: 7.30 uur, Filmvoorstel ling in Irene (zie adv.). Zondag 4 februari tot 11 februari: Grote jaarlijkse collecte voor Internationale Hulpverlening (Werelddiaconaat der samenwerkende kerken). Woensdag 7 februari: 19.3021 uur, Zit ting van ter Horst Co. n.v. Donderdag 8 februari, 's avonds om 8 uur in café Vruggink: Jaarvergadering Hol tense Muziekvereniging. Donderdag 8 februari, 8 uur: Bijeenkomst Hervormde Vrouwenvereniging in ge bouw „Irene". Spreker: de heer Van -der Pers over: De Groesbeekse Tehui zen. Vrijdag 9 februari: n.m. 7.30 uur, Verga dering der Chr. Hist. Kiesver. Spreker: de heer H. Wisselink uit Bathmen. „Onze taak in deze tijd". Zaterdag 10 febr. Actie 10 x 10 in „Irene" Donderdag 15 februari: Filmavond Dorps school. Aanvang 8 uur. Donderdag 15 en vrijdag 16 februari: n.m. 7.45 uur, Filmavond School met de Bij bel: Dr. Solm. Donderdag 22 februari: 's avonds 7.30 uur, Ledenvergadering afd. Holten Chr. Nat. Vakverbond in gebouw „Rehoboth". Donderdag 8 maart: n.m. 7.30 uur, Jaar vergadering School met de Bijbel in de hal van de school. Donderdag 1 maart: 8 uur, Ouderavond o.l. Dorpsschool in de hal der school. Donderdag 8 maart: 8 uur Filmavond Dorpsschool. Geboren: Regina Teuntje Jacoba, dv J. W. Feith en R. A. H. de Kruijf, Gaarden- straat 11. Arie, zv B. J. H. Bronsvoort en H. J. Nijland, Borkeld 68. Overleden: Hermina Jansen, wv Meilink, oud 76 jaar, Espelo 70. Alberta Slot man. ev Dol'ekamp. oud 67 jaar, Oranje straat 69. Johanna Wilhelmina Ser- vaas, ev Ketting, oud 53 jaar, Look 40, overleden te Deventer. Ondertrouwd: T. de Winter, oud 26 jaar, wonende te Rotterdam en H. J. Lammers, oud 21 jaap, wonende te Holten. Leen- dert Wolfslag, oud 24 jaar, wonende te Eindhoven en G. G. Westerik, oud 22 jaar, wonende te Holten. BEVOLKING Ingekomen: II. J. Podt van 's-Graven- hage naar Borkeld 88. G. Meerman van Harmeien naar Beusebérg 157 - A. Schui- terd van Rijssen naar Zomerhuisjeste. - rein H 17a. VertrokkenJ. C. F. J. Belt en gezin van Holterberg 26 naar Hengelo O. H. Klein Lankhorst van Espelo 91 naar Hel- lendoorn. E. Looijenga en gezin van Zomerhuisjesterrein D 3c naar Oldebroek. G. de Vries en gezin van Haarstraat 6 naar Wolvega. Gevonden: paar beige handschoenen; paar blauwe kinderwantjes; benzinedop van auto; jongenspetje. Verloren: bruine portefeuille; res.wiel van Bedford (rood)nikkelen dop van benzinetank met slot; zilveren halsket tinkje; paar beige kinderhandschoenen; rechter groene wollen kmderwant; heren polshorloge. Deze week zondag 4 februari draait in Gebouw „Irene" de grote Duitse schlager „Junge Leute brauchen Liebe" met in de hoofdrollen o.a. Conny Froboess, Bill Ramsey, Peter Weck, Waltraut Haas en Johan Heesters. Een briljant muzikaal schlager vuur werk waarin Conny de twee topschlagers van deze tijd zingt en danst „Midi-Midi- net" en „Junge Leute brauchen Liebe". Een kleurenfilm vol vaart, ritme en ro mantiek met een alleraardigst verhaaltje waarmee een ieder zich kostelijk zal ver maken. „Junge Leute brauchen Liebe" is een film van deze tijd, luchtig en vrolijk, een programma daarom waarvan jong en oud naar hartelust zullen genieten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1