Nieuwe plannen van Ter Horst Co. N.V. Ongerustheid Stichting van naaiatelier nabij de weverij AGENDA KERKDIENSTEN Gevonden en verloren voorwerpen Burgerlijke Stand Raadsvergadering I Woensdag 31 januari verjaardag H.K.H. Prinses Beatrix ZATERDAG 27 JANUARI 19G2 No. 4 Jaargang 14 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad" te Holten, Telefoon 051^83 - 23 Jf Adv.-prijs 115 mm. (d contant) f2.50. Iedere mm. meer f 0.10 Reeds vele malen hebben wij in ons blad geschreven over het grote belang van industrievestiging in onze gemeente. Niet alleen uit overwegingen van economische aard, omdat de vestiging van be drijfjes en fabrieken een grotere bedrijvigheid voor onze plaats betekent, met al de gevolgen van dien, maar ook uit ideële motieven, omdat het verschaffen van arbeid aan onze steeds toenemende be volking en met name aan de uit de landbouw, door de veranderende omstandigheden, afvloeiende arbeidskrachten zoveel mogelijk plaatselijk dienen te worden opgevangen en zij, die elders werken zoveel mogelijk in eigen woonplaats werk moeten kunnen vinden. Arbeid in eigen plaats betekent onder meer het volledig genieten van de vrije uren na gedane arbeid, geen nodeloos heen en weer reizen met vroegtijdige vertrekuren en het veel later vrij zijn dan anderen en voorts het voorkomen van extra kosten om het dagelijks brood te kunnen verdienen. Holten mag zich gelukkig prijzen, dat door een efficiënt samenspel van de ge meentelijke overheid, het bedrijfsleven en de industriecommissie een begin van in dustrialisatie is ontstaan, die reeds aan tal van mannen en vrouwen arbeid ver schaft in eigen gemeente, waardoor de le vensvreugde wordt verhoogd, die geen mens kan ontberen. NIEUWE PERSPEKTIEVEN Er openen zich thans nieuwe perspec tieven nu de Koninklijke Jutespinnerij- en -Weverij ter Horst Co N.V., het voorne men koestert om bij voldoende aanmel ding van arbeidskrachten in de nabijheid van haar bestaande weverij in Holten, een afzonderlijk naaiatelier te openen- Dit betekent arbeid, in een gezonde en gezellige sfeer voor meisjes en vrouwen - ook gehuwde vrouwen - in eigen woon plaats. Het betreft hier o.m. het maken van zakken, welke voor verpakking van allerlei produkten moeten dienen. Het bouwen van zo'n naaiatelier vergt een belangrijke kapitaalsinvestering en het is derhalve zeer verklaarbaar, dat de directie van ter Horst Co, alvorens tot de stichting van een dergelijk gebouw over te gaan een onderzoek wil instellen of deze vestiging - uit hoofde van het aan bod van arbeidskrachten - economisch verantwoord is. Men kan waar het hier belangrijke uitgaven betreft nu eenmaal niet over één nacht ijs gaan. WERVING ARBEIDSKRACHTEN De N.V. ter Horst Co wil derhalve door het plaatsen van advertenties en door middel van circulaires aan gezinnen, waarin zij meent toekomstige arbeids krachten te kunnen vinden, trachten zich een beeld te vormen van de mogelijkheid om tot stichting van het naai-atelier over te gaan. Wat moeten nu onze vrouwen en meis jes doen, indien zij een prettige werk kring met een behoorlijke verdienste wen sen of wanneer zij er de voorkeur aan ge ven om in eigen plaats aan de slag te gaan, als zij nu nog elders werken? Wat kunnen gehuwde vrouwen doen, die tijd beschikbaar hebben en een aantal uren per dag produktief willen maken, om een extra bedrag per week in hun gezin binnen te brengen? Wij raden hen dringend aan, om zich op de, in dit nummer voorkomende adver tentie vermelde, dag en uur of eventueel schriftelijk aan te melden om als werk neemster te worden ingeschreven. VOORBEREIDING Omdat de stichting van het nieuwe ge bouw, aannemende dat een bouwvergun ning op korte termijn zal worden verleend nog wel enige tijd zal duren, wil de Di rectie van ter Horst Co N.V., diegenen, die hiervoor belangstelling" hebben reeds de gelegenheid geven terstond een voor opleiding in Rijssen te volgen. Als het ge bouw in Holten dan gereed is, komt men daar dan al enigszins beslagen ten ijs- HULSHOUDONDERWTJS Aan dit werken bij ter Horst Co straks in het nieuwe atelier te Holten is voor meisjes en vrouwen de wel zeer aantrek kelijke mogelijkheid verbonden om in ei gen tijd in de modern ingerichte huis houdschool van het bedrijf te Rijssen een volledige opleiding in koken, knippen, naaien, huishoudkunde, kinderverzorging, verbandleer, enz. te volgen. Het bedrijf is zelfs genegen om bij vol doende deelname het vervoer van en naar zijn huishoudschool gratis op zich te ne men. Er zullen natuurlijk bij de vrouwen en meisjes, die voor dit naai-atelier interesse hebben, vragen rijzen. Di vragen wil men gaarne op de genoemde zitting, maar waarschijnlijk ook wel door middel van een persoonlijk contact, zoveel als moge lijk is, beantwoorden. Onze bedoeling met bovenstaande rege len is de Holtense vrouwen en meisjes te attenderen op een aangename en goede werkkring, die de arbeidsgelegenheid in onze plaats vergroot en tot haar hogere welvaart kan bijdragen- Vooraanzicht van de Huishoudschool van Ter Horst Co. N.V. te Rijssen. Tussen de regels door van de vele vra gen, welke het forum op de voeder- eh weidebouwdag maandag jl. werden ge steld, viel, naar het ons voorkomt, een mate van ongerustheid te beluisteren, die wij voorheen onder de boeren niet hebben waargenomen. Het betrof vooral de vragen over de grotere eenheden ten aanzien van de var kens- en pluimveestapel of om het met een modewoord te zeggen over de „schaal vergroting", nu de E.E.G. waarover men al tal van jaren heeft horen spreken werkelijkheid begint te worden. De voorlichting houdt zich steeds meer bezig met deze schaalvergroting en wijst onze landbouwers waar het b.v. de pluimveestapel betreft op het buiten land, waar bedrijven van 8 en 10 duizend kippen niet meer tot de zeldzaamheden behoren, ja zelfs gaandeweg een realiteit worden. De prijzen van de eieren, maar ook van de andere produkten, zijn van dien aard, dat de boer, wil hij nog tot een lonende exploitatie komen, welhaast genoodzaakt is het in grotere eenheden te zoeken. Maar hij is er zich van bewust en dat is naar ons gevoel hetgeen hem in zijn onderbewustzijn met zorg vervult dat ook in de andere E.E.G.-landen op de zelfde wijze aan schaalvergroting wordt: gedaan, zodat bij hem de vraag rijst: waar moet dat uiteindelijk op uitlopen. Op de voeder- en weidebouwdag is door de heer Broekhuis gesproken over het voor blijven in kwaliteit bij de andere landen, maar het advies, dat de boer ove rigens krijgt 'van de voorlichting, is er bepaald niet o# gericht wij bedoelen daar niets onvriendelijks mee hem eni ge zekerheid te geven omtrent een lonen de exploitatie, want haar antwoord is steevast, „mot die en die uitbreiding is naar onze mening een hoger rendement te bereiken, maar... u moet het zelf maar weten". Ook het forum heeft op de verschillen de vragen hieromtrent, naar onze mening, niet de antwoorden gegeven en ook niet kunnen geven, die de vragenstellers gaar ne hadden verwacht. Dat is ook helemaal niet onlogisch, want door de groeiende integratie en de daardoor vrij snel veranderende econo mische en agrarische omstandigheden is het de voorlichting ook niet mogelijk de boeren een afdoend advies te geven. Maar het lijkt ons wel van buitenge woon groot belang, dat de ontwikkeling, welke zich thans in Europa voltrekt, door onze agrarische voorlichters op de voet gevolgd wordt en dat men onze boeren als het ware van dag tot dag voorlicht omtrent de gevolgen, die dit voor hun be drijfsvoering kan hebben, opdat zij tijdig de bakens kunnen verzetten. Het is beslist niet onze bedoeling om hier een somber beeld op te hangen van de mogelijke gevolgen van de nog steeds groeiende Europese Economische Ge meenschap, Deze kunnen en zullen vol gens de deskundigen, ook voor de land bouw, uitermate gunstig zijn, maar dan zal het noodzakelijk zijn, dat de boer meer positief door zijn vertrouwensmensen wordt voorgelicht. Dat is uitermate moei lijk en zal veel inzicht vereisen, maar het lijkt ons de enige mogelijkheid om zijn „ongerustheid" weg te nemen. SCHAAKCOMPETITIE De uitslagen van de donderdagavond in het clublokaal, hotel Holterman, gespeel de wedstrijden voor de onderlinge schaak competitie van de schaakclub „De Pio niers" luiden als volgt: A. de Vries H. J. Hoi Groothoff y,y, H. Stukker J. Beltman l0 W. G. v. d. Hirk T. Braunius 01 H. Roelofs - J. Broere 01 G. J. Kromdijk G. W. Knapen 01 F. J. Hol H. H. J. Stukker l0 A. .T. C. Brands - G. A. Brands -1 Zaterdagmiddag 27 januari om half vier: Repetitie Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Zaterdagavond'27 januari: Groot bal in hotel „Müller". Maandag 29 januari, 7.30 uur: Jaarver gadering afd. Holten Plattelandsvrou wen. Spreekster: mej. H. E. Wijers. agrarisch sociaal .voorlichtster, over: „De 5-daagse werkweek". Dinsdag 30 januari, 8 uur: Vergadering Hervormde Vrouwenvereniging Dijker- hoek in gebouw „Bethanië". Woensdag 31 januari, 8 uur in gebouw „Rehoboth": Uitvoering Chr. Ontspan ningsclub „COC". Vrijdag 2 februari: Gehele zaak Gebr. Wansink na 3 uur n.m. gesloten (zie adv.). Zaterdag 3 februari: Dansen in ,,'t Bonte Paard". Éondag 4 februari tot 11 februari: Grote jaarlijkse collecte voor Internationale Hulpverlening (Werelddiaconaat der samenwerkende kerken). Donderdag 8 februari, 's avonds om 8 uur in café Vruggink: Jaarvergadering Hol tense Muziekvereniging. Donderdag 8 februari, 8 uur; Bijeenkomst Hervormde Vrouwenvereniging in ge bouw „Irene". Spreker: de heer Van der Pers over: De Groesbeekse Tehui zen. Donderdag 15 februari: Filmavond Dorps school. Aanvang 8 uur. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds. Is raël (Bed. H. Doop). In deze dienst col lecte voor Inwendige Zending. Om 7 u. Ds. Stukker (Jeugddienst met mede werking van het Kerkkoor). Collecte: Jeugddiensten. Om 10 uur: Jongeren- dienst in „Irene". Dijkerhoek. 10 uur Ds. A'ddink. Extra collecte voor „Bethanië". Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor Generale Deputaten voor de Evangelisatie. Bij de uitgang: col lecte voor „Eigen Kerkbouw". Gevonden: Een paar kinderhandschoen tjes; plastic etui met inhoud. Verloren: Portemonnaie met inhoud; Grolse want; kinderbril; damestas met inhoud. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, doch uitsluitend tussen 9-13 en 14-22 uur. Geboren: Gerritjen, dv G. H. Aanstoot en J. Beldman, Diessenplasstraat 5. Ondertrouwd: F. Petter, 26 jr., Olde- broek en J. T. Wansink, 23 jr., Hol ten. Overleden: A. Mulder, 74 jr., Oranje straat 42. C. B. C. Hazemeijer-Knapp, 52 jr., Holterberg 67, overleden te Deven ter. BEVOLKING: Ingekomen: A. N. E. van Heuven van Staereling en gezin van Nieuw-Guinea naar Holterberg 26. H. J. Wibbelink van Markelo naar Beuseberg 115. D. G. Kleinburink en gezin van Deventer naar Holterberg 64. Vertrokken: J. Gebraad en echtgenote van Beuseberg 178 naar Canada. H. (Brands van Boschkampsstraat 12 naar Velsen. De gemeenteraad komt maandag 29 januari 1962, des avonds 8 uur ten ge meentehuize bijeen voor de behandeling van de volgende agenda: 1. a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 2. Voorstel tot verkoop van: a. een bouwterrein aan de heer H. W. Dijkgraaf te Amstelveen; b. een strook grond aan de heer D. J. Wansink te Holten. 3. Voorstel tot het benoemen van een op zichter-gasfitter bij het gemeentelijk gasbedrijf: De voordracht luidt: 1. de heer H. Slagter te Ha vel te; 2. de heer A. G. v. Essen te Deventer. 4. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan mej. W. E. Wolters, onder wijzeres aan de o.l. Dorpsschool. 5. Voorstel tot het toekennen van een voorschot aan het gemeentepersoneel in verband met een te verwachten sa larisverhoging. 6. Behandeling van enkele bezwaarschrif ten tegen belasting-aanslagen. 7. Voorstel tot het aangaan van een defi nitieve overeenkomst met de Waterlei ding Maatschappij „Overijssel" N.V. te Zwolle tot het hebben van buizen in gemeentegrond. 8. Voorstel tot het verlenen van een on derhandse opdracht tot verharding van de Denneboomstraat aan de fa. J. W. Klein Horstman Zoon te Holten. 9. Voorstel tot vaststelling van een her ziening van het uitbreidingsplan in onderdelen Holterberg 10. Rondvraag. Klasse-onderricht in huishoudkunde aan de werksters in het bedrijf. Foto: Max Koot. J Prinses Beatrix, die steeds vaker bij officiële gelegenheden naar voren treedt, wordt 24 jaar. Wij bieden hare koninklijke hoogheid onze hartelijke gelukwensen aan, in het besef, dat ook onze lezers deelgenoten in deze gelukwens zijn. Moge zij in alle opzichten een gelukkig levensjaar tegemoet gaan, waarin vreugde en voorspoed haar dagelijks vergezellen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1