Jaarv ergadering Oir. Gem. Zangvereniging BroHich Heffen Moeder Baby-huidje KERKDIENSTEN Ie Plattelandsbibliotheek in 1961 Woonwagenbewoner sloeg ruiten uit dienstbus Huisvrouwengymnastiek in Holten Geringe stijging arbeidsreserve Motorrijder botste op tractor Filmnieuws ^"TSABYDERH nf?» Burgerlijke Stand AGEND4 Gevonden voorwerpen ZATERDAG 13 JANUARI 1962 No. 2 Jaargang 14 NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting ,JIoltens Nieuwsblad" te HoltenTelefoon 05*88 - 23h Adv.-prijs 1—15 mm. (a contant) f 2.50. Iedere HOLLENS De abonnementsprijs 'van dit blad bedraagt 1.50 per kwartaal De leden van de Chr. Gemengde Zang vereniging „Soli Deo Gloria" kwamen dinsdagavond in het gebouw „Rehoboth" in jaarvergadering bijeen. De voorzitter, de heer J. Wiggers, liet bij de aanvang zingen Psalm 89 vers 1 en ging hierna voor in gebed, waarna een kort welkomstwoord werd gesproken. Een hartelijk woord van dank sprak de heer Wiggers tot de dirigent, de heer W. van Erkelens te Enschede, die in het af gelopen jaar weer zijn beste krachten aan het koor gaf. Verder dankte de voorzitter de Kerk voogdij der Hervormde Gemeente voor 't beschikbaar stellen van het kerkgebouw voor het geven van de Kerst-oratorium uitvoering, terwijl de kerkeraad der Geref. kerk dank werd gebracht voor het houden van de wekelijkse repetities. Dankbaar- werd gewag gemaakt van de financiële steun, die in 1961 weer van de donateurs werd ontvangen. Dat de vereniging finan cieel gezond is, is mede te danken aan de bijdrage van de donateurs. Door de secretaresse mej. H. L. Maat werd hierna een uitvoerig jaarverslag ge lezen, waaruit o.m. bleek dat het ledental op 31 december jl. 42 bedroeg. Financiën Uit het door de penningmeester de heer W. Aanstoot uitgebrachte financiële ver slag over 1961 bleek, dat dit jaar, dank zij de gehouden miniatuurbazar, kon worden afgesloten met een klein batig saldo. De inkomsten bedi'oegen f 2018.52 en de uit gaven f 1982.20. Aangezien de commissie voor kascon trole verzuimde boeken en bescheiden te controleren, kon geen verslag worden uit gedacht. De heren J. Schuppert en A. Bakker zullen alsnog de boeken en be scheiden controleren. Tot leden van de kascontrolecommissie 1962 werden benoemd de heren Js. Schup pert en A. Bakker. Bij de gehouden bestuursverkiezing werd de heer H. Landeweerd Hzn. met bijna algemene stemmen herkozen. Toekomstplannen Na de pauze, waarin getracteerd werd op koffie met gebak, werd bij het bespre ken van het agendapunt „Toekomstplan nen" besloten om weer medewerking te verlenen aan de bezinningsavonden in de tent in „Kalfstermansweide" en aan een Zangavond in samenwerking met Holtens Gemengd Koor en het Hervormd Kerk koor. Op zaterdag 10 februari zal worden meegewerkt aan een Zangavond van de Blijkens het overzicht van het Geweste lijk Ax-beidsbureau Deventer over de maand december jl. is de geregistreerde arbeidsreserve ten opzichte van de vorige maand in het rayon slechts met 3 geste gen (192-195) en bedroeg zij per 31 dec. in Deventer 158 (vorige jaar dec. 150), Bathmen 2 (2), Diepenveen 4 (8), Holten 5 (13), Olst 6 (11), Raalte 20 (29). Hiervan waren werkloos in Deventer t.m. 18 jaar 6, boven 18 jaar: 152, Bath men 1 en 1, Diepenveen 0 en 4, Holten 0 en 5, Olst 1 en 5, Raalte 0 en 20. De arbeidsreserve aan mannen bedroeg per 1000 mannelijke leden van de beroeps bevolking (loontrekkenden) op 31 dec. jl. voor Deventer 11 (v.j. 11), Bathmen 7 (7), Diepenveen 3 (5), Holten 7 (17), Olst 4 (7), Raalte 9 (14), van het gewest 10 (10), van de provincie 20 (25), van het rijk 17 (19). Enerzijdsverminderde het aanbod in de afgelopen maand door afvoering van 13 jeugdige krachten, die een korte werk loosheid doormaakten, bij enkele dienst- verrichtingsbedrijven, texwijl anderzijds dit aanbod steeg door inschrijving van enkele schilders, stucadooi-s en andere ar beidskrachten als gevolg van het winter- seizoen. In 1960 bedroeg de stijging van novem ber op december 30. Het aantal openstaande aanvragen liep met 30 terug (633-603), dus in mindere mate dan in 1960, toen de geregistreerde vraag met 82 (615-533) afnam. Van de openstaande vx-aag heeft ca. 60 pet. be trekking op jeugdige krachten. Het aanbod van vrouwelijk personeel bleef zo goed als gelijk (28-26) en hand haaft zich op bijna hetzelfde niveau als in 1960. Het aantal openstaande aanvra gen daalde met 32 (494-462) door afvoe ring en hoewel de vraag nog aanzienlijk is, valt er toch een dalende tendens waar te nemen. Per eind december 1960 bedroeg het aantal geregistreerde openstaande aanvx-agen nog 519. Er zijn momenteel geen aanwijzingen, aldus het overzicht, op grond waarvan een meer dan normale stijging van de werkloosheid in de komende maanden in dit gewest (rayon) is te verwachten. Ring Twenthe van de Kon. Bond van Chr. Zang- en Oratoriumverenigingen in de Ned. Herv. Kerk te Goor. Tevens werd een voorstel van het be stuur om aan de vooravond van het Kerst feest 1962 weer een kerst-oratorium uit te voeren met algemene stemmen aange nomen. Na een kort slotwoord van de voorzitter werd deze prettige en zeer goed bezochte jaarvergadering door de heer W. Aan stoot met dankgebed gesloten, nadat nog gezongen was Gezang 280 vers 1. Woensdagmorgen omstreeks 10 uur is de heer J. W. uit Rijssen met zijn motor rijwiel op de Box-keldsweg ter hoogte van de Geskesdijk op een landbouwtractor met aanhangwagen van de heer J. G. V. uit Holten gebotst, waarbij zijn duorijd ster, mevr. H. G. Klein Z.-W uit Markelo, een enkelfractuur opliep en naar het St. Geertx-uiden Ziekenhuis in Deventer moest worden overgebracht. De heer V. wilde op de Borkeldweg met zijn tractor keren en reed daarvoor de Geskesdijk op. Bij het tex-ugdraaien kwam zijn voertuig even vast te zitten en schoot toen plotseling de weg op, juist op het moment dat de motorrijder arriveerde. Deze kon de tractor niet meer ontwijken, waardoor beide berijdex-s onder het mo torrijwiel terecht kwamen. Voor de duo rijdster had dit ernstige gevolgen. Dok ter Nagelhout constateerde een gebro ken enkel en liet haar met de Holtense ziekenauto naar Deventer ovex-brengen. De heer W. kwam er met wat schrammen en pijnlijke plekken af. Het motorrijwiel werd beschadigd. De passagiers en de bestuurder van de dienstbus van de O.A.D., die zondagavond omstreeks 6 uur op weg was in de rich ting Holten, hebben bij de halte „De Pop- pe" enkele angstige en spannende momen ten beleefd door het onbekookt optreden van een woonwagenechtpaar uit Deven ter, waarvan de vrouw de chauffeur van de bxis aanpakte en met een stortvloed van scheldwoorden overlaadde, terwijl de man een vijftal ruiten van de bus in dig gelen sloeg. Onder de passagiers, die allemaal naar voren drongen, ontstond een paniek, om dat men dacht, dat er op de bixs geschoten werd en alles door de duisternis een on heilspellende indruk maakte. Het incident heeft zich als volgt toege- dx-agen. Het echtpaar G. van het woon wagenkamp in Deventer was op bezoek geweest in Hengelo en x-eed in een oude jeep weer huiswaarts, toen het ter hoogte van Delden gepasseerd werd door de dienstbus van de O.A.D., bestuurd door de heer H. J. Rouweler uit Goor, die deze avond dienst had. Waarschijnlijk door de motx-egen eix de mist is dit passeren wat scherp gegaan, zodat de inzittenden van de jeep de in druk kregen, dat zij z.g. gesneden wer den. Bij een van de haltes in Goor heeft G. zich daarover met de buschauffeur onder houden, die hem toen te kennen heeft ge geven, dat er van een verkeerde hande ling zijnerzijds geen sprake was. Het echtpaar in de jeep heeft zich daar over blijkbaar sterk opgewonden en zon op wraak. Omdat de bus harder x-eed dan de jeep, passeerde deze op haar vex-dere tocht nog enkele malen de jeep, zodat de passagiers elkaar op dit voertuig opmerk zaam maakten. Toen de bus aan de halte bij „De Poppe" arriveex-de om reizigers in en uit te laten, kwam plotseling de vrouw van de woon wagenbewoner in de busingang, pakte de chaxiffeur beet en overlaadde de heer Rou weler met verwijten en scheldwoorden. Meteen sloeg de man, blijkbaar met een ijzex-en voorwerp, enkele ruiten van de bus kapot, zodat het glas rinkelend naar alle kanten wegsprong. De passagiers, plotse ling door een hevige schrik bevangen, om dat zij dachten, dat er geschoten werd, spoorden de buschauffeur aan om weg te i'ijden. Toen deze hieraan gevolg gaf, sloeg de onverlaat bij het wegrijden nog de grote achterruit stuk, zodat de bus zeer gehavend in Holten arriveerde, waar on middellijk aangifte wex'd gedaan bij de Rijkspolitie, die terstond een onderzoek in stelde. Verschillende passagiex's hadden dooi de wegspringende glasscherven lichte ver wondingen opgelopen aan handen en be nen en er waren wat: nylons vernield. De Hoestdrank in tabletvorm. 95ct De film „Immer will ich dir gehören" die deze week Zondag in Irene vertoond wordt, is één van de grootste schlager films van de laatste tijd, waarin de enorm populaire Heidi Brühl met begeleiding van de bekende Dutch Swing College Band de nieuwste schlagers van deze tijd ten gehore bx-engt. De songs van deze alleraardigste film zijn inmiddels enorm populair geworden. Ook het verhaal van deze geestige kleurenfilm is alleraar digst gevonden, waardoor een film ont stond, waarvan de teenagers niet alleen, maar ook de volwassenen naar hartelust zullen genieten. „Immer will ich dir gehören" met de gelijknamige topmelodie als titelsong, is een spx-ankelende film vol vrolijkheid en populaire muziek, die jong en oud enige uren kostelijke ontspanning biedt. Ongeveer 9 jaar geleden is de huisvrou- wengymnastiek vanuit Zweden geïntro duceerd in ons land en heeft sindsdien een grote vlucht genomen. Vanaf dat mo ment heeft een grote landelijke organisa tie, n.l. de Vex-eniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoe ding in Nederland zich beziggehouden met het opx-ichten van deze cursussen huisvrouwengymnastiek (momenteel cir ca 100). De bedoeling van deze lessen is héél in het kort: een gymnastiek te brengen waar reizigers, die bij „De Poppe" hadden wil len instappen, zijn door het incident blij ven staan, terwijl enkele passagiers uit de bus gevlucht zijn en te voet naar Hol ten zijn gegaan. De vrouw van de woonwagenbewoner heeft onderweg een zenuwtoeval gekre gen, zodat de man bij de fam. Kromdijk water heeft gevi-aagd en hulp heeft inge roepen. Aanvankelijk dacht men, dat hij daar de bus opnieuw wilde opwachten. Tegen het echtpaar G. is door de politie proces-verbaal opgemaakt. MOOIE OPBRENGST De Zendingscollecte voor de Soemba- zending, die tijdens de Kex-stdagen in de Gex-ef. Kerk werd gehouden, heeft in to taal f 638,45 opgebracht. Geboren: Aleida Berendina, dv A. van den Brink en G. Kloosterboer, Dijker- hoek 40a. Dick Gert, zv A. Schimmel en H. Schippers, Haarstraat 19. Gehuwd: H. J. Wibbelink, 21 jr., Mar kelo en G. Roelvink, 19 jr., Holten. Overleden: D. J. Luggenhorst, 70 jaar, Holterbroek 83. BEVOLKING: Ingekomen: F. A. Jongman van Borne naar Holterberg 19. F. J. Sluiter van Diepenveen naar Dijkerhoek 66. G. Ruiter van Hellendoorn naar Gaarden- straat 16. B. J. Wissink van Enschede naar Oranjestraat 9. F. Glade v. Apel doorn naar Bessinkpasstraat 7. Vertrokken: J. A. Kemper van Espelo 14 naar Steenderen. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds. Broeyer en 7 uur Ds. Rosbergen van Deventer. In beide diensten: collecte Kerkkoor. Om 10 uur Jongerendienst in „Irene". Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink. Collecte Kerkkoor. Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds. Hoogkamp. (Bediening Heilig Avondmaal en Dank zegging). Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". de huisvrouw zoveel mogelijk nut van heeft bij haar huishoudelijke bezigheden; dxis vooral: het verkrijgen van goede lichaamshouding, zowel bij het staan (aam-echt, strijkplank, was!) als bij het lopen, bukken, zitten enz. Gezien het lage cursusgeld, kan iedere vrouw hieraan deelnemen en wel uitslui tend overdag, als de kinderen naar school zijn en de man naar het werk is. Het cursusgeld bedraagt f 0,60 óf f 0,50 per les; dit is o.a. afhankelijk van de te betalen zaalhuur en de bezetting der lessen. Betaling eens per maand. Deze in komsten zijn nodig om alle onkosten van iedere cursus (versterker, grammofoon platen, propagandastencils, advertenties, zaalhuur en leerkracht) te bestrijden. Van de inkomsten hangt niet alleen het voortbestaan der eigen cursus af, doch deze dienen mede om steeds weer nieu we cursussen op te bouwen. Er is in het gehele land een centrale regeling en ver- antwoox-ding van alle gelden. Het pax-ool luidt: Doet U eens iets voor uw eigen lichaam, waar zoveel van wordt ge- eist, iedere dag opnieuw! Besteed eens wat extra aandacht aan uw te zwakke spieren, waar door u vaak voet- of rugklachten heeft Loop er eens één uurtje in de week even uitu ontmoet er an- dex-e hxiisvrouwen, die allemaal het zelfde zoeken als u: een beetje ontspanning en goed ge kozen lichaamsoefeningen, waar door u zich weer plezierig en fit gaat voelen! De lessen worden met muziek gegeven; er worden geen toestellen gebruikt en de deelname is voor iedere leeftijd. Verwezen wordt naar de advertentie in dit blad. Zaterdag 13 januari: Opruiming bij Fa. Dollekamp en Zn. (zie adv.) en Gebr. Steunenberg, Larenseweg. Oprui ming van confectie bij Gebr. Schuppert. Zondag 14 januari, 7.30 uur: Filmavond in „Irene" (zie adv.). Maandag 15 januari, 7.45 uur: Ouder avond-jaarvergadering Chr. Kleuter school in de hal van de „School met de Bijbel". Maandag 15 januari, 7.45 uur: Vergade ring A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" in gebouw „Rehoboth". Dinsdag 16 januari: Opruiming bij A. Mulder, Oranjestraat (zie adv.). Dinsdag 16 januari: „Feest voor de Huis moeders" bij Gebr. Schuppert (zie ad vertentie). Dinsdag 16 januari, 8 uur: Vergadering Hei-vormde Vrouwenvereniging Dijker hoek in „Bethanië". Dinsdag 16 januari t.m. zaterdag 20 ja nuari: Opruiming (koopjesslag) bij fa. E. Wonnink (zie adv.). Dinsdag 16 januari tot 20 januari: Oprui ming Holtense Boekhandel (zie adv.). Dinsdag 16 t.m. zaterdag 20 januari: Gro te opruiming bij G. J. Schuppert, Oran jestraat (zie adv.). Dinsdag 16 januari: Opruiming Schoen- handel W. Oolbekkink (zie adv.). Woensdag 17 januari, 7.45 uur: Vergade ring Chr. Plattelandsvrouwen in de hal van de „School met de Bijbel". Donderdag 18 januari, 3.30 uur: Aanvang huisvrouwengymnastiek (zie adv.). Donderdag 18 januari, 7.45 uur: Vergade ring Geref. Vrouwenvereniging „Pris- cilla". Donderdag 18 januari, 8 uur: Bijeenkomst Plattelandsmeisjes in 't Groene Kruis- gebouw. Donderdag 18 januari: Pluimvee-propa- ganda-avond in zaal „Amicitia". Donderdag 18 januari en vrijdag 19 ja nuari om 7.45 uur: Filmavond School met de Bijbel in de hal: „Een vader ge zocht". Vrijdag 19 januari, 7.30 uur in „Reho both"-. Vergadering Chr. Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnij verheid. Vrijdag 19 januari, 8 uur: Jaarvergade ring ANB in zaal Maats. Vrijdag 19 en zaterdag 20 januari a.s.: Jaarlijkse uitvoering CJV „De Bouwers" te Espelo. Zaterdag 20 januari, 8 uur: Feestavond Holtense Bestuur<|ersbond NW in „Amicitia". Dinsdag 23 januari, 10 uur v.m.: Akker en weidebouwdag van OLM en CBTB- afdelingen en bedrijfsver. Holten en Dijkerhoek in „Amicitia". Donderdag 25 januari om 2 uur: Leden vergadering Onderling Veefonds „Hol ten" in Dorpshotel Holterman. Donderdag 25 januari, 8 uur: Vergadering Hervormde Vrouwenvereniging in ge bouw „Irene". Onderwerp: „De huis houding van de Kerk". Zaterdagavond 27 januari; Groot bal in hotel „Muller". Woensdag 31 januari, 8 uur in gebouw „Rehoboth": Uitvoering Chr. Ontspan- ningselub „COC". Zondag 4 februari tot 11 februari: Grote jaarlijkse collecte voor Internationale Hulpverlening (Werelddiaconaat der samenwerkende kerken Bobslee; sterkstroomstekker; aktetas met inhoud; snoer kralen; glacé dames handschoen. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie tussen 9-12 en 14-22 uur. Officiële publikatie HERINENTING TEGEN DIPHTERIE, KINKHOEST EN TETANUS Burgemeester en Wethouders van Hol ten brengen ter algemene kennis, dat van gemeentewege de gelegenheid wordt ge boden kosteloos te worden her-ingeënt tegen Diphterie, Kinkhoest, en Tetanus. Deze herinenting zal worden toegepast aan kinderen, geboren'in de periode van 1 augustus 1958-1 augustus 1959. De be handeling is volkomen ongevaarlijk. Aangezien vooral kinderen voor aan tasting van deze ziekten vatbaar zijn, is het zeer gewenst deze zoveel mogelijk de herinenting te doen ondergaan. De eerst volgende kosteloze herinenting zal plaats vinden op woensdag 17 januari 1962 in het Wijkgebouw van het Groene Kruis, Gaardenstraat alhier, des namiddags van af 3 uur. Verzocht wordt bij de inenting mede te brengen: de bij de geboorteaan giften uitgereikte inentingskaart of het na de geboorte toegezonden oranje inen tingsbiljet. Holten, 12 januaxi 1962. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. handen H Sd S i iruw of schraal ■1 hamea-geleiüüIE) De belangstelling voor de boeken van de Centrale Plattelandsbibliotheek voor Overijssel neemt nog steeds toe. Het aantal uitleningen steeg in het afgelopen jaar van 787.862 in 1960 tot 910.204 in 1961, een vooruitgang met 122.342 uitleningen over de gehele pro vincie of 15,5 aldus blijkt uit het zo juist verschenen jaarverslag. Voor de bibliotheek in Holten zijn de cijfers als volgt: Boeken 1960: 2325 1961: 2690 Lezers 1960: 358 1961: 374 Uitleningen 1960: 21889 1961: 24521 In de procentuele vex-houding tussen de onderscheiden rubrieken trad wederom een wijziging in ten gunste van de studie-afdeling, doordat het aantal uit leningen in de afdeling voor de volwassenen steeg met ruim 27 °/o. Overijssel Uitlening: jeugdstudieboeken jeugdverhalen Uitlening: volwassen studieboeken romans 1960 98.705 302.710 1961 113.017 352.288 401.415 465.305 90.918 295.529 110.667 329.232 386.447 444.899 Holten 1961 4175 7553 11728 4008 8785 12793 Het aantal lezers steeg in Overijssel met ruim 1500 of 10 °/o tot 17.089. Opmer kelijk hierbij is dat de toename bijna geheel ten goede kwam aan de jeugd afdeling. Het aantal jeugdlezers steeg namelijk van 8713 tot 10.188, terwijl het aantal volwassen lezers toenam van 6711 tot 6901. BOEKEN Het aantal boeken, dat aan de lezers ter beschikking stond kon opgevoerd worden van 100.859 in 1960 tot 119.567 in 1961. Van deze uitbreiding profiteerde vooral de studie-afdeling door een stijging van 27.000 boeken in 1960 tot 35.000 boeken in 1961. OVERIJSSEL EN NEDERLAND Een vergelijking van de cijfers van de Centrale Plattelandsbibliotheek voor Overijssel en van de cijfei-s van alle Plattelandsbibliotheken in Nederland geeft een beeld van de uitzonderlijke positie van Overijssel. boeken PlattelandsbibLiotheken in Nederland totaal in 1960 (w.o. tevens Overijssel) 387.670 37.250 1.810.540 Centrale Plattelandsbibliotheek voor Overijssel in 1901 119.567 17.089 910.204 lezex-s uitleningen Incident bij „De Poppe" Vrouw pakte de chauffeur aan

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1962 | | pagina 1