Coöperatie had goed jaar @n verhoogde haar omzet Nog geen winkelbedrijf in Holten CHRISTUS DE HEER. AGENDA Aanvragen studiebijdragen -- - maar vlees Uitslag schaakcompetitie Kerstdienst voor iedereen Bargeriijke Stand KERKDIENSTEN Gevonden en verloren voorwerpen No. 50. Jaargang 12. ZATERDAG 24 DECEMBER 1960 HOLTENS De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05$83 - 23$ Adv.-prijs 115 mm. d contantf 2.Iedere mm. meer f 0.06 De Coöp. Aan- en Verkoopvereniging .Holten" heeft weer een goed jaar achter de rug. De omzet in goederen is met ruim 570.000 kilogram en de geldelijke omzet is met ruim twee ton gestegen. Aan het ledenkapitaal en aan de reserves kon weer een belangrijk bedrag worden toegevoegd. Dit zei de voorzitter, de heer G. Stam, o.m. in de in café Maats gehouden ledenvergadering, die druk bezocht was en waarin be halve de balans en verhes- en winstrekening, na een korte bespre king, ook het beleid van het bestuur, de raad van commissarissen en van de directeur, de heer M. Bouwhuis, werden goedgekeurd. Behalve een groot aantal leden heette de voorzitter ook een aantal afnemers welkom en wees hij er op, dat het goed is, dat zij ook eens een kijkje komen nemen op een ledenvergadering. Spreker wees er voorts op, dat na de belangrijke verbouwingen van de laat ste jaren in het afgelopen boekjaar nog een loods voor de berging van hooi en stro is gebouwd voor de som van f 7500. Hij deelde nog mede, dat er een contact commissie tot stand gekomen is van de drie plaatselijke coöperatieve instellin gen, waarin zitting hebben de drie voor zitters en de drie directeuren dezer in stellingen, t.w. de boerenleenbank, de zuivelfabriek en de aankoopvereniging. Bij de bespreking van het jaarverslag werd uitvoerig gesproken over de stich ting van een winkel in het dorp, waar omtrent geen enkele beslissing werd ge nomen en over het coöperatief afzetten van consumptieaardappelen, hetwelk van bestuurszijde werd ontraden, omdat voorshands alleen afzet naar de aard appelmeelfabrieken mogelijk is. De directeur, de heer Bouwhuis, gaf een uitvoerige toelichting. Uit het jaar verslag blijkt, dat de omzetten in 1959/ 1960 in kg bedragen hebben 8.595.700 of 860 wagons van 10 ton, plus nog de eigen verbouwde granen der leden (vorig jaar 7.872.600 kg) en in geld f 2.264.212,66 (vorig jaar f 2.026.566,62). Over de bedrijfsresultaten mag men tevreden zijn, terwijl de financiële toe stand der vereniging kerngezond ge noemd mag worden. Na gedane afschrij ving op basis van de vervangingswaar de ten bedrage van f 58.917,25 blijft er belangrijk netto-overschot. Hiervan werd na goedkeuring door de leden vergadering f 32.000,bijgeschreven op het ledenkapitaal, terwijl voorts een belangrijk bedrag aan de reserves kon worden toegevoegd. Deze bedragen thans in totaal f 275.000,inclusief het ledenkapitaal dat ruim f 128.000,be draagt. Met het bedrag der reserves kunnen de gebouwen worden gefinan cierd. In het lopende boekjaar, zijn over- met bijna algemene stemmen herkozen, evenals de periodiek aftredende com missaris, de heer G. J. Rietberg. In de plaats van de heer H. W. Mei link, die zich vanwege zijn leeftijd niet herkiesbaar stelde, werd als commissa ris gekozen de heer Joh. Lubbersen, die met zijn benoeming in kennis zal wor den gesteld. Nadat bij de rondvraag nog inlichtin gen zijn verstrekt over de korting die de leden genieten, het uitgeven van een krantje en de plaats van de weegbrug, brengt de voorzitter dank aan directeur en personeel voor hun belangrijke ar beid in het afgelopen jaar en overhan digt hij de scheidende commissaris, de heer Meilink, met een welgemeend dankwoord een klein afscheidsgeschenk. In de maand januari zal er weer ge legenheid zijn voor leerlingen, die aan te stellen eisen van begaafdheid vol doen, en die zelf, dan wel hun ouders, voogden of verzorgers in de provincie Overijssel woonachtig zijn, voor het schooljaar 1961/1962 een aanvraag in te dienen ter verkrijging van een provin ciale studiebij drage. Een van de voorwaarden is, dat de ouders, voogden of verzorgers niet of niet geheel in staat zijn de kosten ver bonden aan de opleiding te dragen. De aanvraagformulieren daartoe en nadere inlichtingen zijn gedurende ge noemde maand te verkrijgen ter ge meentesecretarie. Voor nadere bijzonderheden wordt nog verwezen naar een aankondiging in dit blad. /f:t: rv;. -IS-::"' -V 7-A boekingen verricht naar de reserves, zo dat de bijboekingen ledenkapitaal en re serve ongeveer gelijk zijn. De directeur deelde voorts nog mede, dat in het boek jaar 1959/1960 ruim f 24.000,is uitbe taald aan kortingen. Het fonds voor prijsverschillen zal nog zo werd ook uit de vergadering opgemerkt belangrijk moeten wor den opgevoerd, om belangrijke prijs- schommelingen te kunnen opvangen. Kleine prijsverschillen worden in de re sultatenrekening opgevangen. Jaarverslag en financiële stukken wer den hierna onder dankbetuiging aan de opstellers, zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Bij de bestuursverkiezing werd de af tredende voorzitter, de heer G. Stam, Magere varkens genieten de voorkeur U is heden de Heiland geboren, Christus, de Here, in de stad van David. (Luc. 2 11) Het kerstfeest is in de loop der eeuwen een zeer populair feest gewor den, een echt volksfeest. Ieder is blij, het is feestelijk in huis en de mensen zijn vaak tegen over elkaar iets vriendelijker dan gewoonlijk. Er zijn wel mensen die op dat feestelijk erg veel tegen hebben. Laat het kerstfeest een feest wezen, maar laten we niet vergeten, doch in de eerste plaats bedenken, dat kerstfeest is het feest van Jezus Christus. En wie is Jezus Christus? Het schoolkind weet al op die vraag het antwoord: dat is het kind dat geboren is in Bethlehem. Het is het kind, waarvan de bijbel zegt dat het in doeken werd gewonden en neergelegd werd in de kribbe. Maar van dat kind zegt die bijbel nog meer in Luc. 2 vers 11. Dat kind is de Zaligmaker en de Heer. Daarom is kerstfeest vieren een heel ernstige zaak. Het is mogelijk dat een mens op het kerstfeest zo opgaat in de bijkomende dingen, dat hij het voornaamste vergeet, n.l. dat geboren is Christus de Heer, de Zaligmaker voor zondige mensen. Dan kan het wel een heel blij feest wezen in deze dagen, maar dan is er na het kerstfeest ook niets meer van over. En wat nog erger is, dan zegt Jezus Christus later tegen ons: Waarom hebt U mij op Uw kerstfeest vergeten? Want dat kind in Bethlehem is niet een kind gebleven, maar is nu met Zijn hemelse Vader gezeten op den troon. En ieder op onze beurt moeten wij voor Hem verschijnen als ons aardse leven is afgelopen. Hoe vieren wij daarom het kerstfeest? Dat te doen zonder Jezus Christus als onze Zaligmaker is doodgevaar- lijk. Want Hij is er niet mee tevreden dat wij bij kaarslicht een kerst lied zingen, maar hij vraagt in heel ons leven de liefde van ons hart, dat wij als arme zondaren behouden worden door Zijn genade. Wat is daarom onze grote vreugde op het kerstfeest? De bijbel zegt dat onze grootste vreugde moet wezen dat in Bethlehem geboren is onze Zaligmaker. Dan verblijden we ons er ook in dat Jezus Christus de Here is, en dat Hij als de ten hemel gevaren Heiland ook de macht heeft in de hemel en op de aarde. Wat ligt daar een rijke troost in voor allen die zo in Jezus Christus geloven. 'Niet een mens maar Jezus Christus regeert de wereld en het mensen leven. Vieren wij daarom dit kerstfeest in geloof in de Zaligmaker Jezus Christus, opdat wij getroost het leven van alle dag weer ingaan met de rijke belofte dat onze Heiland ook is onze Here. Laat zo dit kerstfeest voor ons allen een gezegend kerstfeest mogen worden. Ds. R. A. HOOGKAMP. Na afloop van de huishoudelijke be sprekingen in de ledenvergadering van de Coöp. Aan- en Verkoopvereniging Holten" in café Maats, heeft Ir. K. Don ker van de Schothorst bij Amersfoort een inleiding gehouden over „De var- kensmesterij voor de toekomst, meer vlees minder spek". Vooral over de methoden om bij de mesterij tot dit laatste resultaat te ko men ging het betoog van de heer Don ker. Uitvoerig schetste spreker hoe men in Denemarken deze zaak aangepakt heeft. Dit land is van aanvankelijk 2Y2 miljoen varkens thans gekomen tot een varkensstapel van pl.m. 6V2 miljoen stuks. Ook ons land zal aan de uitbrei ding van haar varkensstapel aandacht moeten schenken. Niet door minder boe ren en dus grotere bedrijven, maar door uitbreiding van de kleinere bedrijven. Door het rundvee is dit wel moeilijk, maar men zal zich toch toe moeten leg gen op meer varkens en meer kippen. Vooral moet hier op de kwaliteit van de biggen gelet worden. Denemarken heeft schrale biggen en houdt ze schraal tot pl.m. 65 kg, dus veel vlees, daarna wordt er nog gauw een laagje spek opgevoe- öerd. Denemarken behoort niet tot de zes Euromarktlanden, maar tot de zeven en ligt momenteel nog buiten het con- currentiegebied, maar over een paar jaar kan dit wel eens heel anders liggen. Nederland moet zorgen om in de tussen tijd een vaste voet aan de wal te bezor gen. Spreker gaat uitvoerig na wanneer de biggen gedekt moeten worden en hoe de toestand van de zeugen moet zijn. Deze zijn vaak te dik en dit geeft moei lijkheden bij de geboorte. Vaak is er bij de dieren eiwit en carotinegebrek. Ir. Donker geeft een opsomming van de voedersamenstelling voor de ver schillende stadia waarin de dieren ver keren. Aan de juiste samenstelling moet veel aandacht worden besteed. Maar De uitslagen van de donderdegavond in het clublokaal, hotel Holterman, gespeel de schaakwedstrijden van de onderlinge competitie der Holtense schaakclub lui den als volgt: H. Jansen (Neerdorp)-F. J. Hol 01 G. A. Brands-P. M. van Walraven 01 P. M. van Walraven-T. J. Braunius 10 H. Jansen-W. G. v. d. Hurk 10 J. v. d. Meulen-F. J. Hol afgebr. A. de Vries-J. Broere afgebr. H. Jansen (Neerdorp )-J. Deurlo 10 J. Steenbergen-F. Groenewoudt 01 H. Roelofs-F. Groenewoudt 01 F. Russ-G. J. Hoeve uitgest. W. Beijers-G. A. Brands uitgest. H. H. J Stukker-J. Deurlo uitgest. K. A. Koekkoek-mevr. Hol uitgest. niet alleen de voedering is bepalend, ook de huisvesting speelt een belangrijke rol. Stoornissen treden gemakkelijk op door overvoedering, ligplaats zonder stro op te koude vloer en door tocht. Wat het eindprodukt betreft wijst spreker er op, dat het verschil tussen le en 2e kwaliteit maar 6 ct per kg be draagt. De drang is vaak niet aanwezig bij de meesten om kwaliteit te leveren. Denemarken kent 15 ct verschil. In dat land bedraagt de aflevering naar le kwaliteit 86 °/o, in Nederland is dit per centage ruim 44 Volgens de Denen heeft Nederland prima fokmateriaal, maar wordt het verkeerd gebruikt door dat er geen goed meel wordt gevoederd, hetgeen de kwaliteit sterk beïnvloed. Voorzitter Stam heeft Ir. Donker, na dat deze nog tal van vragen heeft be antwoord, zeer bedankt voor zijn leer zame inleiding. Men schrijft ons: Op Kerstavond zal een buitengewone kerkdienst gehouden worden in de Ned. Herv. Kerk. Deze dienst begint om 9 uur. Ds. Israël zal in deze dienst de litur gie verzorgen. Maar het buitengewone van deze dienst zal zijn, dat er een Kerstspel opgevoerd zal worden, door niet minder dan 26 personen. Zij zullen door hun spel het Kerstevangelie als het ware laten leven. Het stuk is geschreven en ook geregis seerd door Ds. Simoons uit Wierden. Ds. Simoons heeft al meer lekespelen ge schreven en is een expert op dit gebied. Wij verwachten dan ook dat het een mooie dienst zal worden en dat de Kerk meer dan vol zal worden. Komt dus op tijd, zodat u niet teleur gesteld wordt. Uw komst kan een goede inleiding worden voor het Kerstfeest. Geboren: Willemien, dv G. Keizer en W. Paalman, Holterbroek 13. Gehuwd: G. Beldman, 25 j., te Holten en J. W. J. van der Graaf, 21 j., te Mar- kelo. H. Nijkamp, 25 j., te Rijssen en A. A. Stegeman, 22 j., te Holten. G. W. Barvelink, 25 j., te Holten en W. Ulf- man, 24 j., te Markelo. B. A. Ophof, 23 j., en A. G. ten Damp 21 j., beiden te Holten. BEVOLKING Vertrokken: J. T. Mentink, van Holter- berg 36 naar Voorst. A. J. Paalman en gezin, van Borkeld 27a naar Hoogeveen. Z. J. Muller en gezin, van Look 19 naar Veenendaal. F. H. Rietberg, van Beu- seberg 89 naar Wierden. G. Broekmaat, van Look 43 naar Laren (Gld.). D. Harting en gezin, van Holterberg 26 naar Markelo. M» Pattynama, van Holter berg 26 naar Hellendoorn. J. Pasop, van Look 23 naar Markelo. Zaterdag 24 december (Kerstavond) en Oudejaarsavond hotel G. Muller en café „De Waag" (J. Haverslag) na 6 uur gesloten. Eerste Kerstdag de ge hele dag gesloten. Zaterdag 24 december- Gemeentediensten en -bedrijven gesloten. Aangiften bur gerlijke stand van 's morgens 9 tot 9.30 uur (zie officiële publikatie). Zondag 25 december (Eerste Kerstdag): Zondagsschoolfeest Dijkerhoek. Om 2.30 uur de kleintjes; 7 uur de ouderen. Maandag 26 december (2e Kerstdag): Dansen in hotel G. Müller. Maandag 26 december (Tweede Kerst dag), 7.30 uur: Toneelavond van Hol tens Toneel in „Amicitia" met opvoe ring van „Route Kopenhagen" (zie ad vertentie). Woensdag 28 december, 7.30 uur: Raads vergadering. Donderdag 29 december, 8 uur 's avonds: Kerstvei'zilvering bouw- en nevenbe- drijven vakantiebons bij P. F. van Doorn, H. J. Wansinkstraat 25. Zaterdag 31 december: Gemeentediensten en -bedrijven gesloten. Aangiften bur gerlijke stand van 's morgens 9 tot 9.30 uur. Zaterdag 31 december: Coöp. Boeren leenbank „Holten" de gehele dag ge sloten (zie adv.). Dinsdag 3 januari, 8 uur: Jaarvergade ring Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in gebouw „Rehoboth". Vrijdag 13 januari, 7.45 uur: Praatavond Chr. Boeren- en Tuindersbond in ge bouw „Irene". Zaterdag 21 januari, 8 uur: Opvoering operette „De witte wolf" in „Amicitia". Ned. Herv. Kerk. Holten. Zaterdag 24 december (Kerstavond), 21 uur: Ds. Israël (opvoering Kerstspel). Zondag 9 uur Ds. Broeyer. Tekst: Joh. 1 14. Onderwerp: „Zie het wonder en geniet van de zegen". Met medewerking van het Hervormd kerkkoor onder leiding van de heer J. op den Dries en de he ren H. Fransen en H. Bouwhuis, trom pet. Om 10.30 uur Ds. Broeyer. Tekst: Lucas 2 14. Onderwerp: „Kent U het lied? Ja? Zingt dan mee!" Extra col lecte voor Kerk en Wereld. Tweede Kerstdag 10 uur Ds. Schellin gerhout van Markelo. Extra collecte voor Kerk en Wereld. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Israël. Extra collecte voor „Bethanië". Geref. Kerk. 10 uur Ds. Hoogkamp en 3 uur Ds. Schenk van Enter. Tweede Kerstdag 10 uur zangdienst. Tijdens de Kerstdagen is de derde col lecte bestemd voor de Zending op Soemba. Gevonden: 1 eierkist, 1 jasje, 1 sjaal, 1 knot wol, 1 wollen das, 1 jongenspet, di verse handschoenen. Verloren: diverse handschoenen en wan ten, 1 roestvrij stalen melkleiding, 1 por- temonnaie met inhoud, 1 sjaaltje, 1 groe ne manchester pet, 1 windjack, 1 pet, 1 alpinomuts. Weggelopen: 1 hond (dobbelman), teef, „Castor". Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten, doch uitsluitend tussen 913 en 1422 uur. Officiële publicatie SLUITING GEMEENTEDIENSTEN EN -BEDRIJVEN Burgemeester en wethouders maken bekend, dat alle gemeentediensten en -bedrijven op 24 en 31 december a.s. ge sloten zullen zijn. Van 9.00 tot 9.30 uur zal de secretarie geopend zijn, uitsluitend voor het doen van aangiften, betrekking hebbende op de burgerlijke stand. Holten, 21 december 1960. Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. WIJZIGING VAN HET UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN VOOR HET DORP HOLTEN Het hoofd van het gemeentebestuur van Holten brengt ter openbare kennis, dat vanaf 24 december 1960, gedurende vier weken ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een ontwerp tot wijziging van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp Holten, vastgesteld bij raads besluit van 23 november 1954, nr. 3353, sedert gewijzigd. Het ontwerp heeft betrekking op een wijziging van de bebouwing langs de noordelijke zijde van de Kolweg en de Oranjestraat, -(gedeeltelijk). Gedurende bovengenoemde termijn van vier weken kunnen belanghebbenden bij de raad be zwaren indienen. Holten, 22 decenfber 1960. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, W. H. ENKLAAR.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1