Jeugdige Jan Wansink mm 3.2 cent onder de douche Gezondheid Jaarfeest „le Vriendenschaar" Flinke belangstelling voor uitvoering H.M.V. Ledenvergadering M.A.G. „Se Holterberg" Ie prijs met 309 punten Successen voor „De Bergruiters" Espelose Plattelandsvrouwen maakten Kerststukjes Sn memoriam: J. H. Bolink Derde leerkracht openbare kleuterschool Uitslag schaakcompetitie Hervormde Vrouwenvereniging Gevonden en verloren voorwerpen KERKDIENSTEN No. 50. Jaargang 12. ZATERDAG 17 DECEMBER 1960 NIEUWS De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting ,JHoltens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 05^83 - 231f Adv.-prijs 115 mm. (a contant) f 2.Iedere mm. meer 0.08 Aardgasdemonstratie trok grote belangstelling De burgemeester heeft Een verlichte en draaiende aardbol op Amicitia gaf dinsdagavond wel zeer dui delijk aan, dat er binnen iets bijzonders te doen was. Op verzoek van het gemeentebestuur gaf het Staatsgasbedrijf en de Voorlich tingsdienst van de Ned. Gasbedrijven, daar een demonstratie voor het gebruik van aardgas. Amicitia was tolt de laatste plaats bezet. Het toneel was geheel bezet met attri buten, waarmede de doelmatigheid van het gasgebruik kon worden gedemon streerd, o.a. een gasfornuis, afzonderlijke oven, toilettafel met gasgeijser en een douchecel. Na een inleidend woord van de burge meester, Mr. W. H. Enklaar, waarin deze er aan herinnerde, dat de gemeenteraad in principe besloten heeft tot stichting van een aardgasdistributiebedrijf, indien zich daarvoor voldoende gegadigden aan melden, hetgeen men ook door middel van deze avond wilde onderzoeken, gaf mevr. C. H. van Donselaar-Dij kersterhuis, van de voorlichtingsdienst, in samenwer king met haar assitente, mej. H. B. Jan sen, een zeer uitvoerige demonstratie, waarmede zij het grote gemak en de voordelen van aardgas duidelijk aantoon de. Een braadkip, aardappelen, cake en koekjes werden op een snelle en eenvou dige wijze gebraden, gekookt en gebak ken en later aan het publiek getoond. De jeugdige Jan Wansink kon zich in de opgestelde douchecel heerlijk wassen en de kosten van deze verschoning be droegen aan gas slechts 3.2 cent. De ge hele kook- en braderijkosten kostte wat meer, maar daarbij moet nog wel worden opgemerkt, dat alles op doelmatige wijze in een kort tijdsbestek geschiedde. In de praktijk zal men nog met tal van andere factoren rekening moeten houden, maar niettemin zullen bij verstandig overleg de kosten van het gasverbruik niet hoog worden. Van groot belang is daarbij, dat men niet de grote vlam maar zuinige branders gebruikt en het gas a.h.w. het werk laat doen. Gas is uitstekend geschikt voor tijdelij ke verwarming en kan in alle vertrekken worden aangewend. Door mevr. Donselaar en de adviseur van 't gemeentebestuur, de heer R. Gers- sen, directeur van de gem. technische be drijven te Meppel werden tal van schrif telijke vragen beantwoord. Door de heer R. Th. Doom, vertegen woordiger van het Staatsgasbedrijf te Be verwijk werden dia's vertoond van de aardgas winning en -bewerking, in voor namelijk de Noordoostelijke provincies van ons land en een uiteenzetting gege ven hoe het Staatsgasbedrijf zich in de loop van de laatste 6 a 7 jaar heeft ont wikkeld. Aan het slot van de avond werden o.m. een viervlams gasfornuis en een aantal kleine prijzen onder de bezoekers verloof. Van het prachtige fornuis werd mevr. A. Theyn-van der Pluym de gelukkige win nares. Onze plaatsgenoot, de heer H. J. Fran sen, behaalde zondag op het muziek concours te Utrecht met het Harmonie gezelschap „Ontwaakt" uit Hattem een le prijs met 309 punten in de afdeling C van de Algemene Ned. Unie van Muziekgezel schappen. Het korps promoveert hierme de naar de afdeling D. voor Baby en kennis voor Moeder, dit olies in een BABYSET tenslotte alle medewerkers aan deze geslaagde avond dank gebracht voor hun bijdrage daaraan en de bezoekers voor hun opkomst. Het personeel van het GEB en perso neel van het Staatsgasbedrijf te Deventer zorgden voor een goede voorbereiding. De „Bergruiters" hebben zaïterdag 10 dec. in Deleten de volgende successen be haald in de cross country, die georgani seerd werd door de landelijke rij vereni ging „De Zeven buurtschappen". Lichte cross: 1. H. Sligman, Markelo, 4 min. 34.8 sec.; 2. Jan Müüer met „Sjonnie", 4 min. 38.2 sec.; 3. D. van Jooien, Neede, 4 min. 48.1 sec.; 4. Dinant Pieffers met „Siska" 5 min. 0.3 sec.; 5. Joh. Bronsvoort meit „En- ny", 5 min. 11.3 sec.; 6. G. Bolink met „Nettie", 5 min. 15.4 sec.; 7. G. Beldman met „Myra", l min. 16.1 sec.; 11. Jan Ja cob ter Horst; 13. E. Aaltink; 20. Els Go deschalk. Zware cross: 1. G. Wagelaar, Enschede, 4 min. 37.8 sec.; 2. H. Reurink, Diepenheim, 4 min. 44.5 sec.; 3. T. Beldman Jr. 4 min. 44.8 sec.; 4. H. Schoneveid, 4 min. 51.3 sec.; 5. H. Vruwink, 4 min. 54 sec. T. Beldman Jr. en H. Schoneveid, die op uitnodiging deelnemen aan een inter nationaal springconcours te Appingedam op 1516 en 17 december, stonden na de eerste dag resp. als 8e en 6e geklas seerd. Onder leiding van mej. F. ten Velde uit Holten hebben de plattelandsvrouwen van Espelo maandag j.l. kerststukjes gemaakt. Nadat mej. ten Velde diverse stukjes had voorgedaan, moesten de dames na de pauze zelf aan het werk. Het bleek een gezellige bezigheid en de dames konden alle met een leuk kerst stukje huiswaarts gaan. Het was een zeer geslaagde avond, waarvoor de presidente mevr. H. J. Hol- Groothoff namens alle aanwezigen mej. ten Velde dan ook hartelijk bedankte. Op ruim 86-jarige leeftijd is alhier dinsdagmorgen overleden de heer J. H. Bolink, oud-jachtopziener van de voor malige Twentse Jachtclub en later van de heren ter Horst te Rijssen. De overledene heeft in de loop van zijn werkzame leven in onze gemeente: deelgenomen aan tal van activiteiten op maatschappelijk terrein en was o.m. me de-oprichter, en meer dan dertig jaar voorzitter van het algemeen ziekenfonds voordat dit fuseerde met het algemeen ziekenfonds „D.O.Z. van 1860" te De venter. Hij was in het verleden steeds actief bij het organiseren van de schooi en volksfeesten en heeft een belangrijk aandeel gehad in het werk van de afde ling Overijssel van de Ned. Vereniging van Jachtopzichters. De teraardebestelling van zijn stoffe lijk overschot zal plaats hebben op zater dag 17 december a.s. des namiddags 2.30 uur vanaf het gebouw Irene Boschkamp straat, op de oude algemene begraaf plaats. In verband met het grote aantal kin deren, dat op de wachtlijst staat om toe gelaten te worden tot de openbare kleu terschool, is er toestemming ontvangen om zo spoedig mogelijk een derde leer kracht aan te stellen. Donderdag werd de wintercompetitie van de Holtense Schaakclub voortgezet met het spelen van de partijen uit de tweede ronde. Aan verschillende borden werd vinnig gestreden. De uitslagen waren als volgt: W. G. v. d. Hurk-F. Russ 1—0 G. A. Brands-P. M. van Walraven afgebr. T. J. Braunius-A. de Vries J. Broere-H. H. J. Stukker H. Deurlo-J. Steenbergen F. Groenewoudt-G. J. Hoeve G. J. Hoeve-J. v. d. Meulen Mevr. Hol-H. Jansen H. Jansen (Neerdorp)-F. J. Hol 0—1 1—0 uitgest. 0—1 1—0 0—1 Voor het eerst in samenwerking met de Beusebergse meisjes hield de C.J.V. ,.De Vriendenschaar" zaterdagavond in het gebouw Irene haar jaarfeest, dat druk bezocht was. In zijn openingswoord herinnerde de voorzitter, de heer W. Aalpol, er aan, dat sedert enige tijd ook de meisjes in de vereniging zijn opgenomen en dat hiervan een goede invloed is uitgegaan. Men hoopt met dit samengaan een goede geest te bevorderen. Nadat een zanggroepje gezongen had Gez. 174 de versen 1 en 4, opende hij de bijeenkomst met gebed en gaf hij ver volgens het woord aan H. Mekenkamp, die een korte inleiding hield over het schriftgedeelte Jac. 4 de versen 14 tot 17. Aaltje Groteboer en Fr. Klein Teese- link brachten hierna het jaarverslag uit, waaruit bleek, dat de vereniging thans 45 leden telt en dat in het afgelopen jaar goede vorderingen zijn gemaakt met het jeugdwerk door optreden van sprekers, filmavonden, droppings en het maken van een uitstapje. De financiën sloten met een klein ba tig saldo en met grote vreugde kon men gewag maken van het feit, dat na 1 ja nuari a.s. geen zaalhuur voor de weke lijkse bijeenkomsten in Irene zal behoe ven te wórden betaald. Er volgde voor de pauze nog een ge varieerd programma met voordrachten en zang. Onder leiding van H. Roelving Muzikale prestaties matig Majola ouverture werd behoorlijk ver- Zaterdagavond gaf de Holtense Muziek vereniging „HMV" in zaal „Amicitia" haar jaarlijkse uitvoering. De zaal was bijna ge_ heel bezet toen om kwart voor acht de voorzitter, de heer A. Westerik, een kort woord van welkom sprak, waarbij hij zich in 't bijzonder richtte tot wethouder B. J. Veneklaas Slots en de gemeentesecretaris, de heer G. Langenbarg en tot de afge vaardigden van de verschillende vereni gingen uit Holten en de zusterverenigin gen uit de omgeving. Burgemeester mr. W. H. Enklaar, was verhinderd de jaar lijkse uitvoering bij te wonen. De heer Westerink sprak zijn vreugde uit over het feit, dat een paar meisjes de gelederen van „HMV" kwamen verster ken en hij deed een dringend beroep op de jongeren om zich als lid op te geven van het jeugdcorps. „HMV" opende met de pittige mars „With Sword and Lance" van Starke en de wij ze waarop deze mars werd gebracht, hield een belofte in ten opzichte van het ver dere gedeelte van het programma, een be lofte die helaas niet werd ingelost. De Maloja ouverture werd behoorlijk ver- In 't café Vruggink werd donderdag avond een ledenvergadering gehouden van de MAC „De Holterberg". Voorzitter H. W. Goorman sprak een kont woord van welkom en herinnerde er in zijn openingswoord aan dat 15 jaar ge leden (23-41-1945) de club werd opge richt. Hierna las de secretaris, de heer G. J. Bouwhuis, de notulen die onveranderd werden goedgekeurd en vastgesteld. Punt 4 van de agenda „Uitreiking kampioensbeker" vond geen doorgang aangezien geen van de leden had voldaan aan de minimum eis van deelname aan 3 ritten. Een voorstel om in het vervolg de minimum eis te stellen op 2 ritten werd met algemene stemmen aangenomen, evenals een voorstel van het bestuur om weer als lid toe te treden tot de Kon. Ne derlandse Motorrijders Ver. (KNMV). Met het Provinciaal Bestuur zal contact worden opgenomen i.v.m. het organiseren van de Overijsselrit 1961. Bij het bespre ken van het winterprogramma werd be sloten tot het houden van een dropping op vrijdag 23 dec. a.s. en tot 't beleggen van een tweetal verkeersavonden (begin jan. en begin febr.) als voorbereiding op de landelijke verkeerscompetitie van de KNMV (eind febr. begin maart). De ver keersavonden zullen onder leiding staan van de heer Moult te Deventer. Op initiatief van de MAC „De Holter berg" zal getracht worden om te komen tot het oprichten van een afd. Veilig Ver keer, in verband waarmee op maandag 9 januari 1961 een bespreking zal plaats hebben met het gemeentebestuur, de rijks politie en de hoofden van scholen. tolkt doch dit kan beslist niet gezegd wor den van de Sunset Rhapsodie van Eric Ball en The Holy City (De Heilige S'tad) van Adams. Het eerste deel van de rhap sodie liep nog aardig, maar later was het maar zo zo. „The Holy City", een toch niet al te moeilijk werk en zeker niet te zwaar voor een korps uit de Vaandelaf deling kreeg een matige vertolking. Broekmaat en Schuppert traden als so list op. Helaas stemden de instrumenten niet, zodat hun bijdrage weinig glanzend was. Gelukkig klaarde in de beide laatste nummers „The Phantoon Brigade" en de Espana wals de muzikale hemel nog flink op en toonde „HMV" zich de onderschei ding „Vaandelcorps" waardig. „HMV" besloot met de pittige mars „Imperial Echoes" van Safroni, of beter gezegd: dacht te besluiten met deze mars, doch de ovatie, die werd gebracht, dwong tot een toegift, waaraan natuurlijk heel gaarne werd voldaan. De voorzitter van de Supportersclub, de heer J. Wiggers, was ongetwijfeld de tolk van de pl.m. 300 bezoekers toen hij in een korte toespraak dirigent en korps dank bracht voor het concert. Hij deed tevens een dringend beroep op alle inge zetenen om „HMV" financieel te steu nen door zich op te geven als donateur. Na de pauze bracht de Ontspannings club „OCH" voor het voetlicht de klucht in twee bedrijven: „In de aap gelogeerd". De rol van „meneer" Evert Donkers werd vertolkt door J. Oosterkamp, die van zijn wederhelft door mevr. Bruintjes, die van tante Pietje door mevr. Meinsma, die van Thomas Wortel ('n droogstoppel) door J. Konijnenburg, Miep de Jong ('n vlotte jonge dame) mej. B. Meerman, terwijl de heer L. Meinsma (verkleed als aap) het kolder-ensemble completeerde. De klucht van begin tot einde kolder werd met vaart gebracht en bracht de lachspie ren vele malen in actie. De OCH-ers oogstten een welverdiend applaus en de heer Westerik sprak een kort dankwoord en hij bood de dirigent van „HMV", de heer Diepenveen, een geschenk aan. De verloting, waarvan de trekking na afloop plaats vond, bracht f 205.op. en G. Vorkink bracht de knapenafdeling de éénacter „Bij de tandarts" en deed het jongste lid van de knapenvereniging Joh. Rietberg de voordracht „Daar hoort een tafel bij". De jongens en meisjes van de Vriendenschaar brachten een paar éénacters „Lot 1111" en „De Werkmans- „Boer Teun als handelsman". Het zang koortje zong tussen deze nummers door het „Sallandlied" van de heer B. H. Brouwer. De dilletanten verwierven tel kens een hartelijk applaus. Nadat in de pauze aan alle bezoekers koffie met een koekje was aangeboden, werd onder leiding van de heer J. Broere opgevoerd het toneelspel in 3 bedrijven van Luc van Dijk „De garnalenvisser", een Mirhuana-smokkelaffaire, die door het publiek met grote aandacht en dik wijls in grote spanning werd gevolgd en waarvoor de spelers telkens e:en harte lijk applaus ontvingen. De rollen waren als volgt verdeeld: Sijmen Aukema, G. Brinks; Martha huis houdster bij Aukema, Dika Schooien; Aaltje een zuster van Aukema, Janna van Schooten; Otto zijn compagnon, Ab Groteboer; een wachtmeester, Herman Schooien; Tienske, aangenomen dochter van Aukema, Diki Rietberg; Zegers (Minkema, de vader van Tienske) Jan Jansen; en Rien, de verloofde van Tiens ke, Jan Teeselink. Het toneel maakte een keurige en zeer verzorgde indruk, de grimmering werd verzorgd door de heer W. Drent. Nadat de voorzitter, de heer Broere, voor zijn regie een klein geschenk had aangeboden, zong men onder leiding van het zanggroepje samen het Avondlied. Op donderdag 8 dec. vergaderde de Her vormde Vrouwenvereniging weer in Ire ne. Na de gebruikelijke opening, werd de spreker van deze avond, de heer Korts uit Almelo, welkom geheten door de pre sidente, mevr. Israël. De heer Korts, brigadier bij het Leger des Heils, sprak over het onderwerp: Het Leger des Heils zijn doel en zijn streven. Hij vertelde op vlotte wijze van het le ven en werken van de oprichter van het Leger, William Booith, en zeide o.m. dat het Leger vroeger veel tegenstand onder vond van de kerk en vaak gezien werd als een concurrent. Nu is dat echter an ders. Het Leger wordt algemeen gewaar deerd door zijn vele goede werk voor hen die onder moeilijke omstandigheden le ven. Ook 's nachts wordt er op uit ge trokken in sloppen en stegen om ont spoorden en daklozen, onderdak te ver schaffen in de talrijke tehuizen. Het Le ger is in 86 landen vertegenwoordigd en het evangelie wordit in 136 talen en dia lecten tot de mensen gebracht. Na de pauze werden door de heer Korts nog verschillende vragen beantwoord. Hierna dankte de presidente de heer Korts voor zijn lezing, waardoor een dui delijk beeld van het omvangrijke werk van het Leger des Heils werd verkregen, en sloot de heer Korts met dankgebed de ze goede avond. Gevonden: 2 portemonnaies met inh.; huissleutel; hoeveelheid gemengd kip penvoer; 2 Grolse wanten; want; jon gensrijwiel kinderhandschoentje. Verloren: regenjas; wintermuts; da meshandschoen; huissleutel; damesporte- monnaie met inhoud; jongenscape. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, doch uitsluitend tussen 9-13 en 14-22 uur. Zaterdag 17 december: Kerstoratorium- uitvoering Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in de Ned. Herv. Kerk met medewerking van het mu ziekkorps van het Leger des Heils te Almelo. Zaterdag 17 december: Verwerping bij Bakkerij Hartsuiker. Zaterdag 17 december: Laatste verwer ping Paalman, Raalterweg (zie adv.). Zaterdag 17 december: Verwerping van Weihnachtsstollen, taarten, krenten brood enz. in „De Halm" (zie adv.). Zondag 18 december om 3 uur: Jeugd- appèl in de Ned. Herv. Kerk te Marke lo. Voorganger: Ds. H. J. Kater van Amsterdam. Woensdag 21 december, 7 uur: Verwer pen van krentenbrood enz. bij de Fa. A. M. Nijkamp te Dijkerhoek (zie ad vertentie). Woensdag 21 december, 8 uur: Kerstvie ring afd. Holten Ned. Bond van Plat telandsvrouwen in „Amicitia". Woensdag 21 december, 8 uur: Kerst bijeenkomst Plattelandsvrouwen te Es pelo. Donderdag 22 december, 8 uur: Tussen- bal in café „De Waag" (Haverslag). Donderdag 22 december, 8 uur: Kerst- wijdingsavond Hervormde vrouwen ver gen Holten en Dijkerhoek in gebouw enigingen Holten en Dijkerhoek in ge bouw „Bethanië" te Dijkerhoek. Donderdag 22 december, 8 uur: Kerstwij- dingsavond Chr. Plattelandsvrouwen en -meisjes in „Rehoboth". Vrijdag 23 december, 's avonds 7.30 uur: Dropping Motor- en Automobielclub „De Holterberg" (zie adv.). Zaterdag 24 december (Kerstavond), le Kerstdag en Oudejaarsavond café „De Waag" na 6 uur gesloten (zie adv.). Zaterdag 24 december (Kerstavond) en Oudejaarsavond hotel G. Müller na 6 uur gesloten. Eerste Kerstdag de ge hele dag gesloten. Maandag 26 december (2e Kerstdag): Dansen in hotel G. Müller (zie adv.). Maandag 26 december (Tweede Kerst dag), 8 uur: Toneelavond van de NRV in „Amicitia" met opvoering door Hol- tens Toneel" van „Route Kopenhagen". Zaterdag 21 januari, 8 uur: Opvoering operette „De witte wolf" in „Amicitia". Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 u. Ds. Stout- jesdijk van Hellendoorn en 7 uur Ds. Vuijst van Almelo. Jeugddienst. Zaterdag 24 december, 21 uur: Ds. Is raël. Kerstavond. Tevens opvoering van Kerstspel. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Broeyer. Extra collecte voor Kerk en Wereld. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de hulpbehoevende ker ken in de classis Deventer. 'urgerlyke Geboren: Jacoba Wilhelmina, dv G. M. Markvoort en D. de Vries, Burg. v. d. Borchstraat 13. Marlies, dv W. C. Dis- sevelt en E. Schilperoord, Haarstraat 8. Diana, dv G. J. Aaftink en D. C. Pus- ters, A. J. Goldsteinstraat 17. Mieke, dv G. J. Kromdijk en J. H. Kolkman, Borkeld 1, geb. te Deventer. Chris- tiaan Hendrik, zv G. Schutte en Z. Jan sen, Holterberg 26b. Hendrik Johan, zv H. Deijk en H. J. van Til, Borkeld 82. Ondertrouwd: H. Nijkamp, 25 jr., Rijs sen en A. A. Stegeman, 22 jr., Holten. Gehuwd: G. J. Schippers, 27 jr., Hol ten en H. J. Goorman, 24 jr., Laren (G.). Overleden: J. H. Bolink, 86 jr., we duwnaar van H. Tukkers, Beuseberg 20. H. J. Ebrecht, 64 jr., echtgenoot van B. Bosschers, Beuseberg 92. BEVOLKING: Ingekomen: W. C. Dissevelt en gezin van Utrecht naar Haarstraat 8. J. Smit, ev H. A. Pessink, van Gorssel naar Oranjestraat 56. Officiële publicatie VERVOER TUINAFVALLEN E.D. DOOR DE REINIGINGSDIENST Burgemeester en Wethouders van Hol ten brengen ter kennis van belangheb benden, dat in verband met de tijd, die het opladen vergt, tuinafvallen en dergelijke in het vervolg slechts in ge bundelde toestand en niet op zaterdag zullen worden meegenomen. Het huisvuil moet in gemakkelijk han teerbare en in redelijke staat verkeren de tonnen, vaten of kisten worden aan geboden. Holten, 15 december 1960. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1