m m Aardgas, nieuwe energie voer Holten Distributie kan belangrijke geweigen hebben 12C NIEUWJAMSAMCES AGENDA KEIKDÏENSTEN NEDERLAND Veiling onroerend goed Televisietoestel lioofdprijs der winkelweekactie Wachtlijst ©psnbare kleuterschool Tegea de honger Uitslag schaakwedstrijd Uitvoering „H.M.V." Burgerlijke Stand W eiknachts- or atorium No. 49. Jaargang 12. ZATERDAG 10 DECEMBER 1960 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 051^83 - 23 Adv.-prijs 115 mm. (a contant) f 2.Iedere mm. meer f 0.08 In ons vorige nummer hebben wij in het kort een overzicht gegeven van de circulaire, welke het gemeentebestuur gericht heeft tot de ingezetenen, wier percelen in eerste instantie aan het aard- gasnet zouden kunnen worden aangesloten voor het geval, dat hiervoor voldoende belangstelling zou bestaan. Het zou de aantrekkelijkheid onzer gemeente als woon- en vacantiecentrum aanzienlijk verhogen als het aardgas hier, als energie- en warmtebron, zijn intrede kon doen. Vóór de tweede wereldoorlog was het practisch uitgesloten kleine plaatsen op economische verantwoorde wijze van gas te voorzien. Dit vond zijn oorzaak o.m. in het feit, dat de kostprijs van het gepro duceerde gas naar verhouding sterk stijgt, naarmate het bedrijf kleiner is en dat b.v. het produceren van gas uit kolen en olie, ook bij middel grote en grotere be drijven zekere risico's meebrengt, die uiteraard bij eventuele leveringen aan naburige gemeenten, zoals hier het geval had moeten zijn ingecalculeerd worden, terwijl de kosten van transport naar de klant ook in de kostprijzen verdisconteerd moesten worden. Na de tweede wereldoorlog ligt de si tuatie veel gunstiger enerzijds, doordat wijdvertakte hogedruknetten ontstonden van de Staatsmijnen en de Hoogovens, welke de grote gasdistributiecentra ver binden en waarbij ook tussenliggende klei ne gemeenten van gas konden worden voorzien, anderzijds omdat vloeibare gas sen als propaan en butaan, als pro- dukten van de oliekraakbedrijven, het land veroverden, maar ten slotte, omdat in N.O. Nederland een aardgasgebied is ontstaan, dat een unieke gelegenheid biedt om de gasvoorziening tot grote ont plooiing te brengen. De aardgasvoorziening geschiedt door het Staatsgasbedrijf, welks voorloper, de Rijksdienst Gasvoorziening, in 1954 werd opgericht. Welk een grote vlucht de gasvoorzie ning (aardgas en aardoliegas) door de bemoeiingen van het Staatsgasbedrijf Als U met de Kerstdagen of Nieuwjaar postzegels koopt, denkt U dan ook eens aan de kinderzegels. U kunt. op bijna on merkbare wijze voor uw portemonnaie zoveel goed doen. Ons Groene Kruis ont ving voor de verzorging der kinder- hygiëne f4000.—. Vooral ook de instel lingen voor kinderverzorging zullen u zeer dankbaar zijn. reeds genomen heeft moge blijken uit en kele cijfers. In 1954 bedroeg zijn aandeel in de openbare gasvoorziening van Ne derland 4 het aantal afleveringspun- ten 36 en de lengte van het leidingnet in km 952. In 1959 bedroeg dit percentage 25, een vermeerdering dus met 21 het aantal afleveringspunten 110 en de leng te van het leidingnet 1880 km. Nieuwe mijlpaal De afzet bedroeg in 1959 rond 2 mil jard Meal (1 m3 aardgas wordt gelijkge steld met 8.5 Mcal), hetgeen behalve een nieuwe mijlpaal een toeneming be tekent met 41 ten opzichte van 1958 (1.42 miljard Mcal). Voor 92% had deze hoeveelheid betrekking op de openbare gasvoorziening (1958: 99 De niet- openbare gasvoorziening, d.w.z. verbruik voor massale ondervuring en voor chemi sche verwerking, heeft in belang gewon nen en het laat zich aanzien, dat deze sector relatief belangrijk gaat worden. Voor de openbare gasvoorziening werd rond 1,85 miljard Mcal geleverd, hetgeen een toeneming ten opzichte van 1958 be tekent met 32 Verwacht wordt, dat in 1961 of 1962 het punt wordt bereikt waarop de openbare gasvoorziening van het leveringsgebied van het Staatsgasbedrijf praktisch geheel op aardgas zal zijn gebaseerd. Daarbij zal dan de toestand zijn bereikt, dat in de pro vincies Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, Gelderland en Utrecht de klas sieke gasfabricage (in eigen gasfabrie ken) volledig zal zijn uitgestorven. Beschikbare hoeveelheden Wij willen onze lezers niet vermoeien met een groot aantal cijfers, maar het is voor hen toch wel interessant om te we ten hoe het met de beschikbare hoeveel heden aardgas en aardoliegas gesteld is. In het jaar 1959 kwam de Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V. (N.A.M.) met enige nieuwe aanbiedingen. In april werd het eerste aanbod uit het brongebied De Lier ontvangen en wel voor een hoeveel heid van 250.000 m3 (kubieke meter) per dag gedurende 20 jaren. Een tweede aan bod kwam in september voor een hoeveel heid van 150.000 m3 per dag, eveneens gedurende 20 jaren en wel uit het bron- gebied Slochteren (ca. 15 km oostelijk van de stad Groningen). Eind 1959 bedroeg hierdoor het totale aanbod van aardgas uit de verschillende brongebieden 1.150.000 kubieke meter per dag. De behoefte van de openbare gas voorziening in het voorzieningsgebied van het Staatsgasbedrijf wordt geraamd op ca. 950.000 m3 per dag gedurende 20 ja ren. De nog resterende hoeveelheid ad 200.000 m3 per dag werd reeds in 1958 aan de Nationale Gas Maatschappij N.V. aangeboden, doch is nog niet geplaatst. Door de N.A.M. werd een aanzienlijke hoeveelheid aardgasolie beschikbaar ge steld, doch wij laten deze cijfers achter wege, omdat dit o.a. van de olievel den van Schoonebeek afkomstige gas voor onze gemeente niet van belang is. Ontwikkeling schrijdt voort Steeds meer gemeenten gaan er toe over aardgas te distribueren ten gerieve van hun inwoners. In 1958 waren het de plaatsen Doesburg, Vlagtwedde, Barne- veld, Brummen, Ede, Oosterwolde en in 1959 Odoorn, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen, Tiel, welke aan het aardgas- net werden aangesloten. Voor Holten liggen de mogelijkheden zeer gunstig. Er behoeft geen lange du re transportleiding te worden gelegd, want er loopt reeds zo'n leiding van de grens met de gemeente Hellendoorn via de Es- pelodijk naar de grens van Bathmen. Een kort zijtak brengt het gas dus in de dorps kern. Aardgas kan voor vele doeleinden wor den aangewend. Het is er „altijd en be drijfsklaar". Gezien de reeds in de vorm van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf aanwezi-" ge administratieve en gedeeltelijk techni sche outillage kan het aardgas, blijkens het rapport van de adviseur van het ge meentebestuur, de heer R. Gerssen, direc teur der technische gemeentebedrijven te Meppel, tegen zeer aantrekkelijke tarie ven geleverd worden. V oorlicht ingsavond Nadere inlichtingen omtrent het gebruik van aardgas ten behoeve van de huishou ding, industrie en nijverheid, zullen ge geven worden op de voorlichtingsavond op dinsdag 13 december a.s. om 8 uur in Amicitia. Daarbij zullen o.a. ook vertegenwoordi gers aanwezig zijn van het Staatsgasbe drijf en zullen een aantal mooie prijzen onder de aanwezigen verloot worden o.a. een modern 4-vlams gasfornuis, 6 bad handdoeken, enz. Honderd jaar gas De foto, welke wij hierbij afdrukken, geeft een beeld van de stand van het Staatsgasbedrijf bij de herdenking van het 100-jarig bestaan van de gemeentelijke gasvoorziening te Meppel. De adviseur van ons gemeentebestuur komt dus uit een plaats waar men wel iets weet omtrent het gebruik van gas. Bij de woensdagmorgen in hotel Hoi- terman ten overstaan van notaris B. H. Pluimers van Markelo gehouden eindvei- ling van een perceel heide met dennen in de Holterberg, groot 1.21.10 ha, is het perceel geveild voor f 5200,- voor reke ning van de heer ,H. J. Robers te En schede. De Sint Nicolaas-winkelweekaktie van de Holtense winkeliers is donderdagavond geëindigd met het bekend maken van de uitslag der lintwedstrijd, waaraan als hoofdprijs een televisietoestel verbonden was, in café Maats. De voorzitter van de Holtense Handels vereniging, de heer G. Wissink, verzocht iemand uit het publiek de enveloppe te openen, waarin door notaris Pluimers te Markelo de lengte van het lint was opge tekend. Deze lengte bedroeg 44 meter en 86 centimeter. Uit de ingeleverde kaarten bleek, dat het toestel gewonnen was door Jhr. G. H. van Coeverden, Loo 67b te Bathmen, die als lengte had ingevuld 44 meter, 86 cen timeter en 2 millimeter. De overige hoofdprijzen, bestaande uit waardebonnen, werden als volgt toege kend: 2e prijs f 100.-: J. Louwerse; 3e pr. f50,-: P. A. Brands; 4e pr. f25,-: mej. Janny Schuppert; 5e t.m. 7e pr. f 15,-: G. H. Rensen, E 53; G. Brands en G. J. Ve neman, N 32. Er waren in totaal 92 prij zen. De aktie heeft een gunstig verloop ge had, zodat de winkeliers over het alge meen zeer tevreden waren. Aangezien een kleuter onderwijzeres niet meer dan 40 kinderen in haar klas mag hebben, mag de openbare kleuterschool momenteel niet meer kleuters toelaten dan 80. Al geruime tijd stonden er een tiental op de wachtlijst, die pas aan bod komen, als er een derde leerkracht be noemd kan worden. De kans, dat dit spoedig gebeurt, is zeer groot geworden, daar er na de opening der nieuwe kleu terschool nog meer belangstelling is ge komen voor het Kleuteronderwijs. Er staan thans al meer dan 30 op de wacht lijst. De door de afdeling Holten van het Ne- ueriandsche Roode Kruis georganiseerde inzameling voor de Anti-Honger-Aktie heeft het prachtige bedrag van netto f 1559,17 opgebracht. Hieronder was een gift van f200,-. Het bedrag zal door de burgemeester aan de Nederlandse Organisatie voor In ternationale Bijstand (NOVIB) die de aktie in Nederland organiseerde worden overgemaakt. Na de telling van de opbrengst der bakjes is nog een bedrag van f 19,50 bin nengekomen. De uitslagen van de eerste ronde van de in hotel Holterman door de schaakclub gespeelde competitiepartijen luidden als volgt: A. de Vries-G. A. Brands T. J. Braunius-H. H. J. Stukker J. Steenbergen-J. Broere H. Jansen-F. J. Hol Mevr. Hol-W. G. v. d. Hurk W. Beijers-P. M. van Walraven J. v. d. Meulen-F, Groenewoudt G. J. Hoeve-K. A. Koekkoek H. van Deurlo-F. Russ 0—1 0—1 0—1 0—1 1—0 uitgest. uitgest. uitgest. uitgest. De competitie is vastgesteld op donder dagavond. De Holtense Muziekvereniging H.M.V. zal tijdens de zaterdagavond 10 decem ber (heden) in „Amicitia" onder leiding van haar dirigent de heer J. Diepenveen te Glanerbrug te geven uitvoering de volgende nummers ten gehore brengen: and Lance, mars, H. With Sword Starke. 2. Maloja, ouverture, F. Schori. 3. Sunset Rhapsodie, Eric Ball. 4. The Holy City, Adams-Tiemersma. 5. The Phantom Brigade, Middleton- Molenaar. 6. Espana, wals, Waldteufel. I 7. Imperial Echoes, mars, A. Safroni. i Na de pauze zal de Ontspanningsclub OCH opvoeren „In de aap gelogeerd" I een klucht in 2 bedrijven. In verband met de grote drukte, welke zich tegen de jaar wisseling op de drukkerij voordoet, verzoeken wij onze adverteerders hun nieuwjaarsannonce nu reeds zo spoedig mogelijk aan de bekende adressen op te geven. Er is dan voldoende gelegenheid om de nodige zorg aan de opmaak te besteden. Administratie Holtens Nieuwsblad. Zaterdag 10 december: Verwerping bij W. Beldman, Markeloseweg. Zaterdag 10 december: Verwerping bij Bakkerij Hartsuiker. Zaterdag 10 december: L.R. „Bergrui- ters" neemt deel aan cross-country, georganiseerd door de L.R. „De Zeven Buurtschappen" te Delden. Zaterdag 10 december, 7.30 uur: Jaarfeest CJV „De Vriendenschaar" Beuseberg in „Irene". Zaterdag 10 december, 7.30 uur (precies): Uitvoering HMV in „Amicitia". Na de pauze: opvoering van de klucht „In de aap gelogeerd" door de Ontspannings club OCH. Dinsdag 13 december van 7-8 uur: Aan melding bij Ter Horst en Co. N.V. voor opleiding wever (zie adv.). Dinsdag 13 december, 8 uur: Voorlich tingsavond in „Amicitia" over het ge bruik van aardgas (zie adv.). Dinsdag 13 december, 8 uur: Vergadering Hervormde Vrouwenvereniging Dijker- hoek in „Bethanië". Woensdag 14 december, 7.45 uur: Jaar vergadering CBTB in „Rehoboth". Donderdag 15 december, 7.45 uur: Kerst- wijdingsavond Geref. Vrouwenvereni ging „Priscilla" in gebouw „Rehoboth". Donderdag 15 december, 8 uur: Leden vergadering MAC „De Holterberg" in clublokaal café Vruggink. Donderdag 15 en vrijdag 16 december, 7.30 uur: Ouderavond van de openbare Uloschool in „Irene". Zaterdag 17 december: Kerstoratorium uitvoering Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in de Ned. Herv. Kerk met medewerking van het mu ziekkorps van het Leger des Heils te Almelo. Zaterdag 17 december: Verwerping bij Bakkerij Hartsuiker. Zaterdag 17 december: Laatste verwer ping Paalman, Raalterweg (zie adv.). Zondag 18 december om 3 uur: Jeugd- appèl in de Ned. Herv. Kerk te Marke lo. Voorganger: Ds. H. J. Kater van Amsterdam (zie adv.). Donderdag 22 december, 8 uur: Kerstwij- dingsavond Chr. Plattelandsvrouwen en -meisjes in „Rehoboth". Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 en 10.30 uur Ds. Israël (Bed. H. Av. en Dankz.); 7 uur Ds. Meijer van Olst. In beide dien sten extra collecte voor Inwendige Zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Broeyer (Bed. H. Av. en Dankz.). Extra collecte voor Inwendige Zending. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor het eigen bouwfonds. Geboren: Hermina Geziena en Rika, dochters van J. Bekman en J. Bosch, Hol terberg 78. Ondertrouwd: G. Beldman, 25 jr., Hol ten en J .W. J. van der Graaf, 21 jr., Mar kelo. G. W. Barvelink, 25 jr., Holten en W. Ulfman, 24 jr., Rijssen. BEVOLKING: Ingekomen: H. Stegeman van Gronin gen naar Holterbroek 5. Vertrokken: J. Lammers van Dorps straat 63 naar Almelo. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: crucifix; papieren zak, inh. breigaren en ritssluiting; 2 sjaals; porte monnaie met inhoud; huissleutel. Verloren: leesbril; boodschappentas; pakje, inhoudende een damesschortje; 2 sjaals; groene pet; geluiddemper van bromfiets; motorhandschoen; regenjas. Inlichtingen: dagelijks aan het groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, doch uitsluitend van 9 tot 12 en van 14 tot 22 uur. Zaterdagavond 17 december geeft de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" (dir. de heer W. van Erkelens te Enschede) in de Ned. Herv. Kerk haar jaarlijkse oratorium-uitvoering, waar aan medewerking zal worden verleend door Willy Ebbink, sopraan (Enschede), Henk van Monsjoe, bas (Hilversum), Hil- brand van Bolhuis, orgel (Almelo). Uitgevoerd zal worden het Weih- nachts-oratorium van Heinrich Barth. Het is een werk voor gemengd koor, vrouwen- en mannenkoor, solo's voor sopraan en bas en gemeentezang. De gemeentezang zal begeleid worden door het muziekkorps van het Leger des Heils te Almelo. Ook zal dit korps o.a. een selectie van kerstliederen ten^geho re brengen. Ds. J. H. Israël zal deze avond ope nen, terwijl een kört slotwoord zal wor den gesproken door Ds. R. A. Hoogkamp. Moge het geheel een waardige voor bereiding vormen van het Kerstfeest 1960.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1