i Winkelweek I960 AGENDA Weversweg en Pasmansweg officieel in gebruik genomen Buurtschappen worden steeds beter ontsloten van vrijdag 25 november tot en met maandag 5 december een liftwedstrijd de fptrekkerij loopt in eigen plaats m doet het thans, Geeft uw eigen winkeliers een kans! KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand Fooien voor de kappers worden afgeschaft No. 47. Jaargang 12. ZATERDAG 26 NOVEMBER 1960 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Uitgave van de Stichting ,JIoltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 - 23 If. Adv.-prijs 115 mm. (a contant) f 2.Iedere mm. meer f 0.08 Dinsdagmiddag zijn de onlangs ge reedgekomen harde wegen in de buurt schap Espelo, de Weversweg en de Pas- mansweg, officieel in gebruik genomen, doordat de echtgenote van de burge meester, mevr. C. P. K. Enklaar-van Andel, bij het beginpunt aan de Raalter- weg een oranje lint doorknipte en daar mede een groot aantal genodigden en belanghebbenden in een stoet van auto's de gelegenheid bood de nieuwe wegen te inspecteren. Hiermede werd tevens weer pl.m. 3V2 km harde weg aan het wegennet van de gemeente Holten toegevoegd. Dat vooral de buurtschapbewoners zeer ingenomen zijn met deze belang rijke verbetering van hun communica tie-mogelijkheden bleek niet alleen uit de woorden van de voorzitter van de commissie van voorbereiding, de heer J. H. Veneklaas Slots, maar ook uit de gro te opkomst van de buurtgenoten bij deze officiële plechtigheid. Toen het dagelijks bestuur der ge meente, de meeste leden van de raad en de gemeente-architect op het aangegeven punt arriveerden, sprak de heer Vene klaas Slots een kort welkomstwoord en herinnerde hij er aan, dat eens zand en modder het bestanddeel vormden van de, zoals hij zeide „historische plaats, die nu het beginpunt vormt van een prachtige weg. De 10-jarige Janny Rensen bood me vrouw Enklaar toen op een fluwelen kussen een schaar aan, waarmede: deze de ontsluiting van de weg tot een vol dongen feit maakte. Burgemeester Enklaar sprak er daar na zijn vreugde over uit, dat Espelo nu dan eindelijk de weg had waar het reeds zo lang naar heeft yerlangd. Beide we gen vormen n.l. de verbinding tussen de Raalterweg en de secundaire weg naar Dijkerhoek. Er is over deze weg veel en lang gepraat, want ook hier lagen tal van problemen, maar de burgemeester zeide zeer dankbaar te zijn, dat geen bestedingsbeperking en kapitaalsschaar- ste de totstandkoming ervan in de weg hebben gestaan. Wij zijn in Holten nogal voorspoedig geweest met de wegenver harding, want nog dit voorjaar stonden wij bij de nieuwe: Braamweg, Gagelweg en Langstraat. Voor de buurtschapbewoners betekent de verharding, dat zij een snellere ver binding krijgen, een betere aan- en af voer van produkten en benodigdheden en gemakkelijker hun landerijen kunnen bereiken. 1961 Voor 1961 oordeelde Mr. Enklaar de situatie der wegenverharding nog niet zo rooskleurig. De raad zal zich opnieuw moeten beraden, waarbij de urgentie zal gaan boven de ouderdom van de ver zoekschriften. Bij het uitspreken van de gelukwen sen mede namens de raad en het college van b. en w., verklaarde de burgemees- Officiëlp. publicaties SPREEKUUR BURGEMEESTER De Burgemeester van Holten maakt bekend, dat hij op woensdag 30 novem ber e.k. geen spreekuur zal kunnen hou den. De Burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR. OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van de gemeente Holten maken bekend, dat het raadsbesluit d.d. 29 juni 1960, nr. 1736, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel bij besluit van 15 november 1960, 3e afdeling, no. 65255, tot onttrekking aan het openbaar ver keer van de Distelsteeg (nr. 82 van de wegenlegger), kadastraal bekend: ge meente Holten, sectie E, ongenummerd, vanaf 26 november 1960 gedurende veer tien dagen ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage ligt. Holten, 25 november 1960. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. ONTEIGENING Het hoofd van het gemeentebestuur van Holten maakt bekend, dat het raads besluit van 24 november 1960, nr. 2902, inzake onteigening van gebouwde en on gebouwde eigendommen in het complex ten westen van de Rijssenseweg, vanaf 28 november 1960 gedurende één en twin tig dagen voor een ieder ter gemeente secretarie ter inzage zal liggen. De gemeente dient over genoemde eigendommen de beschikking te hebben teneinde het uitbreidingsplan in onder delen voor het dorp Holten te kunnen uitvoeren. Holten, 25 november 1960. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, W. H. ENKLAAR. ter te hopen, dat men zeer vele jaren plezier van deze weg mag hebben. GOED WERK Hij bracht ten slotte dank aan de ge meente-architect en zijn staf, de Ned. Heide Mij voor het voeren der directie en de aannemers, Gebr. van der Laan, voor het uitstekende werk, dat zij heb ben opgeleverd. In de zaal van café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek, waar men na bezichtiging van de weg bijeen kwam, heeft de heer Veneklaas Slots, onder het genot van een smakelijk kopje koffie en andere verversingen, nog een kort overzicht ge geven ven de wijze waarop de weg uit eindelijk tot stand gekomen is en er aan herinnerd, dat aanvankelijk f 12.000, werd ingetekend als bijdrage in de ver harding. Dit bedrag is door de invoering van de aanlegbelasting niet nodig ge bleken, maar hij wilde de intekenaren toch wel bijzonder hartelijk danken voor hun initiatief. Ook de burgemeester, raad en dagelijks bestuur der gemeente, de gemeente-architect, de Heide Mij, de Cultuur-technische dienst en de aanne mers dankte hij voor de grote medewer king, die de buurtschap in deze heeft ondervonden. Men is het gemeentebestuur bijzonder dankbaar, dat naast het vele dat in het dorp tot stand komt, ook het platteland niet vergeten wordt. In zijn slotwoord wees burgemeester Enklaar er op, dat de raad in dit opzicht wel sportief is, want aan het z.g. platte land, waar spreker zich zelf ook toe re kent, wordt toch ook wel veel gespen deerd. De gezellige bijeenkomst werd hier mede besloten. Met ongeduld zien oud en jong de grote dag tege moet, dat de goede Sint hen zal komen verrassen met een aardig geschenk, met suikergoed en marsepein. Om het de grijze bisschop en zyn trouwe zwarte helpers zo gemakkelijk mogelyk te maken, organiseren de winkeliers, verenigd in de Holtense Handelsvereni ging, van vrijdag 25 november tot en met maandag 5 december weer een Sint-Nicolaasactie met gevulde en uitstekend verzorgde etalages en flinke winkel voorraden om het de goede Sint en de overige kopers zo gemakkelijk mogelijk te maken. Evenals voorgaande jaren wordt voor elke gulden, welke men bij de deelnemende winkeliers besteedt, een zegeltje uitgereikt en bij 20 zegeltjes een kaart, waarmede men kan deelnemen aan of aan welke gedurende deze periode enkele malen gehouden wordt in Amicitia en een avond in 't Bonte Paard te Dijkerhoek, zoals hieronder nader is aangegeven. Wie niet wenst deel te nemen aan deze attracties, kan de zegeltjes ook omwisselen tegen waardebonnen of contanten. In de etalages van de deelnemende winkeliers liggen 68 stukken van een lint, waarvan men de totale lengte, die notarieel is vastgesteld, op deelnemerskaarten kan invullen en welke voor een nader te noemen .datum moeten worden ingeleverd. De eerste prijs van de lintwedstrijd is een TELEVISIE-TOESTEL en verder zijn er tal van mooie prijzen en waarde- bonnen met deze wedstrijd te verdienen. Ook met de lijntrekkerij kan men waardevolle prijzen winnen. Hier geldt het parool „Altijd prijs". Deze lijntrekkerij wordt gehouden in Amicitia op donderdag 1 dec. vanaf 's avonds 7 uur en op dinsdag 6 dec. vanaf 's avonds 7 uur; en in café 't Bonte Paard te Dijkerhoek op woensdag 7 dec. vanaf 's avonds 7 uur. Op deze avonden kunnen ook de deelnemerskaar ten voor de lintwedstrijd worden ingeleverd en verder bij de deelnemende winkeliers tot en met 6 december. De uitslag van de lintwedstrijd wordt be kend gemaakt op donderdag 8 december, des avonds 8 uur in café Maats. Gedurende de Winkelweek worden geen sterbonnen uitgegeven. De deelnemende winkeliers zijn herken baar aan een deelnemerskaart in hun etalage. Gedurende de Winkelweek zal Sint Nicólaas een officieel bezoek brengen aan onze plaats en wel op Maandag 28 november met de trein van 13.03 voor de kinderen, en met de trein van 19.03 voor de ouderen. Dinsdag 29 nov. komt de Sint in Dijkerhoek, waar hij om pl.m. 19.45 uur hoopt te arri veren op het Molenplein. H.M.V. verleent op alle drie tijdstippen haar medewerking voor een muzikale rond gang. Komt allen de Sint begroeten op het voor U bestemde uur. H.M.V. is verzocht de Sint op waardige wijze te ontvangen en hem bij zijn rondgang door het dorp te begeleiden. Nadere bijzonderheden zullen in het volgend num mer worden bekend gemaakt. De winkels zullen van maandag 28 november tot en met zaterdag 3 december tot des avonds 9 uur geopend zijn en op maandag 5 december tot des avonds 6 uur. U vindt in de Holtense zaken: EEN RUIME KEUZE UITSTEKENDE KWALITEITEN VOORDELIGE AANBIEDINGEN De Holtense Middenstand voert daarom haar actie onder het motto: Zaterdag 26 november, 7.30 uur: Uit voering gymnastiekvereniging BATO in zaal „Amicitia". Zaterdag 26 november: Verwerping bij W. Beldman, Markeloseweg. Zaterdag 26 november: Dansen in hotel G. Muller. Maandag 28 november, 7.30 uur: Ring- vergadering te Colmschate van de Her vormde Vrouwenverenigingen te Hol ten en Dijkerhoek. Spreker: de heer J. A. Maarleveld, arts te Nijverdal. Maandagavond 28 november, 8 uur: Bij eenkomst Jonge Kerk in consistorie kamer Ned. Herv. Kerk. Dinsdag 29 november: Zitting Pas-Tunet- te-specialiste Mevr. Anspach bij Fa. Gebr. Schuppert (zie adv.). Woensdag 30 november, 7.30 uur: Film avond van de buurtvereniging School- kring Dijkerhoek in ,,'t Bonte Paard". Donderdag 1 december, 3 uur: Officiële opening van de openbare kleuterschool. Donderdag 1 december, 2-3 uur: Zitting van het Kraamcentrum Zuid-West- Overijssel in het wij kgebouw. Vrijdag 2 december, 7.30 uur: Openbare vergadering CH Kiesvereniging in ge bouw „Irene". Spreker: de heer T. J. Mellema, lid der Tweede Kamer, agra risch specialist, over: „Politieke aktu- aliteiten" (zie adv.). Vrijdag 2 en zaterdag 3 december: Jaar feest CJV „De Bouwers" Espelo in de school te Espelo. Zaterdag 3 december: Verwerping bij W. Beldman, Markeloseweg. Zaterdag 3 december, 4 uur: Trekking verloting gymnastiekvereniging „BA TO" in „Amicitia". Zaterdag 3 december, 7.30 uur: Groot Sinterklaasbal in „Amicitia" (zie ad vertentie). Dinsdag 6 december, 7.30 uur: Gezellige Sinterklaasavond van de Plattelands meisjes in hotel Hol-terman. Donderdag 8 december, 7.45 uur: Verga dering AR Kiesvereniging in het ge bouw „Rehoboth". Zaterdag 10 december: Jaarlijkse uitvoe ring Holtense Muziekvereniging. Zaterdag 10 december: Verwerping bij W. Beldman, Markeloseweg. Zaterdag 10 december: L.R. „Bergrui- ters" neemt deel aan cross-country, georganiseerd door de L.R. „De Zeven Buurtschappen" te Delden. Zaterdag 10 december, 7.30 uur: Jaarfeest CJV „De Vriendenschaar" Beuseberg in „Irene". Dinsdag 13 december, 8 uur: Voorlich tingsavond in „Amicitia" over het ge bruik van aardgas. Zaterdag 17 december: Kerstoratorium uitvoering Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in de Ned. Herv. Kerk met medewerking van het mu ziekkorps van het Leger des Heils te Almelo. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 en 10.30 uur (Bed. H. Doop) Ds. Israël; 7 uur Ds. v. d. Neut van Nijverdal. In alle diens ten extra collecte voor het Prot. Inter kerkelijk Thuisfront. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink. Extra collecte voor het Prot. Interkerkelijk Thuisfront. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor het Evangelisatiewerk in de noodgebieden. Ondertrouwd: H. W. van Brussel, 24 j., Rijssen en G. J. Wansink, 22 jr., Holten. BEVOLKING: Ingekomen: J. Drogt, ev H. Jalving en gezin van Avereest naar Borkeld 27e. H. Inggamer van Biak naar Larenseweg 3. G. de Vries en gezin van Putten (Gld.) naar Haarstraat 6. Vertrokken: G. J. Paalman van Pas toriestraat 23 naar Kampen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: muntbiljet; pianotang; zelf- binder; f ietssleuteltje. Verloren: een paar witte gymnastiek schoenen; een rood kinderdriewielertje. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten, doch uitsluitend tussen 9-13 en 14-22 uur. In verband met de totstandkoming van een nieuwe C.A.O. tussen de kap perspatroons en de bedienden en wegens de afschaffing van het fooienstelsel, zien de Holtense kapparspatroons zich ge noodzaakt hun tarieven te herzien. In een aankondiging in dit nummer kan men van deze verhoogde tarieven ken nis nemen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 1