HOLTEN 1 koopt de Sint in r 0 VERHOOGDE TOESLAG VOEKM8AIEI OP DE ZANDGRONDEN Vol verwachting klopt ons hart Lagere kostprijzen - lagere garantieprijzen 1960-61 Trots ©p uw eigen plaats Toon dat dan ook in uw waardering voor uw eigen plaatselijke krant 1 msM Op basis van nationaal landbouwbeleid bereidheid tot aanpassing der prijzen in EEG-verband Gegarandeerde hoeveelheid melk weer bepaald op 5 miljard kg. Minister Mr. V. G. M. Marijnen acht het geboden en verantwoord, dat er in de landbouwsector een aktief markt- en prijsbeleid wordt gevoerd, dat de Neder landse landbouw beschermt tegen de ge volgen van de onevenwichtigheid in de agrarische sector. Met het voor het oogst jaar 1960-'61 ontwikkelde complex van garantieregelingen woensdag 26 okto ber 1960 per nota bij de volksvertegen woordiging ingediend heeft de minis ter van landbouw en visserij gestreefd naar voldoende waarborgen voor een re delijke bestaansmogelijkheid voor het goed geleide sociaal-economisch verant woorde landbouwbedrijf en anderzijds naar zekere stimulansen in het garantie- beleid voor een betere verhouding tussen de produktie en de afzetmogelijkheden. Aan de hand van rentabiliteitsbereke- ningen meent de minister, dat de vermoe delijke inkomensverhoudingen bij het vastgestelde garantiebeleid voor de wei- debedrijven, de gemengde zandbedrijven en de veenkoloniale bedrijven, beant woorden aan de redelijke bestaansmoge lijkheid. De op basis van gegevens van het Landbouw-Economisoh Instituut ver kregen rentabiliteitsberekeningen leiden voor de oogst 1960-'61 tot een arbeidsin komen van de boer, variërend van f 8.200,- tot f 11.900,- voor de onderschei dene weidegebieden en van f6.580,- tot f7.850,- voor de zand- en veenkoloniale bedrijven. Bij de concrete uitwerking van zijn be leid heeft de minister met name grote waarde toegekend aan de aanbevelingen van de Studiecommissie Zuivelproblema- tiek 1960, ter verbetering van de structu rele afzetmoeilijkheden in de zuivelsec tor. De minister kan volledig onderschrij ven, dat het nationale beleid erop ge richt dient te worden de afzet van zuivel- produkten zoveel mogelijk te stimuleren en tegelijkertijd een verdere produktie- uitbreiding tot het uiterste te beperken. Hij heeft zich daarbij evenals de Com missie gerealiseerd dat er via het na tionale beleid geen volledige oplossing voor dit in wezen sterk internationale probleem valt te bereiken. Minister Ma- rijnen acht het bepaald te betreuren, dat de samenwerking in EEG-verband tot nu toe slechts in zeer geringe mate heeft bij gedragen tot een verruiming van het on derlinge handelsverkeer in zuivelproduk- ten. De regering zal er sterk op blijven aandringen, dat voorzover dit thans nog niet het geval is ook de landbouw sector volledig wordt opgenomen in het feitelijke integratieproces binnen de Europese Economische Gemeenschap. De nieuwe nota van minister Marijnen releveert de jongste ontwikkeling van het kostprijsonderzoek. Was in de memo rie van toelichting bij de Landbouwbe groting 1961 reeds vastgesteld, dat de kostprijsberekeningen het in 1960-'61 te bereiken produktiviteitsniveau en het daarbij behorend nieuwe loonpeil dienen, weer te geven, in de nota met de prakti sche uitwerking van het garantiebeleid bevestigt de minister, dat in de nieuwe opzet van het kostprijsonderzoek ge streefd is naar een zo goed mogelijke af stemming op elkaar van het produktivi teitsniveau en het loonniveau. Hij stelt evenwel ook, dat zich een zeker phase- f i» 0 i» Ë8 1959-'60 f 27,40 f 27,20 f 24,85 f 45,70 f 48,25 f 6,90 f 27,25 f26,10 f 7,30 f 29,75 f27,10 f28,65 f27,15 verschil voordoet tussen het produktivi- teitspeil in de kostprijsberekeningen en dat in het loonniveau. De kostprijsbere keningen hebben namelijk betrekking op de periode van november 1960-november 1961 en de collectieve arbeidsovereen komsten, waaraan voor het loonniveau de arbeidskosten zijn ontleend, lopen van 1 mei 1960 tot 1 mei 1961. In de verschil lende garantieregelingen is bij de vast stelling der prijzen in algemene zin met dit phaseverschil rekening gehouden, sis van de nieuwe uitgangspunten, voor het jaar 1960-'61 berekende kostprijzen. Daarbij is rekening gehouden met het kostprijsverlagende effect van de recente prijsverlaging voor stikstof meststoffen. Ter vei'gelijking zijn tevens de kostprij zen 1959-'60 vermeld, die vorig jaar bij de uitwerking van het garantiebeleid zijn gehanteerd. Reëler kostprijsbeleid. Het volgende overzicht geeft een sa menvatting van de door het LEI op ba- KOSTPRIJZEN 1960-'61 Tarwe per 100 kg f26,90 Gerst (zeekleigebieden) per 100 kg f 26,20 Haver (zeekleigebieden) per 100 kg f 24,90 Suikerbieten (16 pet.) per 1000 kg Fabrieksaardappelen per 100 kg Rogge (veenkoloniën) 'per 100 kg Haver (veenkoloniën) per 100 kg Rogge (zandgebieden) per 100 kg Haver (zandgebieden) per 100 kg Melk per 100 kg met 3,7 pet. vet De herziening van de methodiek der kostprijsberekeningen heeft er naar de mening van de minister toe geleid, dat een meer reël kostprijsbeeld is ver kregen met het goed geleide, sociaal-eco nomisch verantwoorde bedrijf als uit gangspunt. Als zodanig heeft hij het ver antwoord geacht deze kostprijzen te han teren als het belangrijkste gegeven voor de uitwerking van het beleid in het ko mende jaar. De regering heeft bij haar beslissin gen over het garantiebeleid voor het jaar 1960-'61 geen rekening gehou den met de voorstellen van de Euro pese Commissie met betrekking tot een aanpassing van de prijzen van tarwe en suiker. Zij heeft daarbij overwogen, dat deze voorstellen nog niet door de Raad zijn aanvaard. Indien overeenstemming tussen de partnerlanden zou moeten worden bereikt over een zekere prijsaanpas sing voor genoemde produkten, is de Regering bereid de consequenties van te aanvaarden. DE MELKPRIJSGARANTIE. De minimum-garantieprijs voor de melk is voor het melkprijsjaar 1960-'61 vastge steld op f28,30 per 100 kg melk met 3,7 pet. vet voor een gegarandeerd produk- tiekwantum van 5 miljard kg. (Oude prijs f28,90). Deze gegarandeerde hoeveelheid wordt geacht te bestaan uit alle melk die wordt bestemd voor de bereiding van zuivelprodukten die onder het verreken- prijsstelsel in het binnenland wordt af- f 30,80 f 28,30 f 29,25 f 29,65 gezet, berekend tegen de via de prijzen van die produkten gerealiseerde op- brengstprijs van de melk en voor het resterende gedeelte uit industriemelk, be rekend tegen de gemiddelde opbrengst- prijs van alle tot industrieprodukten verwerkte melk. Met het Produktschap voor Zuivel en het Landbouwschap zal nog nader wor den overlegd over de toepassing van een nabetalingstechniek, waarmee een te gro te uitloop van de melkprijs gedurende het winterhalfjaar en een daarvan uit gaande stimulans tot vergroting van de krachtvoergift kan worden voorko men. De regering heeft de gegarandeerde hoeveelheid van 5 miljard kg niet ver ruimd op grond van de overweging, dat het probleem van de buiten de garantie vallende produktiekwantum naar haar oordeel niet kan worden opgelost door uitbreiding van die hoeveelheid, maar slechts door een betere afstemming van de produktie op de afzetmogelijkheden en een krachtig streven naar een betere va lorisatie van de totale melkpïoduktie. Met name in verband met dit laatste as pect heeft de regering inmiddels beslo ten per 1 januari 1961 de boter vrij te stellen van omzetbelasting en met ingang van het nieuwe melkprijsjaar het vetge halte van de consumptiemelk te brengen op 3 pet. Deze matregelen zullen uiter aard ook de opbrengst van het niet-gega- randeerde kwantum gunstig beïnvloeden. De z.g. verrekenprijs voor de consump tiemelk en aanverwante produkten is vastgesteld op f29,40 per 100 kg melk met 3,7 pet. vet. (Oude prijs f30,60). Op basis van deze verrekenprijs is het mo gelijk de stijging van de consumenten prijs voor melk, als gevolg van de verho ging van het vetgehalte tot 3 pet. te be perken tot 1 cent per liter. GARANTIES AKKERBOUWPRODUKTEN. De garantieprijs voor tarwe af boer derij is vastgesteld op f30,50 per 100 kg bij 17 pet. vocht (prijs 1960: f 31,-). De minimumgarantieprijzen voor gerst en haver waarop de egalisatieheffingen bij de invoer van voedergranen zullen worden afgestemd zijn bepaald op f 27 voor gerst (prijs 1960 f27,-) en op f25,75 voor haver (prijs 1960: f25,75). Teneinde de tarweteelt iets af te rem men via een wijziging in de prijsverhou ding tussen tarwe en voedergranen is niettegenstaande een zekere daling van de kostprijzen van voedergranen het prijsniveau voor gerst en haver onveran derd gehandhaafd en de tarweprijs met f0,50 per 100 kg verlaagd. Voorts is het prijsverschil tussen gerst en haver ge zien de onderlinge waardeverhouding gehandhaafd op f 1,25 per 100 kg. SUIKERBIETEN. De suikerbietenprijs, die voor oogst '61 als basis zal dienen voor de vast te stel len suikerprijs af-fabriek, is vastgesteld op f51,50 per 1000 kg suikerbieten met een suikergehalte van 16 pet. (Prijs 1960: f54,-). Deze garantieregeling zal slechts gelden voor dat gedeelte van de totale produktie, dat in het binnenland voor consumptiedoeleinden kan worden afge zet. Een eventuele produktie boven deze hoeveelheid zal volledig voor risico van de producenten dienen te worden afge zet voor export. Als aanvulling op de via de markt ge realiseerde opbrengstprijzen zal aan de producenten op de lichte gronden een toeslag per ha voedergraan worden ver strekt van f200,- per ha. De verhoging van deze toeslag die voor oogst 1960 f 150,- bedroeg tot f 200 per ha houdt enerzijds verband met de stijging van de kostprijzen van voeder granen in de zandgebieden. Anderzijds bedoelt zij enige ruimte te bieden ter De scheepsramp bij Terschelling Zondagmiddag vond benoorden Ter schelling een aanvaring plaats tussen het Duitse vrachtschip „Spreewald" en het Turkse vrachtschip „Kuetahya". Het Turkse schip zonk bijna onmiddellijk, de opvarenden konden aan boord stappen van de „Spreewald", welke wel ernstig beschadigd werd, doch de reis kon ver volgen. De geredde Turken werden door de „Brandaris" overgenomen en naar Terschelling gebracht. Boven: een beeld van de ramp. Onder: de geredde opvarenden komen aan op Terschelling. compensatie van de voor de gemengde zandbedrijven relatief minder gunstige melkp'rijsgarantie. Het totaal met deze toeslag gemoeide bedrag wordt door de verhoging van 45 miljoen gebracht op ca. 60 miljoen gulden. Aan de producenten op veenkoloniale en daarmede gelijk te stellen bedrijven zal daarnaast een via de aardappel- meelindustrie uit te keren toeslag op fabrieksaardappelen worden verstrekt van een zodanige hoogte, dat voor de ge wassen-combinatie rogge - haver - fa brieksaardappelen bij een normaal sa mengesteld bouwplan de produktiekos- ten gemiddeld door het garantieniveau worden gedekt. Deze toeslag zal worden verstrekt op basis van het gemiddelde areaal fabrieksaardappelen, gedurende de 3-jarige cyclus 1958, 1959 en 1960 ver bouwd op veenkoloniale grond en op zandbedrijven met een overwegend veen koloniaal bouwplan. Over de hoogte van de nader vast te stellen toeslag zal nog overleg plaats vinden. GARANTIEREGELING VARKENSHOUDERIJ De regering heeft besloten ten behoeve van het marktordenend beleid in de var kenshouderij voor het kalenderjaar 1961 maximaal 10 miljoen gulden ten laste van het LEF ter beschikking te stellen, voor het geval het aandeel van de varkens houderij in de restituties van de cgalisa** tieheffingen op voedergranen niet toe reikend zou blijken te zijn voor het voe ren van een verantwoord marktorde nend beleid. Mochten zich bepaalde ontwikkelingen voordoen, waardoor de marktprijs voor varkens gedurende geruime tijd aanmer kelijk beneden de kostprijs zou blijven, dan is de regering in beginsel bereid ver dergaande maatregelen in overweging te nemen, waarvan de financiële conse quenties gebonden zullen zijn aan een maximum van 20 miljoen gulden. Speelgoedzaken, dames- en heren mode-zaken, boekwinkels, zaken voor lederwaren, manufacturen, fotomate riaal, parfumerieën, horlogerieën, meu belzaken en - vooral niet te vergeten - banketbakkerijen, zij zullen weer be stormd worden door het publiek, dat nim mer zo kooplustig is de opruimings- weken misschien uitgezonderd als in de dagen vóór het Sint Nicolaasfeest en de daarop volgende feestdagen van het najaar. Toch zal het zijn nut hebben er op te wijzen dat men verstandig zal doen z'n aankopen niet tot de laatste dagen voor Sint Nicolaas uit te stellen. Veel beter kan men reeds thans eens rondneuzen en een begin maken met het kopen van de geschenken voor het gezelligste feest van suikergoed en marsepein, van fopperijen en verrassingen, dat zo goed past bij de goede Hollandse opvattingen van sympa thie en belangstelling voor kinderen in de eerste plaats en voor al degenen die af en toe een bewijsje verdienen, dat er „aan hen gedacht" wordt. Men behoeft niet in verlegenheid te verkeren wat men zal geven, want onze actieve winkelzaken zullen niet in ge breke blijven op de advertentiepagina's mvermoeid aanwijzingen te geven en ver langlijstjes op te stellen, waarmee ieder uit de voeten kan. Het moet ook dit jaar weer uitbundig 3lagen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 6