WONNINK's Nezifo VOORDELIGER - ,PINMBLAAUjEs59 ffcwsiüiii ALLE KLEDING KLEBfflC- en MEBEtMMSZMBi UITVOERING IJsclub „Ie Bioordpool" I KESSEBMB RUSSEN Adèle" 6EMEEITE HOLTEN RADIO TER HARMSEL nuttige geschenken Fa. Gebr. SMPPERT BSSCKUi? 10 BMM(pfKSN~* Hl Koff/e PiGCALI LLY BOTESH.WOSST e: Fa. GEBR. WANSINK Fa. GEBR. DIKKERS HALLO HEI HAIRY Slagerij „le Concurrent" HARRY GAZAN GebrWan sink Wenst is olie voor uw haard? A. H. VRMWINK Agent: JAN WIGGERS Keiweg 14 - Telef. 356 Sportvereniging „B.A.T.O." Jaarlijkse Ledenvergadering vakbekwaam schilder Schoppers, Pastoriestr. 7, Holten accuraat grote T.U. prijsvraag KIJK EENS wat een goede aanbiedingen in de advertenties staan W (l ,£00 gram ZUURKOOL CENTRA-WINKELIERS: Een goede Naaimachine koopt U bij BENNINK is mooi als ze nieuw is, maar ONZE KWALITEITSKLEDING BLIJFT MOOI door haar uitgelezen stoffen en perfecte pasvorm! Onze kleding biedt U juist dat ietsje meer, hetgeen uw kleding zoveel waardevoller maakt. Ruime keuze uit de NIEUWSTE MODELLEN en DESSINS Speciaaladres voor JONGENS- EN MEISJESKLEDING. Het vertrouwde adres voor al Uw MEUBELEN en WONINGTEXTIEL U SLAAGT NERGENS BETER BEZOEKT VRIJBLIJVEND ONZE GROTE MEUBELTOONKAMERS! ®S8®e«®©efrs>s©oo®osa®ese©se®oeo®99®oo®®eo®©o®Booooa«ooeé I Afdeling GYMNASTIEK op donderdag 24 en zaterdag 26 november in zaal „AMICITIA" ZEER GEVARIEERD PROGRAMMA Entree f 1,25 (bel. inbegrepen). Aanvang 7.30 uur (precies). n Donateurs toegang op vertoon van donateurs- kaart en betaling van 25 cent belasting. Teneinde overbezetting van de zaal te voorko- men, doen wij een vriendelijk verzoek aan onze donateurs om donderdagavond de uitvoering te g bezoeken. Donateurs en uitnodigingskaarten zijn g strikt persoonlijk. op maandag 21 november, 's avonds 8 uur in café Jansen. 1 Opening. 2 Notulen. 3 Jaarverslag secretaris. 4 Rekening en verantwoording pen ningmeester. 5 Verslag kascommissie. 6 Benoeming leden kascommissie. 7 Bestuursverkiezing. Aftr. J. F. van Geenhuizen (herkiesb.). 8 Verkiezing lid baancommissie. Aftr. F. J. Sluiter (herkiesb.). 9 Bespreking winterprogramma. 10 Rondvraag. Nederlandsch Ziekenhuisverplegingsfonds biedt U een verzekering tegen het steeds groter wordende risico van ziektekosten, waarbij: ■Ar U vrij bent een keuze te doen uit een groot aantal tarieven geen opzegging door het Nezifo wegens gezondheidstoestand, ongunstig schade- verloop of leeftijd kan plaats vinden -Ar geen wachttijd geldt uw rechten onverminderd van kracht blij ven bij tijdelijk verblijf in het buitenland ■Ar de contributie zo billijk mogelijk is gesteld (extra lage contributie voor kinderen) ■Ar U voor kinderen, geboren tijdens de verzekering der ouders, terstond recht op uitkering hebt. Inlichtingen bij de administratie van het Algemeen Ziekenfonds „D.O.Z. van 1860" DEVENTER, Brink 40. Tel. 06700 - 6345 of bij de vertegenwoordiger van het NEZIFO voor Holten en omgeving: G. W. KNAPEN, Larenseweg 3.' Tel. 05483 - 224 piüiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiinjiiiJiiiiiiiiiHiiji. MAANDAG 21 NOV. 8 UUR Toneelgroep De Speelkamer presenteert het charmante Franse blijspel n met in de hoofdrollen: Maya Bouma, Robert M Sobels, Diny de Neef, Betsy Smeets en Frans Vasen. le rang f 4,2e rang f 3,3e rang f 2,50. §j Kaarten en plaatsbespreken a. h. Parkgebouw, M telefoon 05480-2480. 1 ii[ii!inniU!iiiiiinnii!tnnnnimiiiinii Burgemeester en wethouders van Holten roepen sollici tanten op voor de betrekking van bij de Dienst van Gemeentewerken, in vaste dienst, met een proeftijd van 1 jaar. Salaris, behoudens hogere goedkeuring, op 26-jarige leeftijd of ouder f 92,99 per week, inclusief alle toesla gen, echter zonder vakantietoelage. Sollicitaties met opgave van leeftijd en uitvoerige ver melding van opleiding en ervaring uiterlijk in te zen den op 26 nov. a.s. aan de burgemeester van Holten. Sint Nicolaas voelt zich belabberd zonder z'n, door ACCURAAT gerein'gde tabberd. RETEXTURINGBEDRIJF TRICOUREN DRYMASTERN VERVEN ONZICHTBAAR STOPPEN i...' STATIONSSTRAAT 7 laat U - zonder enige verplichting - deelnemen aan de met prijzen ter waarde van f 5000, waaronder een Scharpf wascombina- tie HW 54 S ad f 995,—. Geïllustreerde prijscourant en prijsvraagkaart in de winkel verkrijgbaar. Win zo'n pracht prijs.. ZIE ONZE ETALAGE wcp wvy jujncw ^hiipui BESTEEDT UW GELD GOED U kunt slechts één keer geld uitgeven. Bij ons vindt U een ruime keuze van Bent U graag een goede Sint, Ga naar de zaak waar U ALLES vindt. „De zaak met smaak" De zaak waar de Sint MEER doet met MINDER geld vtoff/e met koek Bsschu/r met traas Capuci/nersmetp/ccaM/y Zuarkoo/ met rookworst en samen voordeliger dan ieder alleen i fü 500gram belegen Goudse Keur/faas 159 f /vH 25ogram (tnox Rookworst 98 jjl 500gram Capuct/ners - 200gram Cocost/Zokke/7, kwaZ/Ze/Zskoek/e OO gram Sngivorst Unox 3B n I j*. I PjaTmlA UtfWATiJiMÏÏ \j%/wvuiw y 1 txj f. 5r /boodschappen CENTRA A.s. dinsdag, woensdag en donderdag 300 gram HACHéVLEES 1,10 500 gram BRAADVLEES 2,35 500 gram KLAPSTUK 1,98 500 gram VERSE WORST 1,70 500 gram GEHAKT 1,60 Vrijdag en zaterdag: 750 gram ROLLADE 3,35 100 gram BOERENMETWORST en 100 gram HAM, samen 0,95 Telefoon 372 WAT HARRY SNIJDT IS KWALITEIT Naaimachine-specialisten sinds 1903 Ook voor reparatie het adres! DEVENTER, Smedenstraat 172, Telef. 2951; ALMELO, Doelenstraat, Telef. 4237 HOLTEN, Bos, Rijwielhandel, Larenseweg; Pinkert, Pastoriestraat. DOOR EN DOOR Verkrijgbaar bij Belt U even no. 350 Beuseberg 163 Hol Haardbrandojïë van modern karakter \evert er\ voordelig

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 4