Gemarkt *sm Adverteren - Omzet stimuleren VELDHUIS A. AMST90T (Sisker) „Het leven begint bij 16" WATERSCHAP ,$ALIAND' ¥ergsderlng J. MTMO0 In. «De Halm» DANSER 0@en post sp Tweede Kerstdag Afwezig C. H. RIETDIJK heide met dennen Verzendhuis „De Postduif' N.V.g,. 0, kom er eens kijken 146 ct èn zegels SLAATJE SLAATJE 90-36 95 - 38 74-30 30-12 50-20 92 - 36 ADVERTENTIES de boeiende roman van het GEZINSBUDGET iSililSllï'EfTs lllliï T. KOOPMAN - Dorpsstraat 16 B. MAATS - Dorpsstraat 72 Heerlijke Banketstaven Hotel G. Müller Wonder druppels tegen Griep en Verkoudheid „De Vijzel" Stadion Diekman Sp. Enschede- Fortuna ADVERTEERT IN DIT BLAD Gezellige dropping De opgestane Heer heeft in Zijn overwinning doen delen onze lieve Moeder en Grootmoeder JOHANNA BERENDINA ROSEBOOM Zij was 65 jaar oud. Hattem, 17 nov. 1960. W. Israël-Hofmeij er J. H. Israël Joke Carl Adrie Annelies DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan familie, buren, vrienden en kennis sen voor de vele blijken van medeleven, ondervon den tijdens haar ziekte en het overlijden van onze lieve Vrouw, Moeder, Be huwd- en Grootmoeder GERRITDINA VELTKAMP-WANSINK In het bijzonder danken wij Dokter J. P. Nagelhout en Zuster Bergveld voor hun liefdevolle behandeling en verpleging. Uit aller naam: Fam. M. Veltkamp. Holten, november 1960. H.B.K. 50. 19 nov. na het spreekuur en 20 november. Dokter Nagelhout neemt waar. Notaris Pluimers te Marke- lo zal op woensdagen 23 no vember a.s. bij inzet en 7 december a.s. bij toeslag, telkens des vooïto. 11 uur in Hotel Holterman te Hol ten krachtens ,art. 1223 B.W. publiek verkopen: EEN PERCEEL gelegen nabij het Losse Hoes op de Holterberg ten krachtens art. 1223 groot 1.21.10 H.A.). Aanvaarding en betaling 21 december a.s. AA/VD\AAAAAAAA*AAAAAAAAAAAAAA/W\AAAA* Wheeweg 16 GOOR GEVRAAGD: voor indiensttreding op 1 december 1960; 1 januari en 1 februari 1961 a. Vrouwelijke en mannelijke krachten voor werkzaamheden met mechani sche machins. Leeftijd 15 tot 20 jaar. b. Typiste voor de debiteurenafdeling. Leeftijd 18 tot 25 jaar. Typediploma vereist. Enige kantoorervaring strekt tot aan beveling. c. Mannelijke en vrouwelijke boekhoudkundige krachten voor de boekhoud- en debiteuren afdelingen. Leeftijd 17 tot 25 jaar. Ulo-opleiding gewenst. Kantoorervaring en praktijkdiploma boekhouden strekken tot aanbeveling. d. Flinke mannelijke kracht voor de informatieafdeling en incasso afdeling. Enkele jaren ervaring op een incasso bureau strekt tot aanbeveling. Leeftijd 20 tot 30 jaar. Wij bieden U in ons snelgroeiend postorderbe drijf een prettige en goed gesalarieerde werk kring en kansen op promotie. Schriftelijke sollicitaties gelieve U te richten aan onze afd. personeelszaken, Wheeweg 16, Goor, met vermelding van letter. Mondeling dagelijks, behalve zaterdags, van 9-12 en van 14-17 uur. Telefonische aanmelding voor een afspraak is mogelijk. GEVRAAGD MEISJE voor hele of halve dagen of werkster voor enkele dagen per week. Aanm. Old'e Hove, Holter berg 26. Tel. 243. en kies één van onze nieuwste OPBOUWSERVIEZEN In klassieke en moderne decors. LARENSEWEG De zaak met de grootste keuze. Door mij worden geen huisslachtingen meer verricht. Aan het abattoir wel. Noodgevallen nog wel aan huis. BEUSEBERG 8 WWVWWWWWWW ZONDAGAVOND 8.15 UUR - IRENE Alleen op vertoon van knipkaart kunt U de prachtige film zien Voorverkoop kaarten bij H. J. Beltman, Dorpsstr. 6-23 GRATIS Origineel FRANS WIJNGLAS bij 1 fles Bloedwijn a 3.75-10% 9 Sparretje van de week 500 gram zeer fijne, belegen VOLVETTE KAAS 20 ct voordeel Spekulac sk 500 gram van het Verenigd College op woensdag 23 nov. 1960, om 19.30 uur in. het Waterschapshuis. OLST, 16 november 1960. Wij hopen op zaterdag 26 november a.s., 's morgens om 9 uur onze geheel gemo derniseerde winkel te HEROPENEN. De officiële opening zal geschieden door de Edel achtbare Heer Mr. W. H. Enklaar burgemeester van Holten. Zie de nadere aankondiging in het volgend num mer van Holten's Nieuwsblad. Stationsstraat 11 Tel. 216 18 ct voordeel ru ^Spar-thee roodmerk i 13 ct voordeel 19 ct voordeel BoutHon- bouillonsoep Spinazie lit soep m blik voor 4 borden hegels^^! 6ct voordeel 15 ct voordeel Haring in -y -ja tom.saus zegel 2 grote of 3 kleine rollen drop zegels 10 ct voordeel Boterham- COLD M worst 200 gram zegels 10 ct voordeel 3 stukken Toiletzeep zegeis 11 at voordes! luxe melange "Slf'SUn S4-22 zegels 29ctvocrdeei Levertraan fles 0.4 liter 145-58 zegels 45ctV00rdsel Levertraancapsules 225«9Qzegeis flacon Kopen bij De Spar, is sparen bij de koop Werkelijk voordeel -10% korting - 100% kwaliteit SPAEWINKELIERS reeds v.a. 55 ct. per staaf Verenigde Bakkerijen Zaterdagavond 26 november in Aanvang 8 uur. Muziek „Schepel's Band", Winterswijk /WWWW/WWWA DROGISTERIJ WAMWWVVWAW TE KOOP 0,90 H.A. KNOLLEN in de enk bij H. J. Ooster- veld, Neerdorp 28, Holten. TE KOOP TOOM ZWARE BIGGEN bij A. F. Nijland, Neerdorp 81, Holten. Te koop: gebruikte 1-pers. STALEN LEDIKANTEN. HOTEL „HOOG HOLTEN" G. Mensink Zondag a.s. 2.30 uur DE GROTE STRIJD met o.m. v. d. Hart, Wilkes en Notermans. Kaartverkoop dag. bij de OAD-kantoren en tel. K 5420-7150. Zondagmor gen vanaf 9 uur K 5420- HOLTEN I—OMHOOG I 3—3 In een harde en enerverende wedstrijd is het Holten toch nog gelukt om een gelijkspel uit het vuur te slepen. Reeds na vijf minuten spelen bracht J. Traan- man de stand op 10 via een strafschop die hij feilloos inschoot. Na 14 minuten spelen was de stand al 20, toen M. Velderman een keurige voorzet met een juweel van een doelpunt afrondde. Voor rust werd er niet meer gedoelpunt. Na rust zette Omhoog alles op de aan val wat na 5 minuten spelen 21 bete kende. Omhoog putte uit dit doelpunt weer nieuwe moed en dit resulteerde na 20 minuten spelen in de gelijkmaker. 22. De Holtenaren begrepen, dat wil den ze winnen, de zaken anders aange pakt dienden te worden. In de 39e mi nuut na rust liet de Omhoog-keeper een voorzet van Holten uit zijn handen rol len en H. Wansink was er als de kippen bij om no. 3 langs hem heen te schieten, 3—2. Het was dan ook zeer jammer, dat de Holtense achterhoede in de 42e mi nuut één speler vergat af te dekken, waardoor Omhoog toch nog de gelijk maker kon scoren. De indruk van de tweede helft der wedstrijd was voor Holten niet onverdeeld gunstig. RKSV III—HOLTEN III 4—0 In een zeer matige wedstrijd is het Holten III niet gelukt om revanche te nemen voor de thuis geleden nederlaag. De wedstrijd was 10 minuten oud toen de rechtsbinnen van RKSV de score opende, 1—0. Een aarzeling in de verde diging was hier de oorzaak van. Holten kreeg na 20 minuten spelen nog wel een kans de gelijkmaker te scoren, doch deze werd door onbesuist schieten om zeep gebracht. Voor rust werd er niet meer gedoelpunt, dit, dank zij het goede werk van Steve Mokone (M, Klein Horstman) die deze middag de wed strijd van zijn leven speelde. Hij was het die zijn voorhoede steeds maar weer aan het werk zette, maar deze voorhoede was van te geringe schotvaardigheid om tot doelpunten te komen. Na rust weer een fel spelend RKSV wat reeds na 5 min. spelen 20 bete kende. Holten vond het nu wel goed, en verslapte zienderogen, wat dan ook na 14 minuten spelen 30 betekende. 5 minuten voor het einde werd het zelfs nog 40 toen Holten aarzelde om aan te vallen, waarmee deze wedstrijd ook eindigde. Wil Holten III nog in de mid denmoot eindigen, dan dienen de heren van de keuzecommissie wel naar een schotvaardiger voorhoede uit te zien! HOLTEN C—EXCELSIOR E 6—1 Holten begon de wedstrijd met een serie aanvallen, waaruit na ongeveer 5 minuten spelen het eerste doelpunt ont stond; uit een corner van G. Schoppers wist R. Brouwer de stand op 10 te brenger;. Aanval op aanval golfde op het Excelsior-doel af, doch de afwerking liet veel te wensen over. Het lukte de rechtsbinnen der gasten zelfs om na on geveer een kwartier spelen de gelijk maker te scoren. Even voor rust wist G. Schoppers met een prachtig schot de stand op 2—1 te brengen. Na rust nam G. Schoppers in de 5e minuut een vrije trap, die via de handen van de doelman in het net verdween, 31. In de 10e mi nuut was het weer G. Schoppers die de stand op 4—1 bracht. In de 18e minuut vergrootte S. Markvoort de stand tot 51. 3 minuten voor tijd bracht T. Brands de stand op 6—1, waarmee ook het einde aanbrak. PROGRAMMA 20 NOVEMBER Holten I—Twenthe I, 2.30 uur (1) Hector IIIHolten II, 11 uur (2) Wierden II—Holten III, 12.45 uur (2) ZATERDAG Holten ANijverdal A, 3.30 uur (1) RV A—Holten B, 3.45 uur (2) Onze prognoses staan achter de wed strijden. Zondag a.s. de grote strijd Holten I— Twenthe I om de le of 2e plaats. Aan vang 2.30 uur. PRACHTIGE OPBRENGST De in de Geref. Kerk alhier gehouden Dankdagcollecte heeft f 1122,60 opge bracht (vorig jaar f954,82). De voortdurend actieve Wandelsport vereniging „De Trekkers" organiseerde zaterdagavond een geslaagde dropping. Nu het wandelseizoen is afgelopen en er niet meer in georganiseerd verband gewandeld wordt, bedenkt men wat an ders om de jongelui gezellig bezig te houden. Drieëndertig jongens en meisjes wer den in een geblindeerde wagen van de startplaats café Jansen weggevoerd en om 8.10 uur in het Deldenerbroek ge lost met de opdracht in de kortste tijd in de G.B.samen te komen in een plaats met het kengetal 0547. Deze plaats van samenkomst was in hotel de Groene Brug te Delden, maar voor de gedropte jongelui bleek deze aanduiding niet zo eenvoudig, zodat verschillende groep jes, bijna op de plaats van bestemming gekomen, toch nog weer een ander doel kozen. Het was ten slotte de groep van Al- lard van Bruggen, die na een tijdsver loop van 1 uur en 25 minuten het eerste bet doel bereikte. De beide volgende prijswinnende groepen deden er resp. 1 uur en 43 min. en 1 uur en 45 min. over. De volledige uitslag was: 1. Allard van Bruggen, J. Wansink, M. Heijenk en A. Nijland, 1 uur 25 min.; 2. B. Op laat, J. Kalfsterman en J. Sluiter, 1 uur 43 min.; 3. E. Voordes, G. Rouwenhorst, Marietje Nijland en Betje Paalman, 1 uur 45 min. De geldprijsjes werden door de leider van de trekkers, de heer G. Voortman, in hotel de Groene Brug uitgereikt. Het bleek voor de deelnemers een gezellige avond te zijn geweest. Aangevoerd: 1328 stuks vee, runderen 145, varkens 1183. Prijzen: 22 vette koeien, eerste kwali teit van f2.70 tot f2.90 per kg, slachtge- wicht; 70 melk- en kalfkoeien van f950. tot f 1100.per stuk; 36 pinken van f525 tot f600.per stuk; 17 graskalveren van f 225.tot f300.per stuk; 18 drachti ge zeugen van f 235.tot f 310.per stuk; 24 loopvarkens van f80.tot f115 per stuk; 1141 biggen van f50.tot f62 per stuk. Overzicht handel: Rundvee: handel kalm, prijzen onveranderd. Zeugen: han del kalm, prijzen onveranderd; Biggen: handel vlug, prijzen onveranderd. De directieraad van P.T.T. heeft besloten tweede Kerstdag geen postbestelling te laten uitvoeren. Uiteraard zal, nu de aanstaande Nieuwjaarsdag op een zondag valt, ook op die dag geen postbestelling worden uitgevoerd. In de nachten van 25—26 en van 26—27 december zullen de nachtposttreinen niet rijden, evenals in de nachten van 31 december 1 januari en van 12 januari.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1960 | | pagina 3